Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice 2016

Znenie účinné: od 01.07.2016 do 31.08.2017 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
188/2016 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 31.08.2017
188
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. mája 2016,
ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov
na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4a ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 4a ods. 2 zákona je 3 000.
§2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Peter Kažimír v. r.