Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

Znenie účinné: od 02.01.2016
Časové verzie:
429/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2016
429
ZÁKON
z 25. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 428/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 8 štvrtej vete sa za slová „poistenie až do“ vkladajú slová „doby vzniku zdravotného poistenia v zdravotnej poisťovni na základe“.
2.
V § 10b ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu24) okrem podielu na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu24a) (ďalej len „dividendy“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 24a znejú:
„24)
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24a)
§ 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 11 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
osobou podľa odseku 7.“.
4.
V § 13a odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky počas celého rozhodujúceho obdobia a nepovažoval sa za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s), odpočítateľná položka sa znižuje pomerne podľa počtu kalendárnych dní, keď zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky a nepovažoval sa za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s). Ak zamestnanec mal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky u viacerých zamestnávateľov v rozhodujúcom období, odpočítateľná položka sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa. Ak je príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky v rozhodujúcom období nižší ako odpočítateľná položka v sume 4 560 eur alebo ako odpočítateľná položka znížená podľa prvej vety, odpočítateľná položka sa znižuje na hodnotu tohto príjmu.
(4)
Odpočítateľná položka upravená podľa odseku 3 sa s rastom vymeriavacieho základu podľa § 13 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyšuje 4 560 eur. Ak je vymeriavací základ podľa § 13 dosiahnutý v rozhodujúcom období vo výške najmenej 6 840 eur, odpočítateľná položka je 0 eur.“.
5.
V § 17a ods. 6 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
6.
Za § 38ee sa vkladajú §38ef a 38eg, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§38ef Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Odpočítateľná položka podľa § 13a ods. 3 a 4 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015.
§38eg Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je sadzba poistného pre štát 4,30 % z vymeriavacieho základu.“.

Čl. II

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 265/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac)
poskytovať samosprávnemu kraju na základe jeho vyžiadania informácie z dokumentácie zdravotnej poisťovne v rozsahu údajov uvedených v § 16 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) až d) na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu.35aae)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aae znie:
„35aae)
§ 81 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.“.
2.
V § 76 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
samosprávneho kraja na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu35aae) [§ 15 ods. 1 písm. ac)].“.
3.
V § 76 ods. 4 sa slová „b) až h)“ nahrádzajú slovami „b) až i)“.

Čl. III

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 72/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
realizácie programov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializačných odboroch (ďalej len „vzdelávací program“).“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. m) možno poskytnúť na
a)
nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v rámci vzdelávacieho programu,
b)
úhradu administratívnych poplatkov pre zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu určených na vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu,
c)
mzdy zdravotníckych pracovníkov zaradených do vzdelávacieho programu,
d)
odmeny pre zdravotníckych pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností na príslušnom pracovisku, ktorí vykonávajú praktickú výučbu zdravotníckych pracovníkov špecializovaného štúdia podľa akreditovaného špecializačného študijného programu (ďalej len „školiteľ“),
e)
prípravu školiteľov vzdelávacieho programu,
f)
propagáciu vzdelávacieho programu.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa slová „b) až l)“ nahrádzajú slovami „b) až m)“.
4.
V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa slová „b) až l)“ nahrádzajú slovami „b) až m)“ a v § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „i) až l)“ nahrádzajú slovami „i) až m)“.
5.
V § 4 ods. 4 sa slová „b) až l)“ nahrádzajú slovami „b) až m)“.
6.
V § 4 ods. 6 sa slová „b) až l)“ nahrádzajú slovami „b) až m)“.
7.
V § 4 ods. 7 sa slová „b) až l)“ nahrádzajú slovami „b) až m)“.
8.
V § 4 ods. 9 sa slová „b) až l)“ nahrádzajú slovami „b) až m)“.
9.
V § 4 ods. 10 sa slová „b) až l)“ nahrádzajú slovami „b) až m)“.
10.
V § 4 ods. 11 sa slová „b) až l)“ nahrádzajú slovami „b) až m)“.
11.
V § 5 ods. 9 sa slová „a) až l)“ nahrádzajú slovami „a) až m)“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.