Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. 2022

Znenie účinné:
Časové verzie: