Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.04.2016
Časové verzie:
268/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016
268
ZÁKON
z 1. októbra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a nie je dôvod na zamietnutie žiadosti podľa § 4c ods. 5“.
2.
V § 4c ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 4c ods. 4 sa za slovami „písm. a) až c)“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý podal žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1,“.
4.
V § 4c sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
5.
V § 4c ods. 8 sa slová „1 až 4 a 6 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. b), § 55a ods. 2 písm. c) druhom bode a § 56 ods. 2 písm. c) druhom bode sa vypúšťajú slová „s inštaláciou alebo montážou“.
7.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
služby podľa § 16 ods. 14 a je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre tieto služby v inom členskom štáte alebo uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a.“.
8.
V § 6a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a to do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 alebo odseku 2“.
9.
V § 24 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „hodnota spracovateľských operácií sa do základu dane nezahrnie, ak sú tieto spracovateľské operácie službami s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1.“.
10.
V § 39 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „správcovskou spoločnosťou“, „dôchodkovou správcovskou spoločnosťou“ a „doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 42 sa za slová „§ 49 ods. 3“ vkladajú slová „a bez možnosti úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodaný tovar“.
13.
V § 45 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa“.
14.
V § 45 ods. 3 sa za slovom „uvedie“ vypúšťa čiarka a slová „že ide o trojstranný obchod“ sa nahrádzajú slovami „slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
15.
V § 49 ods. 5 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ určí podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.“.
16.
Doterajší text § 49a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pomer použitia investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie platiteľ určí podľa plochy nehnuteľnosti používanej na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, doby používania investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa iného kritéria, použitie ktorého objektívne odráža rozsah použitia investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.“.
17.
V § 53 ods. 2 prvej vete sa za slová „§ 25“ vkladajú slová „alebo § 68d ods. 8“ a v druhej vete sa za slová „doklad o oprave základu dane“ vkladajú slová „a ak sa oprava základu dane vykoná podľa § 68d ods. 8, oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ zaplatil, a to vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil“.
18.
V § 54 ods. 7 prvej vete sa za slová „s uplatnením dane“ vkladajú slová „alebo s oslobodením od dane s možnosťou odpočítania dane“ a v druhej vete sa za slová „s oslobodením od dane“ vkladajú slová „bez možnosti odpočítania dane“.
19.
Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý znie:
§54c
(1)
Ak platiteľ nadobudol investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 od platiteľa podľa § 68d ods. 2 a uplatňuje odpočítanie dane až po skončení kalendárneho roka, v ktorom začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 alebo § 54a, je povinný pri odpočítaní dane a prípadnom vysporiadaní pomerného odpočítania dane zohľadniť zmenu alebo zmeny účelu použitia investičného majetku a zmenu alebo zmeny rozsahu použitia investičného majetku, ak k týmto zmenám došlo v období od začiatku plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane do konca kalendárneho roka, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane.
(2)
Na účely úpravy odpočítanej dane podľa § 54 alebo § 54a vykonávanej platiteľom, ktorý nadobudol investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 od platiteľa podľa § 68d ods. 2, a vykonávanej platiteľom podľa § 68d ods. 2 sa skratkou DV vo vzorci uvedenom v prílohe č. 1 rozumie daň vzťahujúca sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo vlastné náklady investičného majetku vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú tento platiteľ zaplatil.“.
20.
V § 55 ods. 1 prvá veta znie: „Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom.“ a v poslednej vete sa slovo „majetok“ nahrádza slovami „tovary a služby“.
21.
§ 55c sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane zníži základ dane a daň za dodanie tovaru alebo služby, je žiadateľ povinný vrátiť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal. Vrátenie dane žiadateľ vykoná v žiadosti o vrátenie dane za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane. Ak žiadateľ za obdobie kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane, nepodáva žiadosť o vrátenie dane, je povinný oznámiť elektronickými prostriedkami Daňovému úradu Bratislava najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane a dane, že dostal doklad o oprave základu dane a dane. Spolu s oznámením žiadateľ predloží elektronickými prostriedkami doklad o oprave základu dane a dane. Daňový úrad Bratislava oznámi žiadateľovi rozhodnutie o vrátení vrátenej dane. Žiadateľ je povinný vrátiť daň do 30 dní od oznámenia rozhodnutia.“.
22.
V § 55d ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ju nemožno použiť podľa osobitného predpisu.27bd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27bd znie:
„27bd)
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 55d ods. 12 sa za slová „Na účely“ vkladajú slová „§ 55c ods. 6 a“.
24.
V § 57 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Žiadosť o vrátenie dane môže podať zahraničná osoba z tretieho štátu aj za obdobie kalendárneho polroka, ak suma dane, ktorej vrátenie žiada, je najmenej 1 000 eur, a ak taká žiadosť bola podaná za prvý kalendárny polrok, suma dane, ktorej vrátenie žiada za druhý kalendárny polrok, je najmenej 50 eur. Žiadosť o vrátenie dane za kalendárny polrok sa podáva najneskôr v lehote podľa odseku 1.
(3)
Žiadosť o vrátenie dane za druhý kalendárny polrok sa môže vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné doklady, ktoré nie sú zahrnuté do žiadosti za prvý kalendárny polrok a týkajú sa transakcií, ktoré sa uskutočnili počas obdobia príslušného kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.
25.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane zníži základ dane a daň za dodanie tovaru alebo služby, je zahraničná osoba z tretieho štátu povinná vrátiť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadala. Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava, že dostala doklad o oprave základu dane a dane, a to najneskôr do 60 dní odo dňa, keď tento doklad dostala. Spolu s oznámením zahraničná osoba z tretieho štátu predloží doklad o oprave základu dane a dane. Daňový úrad Bratislava vydá zahraničnej osobe z tretieho štátu rozhodnutie o vrátení vrátenej dane. Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná vrátiť daň do 30 dní od doručenia rozhodnutia.“.
26.
V § 64 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „písomné“.
27.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Osobitná úprava uplatňovania dane
§64a
Na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej meny na eurá, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane, obsah faktúry, zdaňovacie obdobie, splatnosť dane a postup pri úprave odpočítanej dane sa vzťahujú § 15, 19, 22, 25, 26, 49, 50, 53, 55, 74, 77, 78 a príloha č. 1, ak ustanovenia § 65 až 68d o uplatňovaní osobitných úprav neustanovujú inak.“.
28.
Nadpis nad § 65 sa vypúšťa.
29.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa odsekov 1 až 7, nesmie vo faktúre o predaji služieb cestovného ruchu uviesť samostatne sumu dane.“.
30.
Za § 68c sa vkladá § 68d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§68d Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby
(1)
Platiteľ registrovaný podľa § 4 sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odsekov 3 až 13, ak
a)
za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur a
b)
na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie.
(2)
Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 a ktorý sa rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu podľa odsekov 3 až 13, uplatňuje túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia. Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu.
(3)
Osobitná úprava sa vzťahuje na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1, okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 a 47.
(4)
Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo službu, ktoré sú alebo majú byť dodané, a to z prijatej platby. Faktúra vyhotovená platiteľom podľa odseku 2 okrem faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c), ktorá je vyhotovená oproti prijatiu platby, musí obsahovať aj zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Ak platiteľ takú slovnú informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť vznikne podľa § 19. Platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.
(5)
Právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi podľa odseku 2 uplatnil iný platiteľ, vzniká dňom zaplatenia za tovar alebo službu platiteľom podľa odseku 2 dodávateľovi. Ak platiteľ podľa odseku 2 zaplatí len časť protihodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať daň vzniká pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.
(6)
Ak platiteľ podľa odseku 2 uplatňuje odpočítanie dane pri investičnom majetku uvedenom v § 54 ods. 2 až po skončení kalendárneho roka, v ktorom začalo plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 alebo § 54a, je povinný pri odpočítaní dane a prípadnom vysporiadaní pomerného odpočítania dane zohľadniť zmenu alebo zmeny účelu použitia investičného majetku a zmenu alebo zmeny rozsahu použitia investičného majetku, ak k týmto zmenám došlo v období od začiatku plynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane do konca kalendárneho roka, v ktorom uplatňuje odpočítanie dane.
(7)
Odpočítanie dane podľa § 55 môže platiteľ podľa odseku 2 uplatniť pri tovaroch a službách, za ktoré zaplatil dodávateľovi. Ak platiteľ zaplatil len časť protihodnoty, odpočítanie dane môže uplatniť len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.
(8)
Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie vzniknutej daňovej povinnosti, platiteľ podľa odseku 2 uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vrátil platbu, a to v rozsahu vrátenej platby. Ak sa opravou základu dane zvýši základ dane, platiteľ podľa odseku 2 uvedie opravu základu dane a dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom prijal platbu, a to v rozsahu prijatej platby.
(9)
Platiteľ podľa odseku 2 má právo opraviť odpočítanú daň pri zvýšení základu dane, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom zaplatil dodávateľovi a vo výške zodpovedajúcej sume, ktorú zaplatil.
(10)
Platiteľ podľa odseku 2 sa môže rozhodnúť pre skončenie uplatňovania osobitnej úpravy. Uplatňovanie osobitnej úpravy je platiteľ povinný skončiť posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu.
(11)
Platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, ak
a)
v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100 000 eur, a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol obrat,
b)
sa stane členom skupiny, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny,
c)
je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie,
d)
sa zrušuje bez likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza dňu jeho zániku,
e)
je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa podľa § 83, a to posledným dňom posledného zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve,
f)
nastane skutočnosť na zmenu registrácie pre daň podľa § 6a ods. 2, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď táto skutočnosť nastala.
(12)
Dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy podľa odseku 11 platiteľ alebo jeho právny nástupca písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do piatich dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončil.
(13)
Posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ skončil uplatňovanie osobitnej úpravy, a dňom, uplynutím ktorého prestala byť právnická osoba alebo fyzická osoba platiteľom podľa § 81 ods. 5, vzniká daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb za obdobie uplatňovania osobitnej úpravy, ktorá by bola vznikla, ak by nebol uplatňoval osobitnú úpravu, okrem daňovej povinnosti, ktorá vznikla za zdaňovacie obdobia, v ktorých uplatňoval osobitnú úpravu. V tomto zdaňovacom období platiteľ môže odpočítať daň z tovarov a služieb, pri ktorých by bolo vzniklo právo odpočítať daň v období uplatňovania osobitnej úpravy, ak by nebol uplatňoval osobitnú úpravu, okrem dane, ktorú už odpočítal.
(14)
Daňový úrad uloží pokutu do výšky 10 000 eur, ak
a)
platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu a nesplnil podmienky podľa odseku 1,
b)
platiteľ pokračuje v uplatňovaní osobitnej úpravy po dni, ktorým bol povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy podľa odseku 10 alebo odseku 11,
c)
platiteľ podľa odseku 2 na faktúre neuvedie slovnú informáciu podľa odseku 4.
(15)
Pri určení výšky pokuty podľa odseku 14 prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
(16)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky zoznam platiteľov, ktorí písomne oznámili začatie uplatňovania osobitnej úpravy, platiteľov, ktorí písomne oznámili skončenie uplatňovania osobitnej úpravy, a platiteľov, ktorí uplatňovali osobitnú úpravu a ich registrácia pre daň bola zrušená.
(17)
Oznámenie podľa odsekov 2, 10 a 12 sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.“.
31.
V § 69 ods. 2 sa slová „dodanom s inštaláciou alebo montážou“ nahrádzajú slovami „okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja“.
32.
V § 69 sa odsek 12 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu,28db) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.28db)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28db znie:
„28db)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93.“.
33.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Platiteľ, ktorý vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), sa považuje za príjemcu plnení v postavení platiteľa pre všetky plnenia podľa odseku 12 písm. a), c) až e) a j), ktoré sú dodané iným platiteľom.“.
34.
V § 73 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá“.
35.
V § 78 ods. 9 poslednej vete sa slová „vykoná kontrolu“ nahrádzajú slovami „začne daňovú kontrolu do 30 dní od podania daňového priznania“.
36.
V § 78a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak za dané zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, je platiteľ povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň.“.
37.
V § 79 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak platiteľovi vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom, nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.“.
38.
V § 79 ods. 2 písm. c) sa číslo „12“ nahrádza číslom „6“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v súhrne viac ako 1 000 eur“.
39.
V § 79 ods. 6 poslednej vete sa slová „šiestich“ a „šiesteho“ nahrádzajú slovami „troch“ a „tretieho“.
40.
V § 82 ods. 3 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „proti rozhodnutiu o zrušení registrácie nie je možné podať odvolanie.“.
41.
Za § 85kc sa vkladá § 85kd, ktorý vrátane nadpisu znie:
§85kd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ustanovenia § 4 ods. 3 a § 4c v znení účinnom do 31. decembra 2015 sa použijú na žiadosti o registráciu pre daň podané podľa § 4 ods. 2 do 31. decembra 2015.
(2)
Ustanovenie § 79 ods. 2 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktorým je december 2015.
(3)
Lehota podľa § 79 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa vzťahuje na nadmerné odpočty uplatnené najskôr za zdaňovacie obdobie, ktorým je január 2016.“.
42.
V prílohe č. 7 sa na začiatku vkladajú číselné kódy Spoločného colného sadzobníka „0201 - Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102“, „ex 0203 - Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené“, „ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz“, „ex 0207 - Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené“, „ex 0208 - Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené“, „ex 0301- Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00“, „ex 0302 - Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00“, „ex 0304 - Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené“, „ex 0401 - Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko“, „0405 10 - Maslo“, „ex 1905 90 30 - Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodu 36, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.