Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

Znenie účinné: od 01.01.2016
Časové verzie:
265/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016
265
ZÁKON
z 24. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. a) sa slová "30 eur" nahrádzajú slovami "25 eur".
2.
V § 4 ods. 3 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "ak v písmene d) nie je ustanovené inak,".
3.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová "45 eur" nahrádzajú slovami "25 eur".
4.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
8 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšil šesť rokov veku, ak v písmene d) nie je ustanovené inak,
d)
0 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšil šesť rokov veku a ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“.
5.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 148/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38eb ods. 2 sa slová "31. decembra 2015" nahrádzajú slovami "31. októbra 2015".
2.
§ 38eb sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Od 1. novembra 2015 do 31. decembra 2015 je sadzba poistného pre štát 5,85 % z vymeriavacieho základu.“.

Čl. III

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 140/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 77c ods. 1 prvej vete sa za slovami "starobný dôchodok" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa limit spoluúčasti zisťuje (ďalej len "50 % priemernej mesačnej mzdy").".
2.
V § 77c ods.1 druhej vete sa za slovami "názov banky" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "výška dôchodku.".
3.
V § 77c ods. 2 prvej vete sa za slovami "výsluhového dôchodku" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy.".
4.
V § 77c ods. 2 druhej vete sa za slovami "názov banky" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "výška dôchodku.".
5.
V § 77c sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 41ac.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
6.
V § 77c ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová "ak suma invalidného dôchodku alebo starobného dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy,".
7.
V § 77c ods. 4 druhej vete sa za slovami "názov banky" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "výška dôchodku.".
8.
V § 77c ods. 5 prvej vete sa za slovami "starobný dôchodok" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy.".
9.
V § 77c ods. 5 druhej vete sa za slovami "názov banky" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "výška dôchodku.".
10.
V § 77c ods. 6 prvej vete sa za slovami "starobný dôchodok" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy.".
11.
V § 77c ods. 6 druhej vete sa za slovami "názov banky" čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "výška dôchodku.".
12.
V § 77c sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 97aa.
13.
Za § 86m sa vkladá § 86n, ktorý vrátane nadpisu znie:
§86n Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2015
Limit spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c) v znení účinnom od 1. novembra 2015 zdravotná poisťovňa prvýkrát použije na účely úhrady čiastky, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený, za tretí štvrťrok 2015.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015 okrem čl. III dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.