Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2021

464/2013 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2016
464
ZÁKON
zo 4. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z. a zákona č. 125/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Pedagogickú dokumentáciu tvoria
a)
triedna kniha,
b)
triedny výkaz,
c)
katalógový list žiaka,
d)
osobný spis dieťaťa,
e)
denník evidencie odborného výcviku,
f)
protokol o maturitnej skúške,
g)
protokol o záverečnej skúške,
h)
protokol o absolutóriu,
i)
protokol o komisionálnych skúškach,
j)
denný záznam školského zariadenia,
k)
protokol o štátnej jazykovej skúške,
l)
denník výchovnej skupiny,
m)
rozvrh hodín,
n)
školský poriadok.“.
2.
V § 11 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 11.
3.
V § 11 ods. 4 sa slová „ písm. g) až s)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až k)“.
4.
V § 11 ods. 6 písm. b) sa slová „telefónny kontakt“ nahrádzajú slovami „kontakt na účely komunikácie“.
5.
V § 11 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
6.
V § 11 odsek 9 znie:
„(9)
Ďalšiu dokumentáciu tvorí najmä
a)
návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole,
b)
organizačný poriadok.“.
7.
V § 11 ods. 10 sa slová „odseku 10 písm. a), b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 9 písm. a)“.
8.
V § 11 ods. 11 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
9.
V § 29 odsek 5 znie:
„(5)
Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je
a)
16 žiakov v triede nultého ročníka,
b)
24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy,
c)
22 žiakov v triede prvého ročníka,
d)
25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
e)
29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.“.
10.
V § 29 odsek 8 znie:
„(8)
Najnižší počet žiakov v triede základnej školy je
a)
osem žiakov v triede nultého ročníka; šesť žiakov v triede nultého ročníka v neplnoorganizovanej základnej škole,
b)
12 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci dvoch ročníkov prvého stupňa základnej školy,
c)
11 žiakov v triede prvého ročníka,
d)
13 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
e)
15 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.“.
11.
§ 29 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:
„(14)
Ak riaditeľ základnej školy povolil plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, a preto je počet žiakov vzdelávaných v triede nižší ako počet žiakov v triede podľa odseku 5, riaditeľ základnej školy môže navýšiť počet vzdelávaných žiakov v triede o počet žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.
(15)
Ak je na území obce zriadená základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku a súčasne v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, alebo ak je na území obce zriadená základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku a súčasne základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny s rovnakým zriaďovateľom, počet žiakov v triede podľa odseku 8 sa môže znížiť o dvoch žiakov.
(16)
Zriaďovateľ základnej školy môže určiť v osobitných prípadoch aj nižší počet žiakov v triede, ako je počet žiakov uvedený v odsekoch 8 a 15. Za osobitný prípad sa považuje
a)
znížená dostupnosť žiakov do školy; za zníženú dostupnosť žiakov do školy sa považuje dĺžka dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšia ako 6 kilometrov,
b)
vzdelávanie žiakov v jazyku národnostnej menšiny, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny,
c)
vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu žiakov školy viac ako 80 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo
d)
ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa.“.
12.
V § 33 ods. 1 sa číslo „30“ nahrádza číslom „31“.
13.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:
„(6)
Ak riaditeľ strednej školy povolil absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí, a preto je počet žiakov vzdelávaných v triede nižší ako počet žiakov v triede podľa odseku 1, riaditeľ strednej školy môže navýšiť počet vzdelávaných žiakov v triede o počet žiakov, ktorí absolvujú časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí.
(7)
Najnižší počet žiakov v triede strednej školy je
a)
17 žiakov v triede strednej školy v dennej forme štúdia,
b)
8 žiakov v triede strednej školy v externej forme štúdia.
(8)
Zriaďovateľ strednej odbornej školy môže určiť v osobitnom prípade aj nižší počet žiakov v triede, ako je počet žiakov uvedený v odseku 7, a to v dennej forme štúdia 13 žiakov a v externej forme štúdia 5 žiakov. Za osobitný prípad sa považuje v stredných odborných školách zaradenie študijného odboru alebo učebného odboru do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,32b) ak nie je možné zriadiť triedu podľa odseku 10.
(9)
Triedu podľa charakteru vzdelávacieho programu možno deliť na skupiny.
(10)
V stredných odborných školách možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných učebných odborov, ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej ôsmich žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru.
(11)
V konzervatóriách možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„“.
32b)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.
14.
V § 48 ods. 1 sa slová „organizáciu vzdelávania v nich“ nahrádzajú slovami „organizáciu vzdelávania v triede strednej školy“.
15.
V § 55 ods. 7 sa slová „prípravného ročníka a prvého ročníka základnej školy“ nahrádzajú slovami „prípravného ročníka, prvého ročníka základnej školy a žiaka s mentálnym postihnutím vo všetkých ročníkoch základnej školy“.
16.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23)
Žiak s mentálnym postihnutím, žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, okrem žiaka odborného učilišťa, sa môže hodnotiť podľa odseku 1 písm. a) slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov.“.
17.
V § 64 odsek 2 znie:
„(2)
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží zriaďovateľovi školy najneskôr do 15. júna návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory. Zriaďovateľ strednej školy47a) predloží návrhy podľa prvej vety do 30. júna samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí.“.
18.
V § 79 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
na strednej odbornej škole, v ktorej sa žiaci pripravujú na výkon povolaní a odborných činností v umení, praktickú skúšku z hlavného odboru štúdia vrátane obhajoby absolventskej písomnej práce, teoretickú skúšku z odborných predmetov podľa charakteru príslušného študijného odboru; súčasťou absolventskej skúšky môže byť aj súborná skúška z pedagogickej prípravy,“.
19.
V § 89 sa vypúšťajú odseky 8 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.
20.
V § 97 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa na vzdelávanie detí a žiakov podľa § 94 ods. 2 písm. g) nezriadi škola pri zdravotníckom zariadení, môže toto vzdelávanie vykonávať pedagogický zamestnanec školy podľa § 95 ods. 1 písm. a) alebo písm. b).“.
21.
V 99 odsek 4 znie:
„(4)
V triede praktickej školy môže byť najviac desať žiakov a najmenej štyria žiaci; v triede praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím alebo v triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami môže byť najviac šesť žiakov a najmenej štyria žiaci.“.
22.
V § 100 ods. 8 sa za slová „14 žiakov“ vkladajú slová „a najmenej štyria žiaci“.
23.
V § 107 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo školstva môže poskytnúť zriaďovateľom škôl podľa § 27 ods. 2 písm. b), § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“). Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytuje podľa počtu žiakov, ktorým sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením podľa osobitného predpisu,61) pričom priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.62)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 96/2013 Z. z.“.
24.
V § 108 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 10 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 9 písm. a)“.
25.
V § 110 ods. 5 sa slová „§ 89 ods. 7 až 10“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 7“.
26.
V § 140 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí riaditeľ školskej jedálne alebo riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, na jedno dieťa alebo jedného žiaka najviac v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.29)“.
27.
V § 141 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí riaditeľ výdajnej školskej jedálne alebo riaditeľ školy, ktorej je výdajná školská jedáleň súčasťou, na jedno dieťa alebo jedného žiaka najviac v sume neprevyšujúcej 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.29)“.
28.
V § 161 ods. 2 sa slová „roku 2014/2015“ nahrádzajú slovami „roku 2016/2017“.
29.
Za § 161b sa vkladá § 161c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§161c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský rok 2014/2015 najneskôr do 31. januára 2014.“.
30.
Za § 161c sa vkladajú § 161d a 161e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§161d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2014
O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riaditeľ školy podľa doterajších predpisov. Rozhodnutie o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa môže uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015.
§161e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)
Na počty žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka základnej školy zriadené do 31. augusta 2015 a ich nasledujúce ročníky až do ukončenia ich štvrtého ročníka základnej školy sa vzťahuje právny predpis účinný do 31. augusta 2015.
(2)
Na počty žiakov v triede šiesteho až deviateho ročníka základnej školy zriadené do 31. augusta 2015 a ich nasledujúce ročníky až do ukončenia ich deviateho ročníka základnej školy sa vzťahuje právny predpis účinný do 31. augusta 2015.
(3)
Na počty žiakov v triede druhého až ôsmeho ročníka strednej školy trojročného až osemročného štúdia strednej školy zriadené do 31. augusta 2015 a ich nasledujúce ročníky až do ukončenia ich štúdia sa vzťahuje právny predpis účinný do 31. augusta 2015.“.
31.
V § 162 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú sa slová „Európskych spoločenstiev a“.
32.
§ 163 sa dopĺňa 40. bodom, ktorý znie:
40. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 269/2009 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 405/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 208/2011 Z. z.“.
33.
V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 436/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 113af sa vkladá § 113ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
§113ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014
Majetok štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach uvedený v prílohe č. 5 časti C prechádza od 1. januára 2014 do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.“.
2.
Príloha č. 5 sa dopĺňa časťou C, ktorá znie:
„C. ZOZNAM MAJETKU ŠTÁTU V SPRÁVE ŠTÁTNEHO VETERINÁRNEHO A POTRAVINOVÉHO ÚSTAVU V KOŠICIACH, KTORÝ PRECHÁDZA OD 1. JANUÁRA 2014 DO MAJETKU UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
pozemok v katastrálnom území Severné mesto, obec Košice-Sever, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach zapísaný na liste vlastníctva č. 12146 (spoluvlastnícky podiel 1/1), parcela č. 5580/3 s výmerou 11 396 m2, ostatné plochy.“.

Čl. III

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 312/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená l) až p).
2.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) a p) sa označujú ako písmená n) a o).
3.
V § 5 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a návrhy na počty tried“.
4.
V § 6 ods. 12 písm. a) sa za slová „základné umelecké školy“ vkladá čiarka a slová „jazykové školy, materské školy“.
5.
V § 6 ods. 12 písm. b) sa za slovo „dieťa“ vkladá čiarka a slovo „poslucháča“.
6.
V § 9 ods. 12 písm. a) sa za slová „základné umelecké školy“ vkladá čiarka a slová „jazykové školy“.
7.
V § 9 ods. 12 písm. b) sa za slová „dotáciu na žiaka“ vkladá čiarka a slová „poslucháča alebo dieťa“ a za slová „a na dieťa“ sa vkladá čiarka a slovo „poslucháča“.
8.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Okresný úrad v sídle kraja organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje okresné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Za okresné kolo súťaže alebo okresné kolo predmetovej olympiády sa považuje súťaž alebo predmetová olympiáda, ktorá sa uskutočňuje pre deti a žiakov škôl a školských zariadení v územnom obvode okresného úradu,43a) ak sa na súťaž alebo predmetovú olympiádu prihlási najmenej 10 detí alebo žiakov pre príslušnú kategóriu; pri nižšom počte prihlásených detí alebo žiakov určí miesto konania súťaže alebo predmetovej olympiády pre príslušnú kategóriu okresný úrad v sídle kraja.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 11 ods. 8 sa čiarka za slovom „šport“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „vrátane súťaží detí a žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti“.
10.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Okresný úrad v sídle kraja finančne zabezpečuje celoslovenské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných na území kraja okrem celoslovenských kôl súťaží zabezpečovaných ministerstvom a spolupracuje s organizátormi súťaží.“.
11.
V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
riadi okresné, krajské, celoslovenské a medzinárodné kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a okresné, krajské, celoštátne a medzinárodné kolá predmetových olympiád žiakov škôl.“.
12.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Zoznam súťaží a predmetových olympiád podľa odseku 6 písm. n) na nasledujúci školský rok zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 31. augusta.
(12)
Ministerstvo môže udeliť žiakovi za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom a ďalšími nákladmi súvisiacimi s jeho ocenením. Výšku nákladov určuje ministerstvo.“.
13.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
14.
V § 16 ods. 5 sa slová „odseku 1, a zariadení školského stravovania“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
15.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Minister môže, najmä ak zriadenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa odseku 1.“.
16.
V § 18 ods. 3 druhá veta znie: „Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.“.
17.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Riaditeľ základnej školy s materskou školou okrem riaditeľa základnej školy s materskou školou, v ktorej sa predprimárne vzdelávanie uskutočňuje v jednej triede, určí zástupcu riaditeľa pre materskú školu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v materskej škole podľa osobitného predpisu.60a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 7 ods. 2 písm. b) a ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
18.
Za § 39f sa vkladá § 39g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§39g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
O žiadostiach o zaradení do siete alebo žiadostiach o zmene v sieti, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2013, sa rozhodne podľa predpisu účinného od 1. januára 2014.“.

Čl. IV

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 81/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
na vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov20a) centrálne financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 ods. 5 písm. c) sa za slovami „zriadených obcou“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a žiakom škôl do 15 rokov veku podľa osobitného predpisu23d) okrem písmen a) a b) v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených“.
3.
V § 6c sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
ocenenie výhercov súťaží, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo okrem súťaží pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.“.
4.
V § 6c ods. 4 a 8 sa slová „písm. d) až f), h) a i)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až f) a h) až j)“.
5.
§ 8c sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle metodiku prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, verejných materských škôl a verejných školských zariadení.“.

Čl. V

Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z. a zákona č. 96/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 2 písm. c) prvej vete sa slová „30. septembra počet tried prvého ročníka stredných škôl“ nahrádzajú slovami „31. októbra počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory,“ a v druhej vete sa za slová „stredných škôl“ vkladajú slová „a počet spoločných tried prvého ročníka stredných škôl“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I devätnásteho bodu, dvadsiateho piateho bodu, § 161d tridsiateho bodu a tridsiateho druhého bodu a čl. III druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I prvého bodu až ôsmeho bodu a dvadsiateho štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014, čl. I § 29 ods. 8 písm. a) a e) desiateho bodu, § 29 ods. 15 a 16 jedenásteho bodu, § 33 ods. 7 a 8 trinásteho bodu, pätnásteho bodu, šestnásteho bodu, osemnásteho bodu, dvadsiateho prvého bodu, dvadsiateho druhého bodu a § 161e tridsiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015 a čl. I § 29 ods. 8 písm. b) až d) desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.