Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 01.01.2012
Časové verzie:
470/2011 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012
470
ZÁKON
z 29. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnicu pre obvinených a odsúdených, právnickú osobu pri zaradení obvineného a odsúdeného do práce a na obvineného a odsúdeného, ktorý je zaradený do práce,“.
2.
V § 2 ods. 5 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „a príslušníkmi Slovenskej informačnej služby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 77a a 77b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z. z.
§ 2 ods. 1 až 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1,“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „tento zákon alebo“.
5.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa vnútorného predpisu“.
6.
V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ostatné predpisy“.
7.
V § 8 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „vyškoliť a pravidelne školiť“ nahrádzajú slovami „vzdelať a pravidelne vzdelávať“.
8.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „kontrolu“ vkladajú slová „tohto stavu“.
9.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
hluku.“.
10.
V § 11 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.
11.
V § 11 ods. 11 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „šiestich“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovom „piatich“.
12.
V § 11 ods. 12 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“, slová „najmenej 600“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 800“ a slová „najmenej 400“ sa nahrádzajú slovami „najmenej 500“.
13.
V § 11 ods. 15 sa slová „dva týždne“ nahrádzajú slovami „sedem dní“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 49 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 a 5 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
§ 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z.
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Oprávnená právnická osoba je povinná bezodkladne zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných
a)
oprávnení podľa odseku 1 písm. a), v ktorom uvedie
1.
názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom, ktorým bolo vydané oprávnenie,
2.
druh a rozsah činnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,
3.
dátum vydania oprávnenia,
b)
osvedčení a preukazov podľa odseku 1 písm. c), v ktorom uvedie
1.
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej bolo vydané osvedčenie alebo preukaz,
2.
činnosť, na ktorú bolo vydané osvedčenie alebo preukaz vrátane rozsahu činnosti,
3.
dátum vydania osvedčenia alebo preukazu.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
16.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ostatnými predpismi“.
17.
V § 17 ods. 4 písm. a) sa za slovom „smrti“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo ak predpokladaná alebo skutočná dĺžka pracovnej neschopnosti je najmenej 42 dní“.
18.
V § 17 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a vznik závažnej priemyselnej havárie príslušnému inšpektorátu práce.“.
19.
V § 17 ods. 10 sa slová „Ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie sú povinní“ nahrádzajú slovami „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti23a) je povinný“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 17 ods. 11 sa vypúšťajú slová „chorobu z povolania, ohrozenie chorobou z povolania,“.
21.
V § 17 odsek 12 znie:
„(12)
Na účely odsekov 5, 7, 10 a 11 príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru je ten, v ktorého územnom obvode pracovný úraz, bezprostredná hrozba závažnej priemyselnej havárie alebo závažná priemyselná havária vznikli.“.
22.
V § 21 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.27)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
23.
V § 21 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
24.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 12, môžu opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí tohto oprávnenia; to sa nevzťahuje na odobratie oprávnenia za porušenie podmienky uvedenej v odseku 9 písm. a).“.
25.
V § 24 ods. 7 prvej vete sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „do 30 dní po“.
26.
V § 24 ods. 7 písm. g) sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 12“.
27.
V § 24 ods. 8 sa slová „nové vykonanie požiadať“ nahrádzajú slovami „opakovanie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od neúspešne vykonanej skúšky“.
28.
V § 24 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika, ak sa žiadateľ na skúšku alebo opakovanú skúšku bez ospravedlnenia nedostavil, nepožiadal o opakovanie skúšky podľa odseku 8 alebo ju nevykonal úspešne.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.
29.
V § 24 ods. 10 sa za slovo „vzdelávanie“ vkladajú slová „bezpečnostných technikov“.
30.
V § 24 ods. 13 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
31.
V § 26 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
na zabezpečovaní rekondičného pobytu,“.
32.
V § 26 ods. 1 písm. f) sa slovo „školí“ nahrádza slovom „vzdeláva“.
33.
V § 26 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu6aa)“.
34.
V § 26 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b sa vypúšťajú.
35.
V § 27 ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „prax“ vkladajú slová „v tejto činnosti“.
36.
V § 27 ods. 4 písm. a) druhom bode sa slová „spôsobilosťou, s odbornou praxou“ nahrádzajú slovami „spôsobilosťou na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, s odbornou praxou v tejto činnosti“.
37.
V § 27 ods. 9 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia,“.
38.
V § 27 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým bolo odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie podľa odseku 14, môžu opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v rozsahu tej istej činnosti najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie; to sa nevzťahuje na odobratie oprávnenia podľa odseku 14 písm. d).“.
Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.
39.
V § 28 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1 a 3“.
40.
Za § 39c sa vkladá § 39d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§39d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Žiadateľ podľa § 24 ods. 3, ktorý do 31. decembra 2011 nevykonal úspešne skúšku, môže o jej opakované vykonanie písomne požiadať Národný inšpektorát práce najneskôr do 30. júna 2012, inak Národný inšpektorát práce zastaví konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.“.
41.
§ 40 znie:
§40
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
42.
V prílohe č. 2 v skupine 07.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky“.
43.
Nadpis prílohy č. 3 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. II

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 172/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 14 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.
2.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Ak zamestnávateľ odstúpil od pracovnej zmluvy z dôvodu, že zamestnanec nenastúpil do práce po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, zamestnanec je povinný uhradiť zamestnávateľovi náklady, ktoré mu vznikli pri posudzovaní jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu lekárskou preventívnou prehliadkou vo vzťahu k práci.“.
3.
Za § 63a sa vkladá § 63b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§63b Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa § 30 ods. 4 môžu vykonávať do 31. decembra 2014 aj lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a služby zdravia pri práci.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.