Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.01.2011
Časové verzie:
499/2010 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011
499
ZÁKON
z 2. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ktorá je zdravotne poistená v cudzine okrem členských štátov a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným,8c) činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby8d) alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:
„8c)
§ 133 až 136 Obchodného zákonníka.
8d)
Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 9 ods. 4 sa za slová „pri prvom poskytnutí neodkladnej starostlivosti“ vkladajú slová „v čase nepodania prihlášky alebo v čase podania prihlášky vo viac ako v jednej zdravotnej poisťovni“.
5.
V § 10 ods. 17 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti k faktúre za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poistencovi iného členského štátu, ktorý sa preukázal európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „európsky preukaz“) alebo náhradným certifikátom k európskemu preukazu, je povinný pripojiť fotokópiu tohto dokladu.“.
6.
V nadpise pod § 10a sa vypúšťajú slová „zdravotného poistenia“ a v § 10a ods. 1 sa vypúšťajú slová „zdravotného poistenia (ďalej len „európsky preukaz“).
7.
Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§10b Zárobková činnosť
(1)
Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá
a)
právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,19)
b)
dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa osobitného predpisu20) okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta,21)
c)
dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa osobitného predpisu,22)
d)
dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa osobitného predpisu,23)
e)
podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa osobitného predpisu24) (ďalej len „dividendy“).
(2)
Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu25) z dôvodu, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia.
(3)
Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,25) ktorú vykonáva fyzická osoba na území Slovenskej republiky, a na ktorú sa v právnych vzťahoch povinného verejného zdravotného poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu16h) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(4)
Zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu,26) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu,25) ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 až 26 znejú:
„18)
§ 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 223 až 228a Zákonníka práce.
20)
§ 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
§ 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
§11 Platitelia poistného
(1)
Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné
a)
zamestnanec,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba,
c)
zamestnávateľ,
d)
štát.
(2)
Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je
a)
zamestnancom,
b)
samostatne zárobkovo činnou osobou alebo
c)
osobou, za ktorú platí poistné štát.
(3)
Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.19) Fyzická osoba nie je zamestnancom v kalendárnom mesiaci, v ktorom nepoberá príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,18) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,19) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské, ošetrovné alebo materské.
(4)
Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa osobitného predpisu26a) v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3.
(5)
Zamestnávateľom je na účely tohto zákona
a)
fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,3) povolenie na prechodný pobyt27) alebo povolenie na trvalý pobyt,28)
b)
právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak jej sídlo alebo sídlo jej organizačnej zložky je na území Slovenskej republiky,
c)
pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 3
1.
fyzická osoba podľa písmena a), ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo
2.
právnická osoba podľa písmena b) so sídlom alebo so sídlom jej organizačnej zložky v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(6)
Ak zamestnávateľom zamestnanca nie je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 5, je ním platiteľ príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb podľa osobitného predpisu.18)
(7)
Štát je platiteľom poistného za
a)
nezaopatrené dieťa;29) za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 26 roku veku, ktorá študuje na prvej vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, štúdium ktorého podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem externej formy štúdia,30) poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia,
b)
fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu,31) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu32) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
c)
fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok,33)
d)
fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
e)
fyzickú osobu, ktorá je invalidná34) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,35)
f)
obvineného vo väzbe7) alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,8) obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený,
g)
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb5) celoročne,
h)
zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
i)
fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie,36)
j)
fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
k)
fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu37) alebo opatruje blízku osobu,38) ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb39) alebo v zdravotníckom zariadení;40)
l)
manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
m)
fyzickú osobu,
1.
ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,41)
2.
ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo
3.
ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu43) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu44) aj po tomto dni,
n)
fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi, a fyzickú osobu, ktorá sa spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze,45)
o)
fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,46)
p)
cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,6)
q)
azylanta,4)
r)
fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,
s)
fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu,47)
t)
študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov,
u)
fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.21)
(8)
Ak sa dôvody na platenie poistného štátom prekrývajú, štát platí poistné len raz. Štát platí poistné aj v prípade, ak osoby uvedené v odseku 7 majú príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b. Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné z príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b platiť poistné podľa § 13.
(9)
Osobná celodenná a riadna starostlivosť je na účely tohto zákona starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa
a)
navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
b)
pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
c)
je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26a až 47 znejú:
„26a)
§ 31 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 34 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 558/2005 Z. z.
29)
§ 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
30)
§ 60 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 38 až 43, § 125 a 126 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
§ 40 zákona č. 447/2008 Z. z.
37)
Zákon č. 447/2008 Z. z.
38)
§ 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
39)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42)
§ 34 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
§ 42 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
44)
§ 39 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47)
§ 5 písm. a), b) a d) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a až 27d, 36a, 39a až 39i, 39ia, 39j, 39ja, 39k až 39n, 39na, 39o až 39q a 39s až 39v sa vypúšťajú.
9.
V § 12 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
b)
zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 a poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7,“.
10.
V § 12 ods. 1 sa v písmenách c) až e) odkaz 40 umiestnený nad slovom „postihnutím“ vypúšťa.
11.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 10 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 a poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6.“.
12.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely tohto zákona sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba
a)
uznaná za invalidnú,48)
b)
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.49)“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48 a 49 znejú:
„48)
§ 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 328/2002 Z. z.
49)
§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.“.
13.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
§13 Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavací základ zamestnanca je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4.
(2)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmu fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie, a koeficientu 2,14.
(3)
Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 je základ dane z príjmov zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e). Ak poistenec takýto príjem nemá, je vymeriavacím základom ním určená suma.
(4)
Vymeriavací základ zamestnávateľa na účely platenia poistného je vymeriavací základ jeho zamestnanca, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(5)
Vymeriavací základ zamestnávateľa pre platbu poistného za zamestnanca je vymeriavací základ každého zamestnanca podľa odseku 1 za rozhodujúce obdobie upravený podľa odseku 9. Ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období postupne alebo súbežne viac platiteľov poistného (odsek 8), do vymeriavacieho základu zamestnávateľa v rozhodujúcom období sa započíta pomerná časť vymeriavacieho základu poistenca. Pomerná časť sa určí ako súčin vymeriavacieho základu zamestnanca podľa odseku 1 a podielu vymeriavacieho základu poistenca ustanoveného v odseku 8 a upraveného podľa odseku 9 a vymeriavacieho základu poistenca ustanoveného v odseku 8 neupraveného podľa odseku 9.
(6)
Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 alebo poistenec štátu podľa § 11 ods. 7, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. e), má povinnosť platiť poistné aj z tohto príjmu. Vymeriavací základ pre odvod poistného z tohto príjmu je príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu podľa odseku 10 dosiahnutý v rozhodujúcom období; do príjmu sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.
(7)
Zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 alebo poistenec štátu podľa § 11 ods. 7, ktorý má príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d), má povinnosť platiť poistné aj z týchto príjmov. Vymeriavací základ pre odvod poistného z týchto príjmov je vo výške základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu dosiahnutý v rozhodujúcom období.
(8)
Vymeriavací základ poistenca, u ktorého dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne k súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b), a poistencov uvedených v § 11 ods. 2 je úhrn vymeriavacích základov podľa odsekov 1 až 7; v období, v ktorom je poistenec považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu a nie je považovaný za zamestnanca alebo je považovaný za poistenca podľa § 11 ods. 2, sa do úhrnu vymeriavacieho základu započítava najmenej minimálny základ podľa odsekov 10 a 11 za každý kalendárny mesiac, počas ktorého má platiteľ povinnosť platiť poistné.
(9)
Vymeriavací základ je
a)
najmenej úhrn minimálnych základov podľa odsekov 10 a 11 za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné,
b)
najviac 36-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (ďalej len „priemerná mesačná mzda“); táto suma sa alikvotne upraví o obdobie poistenia v cudzine.
(10)
Na účely tohto zákona sa pojmom minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby a poistenca podľa § 11 ods. 2 rozumie 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy.
(11)
Minimálny základ podľa odseku 10 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých za poistenca platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) alebo počas ktorých sa poistenec nepovažoval za samostatne zárobkovo činnú osobu a poistenca podľa § 11 ods. 2.
(12)
Vymeriavací základ štátu je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy.
(13)
Ak súd rozhodol o nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac upravený podľa odseku 9.
(14)
Minimálny základ a vymeriavací základ sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40a, 44a až 44e, 45a, 50, 51, 51a a 51b sa vypúšťajú.
14.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Povinnosť platiť poistné vzniká
a)
dňom vzniku verejného zdravotného poistenia (§ 4),
b)
dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3,
c)
dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4,
d)
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
e)
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7.“.
15.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Preddavok na poistné je povinný vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane a koeficientu 2,14 dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 31. decembra,
c)
zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu každého zamestnanca podľa § 13 ods. 1 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d)
poistenec podľa § 11 ods. 2 vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z ním určenej sumy,
e)
štát vo výške 1/12 sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, ktorá sa rozdelí medzi zdravotné poisťovne pomerne podľa počtu poistencov oznámených podľa § 23 ods. 9 písm. c).“.
16.
V § 16 ods. 3 sa slová „podľa osobitného predpisu46) okrem vyňatých príjmov“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu20)“.
17.
V § 16 odsek 8 znie:
„(8)
Výška preddavku na poistné
a)
zamestnanca je najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 a 11 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
c)
samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom, je najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
d)
zamestnávateľa je najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za každého zamestnanca,
e)
poistenca podľa § 11 ods. 2 je najmenej vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 a 11 a najviac vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy.“.
18.
V § 16 odsek 11 znie:
„(11)
Povinnosť odvádzať preddavky na poistné netrvá po dobu, počas ktorej poistenci uvedení v odseku 2 písm. b) a d) sú poistencami, za ktorých platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. m).“.
19.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:
„(12)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá ukončila alebo pozastavila vykonávanie alebo oprávnenie na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti uvedenej v § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 a následne v tom istom alebo nasledujúcom roku ju obnovila alebo začala vykonávať alebo získala oprávnenie na výkon inej zárobkovej činnosti uvedenej v § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, platí preddavky na poistné podľa § 16 ods. 2 písm. b).
(13)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá podľa tohto zákona nemala povinnosť vykonať ročné zúčtovanie poistného, platí preddavky v nasledujúcom kalendárnom roku podľa odseku 8 písm. b).
(14)
U poistenca, ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie, preddavky, ktoré mali byť zaplatené za rozhodujúce obdobie, sa pokladajú za poistné.“.
20.
V § 17 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výkazom nedoplatkov podľa § 17a“.
21.
V § 17a ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a)
u právnickej osoby obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b)
u fyzickej osoby meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo; ak ide o fyzickú osobu oprávnenú podnikať, výkaz nedoplatkov musí obsahovať obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
výšku nedoplatkov podľa stavu účtu platiteľa poistného k určitému dňu vychádzajúcemu z údajov vykázaných platiteľom poistného alebo z kontrol vykonaných zdravotnou poisťovňou, z výšky preddavkov na poistné stanovenej podľa ustanovenia § 20 ods. 5 a z úrokov z omeškania vypočítaných k tomuto dňu,“.
22.
V § 17a ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
podpis alebo faksimile podpisu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.“.
23.
V § 17a ods. 9 sa vypúšťajú slová „s výnimkou jeho doručovania“.
24.
Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§17b Doručovanie výkazu nedoplatkov
(1)
Výkazy nedoplatkov je zdravotná poisťovňa povinná doručovať preukazným spôsobom.
(2)
Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“.
(3)
Zdravotná poisťovňa výkaz nedoplatkov doručuje
a)
právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
b)
samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
c)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vrátane osôb uvedených v písmenách a) a b), na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností (§ 23).
(4)
Ak nie je zdravotnej poisťovni známy pobyt adresáta, môže doručiť písomnosť verejnou vyhláškou; tým nie je dotknutá možnosť doručovať podľa odseku 3 a následky nedoručenia na túto adresu podľa odseku 5. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť zdravotnej poisťovne vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Oznámenie o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí aj v sídle zdravotnej poisťovne, ktorého písomnosť má byť adresátovi doručená.
(5)
Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté. Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ nebola prevzatá adresátom, považuje sa za doručenú dňom, keď bola zásielka vrátená zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.“.
25.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Poistenec je povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka. Povinnosť sa nevzťahuje na poistenca,
a)
ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka nebol samostatne zárobkovo činnou osobou a súčasne
1.
v čase, keď bol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, jeho príjem podľa § 13 ods. 3 nepresiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 10 a 11 a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),
2.
v čase, keď bol zamestnancom, jeho príjmy podľa § 13 ods. 1 vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),
3.
v čase, keď bol zamestnancom, jeho príjmy podľa § 13 ods. 1 vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),
b)
ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol len samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2 nepresiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 10 a 11 a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e),
c)
ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a nemal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) až e),
d)
ktorému nevznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie okrem poistenca, ktorý mal príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) vyšší ako minimálny základ podľa § 13 ods. 10.“.
26.
V § 19 ods. 2 sa slová „ods. 1 až 4“ v celom odseku nahrádzajú slovami „ods. 1“.
27.
V § 19 ods. 3 sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
28.
V § 19 ods. 5 písm. a) sa slová „ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
29.
V § 19 ods. 5 písm. b) sa slová „minimálneho základu tohto zamestnanca stanovenej podľa § 13 ods. 15 a 16“ nahrádzajú slovami „príjmu tohto zamestnanca“.
30.
V § 19 ods. 9 sa slová „ods. 1 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 1 až 9 a ods. 13“.
31.
V § 19 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak poistenec alebo zamestnávateľ, ktorý vykonáva ročné zúčtovanie za zamestnanca podľa odseku 2, neoznámi v lehote podľa predchádzajúcej vety ostatným platiteľom poistného za poistenca výsledok ročného zúčtovania, je oprávnená výsledok ročného zúčtovania oznámiť ostatným platiteľom poistného za poistenca príslušná zdravotná poisťovňa.“.
32.
V § 19 ods. 13 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
33.
V § 19 ods. 16 sa v druhej vete za slovo „poistencov“ vkladajú slová „štátu podľa § 11 ods. 7“.
34.
V § 19 odsek 17 znie:
„(17)
Zdravotná poisťovňa, ktorej vznikol záväzok voči ministerstvu zdravotníctva na základe vykonaného ročného zúčtovania poistného plateného štátom, je povinná uhradiť vzniknutý záväzok ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného plateného štátom vykonalo. Ministerstvo zdravotníctva, voči ktorému vznikla zdravotnej poisťovni pohľadávka na základe vykonaného ročného zúčtovania poistného plateného štátom, je povinné uhradiť pohľadávku príslušnej zdravotnej poisťovne najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného plateného štátom vykonalo.“.
35.
V § 20 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nemala povinnosť vykonať ročné zúčtovanie podľa § 19 ods. 1 písm. b) alebo ktorá nepodala ročné zúčtovanie podľa § 19, je povinná písomne do 31. marca príslušného kalendárneho roka vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavkov na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho kalendárneho roka.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
36.
V § 23 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
37.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného (§ 12).“.
38.
V § 23 ods. 3 sa slová „ods. 8 písm. a), b), d) až h), r), s) a u)“ nahrádzajú slovami „ods. 7 písm. g), j), k) a l)“ a na konci sa pripája táto veta: „Vznik týchto skutočností preukazuje poistenec čestným vyhlásením.“.
39.
V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi aj údaje podľa § 11 ods. 7 a údaje, ktoré sú rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného podľa § 12.“.
40.
V § 23 ods. 9 písm. c) sa slová „ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
41.
V § 23 ods. 9 písm. d) sa za slová „ministerstvu zdravotníctva“ vkladajú slová „a úradu“ a slová „raz ročne v termíne, ktorý určí ministerstvo zdravotníctva“ sa nahrádzajú slovami „každoročne do 30. júna“.
42.
§ 23 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti podľa odseku 1 písm. e) od doručenia potvrdenia o tejto skutočnosti takto:
a)
fyzická osoba preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jej telesnej schopnosti, duševnej schopnosti alebo zmyslovej schopnosti rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo rozhodnutím útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu53ba) alebo rozhodnutím príslušného úradu,
b)
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
(12)
Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti podľa § 19 ods. 1 písm. c) najneskôr do lehoty na podanie ročného zúčtovania poistného obdobie zdravotného poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53ba znie:
„53ba)
§ 84 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
43.
V § 24 písmeno c) znie:
„c)
písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7, ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného,“.
44.
V § 24 písm. e) štvrtý bod znie:
„4.
príjem podľa § 13 ods. 1 v členení na jednotlivé kalendárne mesiace,“.
45.
V § 24 písm. e) sa piaty bod vypúšťa.
Doterajší šiesty až ôsmy bod sa označuje ako piaty až siedmy bod.
46.
V § 24 písm. e) v siedmom bode sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
47.
§ 24 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
oznámiť vznik platiteľa podľa § 11 ods. 5, a to 8 dní od vzniku skutočnosti, na tlačive určenom úradom; oznámenie obsahuje názov, sídlo, bydlisko, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti a meno, priezvisko a rodné číslo, ak je zamestnávateľom fyzická osoba.“.
48.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
predkladať úradu preukazné a pravdivé údaje podľa § 27 a 27a.“.
49.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 24 písm. a) až i)“ nahrádzajú slovami „§ 24 písm. a) až i) a k)“.
50.
V § 26 ods. 3 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
51.
V § 27 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné za rozhodujúce obdobie podľa odseku 3,“.
52.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Základom mesačného prerozdeľovania je 95 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné, ktoré
a)
platitelia poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zaplatili zdravotnej poisťovni za rozhodujúce obdobie v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva; rozhodujúce obdobie je obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
b)
platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva (ďalej len „základ mesačného prerozdeľovania“).“.
53.
V § 27a ods. 2 v uvádzacej vete sa slová „do 31. mája“ nahrádzajú slovami „do 31. júla“.
54.
V § 27a ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
celkovú sumu poistného, ktoré je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a d) a ods. 2 povinný odviesť zdravotnej poisťovni podľa § 15 za rozhodujúce obdobie (ďalej len „povinné poistné“) upravené o pohľadávky a záväzky voči platiteľom z ročného zúčtovania poistného; rozhodujúce obdobie je obdobie kalendárneho roka, za ktorý sa ročné prerozdeľovanie vykonáva,“.
55.
V § 27a ods. 9 sa slová „do 30. júna“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta“.
56.
V § 27a ods. 10 sa slová „do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa vykonáva ročné prerozdeľovanie. Táto lehota však neuplynie skôr ako dva mesiace od doručenia rozhodnutia podľa odseku 9.“ nahrádzajú slovami „do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa odseku 9.“.
57.
V § 29b ods. 2 za slovami „fyzickú osobu vo väzbe“ sa čiarka nahrádza slovom „alebo“ a slová „alebo za azylanta“ a slová „alebo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ sa vypúšťajú.
58.
V § 29b ods. 3 sa slová „podľa osobitného predpisu.39b)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu.24)“.
59.
V § 29b sa odseky 6 a 7 vypúšťajú.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
60.
V § 29b ods. 6 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a za slová „Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky,“ sa vkladajú slová „Sociálnou poisťovňou,“.
61.
§ 29b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Preukazovanie skutočností podľa § 13 a 19 sa upraví dohodou, ktorú uzatvorí Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky s úradom. Úrad je povinný tieto údaje oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa ich prijatia.“.
62.
Za § 31i sa vkladá § 31j, ktorý znie:
§31j
Pre rok 2011 je sadzba poistného pre štát 4,32 % z vymeriavacieho základu.“.
63.
Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:
§36 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Fyzická osoba, ktorá je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010 a toto právne postavenie trvá aj po tomto dni, je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba aj podľa zákona účinného od 1. januára 2011.
(2)
Fyzická osoba, ktorej právny vzťah zakladajúci nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru19) vznikol pred 1. januárom 2011 a k 31. decembru 2010 nebola zamestnanec, je zamestnanec podľa zákona účinného od 1. januára 2011, ak tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2010.
(3)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1, je zamestnávateľ aj podľa zákona účinného od 1. januára 2011.
(4)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola povinná poskytovať príjem uvedený v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 a tento príjem je povinná poskytovať aj po tomto dni, alebo ktorá bola do 31. decembra 2010 platiteľ príjmu zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru19) a je týmto platiteľom aj po tomto dni, je zamestnávateľ podľa zákona účinného od 1. januára 2011 a je povinná splniť povinnosti podľa § 24 do 31. januára 2011.
(5)
Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti uvedenej v § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 až 4 a k 31. decembru 2010 nebola samostatne zárobkovo činnou osobou, je samostatne zárobkovo činná osoba od 1. januára 2011 podľa tohto zákona, ak vykonáva, je oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie tejto činnosti aj po 31. decembri 2010, a je povinná splniť povinnosť podľa § 24 do 31. januára 2011.
(6)
Fyzická osoba, ktorá do 31. decembra 2010 bola osobou podľa § 11 ods. 2 a podľa tohto zákona už takouto osobou nie je, je povinná splniť povinnosť podľa § 24 do 31. januára 2011.
(7)
Nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a), ktoré dosiahlo vek 26 rokov veku k 31. decembru 2010, je povinné splniť povinnosť podľa § 23 do 31. januára 2011.
(8)
Na účely platenia preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ktoré je povinná platiť samostatne zárobkovo činná osoba, sa v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 postupuje podľa zákona účinného od 1. januára 2011. Ak samostatne zárobkovo činná osoba podávala ročné zúčtovanie poistného za rok 2009, použije preddavok vypočítaný na obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 po celý rok 2011.
(9)
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2010 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2010.
(10)
Dohodu podľa § 29b ods. 6 a 7 úrad uzatvorí najneskôr do 30. júna 2011.
(11)
Zdravotná poisťovňa môže dlžné poistné vyplývajúce z neodvedeného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania a dlžné poistné a poplatky z omeškania, na ktoré má zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,62) uplatniť voči platiteľovi poistného výkazom nedoplatkov.
(12)
Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po účinnosti tohto zákona.
(13)
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci 2011 za január 2011. Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2012 za rok 2011.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:
„62)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.