Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 25.06.2010
Časové verzie:
295/2010 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 25.06.2010
295
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005Z.z), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007 č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č.104/2009 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 30b sa vkladá § 30c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30c
Účtovanie koncesie u koncesionára
(1) Na účely účtovania koncesie u koncesionára sa rozumie
a) koncesnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom19c) alebo obstarávateľom19d) a koncesionárom19e) na uskutočnenie stavebných prác alebo zmluva uzavretá medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a koncesionárom na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu19f),
b) koncesiou na stavebné práce s rizikom dopytu zhotovenie diela koncesionárom spojené s rizikom dopytu, ktoré znáša koncesionár, a to podľa podmienok dohodnutých v koncesnej zmluve,
c) rizikom dopytu riziko spojené s nadobudnutím práva na poberanie úžitkov z diela v rozsahu, v ktorom je koncesionárovi poskytnuté ako protiplnenie za zhotovenie diela a hodnota úžitkov závisí od dopytu po užívaní diela,
d) koncesiou na stavebné práce s rizikom dostupnosti zhotovenie diela koncesionárom spojené s rizikom dostupnosti, a to podľa podmienok dohodnutých v koncesnej zmluve,
e) rizikom dostupnosti riziko spojené s nadobudnutím práva na peňažné plnenie od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v rozsahu, v ktorom je koncesionárovi poskytnuté za zhotovenie diela a práva na peňažné plnenie za poskytovanie služieb na zabezpečenie dostupnosti diela, a to podľa podmienok dohodnutých v koncesnej zmluve,
f) koncesiou na služby nadobudnutie práva na využívanie poskytovaných služieb podľa osobitného predpisu19g),
g) uvedením diela do užívania začiatok plynutia koncesnej lehoty19h) podľa koncesnej zmluvy.
(2) Na základe koncesie na stavebné práce s rizikom dopytu sa v účtovníctve koncesionára účtuje o vybudovaní diela ako o zákazkovej výrobe podľa § 30, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu na začiatku realizácie diela alebo jeho uvedením do užívania. Na základe uvedenia diela do užívania sa účtuje v prospech vecne príslušného účtu účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby a na účtoch časového rozlíšenia, na ktorých sa účtovali výnosy zo zákazky podľa § 30 ods. 14 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Zároveň sa hodnota na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku účtuje v prospech účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 014 – Oceniteľné práva. Oceniteľné právo sa odpisuje podľa odpisového plánu počas koncesnej lehoty. V koncesnej zmluve dohodnuté povinnosti spojené s obnovou diela alebo údržbou diela sa v odhadnej výške výdavkov potrebných na splnenie povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú postupom podľa § 19. Ak sú v koncesnej zmluve osobitne dohodnuté peňažné nároky za vykonanie údržby diela alebo obnovy diela, účtujú sa náklady na ich vykonanie a s tým spojené výnosy v čase vykonania údržby diela alebo obnovy diela. Technické zhodnotenie diela sa účtuje metódou percenta dokončenia podľa § 30. Výnosy dosahované poberaním úžitkov z využívania diela sa účtujú do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia na účte 602 – Tržby z predaja služieb.
(3) Na základe koncesie na stavebné práce s rizikom dostupnosti sa v účtovníctve koncesionára účtuje o vybudovaní diela ako o zákazkovej výrobe podľa § 30, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu na začiatku realizácie diela alebo jeho uvedením do užívania. O peňažných nárokoch za zhotovené dielo a o úrokoch vypočítaných metódou efektívnej úrokovej miery, a to vo vecnej a časovej súvislosti, sa účtuje na účte 311 – Odberatelia ako o dlhodobej pohľadávke. O peňažných nárokoch za poskytované služby spojené s dielom sa účtuje vo vecnej a časovej súvislosti počas obdobia od uvedenia diela do užívania do ukončenia koncesnej lehoty na ťarchu účtu 311 – Odberatelia so súvzťažným zápisom v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb. V koncesnej zmluve dohodnuté povinnosti spojené s obnovou diela alebo údržbou diela sa v odhadnej výške výdavkov potrebných na splnenie povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtujú postupom podľa § 19. Ak sú v koncesnej zmluve osobitne dohodnuté peňažné nároky za vykonanie údržby diela alebo obnovy diela, účtujú sa náklady na ich vykonanie a s tým spojené výnosy v čase vykonania údržby diela alebo obnovy diela. Technické zhodnotenie diela sa účtuje metódou percenta dokončenia podľa § 30. Výnosy z údržby diela alebo obnovy diela sa účtujú v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb.
(4) Na základe koncesnej zmluvy, v ktorej koncesionár čiastočne preberá riziko dopytu a čiastočne riziko dostupnosti, sa účtuje v pomere prevzatého rizika dopytu ako o oceniteľnom práve na účte 014 – Oceniteľné práva a v pomere prevzatého rizika dostupnosti ako dlhodobej pohľadávke na účte 311 – Odberatelia.
(5) V účtovníctve koncesionára sa náklady vzniknuté na zhotovenie diela účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak koncesionár je vlastníkom zhotovovaného diela a ostáva ním aj po ukončení koncesnej lehoty. Ku dňu uvedenia diela do užívania sa účtuje v prospech účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný a odpisuje sa podľa odpisového plánu postupom podľa § 20. Výnosy dosahované poberaním úžitkov z užívania diela alebo iné peňažné nároky vyplývajúce z koncesnej zmluvy sa účtujú vo vecnej a časovej súvislosti na príslušné účty účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar.
(6) V účtovníctve koncesionára sa náklady vzniknuté na zhotovenie diela účtujú na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak koncesionár je vlastníkom zhotovovaného diela a ostáva ním do ukončenia koncesnej lehoty. Ku dňu uvedenia diela do užívania sa účtuje v prospech účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný a odpisuje sa podľa odpisového plánu počas koncesnej lehoty. Z dôvodu odovzdania majetku verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi po ukončení koncesnej lehoty sa účtuje vyradenie diela z účtovníctva na ťarchu účtu účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu účtovej skupiny 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný. Výnosy dosahované poberaním úžitkov z užívania diela sa účtujú vo vecnej a časovej súvislosti na príslušné účty účtovej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar.
(7) Na základe koncesie na služby sa v účtovníctve koncesionára účtujú náklady na služby vo vecnej a časovej súvislosti s dosahovanými výnosmi počas poberania úžitkov zo služieb alebo peňažných nárokov zo služieb od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19c až 19h znejú:“.
„19c) § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19d) § 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19e) § 14 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
19f) Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19g) § 15 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
19h) § 66 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.“.
2. V § 34 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Úroky z úverov sa účtujú vo vecnej a časovej súvislosti do nákladov s výnimkou úrokov z úverov, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla do času uvedenia dlhodobého nehmotného majetku do užívania účtovať ako súčasť nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku.“.
3. V § 37 ods. 10 a 11 posledná veta znie:
„Vzniknutý záporný goodwiill sa jednorazovo odpíše v prospech účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 075 – Oprávky ku goodwillu.“.
4. Za § 86g sa vkladá § 86h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2010
Ustanovenia § 30c, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 10 a 11 v znení účinnom od 1. júla 2010 sa prvýkrát použijú pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí po 30. júni 2010.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Ján Počiatek
minister financií