Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.03.2010
Časové verzie:
574/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2010
574
ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 6 sa za slovom „vykonáva“ vypúšťa bodkočiarka a slová „§ 58 ods. 7 a 8 sa nepoužije“.
2.
V § 40 ods. 9 sa za slová „je zamestnanec“ vkladá čiarka a slová „ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas“.
3.
V § 48 odsek 2 znie:
„(2)
Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.“.
4.
V § 48 ods. 4 úvodnej vete sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“ a slovo „tri“ sa nahrádza slovom „dva“.
5.
V § 48 ods. 4 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) až f), ktoré znejú:
„d vykonávania opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu,
e)
vykonávania prác, pre ktoré sa vyžaduje vzdelanie umeleckého smeru,
f)
vykonávania prác tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno g).
6.
V § 48 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.“.
7.
V § 48 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné aj bez dôvodu uvedeného v odseku 4, ak ide o zamestnanca, o ktorom to ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva.
(7)
Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa tohto zákona a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.“.
8.
V § 49 ods. 5 sa vypúšťajú slová „zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas“.
9.
V § 49 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
10.
V § 58 ods. 5 druhej vete sa za slovom „zamestnávateľa“ vypúšťa čiarka a slová „ak ďalej nie je ustanovené inak“.
11.
V § 58 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
pracovný čas, odpočinok a dovolenka,“.
12.
V § 58 ods. 6 písmeno f) znie:
„f)
ochrana materstva, rodičov a mladistvých,“.
13.
V § 58 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 11.
14.
V § 58 ods. 10 písm. b) sa za slovo „službám,“ vkladajú slová „za rovnakých podmienok ako svojim zamestnancom,“.
15.
Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý znie:
§58b
Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú neplatné.“.
16.
Za § 252c sa vkladá § 252d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§252d Prechodné ustanovenie účinné k 1. marcu 2010
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. marcom 2010. Právne úkony urobené pred 1. marcom 2010 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 28. februára 2010.
(2)
Pracovné pomery na určitú dobu uzatvorené pred 1. marcom 2010 sa skončia uplynutím doby, na ktorú boli dohodnuté.“.
17.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod. Doterajšie body 2 až 17 sa označujú ako body 1 až 16.
18.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 17 a 18, ktoré znejú:
„17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 283, 28. 10. 2008).
18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.