Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

572/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014
572
ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z. a zákona č. 571/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 31 ods. 1 písm. b) sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
2.
V § 58 ods. 3, § 84 ods. 1 a v § 232 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
3.
Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§82a Prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie
(1)
Poistenec, ktorý sa stal úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcie alebo orgánu Európskej únie56a) (ďalej len „úradník“), po skončení vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike môže požiadať o prevod svojich dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie (ďalej len „dôchodkový systém Európskej únie“), ak nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôchodkového systému Slovenskej republiky. Dôchodkové práva podľa prvej vety sú finančná suma určená ako poistno-matematický ekvivalent v závislosti na získanom období dôchodkového poistenia a vymeriavacom základe. Prevodom dôchodkových práv zaniká nárok na zhodnotenie toho obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacieho základu v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky, ktoré boli použité na určenie finančnej sumy podľa druhej vety.
(2)
Ak sa úradník po skončení služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii, ktorý bol počas tejto služby alebo zamestnania zúčastnený v dôchodkovom systéme Európskej únie, stane poistencom v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky a požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie do dôchodkového systému Slovenskej republiky, prevedú sa tieto dôchodkové práva, ktoré sú finančnou sumou určenou ako poistno-matematický ekvivalent v závislosti na získanom období služby alebo zamestnania v Európskej únii alebo v jej inštitúcii, ktoré založili účasť v dôchodkom systéme Európskej únie, a na vymeriavacom základe za toto obdobie.
(3)
Prevod dôchodkových práv podľa odseku 1 sa vykoná na základe žiadosti a súhlasu úradníka s prevodom dôchodkových práv podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
„56a)
Článok 1 nariadenia Rady (EHS Euroatom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4. 3. 1968) v platnom znení.“.
4.
V § 94 ods. 2 a 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „46 485,40 eura“.
5.
V § 100 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „23 242,70 eura“.
6.
V § 101 ods. 3 a ods. 5 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 324,40 eura“.
7.
V § 101 ods. 4 písm. a) sa slová „ 3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,60 eura“.
8.
Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý znie:
§104a
Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu.45a)“.
9.
V § 108 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výška dávky v nezamestnanosti sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v odseku 2 vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Pravdepodobný denný vymeriavací základ je vymeriavací základ podľa § 138 ods. 9, ktorý je platný ku dňu vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.“.
10.
V § 116 ods. 6 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,60 eura“.
11.
V § 120 ods. 4 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „plní funkciu prístupového bodu, príslušnej inštitúcie, inštitúcie miesta bydliska, inštitúcie miesta pobytu, styčného orgánu a“.
12.
V § 123 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slová „najmenej troch“ nahrádzajú slovami „nasledujúcich dvoch“.
13.
V § 138 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
14.
V § 138 sa vypúšťa odsek 10 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 79 a 80.
Doterajšie odseky 11 až 24 sa označujú ako odseky 10 až 23.
15.
V § 138 ods. 18 sa slová „odsekoch 11, 12, 14 a 15“ nahrádzajú slovami „odsekoch 10, 11, 13 a 14“.
16.
V § 139a sa slová „11 až 17, 18, 19 a 24“ nahrádzajú slovami „10 až 18 a 23“.
17.
V § 144 ods. 1 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.
18.
V § 147 ods. 2 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
19.
V § 159 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
suma podľa osobitného predpisu90a) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za sporiteľa, ktorému zanikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,90b)
d)
suma dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie prevedená na účet Sociálnej poisťovne z účtu dôchodkového systému Európskej únie,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená e) až j).
Poznámky pod čiarou k odkazom 90a a 90b znejú:
„90a)
§ 65 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 572/2009 Z. z.
90b)
§ 17a zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 572/2009 Z. z.“.
20.
V § 160 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
finančná suma zodpovedajúca dôchodkovým právam úradníka podľa § 82a ods. 1,“ .
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).“.
21.
V § 162 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „poistné na starobné poistenie je aj finančná suma zodpovedajúca dôchodkovým právam podľa § 82a ods. 2,“.
22.
V § 168 ods. 2 písm. i) sa slová „ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
23.
V § 179 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vykonávať prevod dôchodkových práv vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
24.
V § 202 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,50 eura“.
25.
V § 205 ods. 1 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,20 eura“.
26.
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
písomne oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez zbytočného odkladu skutočnosť, že úradník uvedený v § 82a ods. 1, ktorý je sporiteľom podľa osobitného predpisu1) a ktorý požiadal o prevod dôchodkových práv, súhlasil s týmto prevodom,
l)
previesť finančnú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam podľa § 82a ods. 1.“.
27.
V § 228 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 7.
28.
V § 228 ods. 2 a 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
29.
V § 228 ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 4“.
30.
V § 228 odsek 6 znie:
„(6)
Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 až 4 je zachovaná aj vtedy, ak doklady preukazujúce splnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 a tlačivo uvedené v odseku 5 sa v ustanovenej lehote odovzdali na prepravu poštou, odoslali faxom alebo elektronickou poštou.“.
31.
V § 228 ods. 7 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
32.
V § 233 odsek 6 znie:
„(6)
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné číslo, údaj o jednotlivých obdobiach výkonu zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou v období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, výšku príjmu alebo výnosu a výšku základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti fyzickej osoby, ktorá na základe daňového priznania má príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou, najneskôr do 30. júna kalendárneho roka alebo najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ak fyzická osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu,43)
b)
zmenu základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá vyplynula z právoplatného dodatočného platobného výmeru alebo z dodatočného daňového priznania fyzickej osoby uvedenej v písmene a) v lehote do 30 dní odo dňa právoplatnosti dodatočného platobného výmeru alebo od predloženia dodatočného daňového priznania správcovi dane.“.
33.
V § 239 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,96 eura“.
34.
V § 240 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.
35.
V § 241a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „najneskôr do uplynutia 45 dní odo dňa splnenia tejto povinnosti zamestnávateľom“.
36.
V § 241a ods. 2 písm. d) sa slová „do dňa, v ktorom sporiteľ splní oznamovaciu povinnosť“ nahrádzajú slovami „najneskôr do uplynutia 45 dní odo dňa splnenia oznamovacej povinnosti sporiteľa“.
37.
V § 248 ods. 1 písm. a) sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387,80 eura“.
38.
V § 248 ods. 1 písm. b) sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969,50 eura“.
39.
V § 248 ods. 3 sa slová „1 000 Sk do 20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,10 eura do 663,8 eura“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659,60 eura“.
40.
Za § 293bj sa vkladajú § 293bk až 293bn, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
§293bk
V období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 12, 15 a 16. Ustanovenie § 293ag ods. 1 sa od 1. januára 2010 nepoužije.
§293bl
(1)
Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu1) za obdobie pred 1. januárom 2010 zaplatené najneskôr do 30. apríla 2010.
(2)
Pôsobnosť podľa odseku 1 patrí vecne príslušnej pobočke, ktorá rozhoduje o uložení penále podľa § 178 ods. 1 písm. a) deviateho bodu.
§293bm Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)
Ak dôvod na poskytnutie dávky v nezamestnanosti vznikol do 31. januára 2010, o dávke v nezamestnanosti sa rozhodne podľa zákona účinného do 31. januára 2010.
(2)
Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie od 1. februára 2006 do 31. januára 2010, počas ktorého bolo prerušené povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu.45a)
§293bn Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni údaje o jednotlivých obdobiach výkonu zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou prvýkrát v roku 2011 za rok 2010 v lehote ustanovenej v § 233 ods. 6.“.

Čl. II

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z. a zákona č. 137/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§17a Zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv
Sporiteľovi, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení dňom, v ktorom bolo Sociálnej poisťovni doručené oznámenie Európskej únie alebo jej inštitúcie o tomto súhlase, a to spätne odo dňa vzniku prvej účasti.“.
2.
V § 47 ods. 8 sa slová „300 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „ 9 950 000 eur“.
3.
V § 64 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku účasti podľa § 17a.“.
4.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa osobitného predpisu68a) previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
„68a)
§ 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 572/2009 Z. z.“.
5.
V § 67 ods. 1 sa slová „v § 47 ods. 2 písm. a) a b) prvom, druhom, štvrtom, piatom, siedmom, jedenástom a štrnástom bode“ nahrádzajú slovami „v § 47 ods. 2 písm. a) a b) prvom, treťom, piatom, šiestom, ôsmom, dvanástom, pätnástom a šestnástom bode“.
6.
V § 90 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b)“.
7.
V § 90 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak dôchodková správcovská spoločnosť nadobúda do majetku v dôchodkovom fonde cenný papier podľa § 81 ods. 3 písm. b), ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu finančného indexu podľa odseku 4 prvej vety.“.
8.
V § 90 ods. 10 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o finančný index uvedený v zozname finančných indexov podľa odseku 4 prvej vety.“.
9.
V § 115 ods. 1 písm. n) sa slová „20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „700 000 eur“.

Čl. IV

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010 okrem ôsmeho bodu, deviateho bodu a § 293bm v štyridsiatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2010, jedenásteho bodu v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2010, a okrem osemnásteho bodu, dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho siedmeho bodu až tridsiateho prvého bodu a § 293bn v štyridsiatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.