Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

285/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2021
285
ZÁKON
z 19. júna 2009
o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Predmet zákona
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie1) a vdovám a vdovcom po týchto osobách (ďalej len „príspevok“).
§2 Oprávnená osoba
(1)
Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca
a)
starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo vdovský dôchodok podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorej bol tento dôchodok upravený z dôvodu, že je účastníkom národného boja za oslobodenie,
b)
vdovský dôchodok podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ktorého suma bola určená s prihliadnutím na odbojovú činnosť manžela.
(2)
Oprávnená osoba je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca
a)
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok priznaný podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorá je účastníkom národného boja za oslobodenie,
b)
vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok priznaný podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) alebo vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok priznaný podľa osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) a ktorá je vdovou alebo vdovcom po účastníkovi národného boja za oslobodenie.
§3 Nárok na príspevok a konanie o priznaní príspevku
(1)
Nárok na príspevok vzniká odo dňa výplatného termínu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok“) splatného po dni účinnosti tohto zákona alebo odo dňa priznania dôchodku, ak je dôchodok priznaný po dni účinnosti tohto zákona.
(2)
O priznaní príspevku rozhodne Sociálna poisťovňa alebo útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „platiteľ dôchodku“).
(3)
Na zmenu nároku na príspevok, zmenu nároku na jeho výplatu a zmenu sumy príspevku, zánik nároku na príspevok, zánik nároku na jeho výplatu, premlčanie nároku na výplatu príspevku, poukazovanie príspevku a na prechod nároku na príspevok sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o sociálnom poistení,2) ak príspevok priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa alebo osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva a vypláca ďalší platiteľ dôchodku.
(4)
Na konanie o priznaní príspevku podľa tohto zákona, ak nie je v odsekoch 5 a 6 ustanovené inak sa vzťahuje všeobecný predpis o sociálnom poistení,2) ak príspevok priznáva Sociálna poisťovňa alebo osobitný predpis upravujúci sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov,3) ak príspevok priznáva ďalší platiteľ dôchodku.
(5)
Konanie o priznaní príspevku oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 2 sa začína na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva na tlačive určenom platiteľom dôchodku.
(6)
Platiteľ dôchodku rozhodne o priznaní príspevku najneskôr do 31. decembra 2009 a v prípadoch podľa odseku 5 najneskôr do 120 dní od začatia konania.
§4 Suma príspevku a poskytovanie príspevku
(1)
Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) patrí príspevok v sume 70 eur mesačne.
(2)
Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí príspevok v sume 35 eur mesačne.
(3)
Príspevok patrí k sume dôchodku vyplácanej ku dňu priznania príspevku a zlučuje sa s dôchodkom, ku ktorému patrí; na sumu príspevku sa na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku a na účely zvýšenia dôchodku podľa všeobecného predpisu o sociálnom poistení2) a osobitného predpisu upravujúceho sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov3) neprihliada.
(4)
Pri súbehu nároku na výplatu príspevku podľa odsekov 1 a 2 má oprávnená osoba nárok na výplatu len jedného príspevku, a to vyššieho.
(5)
Ak dôchodok oprávnenej osobe vypláca súčasne Sociálna poisťovňa a ďalší platiteľ dôchodku má oprávnená osoba nárok na výplatu len jedného príspevku; príspevok sa vyplatí k dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa.
§5 Financovanie
Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na príspevok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou poskytuje štát na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
§5a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) patrí do 31. decembra 2018 príspevok v sume 20 eur mesačne.
(2)
Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa odseku 1 najneskôr do 31. januára 2018.
(3)
Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 1 najneskôr do 31. januára 2018.
§5b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 2 najneskôr do 31. marca 2019.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2021
§5c
(1)
Oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) sa v septembri 2021 jednorazovo zvyšuje suma príspevku o 630 eur.
(2)
O zvýšení príspevku podľa odseku 1 sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie; správny poriadok sa vzťahuje primerane.
(3)
Suma zvýšenia príspevku podľa odseku 1 sa nezlučuje s dôchodkom, ku ktorému patrí.
(4)
Príspevok v sume zvýšenej podľa odseku 1 vyplatí platiteľ dôchodku oprávnenej osobe do 30. septembra 2021.
§5d
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na zvýšenie sumy príspevku podľa § 5c ods. 1 poskytuje štát na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 82/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:
§81a
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poberateľovi dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ktoré vypláca, priznáva, vypláca, zastavuje a odníma aj príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa osobitného predpisu.35aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:
„35aa)
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu35aa) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou,“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 200/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:
„13.
o priznaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách poskytovaný podľa osobitného predpisu,93a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
„93a)
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách podľa osobitného predpisu93a) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.“.
3.
V § 285 odsek 2 znie:
„(2)
Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dávky a výdavkov spojených s ich výplatou uvedené v odseku 1 písm. a) až m) sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva a v odseku 1 písm. n) sa poukazujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.“.

Čl. IV

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slovo „usmrtenom“ nahrádza slovom „zomretom“ a za slovo „trestu“ sa vkladá čiarka a slová „počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác“.
2.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Za oprávnenú osobu sa považuje aj pozostalá vdova, vdovec alebo sirota po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu, zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác, a ktorá v čase jeho smrti bola s ním v manželskom zväzku alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase jeho smrti nedosiahlo vek 18 rokov, a ku dňu podania žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a vypláca sa im pozostalostný dôchodok po politickom väzňovi uvedený v § 2 ods. 2 alebo starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.“.
3.
V § 3 ods. 4 sa slovo „usmrtený“ nahrádza slovom „zomretý“.
4.
Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
§6 Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009
Ak si oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 uplatnila nárok na príplatok na základe písomnej žiadosti pred 1. septembrom 2009, nárok na výplatu príplatku vznikne odo dňa podania žiadosti o tento príplatok, najskôr však od 1. januára 2009.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.
2)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.