Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.06.2009
Časové verzie:
200/2009 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009
200
ZÁKON
z 29. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb., zákona č. 235/1992 Zb. a zákona č. 311/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 až 4 znejú:
§1
Tento zákon upravuje poskytovanie osobitného príspevku baníkom (ďalej len „osobitný príspevok“) ako osobitnej dávky.
Podmienky nároku
§2
(1)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku, ak tento zákon neustanovuje inak, je fyzická osoba, ktorá
a)
pre dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, v ktorom možno dosiahnuť najvyššiu prípustnú expozíciu, túto prácu ukončila alebo
b)
pre ohrozenie chorobou z povolania zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky túto prácu ukončila.
(2)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov v zamestnaní pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky ako rubač, lámač, razič alebo hĺbič, dovŕšila za jeho trvania vek najmenej 50 rokov a prestala túto prácu vykonávať.
(3)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 20 rokov v baníctve v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky v zamestnaní so stálym pracoviskom pod zemou, dovŕšila za jeho trvania vek najmenej 50 rokov a prestala túto prácu vykonávať, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá odpracovala najmenej 15 rokov v zamestnaní pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky ako rubač, lámač, razič, hĺbič alebo ktorá odpracovala najmenej 20 rokov v baníctve v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky v zamestnaní so stálym pracoviskom pod zemou a prestala túto prácu vykonávať zo zdravotných, organizačných, racionalizačných dôvodov alebo v dôsledku okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu, že jej zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, alebo v dôsledku skončenia pracovného pomeru z dôvodu zrušenia zamestnávateľa, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, alebo z dôvodu toho, že bola uvoľnená na výkon verejnej funkcie.
(5)
Oprávneným na priznanie osobitného príspevku je aj fyzická osoba, ktorá z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky prešla zo zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, v ktorom je možné dosiahnuť najvyššiu prípustnú expozíciu, v ktorom bola zamestnaná spolu viac ako tri roky, do zamestnania mimo podzemia hlbinných baní.
(6)
Nárok na priznanie osobitného príspevku vzniká oprávneným osobám uvedeným v odsekoch 2 až 4 dovŕšením veku 55 rokov.
§3
Osobitný príspevok nepatrí, ak tento zákon neustanovuje inak, ak oprávnený na jeho priznanie
a)
je poberateľom invalidného dôchodku vo vyššej alebo v rovnakej výške, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
b)
je poberateľom úrazovej renty vo vyššej alebo v rovnakej výške, ako je osobitný príspevok, na ktorý by mal nárok,
c)
vykonáva prácu v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, v ktorom je možné dosiahnuť najvyššiu prípustnú expozíciu,
d)
dovŕšil vek 62 rokov,
e)
je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo
f)
je poberateľom doplácania do priemerného zárobku z titulu ohrozenia chorobou z povolania.
§4
(1)
Najvyššiu prípustnú expozíciu pre práce na jednotlivých pracoviskách pod zemou v hlbinných baniach určí záväzný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov pod zemou v hlbinných baniach vykonávajú zamestnávatelia podľa tohto záväzného posudku.
(2)
Zamestnaním mimo podzemia hlbinných baní sa rozumie iné zamestnanie, než sú zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach a ostatné zamestnania v baníctve vykonávané pod zemou v hlbinných baniach.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 sa vypúšťajú.
3.
V § 5 odseky 1 až 6 znejú:
„(1)
Výška osobitného príspevku je 80 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1; to neplatí, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý dovŕšil vek 55 rokov.
(2)
Výška osobitného príspevku je 350 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 1 písm. a) a oprávnený dovŕšil vek aspoň 55 rokov.
(3)
Výška osobitného príspevku je 350 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 2 až 4.
(4)
Výška osobitného príspevku je 80 eur mesačne, ak ide o oprávneného podľa § 2 ods. 5, a poskytuje sa počas
a)
3 mesiacov, ak bol oprávnený zamestnaný spolu menej ako 5 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, v ktorom je možné dosiahnuť najvyššiu prípustnú expozíciu, alebo
b)
6 mesiacov, ak bol oprávnený zamestnaný spolu 5 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, v ktorom je možné dosiahnuť najvyššiu prípustnú expozíciu; doba poskytovania osobitného príspevku sa predlžuje o 3 mesiace za každý ďalší ukončený rok zamestnania, z ktorého vzniká nárok na osobitný príspevok, najviac však o 30 mesiacov.
(5)
Oprávnenému uvedenému v § 2 ods. 5, ktorý bol ku dňu prechodu do iného zamestnania rubačom, lámačom, razičom alebo hĺbičom, sa poskytuje osobitný príspevok vo výške 80 eur mesačne počas
a)
5 mesiacov, ak bol zamestnaný spolu menej ako 5 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, v ktorom možno dosiahnuť najvyššiu prípustnú expozíciu, alebo
b)
16 mesiacov, ak bol zamestnaný spolu 5 rokov v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, v ktorom možno dosiahnuť najvyššiu prípustnú expozíciu; poskytovanie osobitného príspevku sa predlžuje o 3 mesiace za každý ďalší ukončený rok zamestnania, z ktorého vzniká nárok na osobitný príspevok, najviac však o 30 mesiacov.
(6)
Ak oprávnený na priznanie osobitného príspevku je súčasne poberateľom invalidného dôchodku alebo úrazovej renty, ktorých výška je nižšia ako osobitný príspevok, na poberanie ktorého má oprávnený nárok, poskytuje sa osobitný príspevok len vo výške rozdielu medzi jeho plnou výškou a invalidným dôchodkom alebo medzi jeho plnou výškou a úrazovou rentou.“.
4.
V § 5 ods. 7 sa slovo „pracujúci“ nahrádza slovom „oprávnený“.
5.
V § 5 odsek 8 znie:
„(8)
Sumy uvedené v § 5 ods. 1 až 5 môže upraviť vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
6.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Subjekt, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok (ďalej len „organizácia“), určí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Finančné prostriedky na výplatu osobitného príspevku poskytuje organizácii Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
7.
V § 6 ods. 3 sa slová „podľa § 2 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 5“.
8.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „uvedená v § 6 ods. 1“.
9.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
10.
V § 9 sa vypúšťajú slová „uvedená v § 6 ods. 1“.
11.
Nadpis pod § 13 sa vypúšťa.
12.
V § 13 ods. 1 sa slovo „požívateľ“ nahrádza slovom „poberateľ“ a vypúšťajú sa slová „a § 8 ods. 2 a 3“.
13.
§ 15 sa vypúšťa.
14.
§ 17a sa vypúšťa.
15.
Za § 17 sa vkladajú § 17b a 17c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§17b Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. júna 2009
(1)
Nárok na osobitný príspevok, ktorý vznikol podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009, nezaniká ani po 1. júni 2009, ak podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna 2009 nárok na osobitný príspevok nevzniká.
(2)
Osoby, ktoré vyplácali osobitný príspevok podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009, sú povinné odovzdať písomnú dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť nárokov poberateľov osobitného príspevku organizácii podľa § 6 ods. 1 do 31. mája 2009 a v mimoriadnom prípade najneskôr do 31. júla 2009.
(3)
Poberateľ osobitného príspevku podľa platnej právnej úpravy účinnej do 31. mája 2009 nie je povinný uplatňovať si nárok na osobitný príspevok; výška osobitného príspevku sa upraví podľa platnej právnej úpravy účinnej od 1. júna 2009. Ak organizácia podľa § 6 ods. 1 nezačala vyplácať od 1. júna 2009 upravenú výšku osobitného príspevku, doplatí rozdiel medzi osobitným príspevkom vyplácaným podľa predpisu účinného pred 1. júnom 2009 najneskôr do 31. augusta 2009.
§17c Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa v čl. II bod 1. zákona č. 160/1989 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom.“.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. , nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z. a zákona č. 108/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 226 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmenom i), ktoré znie:
„i)
poskytovať subjektu podľa osobitného predpisu100aaa) informácie potrebné na posudzovanie nároku na osobitný príspevok baníkom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100aaa znie:
100aaa) § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009 okrem šiesteho bodu a odseku 2 v § 17b pätnástom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.