Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2022

Znenie účinné: od 01.07.2015
599/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015
599
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z. a zákona č. 449/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky [ďalej len „poslanec Európskeho parlamentu“]9a)“ a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 9a.
2.
V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a pre poslanca Európskeho parlamentu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“.
3.
V § 20 písm. e) sa vypúšťajú slová „poslancovi Európskeho parlamentu odo dňa začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách a poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý nastupuje ako náhradník, odo dňa, ktorý je uvedený v osvedčení ako deň, ktorým sa stal poslancom Európskeho parlamentu,42a)“ a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 42a.
4.
Za § 293be sa vkladá § 293bf, ktorý znie:
§293bf
Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnanec a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je zamestnávateľ, ak tento poslanec bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu v roku 2009, bol znovuzvolený za poslanca Európskeho parlamentu vo volebnom období Európskeho parlamentu, ktoré začne v roku 2009 a zvolí si podľa osobitného predpisu119) na celé obdobie trvania mandátu uplatňovanie tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 119 znie:
„119)
Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7. 10. 2005).“.

Čl. III

Zákon č. 391/2004 Z. z. o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
§1
Tento zákon upravuje plat poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky1) (ďalej len „poslanec Európskeho parlamentu“), bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu v roku 2009, bol znovuzvolený za poslanca Európskeho parlamentu vo volebnom období Európskeho parlamentu, ktoré začne v roku 2009 a ktorý si podľa osobitného predpisu1a) zvolí na celé obdobie trvania mandátu uplatňovanie právnej úpravy Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7. 10. 2005).“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. II a čl. III prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.