Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 2010

Znenie účinné: od 25.05.2010
Časové verzie:
535/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 25.05.2010
535
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
§1 Základné ustanovenia
(1)
Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky a pravidelným sídlom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada") a vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda").
(2)
Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") pomáhajú Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska. Bratislava utvára podmienky na činnosť týchto orgánov, ako aj na činnosť zastupiteľských orgánov iných štátov, ktoré majú sídlo v Bratislave.
(3)
Ministerstvá prerokúvajú s Bratislavou návrhy stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré sa týkajú záujmov a potrieb jej obyvateľov. Bratislava prerokúva s vládou a ministerstvami svoju stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a predkladá jej návrhy týkajúce sa plnenia funkcie hlavného mesta Slovenskej republiky.“.
2.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§1a Postavenie Bratislavy
(1)
Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (ďalej len „obyvateľ"). Bratislava vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (ďalej len „samospráva Bratislavy") a plní úlohy štátnej správy prenesené na obec zákonom (ďalej len „prenesená pôsobnosť").
(2)
Mestská časť je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy (ďalej len „štatút"); v tomto rozsahu má postavenie obce.
(3)
Obyvateľ Bratislavy je podľa miesta svojho trvalého pobytu zároveň obyvateľom príslušnej mestskej časti.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa týmto nadpisom: „Majetok Bratislavy“.
4.
V § 2 ods. 1 a 2, v § 4 vrátane nadpisu, v nadpise druhej časti, v § 6, v § 8 vrátane nadpisu, v § 11 ods. 2 a 5, v § 12 vrátane nadpisu, v § 14 vrátane nadpisu, v nadpise piatej časti, v § 20 ods. 1 a v § 24 až 28 sa slová „hlavné mesto“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „Bratislava“ v príslušnom tvare.
5.
V § 2 ods. 1 sa slová „ktorý mu bol“ nahrádzajú slovami „ktorý jej bol“.
6.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi, ako aj s majetkom, ktorý im bol zverený.“.
7.
§ 3 sa dopĺňa týmto nadpisom: „Územie Bratislavy“.
8.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Územie Bratislavy tvoria katastrálne územia jej mestských častí uvedené v prílohe.“.
9.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
10.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
§5 Samospráva Bratislavy
Samosprávu Bratislavy vykonávajú obyvatelia
a)
orgánmi Bratislavy (ďalej len „mestské orgány"),
b)
orgánmi mestských častí (ďalej len „miestne orgány"),
c)
hlasovaním obyvateľov Bratislavy alebo mestskej časti,
d)
verejným zhromaždením obyvateľov Bratislavy alebo mestskej časti.“.
11.
V nadpise a predvetí § 6 sa slová „orgány hlavného mesta“ nahrádzajú slovami „mestské orgány“.
12.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a mestský požiarny zbor“.
13.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§6a Úlohy Bratislavy
(1)
Bratislava v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom
a)
plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska,
b)
plní úlohy samosprávy Bratislavy celomestského charakteru a
c)
vykonáva prenesenú pôsobnosť.
(2)
Bratislave je vyhradené
a)
zabezpečovať hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj Bratislavy, najmä tvorbu a schvaľovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a celomestských koncepcií a rozvojových programov,
b)
zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacích podkladov a obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie Bratislavy,
c)
zabezpečovať pravidelnú verejnú mestskú dopravu,
d)
zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných priestranstiev nezverených do správy mestskej časti,
e)
zabezpečovať zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd,
f)
zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a organizovať triedenie odpadu z domácností a z prevádzkarní,
g)
zabezpečovať verejné osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev,
h)
rozvíjať starostlivosť o cestovný ruch, koordinovať aktivity v oblasti cestovného ruchu a rozvíjať informačné a propagačné služby,
i)
zabezpečovať verejný poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách,
j)
dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia,
k)
dbať o ochranu kultúrnych pamiatok, pamätníkov a iných pamätihodností Bratislavy,
l)
určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
m)
spravovať poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
n)
utvárať podmienky na rozvoj športu a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
o)
byť zakladateľom základných umeleckých škôl a centier voľného času.“.
14.
Nadpis § 7 znie: „Miestne orgány“.
15.
V § 7 ods. 1 sa slová „Orgánmi mestskej časti“ nahrádzajú slovami „Miestnymi orgánmi“.
16.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak miestne zastupiteľstvo má najmenej deväť poslancov,“.
17.
V § 7 ods. 5 sa slová „môže zriadiť“ nahrádzajú slovom „zriaďuje“.
18.
Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
§7a Úlohy mestských častí
(1)
Mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom
a)
podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska,
b)
plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou obyvateľov mestskej časti, s komplexným rozvojom mestskej časti a
c)
vykonávajú prenesenú pôsobnosť.
(2)
Mestskej časti je vyhradené
a)
zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty,
b)
zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií v území v nadväznosti na celomestské územnoplánovacie regulatívy, najmä obstarávať urbanistické štúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón,
c)
dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,
d)
dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský význam pre mestskú časť,
e)
zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev,
f)
zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä určovať pravidlá času predaja, času prevádzky služieb a spravovať miestne trhoviská,
g)
byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení a plniť funkciu školského úradu, okrem základných umeleckých škôl a centier voľného času,
h)
utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
i)
vykonávať agendu stavebného úradu.
§7b Štatút
(1)
Štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti a na úpravu postavenia a činnosti mestských orgánov a miestnych orgánov.
(2)
Štatút obsahuje najmä
a)
základné ustanovenia o postavení Bratislavy a jej mestských častí,
b)
podrobnú úpravu samosprávy Bratislavy a jej mestských častí, najmä
1.
vzťahy mestských orgánov a miestnych orgánov,
2.
pravidlá zriaďovania stálych a dočasných orgánov mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev a určovanie náplne ich práce,
3.
úlohy mestskej rady a určenie materiálov, ktoré povinne prerokúva mestská rada pred ich predložením do mestského zastupiteľstva,
4.
pravidlá vyhlasovania a uskutočňovania hlasovania obyvateľov,
c)
podrobné rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesenej pôsobnosti medzi Bratislavu a jej mestské časti,
d)
zásady hospodárenia s majetkom, najmä pravidlá rozdelenia správy majetku Bratislavy, nadobúdania majetku Bratislavy a jej mestských častí a nakladania s ním, najmä pravidlá
1.
vzájomného prevodu, nájmu a výpožičky,
2.
správy zvereného majetku,
3.
kúpy, predaja a darovania,
4.
finančnej spoluúčasti na kúpe a podielu na výnose z predaja,
e)
podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu Bratislavy a vzťahu k rozpočtom mestských častí, najmä
1.
pravidlá rozdeľovania príjmov zo štátneho rozpočtu, z podielu na výnose štátnych daní a rozdelenie výnosu miestnych daní,
2.
pravidlá rozdeľovania príjmov rozpočtov mestských častí medzi jednotlivé mestské časti.
(3)
Na prijatie návrhu štatútu alebo jeho dodatku je potrebné prerokovanie s mestskými časťami a následné schválenie trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ak v rámci prerokovania nesúhlasí s návrhom štatútu alebo jeho dodatku najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.“.
19.
Nadpis tretej časti znie: „POSTAVENIE MESTSKÝCH ORGÁNOV“.
20.
V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov Bratislavy a orgánom samosprávy Bratislavy.“.
21.
V § 11 ods. 2 sa slová „80 poslancov“ nahrádzajú slovami „45 poslancov“.
22.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené
a)
schvaľovať štatút a jeho dodatky,
b)
schvaľovať územný plán Bratislavy a celomestské koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v Bratislave,
c)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach Bratislavy,
d)
určovať pravidlá nakladania s majetkom Bratislavy a so štátnym majetkom prenechaným Bratislave a schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
e)
schvaľovať rozpočet Bratislavy, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
f)
zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
g)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu Bratislavy,
h)
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov Bratislavy (miestne referendum) podľa § 8,
i)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie celomestského charakteru a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v inej právnickej osobe,
j)
delegovať zástupcov do školských rád,
k)
zriaďovať mestskú políciu a schvaľovať jej organizáciu,
l)
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť Bratislavy v regionálnych združeniach,
m)
voliť na návrh primátora námestníkov primátora a určovať im okruh právomocí a odvolávať ich,
n)
určovať plat a odmenu primátora a odmenu mestského kontrolóra a plat hlavného architekta Bratislavy,
o)
určovať organizáciu magistrátu a schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov Bratislavy,
p)
schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
q)
uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 6a ods. 2 a § 7b ods. 2.“.
23.
V § 12 ods. 1 prvá veta znie: „Primátor je výkonným orgánom Bratislavy a zastupuje ju navonok.“.
24.
V § 12 ods. 6 sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „traja“ a vypúšťa sa druhá veta.
25.
V § 13 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a koordinujúcu funkciu mestských častí“.
26.
V § 13 ods. 2 sa pred slovo „primátora“ vkladá slovo „námestníkov“.
27.
V § 13 ods. 4 sa slová „hlavného mesta“ nahrádzajú slovami „mestského zastupiteľstva“.
28.
V § 14 ods. 1 prvej vete sa slová „orgánov hlavného mesta“ nahrádzajú slovami „mestských orgánov“ a vypúšťa sa druhá veta.
29.
V § 14 ods. 2 sa na konci prvej vety vypúšťa slovo „mesta“.
30.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§14a Hlavný architekt Bratislavy
(1)
Hlavného architekta Bratislavy (ďalej len „hlavný architekt") na návrh primátora volí na dobu neurčitú a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný architekt je zamestnancom Bratislavy.
(2)
Hlavný architekt
a)
zabezpečuje obstaranie územnoplánovacích podkladov,
b)
organizuje spracovanie územného plánu Bratislavy a jeho aktualizácie,
c)
koordinuje územnoplánovaciu činnosť na území Bratislavy,
d)
zabezpečuje vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti,
e)
plní ďalšie úlohy podľa štatútu.
(3)
Hlavný architekt sa môže zúčastňovať zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s poradným hlasom.“.
31.
Nadpis štvrtej časti znie: „POSTAVENIE MIESTNYCH ORGÁNOV“.
32.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené
a)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
b)
vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,
c)
určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
d)
schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
e)
zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
f)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
g)
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mestskej časti (miestne referendum) podľa § 9,
h)
zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
i)
zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
j)
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
k)
voliť a odvolávať na návrh starostu zástupcu starostu a určovať mu okruh právomocí,
l)
určovať plat a odmenu starostu a odmenu hlavného kontrolóra,
m)
určovať organizáciu miestneho úradu a schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti,
n)
schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
o)
uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.“.
33.
V § 15 ods. 3 sa slová „orgánom hlavného mesta“ nahrádzajú slovami „mestským orgánom“.
34.
V § 16 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti s počtom obyvateľov
a)
menej ako 2 000 malo päť až sedem poslancov,
b)
od 2001 do 10 000 malo sedem až deväť poslancov,
c)
od 10 001 do 30 000 malo deväť až 15 poslancov,
d)
od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov a
e)
nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov.
(3)
Na určenie počtu poslancov podľa odseku 2 je rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň kalendárneho roku, v ktorom sa vyhlásia voľby do orgánov samosprávy obcí.“.
35.
V § 17 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o mestskú časť s viac ako 40 000 obyvateľmi, miestne zastupiteľstvo môže zvoliť dvoch zástupcov starostu.“.
36.
V § 18 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva“.
37.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
§19 Miestny úrad
(1)
Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní miestny úrad; je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených miestnym zastupiteľstvom.
(2)
Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení spoločného oddelenia alebo referátu dvoch alebo viacerých miestnych úradov na plnenie niektorých úloh pre dve alebo viac mestských častí; podrobnosti dohodnú starostovia v zmluve, ktorú musia schváliť miestne zastupiteľstvá.
(3)
Prácu miestneho úradu riadi a organizuje prednosta.
(4)
Prednostu vymenúva do funkcie na neurčitý čas a odvoláva z nej starosta.
(5)
Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s poradným hlasom.“.
38.
V § 24 ods. 1 sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „jej“.
39.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§24a Symboly mestských častí
(1)
Symbolmi mestskej časti sú erb, zástava a pečať.
(2)
Erb a zástava mestskej časti musia byť zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
(3)
Pravidlá používania symbolov mestskej časti upraví mestská časť všeobecne záväzným nariadením.“.
40.
Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré znejú:
„Prechodné ustanovenie k zmenám vykonaným k 1. januáru 2009
§31a
(1)
Mestské zastupiteľstvo a miestne zastupiteľstvá upravia štatút vrátane zásad hospodárenia s majetkom podľa zmien tohto zákona účinných od 1. januára 2009. Do dňa účinnosti tejto úpravy štatútu sú rozdelené rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí takto:
a)
dotácia zo štátneho rozpočtu v prospech rozpočtu Bratislavy z titulu plnenia úloh hlavného mesta Slovenskej republiky, sa poskytne z rozpočtu Bratislavy v prospech rozpočtu mestskej časti v miere primeranej plneniu úloh hlavného mesta Slovenskej republiky mestskou časťou,
b)
výnos dane z nehnuteľností sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí,
c)
podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí,
d)
výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí,
e)
výnos z predaja
1.
nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočet mestskej časti,
2.
nehnuteľného majetku mestskej časti sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 10 % pre rozpočet Bratislavy a 90 % pre rozpočet mestskej časti,
3.
nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti,
4.
nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti s počtom obyvateľov do 40 000 sa rozdelí v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti.
(2)
Dôvodom zmeny rozdelenia rozpočtových príjmov podľa odseku 1 medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí, je zmena úloh mestských orgánov a miestnych orgánov v štatúte.
§31b
Bratislava môže previesť do vlastníctva mestských častí nehnuteľný majetok, ktorý im zverila do 31. decembra 2008, ak je nevyhnutný na to, aby mestské časti mohli vykonávať samosprávu Bratislavy a prenesené pôsobnosti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom, inými zákonmi a štatútom.“.
41.
Príloha k zákonu znie:
„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
Zoznam mestských častí a ich katastrálnych území
1. Mestská časť Čunovo – katastrálne územie Čunovo
2. Mestská časť Devín – katastrálne územie Devín
3. Mestská časť Devínska Nová Ves – katastrálne územie Devínska Nová Ves
4. Mestská časť Dúbravka – katastrálne územie Dúbravka
5. Mestská časť Jarovce – katastrálne územie Jarovce
6. Mestská časť Karlova Ves – katastrálne územie Karlova Ves
7. Mestská časť Lamač – katastrálne územie Lamač
8. Mestská časť Nové Mesto – katastrálne územia Nové Mesto a Vinohrady
9. Mestská časť Petržalka – katastrálne územie Petržalka
10. Mestská časť Podunajské Biskupice – katastrálne územie Podunajské Biskupice
11. Mestská časť Rača – katastrálne územie Rača
12. Mestská časť Rusovce – katastrálne územie Rusovce
13. Mestská časť Ružinov – katastrálne územia Nivy, Ružinov a Trnávka
14. Mestská časť Staré Mesto – katastrálne územie Staré Mesto
15. Mestská časť Vajnory – katastrálne územie Vajnory
16. Mestská časť Vrakuňa – katastrálne územie Vrakuňa
17. Mestská časť Záhorská Bystrica – katastrálne územie Záhorská Bystrica“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z. a zákona č. 445/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice môžu zveriť časť svojho majetku do správy mestským častiam. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava môže bezodplatne previesť do vlastníctva mestskej časti nehnuteľný majetok, ktorý slúži mestskej časti na plnenie samosprávnych funkcií alebo na výkon prenesených pôsobností; to neplatí, ak ide o mestskú časť, ktorá je v nútenej správe.“.

Čl. III

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 99 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. a) až g) a správu miestneho poplatku podľa § 2 ods. 2 upravuje osobitný predpis.17)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:“.
„17)
§ 6a a 7b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z.“.

Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby vyhlásil v Zbierke zákonov Slovenskej republiky úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákonom č. 233/1998 Z. z., zákonom č. 255/2007 Z. z., zákonom č. 445/2008 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem bodov 21 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.