Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 2021

Znenie účinné: od 01.01.2016
617/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016
617
ZÁKON
z 5. decembra 2007
o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý má vo svojej správe,“.
2.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
oficiálnu rozvojovú pomoc.“.

Čl. III

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.