Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

Znenie účinné: od 01.11.2009
Časové verzie:
519/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009
519
ZÁKON
z 23. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. a zákona č. 274/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
§1
(1)
Tento zákon upravuje sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov,1) ktoré tvorí
a)
nemocenské zabezpečenie,
b)
úrazové zabezpečenie,
c)
výsluhové zabezpečenie a
d)
služby sociálneho zabezpečenia.
(2)
Pod pojmom policajt sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a colník, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Pod pojmom profesionálny vojak sa na účely tohto zákona rozumie aj vojak mimoriadnej služby.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. e) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2007 Z. z.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
3.
V § 2 ods. 1 sa za slová „Policajný zbor“ vkladajú slová „alebo Hasičský a záchranný zbor, alebo Horská záchranná služba“, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
4.
V § 4 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
5.
V § 4 ods. 3 sa za slová „ozbrojených zboroch,“ vkladajú slová „doby trvania služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore, doby trvania služobného pomeru v Horskej záchrannej službe,“.
6.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
7.
V § 4 ods. 4 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „v Hasičskom a záchrannom zbore, v Horskej záchrannej službe“ a slová „až 4“ sa nahrádzajú slovami „až 3“.
8.
V § 5 písmeno a) znie:
„a)
náhrada služobného platu policajta alebo náhrada služobného platu profesionálneho vojaka počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby (ďalej len „dočasná neschopnosť"),“.
9.
Nadpis nad § 6 až 8 znie:
„Služobný plat policajta, služobný plat profesionálneho vojaka počas dočasnej neschopnosti, náhrada služobného platu policajta, náhrada služobného platu profesionálneho vojaka a nemocenské“.
10.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania okrem prípadov uvedených v § 7, má prvých desať dní nárok na služobný plat podľa osobitného predpisu určený zo služobného platu, ktorý mu patril v čase vzniku dočasnej neschopnosti, okrem príplatku za štátnu službu v noci, príplatku za štátnu službu v sobotu a v nedeľu a príplatku za štátnu službu vo sviatok.3a) Po uplynutí prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti má policajt, ktorý sa stane dočasne neschopným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania okrem prípadov uvedených v § 7, nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % zo sumy služobného platu určeného podľa prvej vety zníženej o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie a preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, najdlhšie však do uplynutia jedného roka od začiatku dočasnej neschopnosti (ďalej len „podporná doba"), ak ďalej nie je ustanovené inak. Takto zistený služobný plat sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 84 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
§ 79 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 103 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 519/2007 Z. z.“.
11.
V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
služobný plat a rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b)
§ 138 ods. 2, § 208 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
12.
V § 6 ods. 3 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „príplatok za bojovú pohotovosť“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3c sa citácia „§ 1 ods. 2 písm. a), § 8 a 18 zákona č. 380/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 138 ods. 5 zákona č. 346/2005 Z. z.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 1 ods. 2 písm. b), § 8 a 18 zákona č. 380/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 138 ods. 5 zákona č. 346/2005 Z. z.“.
15.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa slová „príplatok za bojovú pohotovosť“ nahrádzajú slovami „náhrada za pohotovosť“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3e sa citácia „§ 1 ods. 2 písm. a) a b), § 8 a 18 zákona č. 380/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 138 ods. 5 zákona č. 346/2005 Z. z.“.
17.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
plat, ak je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky,3ea)
f)
hodnostný plat3eb) a príplatok za výkon mimoriadnej služby,3ec) ak vykonáva mimoriadnu službu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ea až 3ec znejú:
„3ea)
§ 149 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
3eb)
§ 15k zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
3ec)
§ 15l zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.“.
18.
V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Profesionálny vojak, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov alebo je dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, alebo ktorému bol dočasne pozastavený výkon funkcie prokurátora a ktorý sa stane dočasne neschopný okrem prípadov uvedených v § 7, má prvých desať dní dočasnej neschopnosti nárok na služobný plat podľa osobitného predpisu3ed) a v prípade profesionálneho vojaka vo funkcii prokurátora na plat podľa osobitného predpisu.3ee)“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ed a 3ee znejú:
„3ed)
§ 62 ods. 2 a § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
3ee)
§ 104 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 6 ods. 6 sa slová „v odseku 4“ nahrádzajú slovami „v odseku 5“.
20.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 má nárok policajtka a profesionálna vojačka,
a)
ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo v období tehotenstva, ak sa stane dočasne neschopnou na výkon práce najneskôr do šiestich mesiacov po skončení služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový príspevok podľa § 31, výsluhový dôchodok podľa § 38, invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40, náhradu príjmu podľa osobitného predpisu3g) alebo nemocenské podľa osobitného predpisu,3f) pričom nárok na nemocenské trvá najdlhšie do začiatku poskytovania materského podľa § 10 alebo do skončenia podpornej doby,
b)
od nástupu na materskú dovolenku do dňa pôrodu, ak nemá nárok na materské.“.
21.
V § 9 ods. 1 sa za slová „na výkon inej služby“ vkladá čiarka a slová „preradená na výkon inej funkcie alebo ustanovená do inej vhodnej funkcie (ďalej len „prevedená na výkon inej služby")“.
22.
V § 9 odsek 7 znie:
„(7)
Vyrovnávacia dávka sa poskytuje vo výške rozdielu medzi čistým služobným platom policajtky alebo profesionálnej vojačky, ktorý jej patril naposledy pred prevedením na výkon inej služby, a medzi čistým služobným platom policajtky alebo profesionálnej vojačky, ktorý jej patril po prevedení na výkon inej služby.“.
23.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo v tejto dobe vykonávala základnú službu, náhradnú službu3) alebo prípravnú službu2)“ a za slovo „policajtke“ sa vkladajú slová „alebo profesionálnej vojačke“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3h sa dopĺňa citáciou „§ 116 zákona č. 346/2005 Z. z., § 166 až 169 Zákonníka práce.“.
25.
V § 10 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo v tejto dobe vykonával základnú službu, náhradnú službu3) alebo prípravnú službu2)“ a za slovo „policajtovi“ sa vkladajú slová „alebo profesionálnemu vojakovi“.
26.
V § 12 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Čistý denný služobný plat policajta sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných služobných platov okrem súčtu služobných platov podľa § 6 ods. 2 prvej vety, ktoré mu patrili za predchádzajúci kalendárny rok, po ich znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie, o sumu preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a počtu kalendárnych dní, za ktoré policajtovi služobný plat patril, okrem počtu kalendárnych dní, za ktoré mu patril služobný plat podľa § 6 ods. 2 prvej vety; policajtovi zaradenému na výkon štátnej služby v zahraničí sa čistý denný služobný plat zisťuje zo služobného platu pred rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu.7)
(4)
Čistý denný služobný plat profesionálneho vojaka sa zisťuje ako podiel súčtu mesačných platov, ktoré mu patrili za predchádzajúci kalendárny rok, po ich znížení o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie, zdravotné poistenie, o sumu preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a počtu kalendárnych dní, za ktoré profesionálnemu vojakovi tento plat patril, okrem počtu kalendárnych dní, za ktoré mu patril plat podľa § 6 ods. 3, ak ide o profesionálneho vojaka
a)
odmeňovaného podľa osobitného predpisu,1) zo súčtu mesačných služobných platov8) a rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom9) okrem súčtu služobných platov a rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom podľa § 6 ods. 3 písm. a),
b)
vykonávajúceho funkciu sudcu a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,10) zo súčtu hodnostného príplatku,11) základného platu sudcu, príplatku, platu za výkon funkcie sudcu nadčas a vyrovnania platu poskytovaných podľa osobitného predpisu12) okrem súčtu platu sudcu, príplatku, vyrovnania platu a hodnostného príplatku podľa § 6 ods. 3 písm. b) a ďalšieho platu,13)
c)
vykonávajúceho funkciu prokurátora a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,14) zo súčtu funkčného platu, náhrady funkčného platu a osobitnej formy odmeňovania, príplatkov k funkčnému platu a náhrady platu poskytovaných podľa osobitného predpisu15) okrem súčtu platu, hodnostného príplatku podľa § 6 ods. 3 písm. c) a ďalšieho platu,16)
d)
vykonávajúceho funkciu justičného čakateľa alebo právneho čakateľa prokuratúry a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,17) zo súčtu hodnostného príplatku,11) tarifného platu, príplatkov a náhrady za pohotovosť poskytovaných podľa osobitného predpisu18) okrem súčtu platu, hodnostného príplatku a náhrady za pohotovosť podľa § 6 ods. 3 písm. d),
e)
ustanoveného do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky a ktorý je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,1) z platu určeného pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu3ea) okrem súčtu platov podľa § 6 ods. 3 písm. e),
f)
ktorý vykonáva mimoriadnu službu a ktorý je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,19) zo súčtu mesačných hodnostných platov3eb) a príplatku za výkon mimoriadnej služby3ec) okrem súčtu hodnostného platu a príplatku za výkon mimoriadnej služby podľa § 6 ods. 3 písm. f).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 19 znejú:
„8)
§ 138 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
9)
§ 208 zákona č. 346/2005 Z. z.
10)
Zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 138 ods. 5 zákona č. 346/2005 Z. z.
12)
§ 65 ods. 1 písm. a) až c) a e) zákona č. 385/ 2000 Z. z.
13)
§ 65 ods. 1 písm. d) zákona č. 385/2000 Z. z.
14)
Zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 58 a § 93 ods. 1 písm. a), b) prvý až šiesty bod a písmeno c) zákona č. 154/2001 Z. z.
16)
§ 3 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona č. 154/2001 Z. z.
17)
Zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 78 ods. 1 písm. a) až l) a § 96 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 15j až 15p zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.“.
27.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 22 sa vypúšťajú.
28.
V § 12 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Výška čistého denného služobného platu policajta sa zistí zo služobného platu ustanoveného osobitným predpisom,23) ktorý patril policajtovi pri vzniku dočasnej neschopnosti počas
a)
prevedenia, preradenia alebo preloženia na inú funkciu,
b)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov podľa osobitného predpisu29b) alebo zaradenia mimo činnej štátnej služby, alebo
c)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(8)
Výška čistého denného služobného platu profesionálneho vojaka sa zistí zo služobného platu ustanoveného osobitným predpisom,23a) ktorý patril profesionálnemu vojakovi pri vzniku dočasnej neschopnosti počas
a)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, alebo
c)
dočasného pozbavenia výkonu funkcie prokurátora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 62 ods. 2 a § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
§ 104 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Na výpočet čistého denného služobného platu sa nepoužije
a)
u policajta podľa odseku 7 obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka podľa odseku 3 a
b)
u profesionálneho vojaka podľa odseku 8 obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka podľa odseku 4.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
30.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi skončí alebo zruší a bol mu doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat znížený podľa osobitného predpisu,24) doplatí sa policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi rozdiel medzi dávkou nemocenského zabezpečenia. Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi sa doplatí rozdiel medzi dávkou nemocenského zabezpečenia, ktorá mu bola vyplatená, a dávkou nemocenského zabezpečenia, ktorá by mu patrila, keby k neoprávnenému dočasnému pozbaveniu výkonu štátnej služby policajta alebo profesionálneho vojaka nebolo došlo.
(12)
Služobným platom sa na účely zisťovania čistého denného služobného platu policajta podľa odsekov 3, 5 a 6 rozumie aj služobný plat policajta, ktorý mu patril pri prevedení alebo preložení na inú funkciu, alebo zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov alebo zaradení mimo činnej štátnej služby, alebo dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby podľa osobitného predpisu.23)
(13)
Služobným platom sa na účely zisťovania čistého denného služobného platu profesionálneho vojaka podľa odsekov 4 až 6 rozumie aj služobný plat alebo plat profesionálneho vojaka, ktorý mu patril pri zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov, alebo dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby, alebo dočasnom pozbavení výkonu funkcie prokurátora podľa osobitného predpisu.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
§ 46 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z.
§ 65 ods. 9 a 10 zákona č. 346/2005 Z. z.“.
31.
§ 13 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 26 až 28.
32.
V § 14 sa vypúšťajú slová „a § 13“.
33.
§ 15 znie:
§15
Ako doba dočasnej neschopnosti sa posudzuje aj
a)
u policajta okrem príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby (ďalej len „hasič") doba poskytovania kúpeľnej starostlivosti, ak sa taká starostlivosť poskytuje mimo doby ospravedlnenej neprítomnosti na výkon štátnej služby za čas prvých dvoch týždňov kúpeľnej starostlivosti alebo mimo doby dovolenky,
b)
u hasiča doba poskytovania kúpeľnej starostlivosti,
c)
u colníka a profesionálneho vojaka doba poskytovania kúpeľnej starostlivosti, ak sa taká starostlivosť poskytuje mimo doby preventívnej rehabilitácie,
d)
u policajta alebo profesionálneho vojaka doba, počas ktorej nevykonáva službu alebo po skončení služobného pomeru iné zamestnanie z dôvodu nariadenej karantény, ak mu z tohto dôvodu nevznikne nárok na služobné voľno s náhradou služobného platu podľa osobitného predpisu25) alebo ak nemá nárok na dávku výsluhového zabezpečenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 81 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 201/2004 Z. z.
§ 104 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
34.
V § 16 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ochranná lehota nevzniká, ak nemocenské zabezpečenie
a)
bolo prerušené podľa § 105 ods. 1 až 3,
b)
zaniklo v období, v ktorom má policajt a profesionálny vojak nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.
(5)
Ochranná lehota zaniká, ak nezanikla skôr, dňom, od ktorého má policajt alebo profesionálny vojak nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.“.
35.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý utrpel služobný úraz podľa § 29 ods. 1 až 3 alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania podľa § 29 ods. 4, sa poskytuje v rozsahu, v akom služobný úrad alebo služobný orgán za škodu zodpovedá,
a)
náhrada za stratu na služobnom plate, ak
1.
bol po skončení dočasnej neschopnosti prevedený, preradený, preložený alebo ustanovený zo zdravotných dôvodov na inú funkciu, na ktorej dosahuje nižší služobný plat, alebo
2.
jeho služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a po skončení služobného pomeru jeho príjem zo zárobkovej činnosti vrátane výsluhového príspevku alebo výsluhového dôchodku je nižší ako služobný plat, ktorý dosahoval pred skončením služobného pomeru,
3.
bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a po skončení služobného pomeru jeho príjem zo zárobkovej činnosti vrátane výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku je nižší ako služobný plat, ktorý dosahoval pred skončením služobného pomeru,
b)
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
c)
náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením,
d)
jednorazové mimoriadne odškodnenie.“.
36.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o sumu príspevku na poistenie v nezamestnanosti,“ a na konci sa pripája táto veta: „Na príjem zo zárobkovej činnosti sa neprihliada, ak policajt alebo profesionálny vojak bol uznaný za invalidného, pričom miera schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená o viac ako 49 %.“.
37.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Ak policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi skončil služobný pomer zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom nebol uznaný za invalidného, náhrada za stratu na služobnom plate sa mu poskytuje v takej výške, aby spolu s príjmom zo zárobkovej činnosti a výsluhovým príspevkom alebo výsluhovým dôchodkom sa rovnala služobnému platu dosahovanému pred skončením služobného pomeru, znížená o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie, zdravotné poistenie a preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, pričom náhrada za stratu na služobnom plate nesmie presiahnuť jedenapolnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu;29a) táto náhrada patrí najdlhšie do doby uvedenej v odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 21 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Na výšku náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka nemá vplyv
a)
zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov,
b)
zaradenie mimo činnej štátnej služby,
c)
zníženie osobného príplatku,
d)
zníženie hodnosti,
e)
zníženie služobného platu za disciplinárne previnenie alebo priestupok alebo služobné previnenie,
f)
dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ak nebol policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený alebo znížený,
g)
dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby v prípadoch uvedených v § 7 ods. 3 a § 12 ods. 9.
(7)
O náhrade za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka sa rozhoduje písomným rozhodnutím.29)“.
39.
V § 22 sa za slová „za bolesť a“ vkladá slovo „náhrada“.
40.
§ 24 znie:
§24
(1)
Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu spôsobeného za nebezpečných podmienok, patrí jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej desaťnásobku základu podľa § 60 a najviac päťdesiatnásobku základu podľa § 60. Jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej desaťnásobku základu podľa § 60 a najviac päťdesiatnásobku základu podľa § 60 patrí za rovnakých podmienok aj policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku choroby z povolania.
(2)
Policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu spôsobeného za obzvlášť nebezpečných podmienok, patrí jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej dvadsaťnásobku základu podľa § 60 a najviac šesťdesiatnásobku základu podľa § 60. Jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške najmenej dvadsaťnásobku základu podľa § 60 a najviac šesťdesiatnásobku základu podľa § 60 patrí za rovnakých podmienok policajtovi a profesionálnemu vojakovi, ktorého zdravotná spôsobilosť na výkon služby bola zmenená alebo ktorý bol uznaný za invalidného v dôsledku choroby z povolania.
(3)
Nebezpečné podmienky sú také podmienky, keď k poškodeniu zdravia policajta alebo profesionálneho vojaka dôjde
a)
pri výkone služby v leteckej prevádzke, ak nejde o plnenie úloh v bezpečnostných akciách za použitia lietadla alebo vrtuľníka a pri ich nácviku,
b)
pri výcviku v poľných podmienkach alebo pri sústredenom výcviku počas vyvedenia vojsk do vojenského výcvikového priestoru,
c)
pri plnení osobitných úloh uložených nadriadeným počas bezpečnostných akcií a bezpečnostných opatrení,
d)
trestným činom spáchaným inou osobou pri služobnom zákroku alebo služobnom zásahu, ak nejde o služobný zákrok proti teroristom alebo osobitne nebezpečným páchateľom,
e)
pri práci na montáži rádiových alebo televíznych zariadení alebo pri ďalších telekomunikačných prácach na stožiaroch spojených s rizikom pádu z výšky, vykonávaných v nútených polohách, bez pracovných plošín, z povrazových rebríkov, visutých sedačiek, v závese na ochrannom páse a v obmedzenom pracovnom priestore na pracovnom mostíku vo výške nad desať metrov nad povrchom,
f)
pri vyhľadávacích, záchranných a havarijných prácach pod vodou, pri ktorých treba používať potápačský prístroj so vzduchom stlačeným vo fľaši, kyslíkový prístroj s reguláciou vzdušnín alebo iné zariadenia na prácu pod vodou a pri ich nácviku,
g)
pri výkone štátnej služby a colnej kontroly v koľajisku železničných dráh, v priestoroch, kde hrozí úraz elektrickým prúdom alebo otrava plynom a nebezpečnými chemickými látkami, pri výkone služby vo výškach alebo nad voľnými hĺbkami, pri kontrole motorových vozidiel, kontrole zvierat, nebezpečných látok, jadrového materiálu, pri výkone služby pod vplyvom ionizujúceho žiarenia alebo iného zdraviu škodlivého žiarenia,
h)
pri výkone štátnej služby a colnej kontroly pri ohrození rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, chemickými faktormi, biologickými faktormi, faktormi ionizujúceho žiarenia a pri záťažiach teplom a chladom, hlukom a vibráciami, ak nejde o činnosti vykonávané pri bezprostrednej hrozbe závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárii,
i)
pri zoskokoch padákom, pri výsadkovom výcviku, pri výcviku v podvese vrtuľníka alebo v zlaňovaní alebo spúšťaní z vrtuľníka, zo skalných stien, z budov a iných objektov,
j)
pri práci s chemickým, rádioaktívnym, vysoko virulentným, infekčným alebo iným obdobne nebezpečným materiálom, ak nejde o činnosť vykonávanú pri záchranných a havarijných prácach,
k)
pri medzinárodnom cvičení.
(4)
Obzvlášť nebezpečné podmienky sú také podmienky, keď k poškodeniu zdravia policajta alebo profesionálneho vojaka dôjde pri
a)
plnení úloh v bezpečnostných akciách pri použití lietadla alebo vrtuľníka a pri ich nácviku,
b)
služobnom zákroku proti teroristom alebo proti iným osobitne nebezpečným páchateľom,
c)
práci s výbušninami, pri pyrotechnických prácach, pri likvidácii výbušnín a munície, doprave výbušnín a pri ich delaborácii,
d)
účasti na záchranných a havarijných prácach alebo výkone štátnej služby pri živelných pohromách, v podzemí alebo v miestach s vysokým rizikom úrazu výbuchom, požiarom, vysokým stupňom lavínového nebezpečenstva, akútnou otravou alebo rádioaktivitou alebo vysoko virulentným infekčným alebo iným obdobne nebezpečným materiálom, pri záťažiach teplom a chladom, hlukom a vibráciami alebo pri výkone štátnej služby za uvedených podmienok,
e)
plnení úloh osobitného stupňa nebezpečnosti v rámci osobitného charakteru služby na úsekoch, ktorej formy podliehajú vyššiemu stupňu utajenia,
f)
činnosti pri kozmických letoch,
g)
výkone služby v misiách alebo operáciách v zahraničí, alebo pri plnení úloh v mieste, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom a do ktorého je policajt alebo profesionálny vojak vyslaný v súlade s platným medzinárodným právom alebo rozhodnutiami politického orgánu NATO, alebo rozhodnutiami Európskej únie,
h)
činnosti súvisiacej s izolovaním, detekciou a ochranným zaistením bojových chemických a biologických látok, toxických priemyselných látok, ako aj pri profylaxii a liečbe prenosných ochorení,
i)
výkone mimoriadnej služby.“.
41.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zvýšené jednorazové odškodnenie pozostalých“.
42.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
O náhrade účelne vynaložených nákladov spojených s liečením a náhrade primeraných nákladov spojených s pohrebom tomu, kto tieto náklady vynaložil, sa rozhodne na základe predložených dokladov. Od nákladov spojených s pohrebom sa odpočíta náhrada nákladov na pohreb poskytnutá podľa § 72 a 73.“.
43.
V § 25 ods. 4 sa slová „šesťnásobok minimálnej mzdy29a)“ nahrádzajú slovami „desaťnásobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu29a)“.
44.
V § 25 ods. 8 sa slová „V odôvodnených prípadoch, ak niet“ nahrádzajú slovami „Ak niet“.
45.
V § 25 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
46.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak niet pozostalého manžela ani pozostalého dieťaťa, poskytuje sa za podmienok podľa odseku 9 zvýšené jednorazové odškodnenie pozostalým rodičom zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka vo výške dvadsaťpäťnásobku základu podľa § 60.“.
47.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa za slová „havarijných prácach“ vkladajú slová „v podzemí alebo“.
48.
V § 26 ods. 2 písmená i) až k) znejú:
„i)
výkone služby v misiách alebo operáciách v zahraničí, alebo pri plnení úloh v mieste, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom a do ktorého je policajt alebo profesionálny vojak vyslaný v súlade s platným medzinárodným právom alebo rozhodnutiami politického orgánu NATO, alebo rozhodnutiami Európskej únie,
j)
zoskokoch padákom, pri výsadkovom výcviku, pri výcviku v podvese vrtuľníka alebo v zlaňovaní, alebo spúšťaní z vrtuľníka, zo skalných stien, z budov a iných objektov,
k)
činnosti súvisiacej s izolovaním, detekciou a ochranným zaistením bojových chemických a biologických látok, toxických priemyselných látok, ako aj pri profylaxii a liečbe prenosných ochorení.“.
49.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
výkone mimoriadnej služby.“.
50.
V § 27 sa za slovo „odškodnení“ vkladá čiarka a slová „jednorazovom odškodnení pozostalých, zvýšenom jednorazovom odškodnení pozostalých“.
51.
V § 28 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorá patrí policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi po skončení dočasnej neschopnosti, sa zvyšuje u policajta v rovnakom termíne a rovnakým spôsobom, ako sa zvyšujú služobné platy policajtov v kalendárnom roku a u profesionálneho vojaka v rovnakom termíne a rovnakým spôsobom, ako sa zvyšujú služobné platy profesionálnych vojakov v kalendárnom roku.
(3)
Zvýšenie náhrady za stratu na služobnom plate podľa odseku 2 sa určuje zo služobného platu, z ktorého sa náhrada priznala.“.
52.
V § 29 odsek 1 znie:
„(1)
Za služobný úraz sa na účely tohto zákona považuje poškodenie zdravia alebo smrť policajta alebo profesionálneho vojaka spôsobené nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov
a)
pri výkone služobných činností vyplývajúcich zo služobného zaradenia policajta alebo profesionálneho vojaka, pri činnosti vykonávanej na príkaz, pokyn alebo rozkaz nadriadeného alebo pri činnosti, ktorá je obvyklá pri plnení služobných úloh vrátane činnosti v čase prestávok v službe,
b)
pri činnosti, ktorá sa vykonáva v záujme služby alebo s cieľom chrániť záujem služby, bez ohľadu na to, z akého podnetu policajt alebo profesionálny vojak túto činnosť vykonáva,
c)
v dôsledku konania alebo opomenutia inej osoby, ak dôvodom takého konania alebo opomenutia je príslušnosť policajta k Policajnému zboru, Hasičskému a záchrannému zboru, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnému bezpečnostnému úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polícii alebo k colnému riaditeľstvu, alebo príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám, alebo činnosť, ktorú policajt alebo profesionálny vojak vykonáva alebo vykonával v záujme služby alebo s cieľom chrániť záujem služby,
d)
počas cesty z miesta, kde sa policajt alebo profesionálny vojak zdržiava mimo výkonu služby, na miesto výkonu služby, ak sa táto činnosť vykonáva s cieľom dostaviť sa na miesto výkonu služby, ak bol na výkon služby mimoriadne povolaný, a späť,
e)
pri činnosti, ktorú policajt alebo profesionálny vojak vykonáva vo verejnom záujme alebo v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku.“.
53.
§ 31 a 32 znejú:
§31
(1)
Výsluhový príspevok patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom
a)
policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer skončil
1.
uvoľnením,
2.
prepustením,
3.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
b)
hasičovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
na základe písomnej žiadosti,
2.
odvolaním z funkcie v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe, ak sa v systemizácii znížil počet funkčných miest,
3.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie o strate zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie akejkoľvek funkcie v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,
4.
odvolaním z funkcie, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
5.
uplynutím času zaradenia mimo činnej štátnej služby,
6.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
7.
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,
8.
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý na vymenovanie do stálej štátnej služby,
9.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej štátnej služby, prepustenia z dočasnej štátnej služby alebo prepustenia z prípravnej štátnej služby,
10.
nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený v osobitnom predpise31) alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
11.
uplynutím prípravnej štátnej služby, ak nebola úspešne vykonaná skúška na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti,
12.
stratou odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,31a)
c)
profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
prepustením alebo
2.
podľa osobitného predpisu.31b)
(2)
Výsluhový príspevok podľa odseku 1 patrí odo dňa nasledujúceho po dni skončenia služobného pomeru počas
a)
jedného roka, ak služobný pomer trval najmenej päť rokov, ale menej ako deväť rokov,
b)
dvoch rokov, ak služobný pomer trval najmenej deväť rokov, ale menej ako 12 rokov,
c)
troch rokov, ak služobný pomer trval najmenej 12 rokov, ale menej ako 15 rokov.
(3)
Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením z dôvodu
a)
porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,
b)
právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(4)
Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu hasičovi, ktorého služobný pomer skončil z dôvodu
a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo stálej štátnej služby, prepustenia z dočasnej štátnej služby alebo prepustenia z prípravnej štátnej služby,
b)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený v osobitnom predpise,31) alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(5)
Výsluhový príspevok podľa § 32 sa znižuje o jednu polovicu profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu
a)
závažného porušenia základnej povinnosti ustanovenej osobitným predpisom31c) alebo porušenia zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31c)
b)
právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin,31e)
c)
ak prestal spĺňať niektorú z podmienok ustanovenú osobitným predpisom.31f)
§32
Výsluhový príspevok sa určuje za každý skončený rok trvania služobného pomeru vo výške 2 % základu zisteného podľa § 60.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31 až 31f znejú:
„31)
§ 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z. z.
31a)
§ 63 ods. 1 písm. j) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 519/2007 Z. z.
31b)
§ 196 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
31c)
§ 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
31d)
§ 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
31e)
§ 11 Trestného zákona.
31f)
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
54.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Odchodné patrí v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom
a)
policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer skončil
1.
uvoľnením,
2.
prepustením,
3.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
b)
hasičovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
na základe písomnej žiadosti,
2.
odvolaním z funkcie, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo z dôvodu, že sa v systemizácii znížil počet funkčných miest v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe,
3.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie o strate zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie akejkoľvek funkcie v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,
4.
uplynutím času zaradenia mimo činnej štátnej služby,
5.
uplynutím dočasnej štátnej služby,
6.
nadobudnutím právoplatnosti služobného hodnotenia so záverom, že nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe,
7.
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
8.
stratou odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,31a)
c)
profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil
1.
prepustením,
2.
podľa osobitného predpisu.31b)“.
55.
§ 34 a 35 znejú:
§34
(1)
Policajtovi okrem hasiča, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením, ak bol pri služobnom hodnotení hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, sa znižuje odchodné podľa § 33 ods. 2 o jednu tretinu.
(2)
Hasičovi, ktorého služobný pomer skončil z dôvodu uvedeného v § 33 ods. 1 písm. b) šiesteho bodu a ôsmeho bodu, sa znižuje odchodné podľa § 33 ods. 2 o jednu tretinu.
(3)
Odchodné podľa § 33 ods. 2 sa znižuje o jednu tretinu profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením, ak
a)
podľa právoplatného služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok ustanovenú osobitným predpisom,31g)
c)
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii alebo
d)
v priebehu šiestich mesiacov nasledujúcich po sebe opakovane porušil základnú povinnosť ustanovenú osobitným predpisom.31h)
§35
(1)
Odchodné podľa § 33 nepatrí policajtovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu
a)
porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,
b)
právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)
Odchodné podľa § 33 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu
a)
závažného porušenia základnej povinnosti ustanovenej osobitným predpisom31c) alebo porušenia zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31c)
b)
právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin.31e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31g a 31h znejú:
„31g)
§ 13 ods. 1 písm. f) až h) zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
31h)
§ 119 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
56.
V § 36 a 44 sa za slová „ozbrojených zboroch,“ vkladajú slová „Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe,“.
57.
V § 37 ods. 1 sa za slovo „skončí“ vkladajú slová „alebo zanikne“.
58.
V § 38 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Policajtovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil
a)
stratou hodnosti,
b)
prepustením z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom, alebo za zločin.
(4)
Profesionálnemu vojakovi vzniká nárok na výsluhový dôchodok po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ak jeho služobný pomer skončil
a)
zánikom z dôvodu straty vojenskej hodnosti,
b)
prepustením z dôvodu
1.
závažného porušenia základnej povinnosti ustanovenej osobitným predpisom31c) alebo porušenia zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31c)
2.
právoplatného odsúdenia za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,31d) alebo za zločin.31e)“.
59.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pri výpočte výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 a 4 sa výsluhový dôchodok vypočíta zo základu zisteného podľa § 60 ku dňu skončenia služobného pomeru a zvýši sa odo dňa skončenia služobného pomeru do dňa vzniku nároku na tento dôchodok.“.
60.
§ 39 znie:
§39
Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 15 rokov trvania služobného pomeru 30 % základu zisteného podľa § 60. Za 16. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 60. Za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 60. Za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu zisteného podľa § 60, najviac však do 60 % základu zisteného podľa § 60.“.
61.
§ 41 sa vypúšťa.
62.
§ 42 znie:
§42
Na invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40 má nárok policajt alebo profesionálny vojak, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená podľa § 44 najmenej o 20 %.“.
63.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa po priznaní invalidného výsluhového dôchodku zmení miera schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie, suma invalidného výsluhového dôchodku sa odo dňa tejto zmeny určí podľa odsekov 1 a 2 tak, ako keby invalidný výsluhový dôchodok v zníženej alebo zvýšenej výmere patril odo dňa vzniku nároku naň.“.
64.
§ 47 sa vypúšťa.
65.
V § 48 sa vypúšťajú slová „a 47“.
66.
V § 50 ods. 2 písm. f) sa na konci pripája slovo „alebo“.
67.
V § 50 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.“.
68.
V § 51 sa vypúšťa slovo „47,“.
69.
§ 54 sa vypúšťa.
70.
V § 55 sa vypúšťajú slová „a 54“.
71.
V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až s), ktoré znejú:
„h)
trvania služobného pomeru hasiča,
i)
výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva na úseku požiarnej ochrany, inšpekcie požiarnej ochrany národného výboru alebo verejného požiarneho útvaru národného výboru, ak bol zamestnanec vymenovaný do hodnosti,
j)
výkonu zamestnania ako príslušníka Zboru požiarnej ochrany,
k)
výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Mestskom požiarnom zbore mesta Košice a Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
l)
výkonu zamestnania záchranára v Slovenskom ústrednom výbore Československého zväzu telesnej výchovy do 31. mája 1990,
m)
výkonu zamestnania záchranára v Horskej službe na Slovensku od 1. júna 1990 do 31. decembra 2002,
n)
výkonu zamestnania záchranára v Správe Tatranského národného parku do 31. decembra 1994,
o)
výkonu zamestnania záchranára v Štátnych lesoch Tatranského národného parku od 1. januára 1995 do 31. decembra 2002,
p)
výkonu zamestnania ako zamestnanec Horskej záchrannej služby od 1. januára 2003 do 31. decembra 2007,
r)
výkonu zamestnania v závodnom požiarnom útvare a závodnom hasičskom útvare do 31. marca 2002, ak bol zamestnanec vymenovaný do hodnosti,
s)
pracovného pomeru príslušníkov Zboru ozbrojenej ochrany železníc, ktorý sa považuje za služobný pomer príslušníkov železničnej polície podľa zákona č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení neskorších predpisov.“.
72.
V § 58 odsek 2 znie:
„(2)
Do doby trvania služobného pomeru podľa odseku 1 sa nezapočítavajú
a)
u policajta okrem hasiča doby prerušenia výkonu funkcie, doby dočasného pozbavenia výkonu funkcie, ak mu nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený, doby výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, doby služobného voľna bez nároku na služobný plat alebo neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, s výnimkou materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, doby dočasnej neschopnosti z dôvodov uvedených v § 7 ods. 3,
b)
u hasiča doby zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby33a) okrem doby zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodu vyslania na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie a z dôvodu, že sa stal dôvodne podozrivým zo spáchania trestného činu a nebol mu doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat skrátený, doby služobného voľna bez nároku na služobný plat, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, doby dočasnej neschopnosti z dôvodov uvedených v § 7 ods. 3, doby, počas ktorých poberal výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, a doby neospravedlnenej neprítomnosti pri vykonávaní štátnej služby,
c)
u profesionálneho vojaka doby prerušenia výkonu profesionálnej služby, doby dočasného pozbavenia výkonu funkcie, doby dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, doby výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom, doby služobného voľna bez nároku na služobný plat alebo neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, s výnimkou materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, doby dočasnej neschopnosti z dôvodov uvedených v § 7 ods. 3, doby neospravedlnenej neprítomnosti v službe, doby neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby alebo doby neospravedlnenej neprítomnosti v zamestnaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 561/2005 Z. z.“.
73.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
doba výkonu mimoriadnej služby v čase vojny alebo vojnového stavu.“.
74.
§ 60 znie:
§60
(1)
Základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta sa zistí z priemerného služobného platu podľa odseku 3 a u profesionálneho vojaka z priemerného služobného platu podľa odseku 5 v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov predo dňom skončenia služobného pomeru, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Ak policajt a profesionálny vojak skončia služobný pomer posledným dňom kalendárneho roka, započítava sa taký kalendárny rok do obdobia desiatich ukončených kalendárnych rokov rozhodujúcich na zistenie základu podľa odseku 1.
(3)
Priemerným mesačným služobným platom policajta je podiel súčtu mesačných služobných platov okrem súčtu služobných platov podľa § 6 ods. 2 prvej vety, ktoré mu patrili v príslušnom kalendárnom roku, a celkového počtu kalendárnych dní, za ktoré služobný plat v tomto roku patril, okrem počtu kalendárnych dní, za ktoré mu patril služobný plat podľa § 6 ods. 2 prvej vety vynásobený koeficientom 30,417; takto zistený priemerný mesačný služobný plat sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(4)
Priemerný mesačný služobný plat policajta zaradeného na výkon služby v zahraničí sa zisťuje podľa odseku 3 zo služobného platu pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Priemerným mesačným služobným platom profesionálneho vojaka, ktorý
a)
je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,1) je súčet mesačných služobných platov,8) rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom,9) služobného platu počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,33b) služobného platu počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,33c) ktoré patrili profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom kalendárnom roku, okrem súčtu služobných platov a rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom podľa § 6 ods. 3 písm. a),
b)
vykonáva funkciu sudcu a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,10) tvorí súčet hodnostného príplatku,11) základného platu sudcu, príplatku, platu za výkon funkcie sudcu nadčas a vyrovnania platu poskytovaných podľa osobitného predpisu12) okrem súčtu platu sudcu, príplatku, vyrovnania platu a hodnostného príplatku podľa § 6 ods. 3 písm. b) a ďalšieho platu,13) ktoré patrili profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom kalendárnom roku,
c)
vykonáva funkciu prokurátora a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,14) tvorí súčet funkčného platu, náhrady funkčného platu a osobitnej formy odmeňovania, príplatkov k funkčnému platu a náhrady platu poskytovaných podľa osobitného predpisu15) okrem súčtu platu a hodnostného príplatku podľa § 6 ods. 3 písm. c) a ďalšieho platu,16) ktoré patrili profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom kalendárnom roku,
d)
vykonáva funkciu justičného čakateľa alebo právneho čakateľa prokuratúry a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,17) je súčet hodnostného príplatku,11) tarifného platu, príplatkov a náhrady za pohotovosť poskytovaných podľa osobitného predpisu18) okrem súčtu platu, hodnostného príplatku a náhrady za pohotovosť podľa § 6 ods. 3 písm. d), ktoré patrili profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom kalendárnom roku,
e)
je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,1) je súčet mesačných platov určených pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu3ea) okrem súčtu platov podľa § 6 ods. 3 písm. e), ktoré patrili profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom kalendárnom roku,
f)
vykonáva mimoriadnu službu a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,19) je súčet mesačných hodnostných platov3eb) a príplatku za výkon mimoriadnej služby3ec) okrem súčtu hodnostných platov a príplatku za výkon mimoriadnej služby podľa § 6 ods. 3 písm. f), ktoré patrili profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom kalendárnom roku.
(6)
Súčet zistený podľa odseku 5 sa vydelí celkovým počtom kalendárnych dní, za ktoré profesionálnemu vojakovi patrili príjmy podľa odseku 5 v rozhodujúcom kalendárnom roku, okrem počtu kalendárnych dní, za ktoré mu patril príjem podľa § 6 ods. 3, a vynásobí sa koeficientom 30,417.
(7)
Služobným platom sa na účely zisťovania priemerného mesačného služobného platu policajta a profesionálneho vojaka rozumie aj služobný plat policajta a profesionálneho vojaka ustanovený osobitným predpisom.33d)
(8)
Ak je ročný základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku profesionálneho vojaka s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky zistený podľa odseku 5 písm. e) nižší ako ročný základ na výpočet uvedených dávok zistený podľa odseku 5 písm. a) až d) z posledného kalendárneho roka predo dňom nástupu na výkon štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, použije sa najvýhodnejší ročný základ na výpočet uvedených dávok zistený v období posledných desiatich kalendárnych rokov predo dňom nástupu na výkon štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky.
(9)
Ak služobný pomer netrval ani jeden celý kalendárny rok a nemožno postupovať podľa odseku 1, zisťuje sa základ na výpočet dávok uvedených v odseku 1 z obdobia aspoň troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, v ktorých služobný pomer v tomto kalendárnom roku trval.
(10)
Ak služobný pomer v kalendárnom roku, z ktorého sa má zisťovať základ na výpočet dávok, netrval ani tri po sebe idúce kalendárne mesiace a nemožno postupovať podľa odsekov 1 alebo 9, zisťuje sa základ na výpočet dávok z celého obdobia predchádzajúceho dňu vzniku nároku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33b až 33d znejú:
„33b)
§ 62 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
33c)
§ 65 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
33d)
Napríklad § 35 ods. 10 a § 43 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 8 a § 40 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 104 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 5 zákona č. 315/2001 Z. z., § 62 ods. 2 a § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
75.
§ 61 a 62 sa vypúšťajú.
76.
V § 63 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dňu nástupu na výkon mimoriadnej služby“.
77.
V § 63 ods. 3 sa slová „ak ten bol zrušený v skúšobnej dobe“ nahrádzajú slovami „ak tento skončil“.
78.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak služobný pomer profesionálneho vojaka počas výkonu mimoriadnej služby trval menej ako jeden rok, vzniká nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok opätovne. Tento nárok v sume ustanovenej pred zánikom nároku zvýšený podľa § 68 priznáva a vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, u ktorého mu predchádzajúci nárok na výsluhový príspevok, na výsluhový dôchodok a na invalidný výsluhový dôchodok zanikol.“.
79.
§ 67 znie:
§67
(1)
Ak policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru nesplní podmienky nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok alebo ak pozostalí po zomretom policajtovi alebo profesionálnom vojakovi nesplnia podmienky nároku na vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, prevedie útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poistné v sume zodpovedajúcej poistnému na dôchodkové poistenie alebo poistnému na poistenie v nezamestnanosti, ktoré by počas trvania služobného pomeru, najskôr však od 1. júla 2002, platil policajt, profesionálny vojak, jeho zamestnávatelia a štát podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, na účet Sociálnej poisťovne, a to do 30 dní odo dňa, keď o to Sociálna poisťovňa požiadala. Súčasne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia prevedie do Sociálnej poisťovne aj údaje o trvaní služobného pomeru a údaje o príjmoch za výkon tejto služby, ktoré sú rozhodujúce na ustanovenie vymeriavacieho základu na poistenie v nezamestnanosti alebo dôchodkové poistenie.
(2)
Ak sa podľa odseku 1 poistné a údaje o dobe trvania služobného pomeru odovzdali do Sociálnej poisťovne alebo ak sa poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti za dobu trvania služobného pomeru odstúpilo do Sociálnej poisťovne a policajt alebo profesionálny vojak po skončení služobného pomeru alebo pozostalí po nich splnia podmienky nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, vyžiada si útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia prevedenie poistného, údaje o dobe trvania služobného pomeru a údaje o príjmoch uvedených v odseku 1 od Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa je povinná vyžiadané poistné a údaje o policajtovi a o pozostalých po ňom odviesť útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a vyžiadané poistné a údaje o profesionálnom vojakovi a o pozostalých po ňom previesť Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia do 30 dní od vyžiadania.
(3)
Ak poistenec Sociálnej poisťovne, ktorému vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004 a na výplatu tohto dôchodku je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, požiada o zvýšenie starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,33e) vyžiada si útvar sociálneho zabezpečenia alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia prevedenie poistného na starobné poistenie, údaje o dobe trvania dôchodkového poistenia a údaje o príjmoch za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2003 od Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa je povinná vyžiadané poistné na starobné poistenie a údaje o poistencovi odviesť útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia do 30 dní od vyžiadania, ak také poistné nebolo zhodnotené pre nárok na dôchodok a jeho výšku Sociálnou poisťovňou. Starobný dôchodok podľa osobitného predpisu33e) v takom prípade zvyšuje príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33e znie:
„33e)
§ 261 ods. 3 a § 293l ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“.
80.
V § 68 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka
a)
u policajtov v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok vykonáva; výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zisteného za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
u profesionálnych vojakov o príslušné percento rastu priemerného služobného platu zisteného za predchádzajúci kalendárny rok; ak sa v predchádzajúcom kalendárnom roku priemerný služobný plat nezvýši alebo sa zníži, uvedené dávky výsluhového zabezpečenia sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú. V nasledujúcom a ďalšom kalendárnom roku sa uvedené dôchodky zvyšujú o rozdiel rastu a poklesu priemerného služobného platu, a to až do vyrovnania percentuálneho rozdielu rastu a poklesu priemerného služobného platu.
(2)
Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania
a)
u policajtov v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok vykonáva; výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zisteného za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
u profesionálnych vojakov o príslušné percento rastu priemerného služobného platu zisteného za predchádzajúci kalendárny rok; ak sa v predchádzajúcom kalendárnom roku priemerný služobný plat nezvýši alebo sa zníži, uvedené dávky výsluhového zabezpečenia sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú. V nasledujúcom, prípadne v ďalších kalendárnych rokoch sa uvedené dôchodky zvyšujú o rozdiel rastu a poklesu priemerného služobného platu, a to až do vyrovnania percentuálneho rozdielu rastu a poklesu priemerného služobného platu.“.
81.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Priemerný mesačný služobný plat na účely odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) sa vypočíta ako podiel súčtu mesačných príjmov uvedených v § 60 ods. 5 za predchádzajúci kalendárny rok a priemerného evidenčného počtu profesionálnych vojakov za predchádzajúci kalendárny rok uvedených v § 60 ods. 5. Takto zistený podiel sa vydelí počtom kalendárnych mesiacov v roku. Do súčtu mesačných služobných platov a priemerných evidenčných počtov profesionálnych vojakov sa nezapočítavajú mesačné príjmy a priemerný evidenčný počet profesionálnych vojakov Vojenského spravodajstva.“.
82.
V § 69 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ďalej nie je ustanovené inak.“.
83.
V § 69 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pozostalá manželka (manžel) a nezaopatrené deti po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi, k úmrtiu ktorého došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, rekreačný pobyt neuhrádzajú.“.
84.
V § 69 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
85.
V § 69 odsek 9 znie:
„(9)
Rekreačná starostlivosť sa uhrádza z príspevku z rozpočtu ministerstva pre
a)
občianskeho zamestnanca ministerstva, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ministerstva, ak nie je zároveň poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, jeho manželku (manžela) a nezaopatrené dieťa,
b)
vojnového veterána, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, jeho manželku (manžela) a nezaopatrené dieťa.“.
86.
V § 70 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
poberateľovi výsluhového dôchodku,“.
87.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok.“.
88.
V § 70 ods. 5 sa slová „sociálneho poistenia,29a)“ nahrádzajú slovami „sociálneho poistenia,3f)“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 29a s citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
89.
§ 71 až 73 znejú:
§71
(1)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru, zabezpečí služobný úrad alebo služobný orgán pohreb na území Slovenskej republiky v celom rozsahu alebo na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou.
(2)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru v dôsledku konania uvedeného v § 7 ods. 3, sa neposkytne služba uvedená v odseku 1.
(3)
Na policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 74 až 76 a § 78.
§72
(1)
Ak služobný úrad alebo služobný orgán zabezpečí pohreb zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka na území Slovenskej republiky so spoluúčasťou pozostalých, uhradí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva pozostalým po policajtovi a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia pozostalým po profesionálnom vojakovi náklady na pohreb, najviac však 7 000 Sk.
(2)
Ak služobný úrad alebo služobný orgán nezabezpečuje pohreb zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka, lebo si to pozostalí neprajú alebo sa na zabezpečení pohrebu podieľali podľa § 71 alebo podľa odseku 1, alebo ak ide o pohreb mimo územia Slovenskej republiky, uhradí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva pozostalým po policajtovi a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia pozostalým po profesionálnom vojakovi na ich žiadosť náklady na pohreb, najviac 7 000 Sk.
(3)
Príspevok na pohreb podľa osobitných predpisov34) sa pozostalým v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 a v § 71 ods. 1 a 3 nevypláca.
§73
Ak policajt alebo profesionálny vojak zomrie počas trvania služobného pomeru v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, zvyšujú sa sumy uvedené v § 72 ods. 1 a 2 na dvojnásobok.“.
90.
V § 76 ods. 1 písm. e) sa za slovo „jednotky“ vkladá bodkočiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „vzdanie pocty salvami sprevádzajúcej čestnej jednotky sa u hasičov nepoužije“.
91.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:
§78a
Ustanovenia § 71 ods. 1, § 72 ods. 1 a § 76 sa nevzťahujú na príslušníkov Slovenskej informačnej služby a na poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia Slovenskej informačnej služby.“.
92.
V § 80 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom je oprávnený kontrolovať nadriadený policajta s pôsobnosťou ustanoviť alebo vymenovať policajta do funkcie alebo ním poverená osoba.
(4)
Dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným profesionálnym vojakom sú oprávnení kontrolovať vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť profesionálnemu vojakovi, alebo lekári ním splnomocnení, alebo veliteľ, alebo ním poverená osoba.“.
93.
§ 80 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 sú oprávnené kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu, a to či dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak
a)
sa zdržiava v mieste určenom ošetrujúcim lekárom uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
dodržiava čas povolených vychádzok,
c)
nevykonáva činnosti, ktoré nepriaznivo pôsobia na jeho zdravotný stav.
(6)
Osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 sú povinné
a)
preukázať sa dočasne neschopnému policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi oprávnením na vykonanie kontroly,
b)
oznámiť posudkovému lekárovi podozrenie z porušenia liečebného režimu.
(7)
Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka sa môže vykonať na podnet
a)
posudkového lekára,
b)
ošetrujúceho lekára,
c)
služobného úradu alebo služobného orgánu,
d)
inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(8)
Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka sa vykonáva v mieste uvedenom na potvrdení dočasnej pracovnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka alebo v mieste, kde sa má dočasne neschopný policajt alebo profesionálny vojak zdržiavať.
(9)
Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne neschopného policajta alebo profesionálneho vojaka môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 vykonávať podľa odsekov 5 a 6 od prvého dňa dočasnej neschopnosti.“.
94.
V § 81 ods. 1 a 3 sa za slovo „priznáva,“ vkladajú slová „zvyšuje, znižuje,“.
95.
V § 82 odsek 5 znie:
„(5)
Pohreb zomretého policajta zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt naposledy štátnu službu. Pohreb zomretého poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva zabezpečuje služobný úrad, v ktorého pôsobnosti vykonával policajt naposledy štátnu službu, a ak taký služobný úrad už neexistuje, služobný úrad, v ktorého pôsobnosti mal poberateľ takého dôchodku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo po dohode s pozostalými služobný úrad, v ktorého pôsobnosti bude taký poberateľ výsluhového dôchodku pochovaný. O nároku pozostalých na náhradu nákladov na pohreb podľa § 71 až 76 rozhoduje a túto náhradu vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva.“.
96.
§ 82 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na príslušníka Slovenskej informačnej služby a poberateľa dôchodku z výsluhového zabezpečenia vyplácaného útvarom sociálneho zabezpečenia Slovenskej informačnej služby sa nevzťahuje odsek 5 prvá veta a druhá veta.“.
97.
V § 84 odsek 3 znie:
„(3)
Odvolacím orgánom v konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia a dávkach podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení je
a)
minister, ak ide o rozhodnutie útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva, a v ostatných prípadoch nadriadený určený podľa osobitného predpisu,35a)
b)
ministerstvo obrany, ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, a v ostatných prípadoch minister obrany.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
§ 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
98.
V § 85 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je potrebné overiť podozrenie z porušenia liečebného režimu alebo ak bolo kontrolou osôb uvedených v § 80 ods. 3 zistené podozrenie z porušenia liečebného režimu alebo ak je to potrebné na posúdenie ďalšieho trvania dočasnej neschopnosti policajta,“.
99.
V § 85 ods. 1 písm. i) sa za slovo „poberateľa“ vkladajú slová „invalidného výsluhového dôchodku a poberateľa“.
100.
§ 86 znie:
§86
Na vykonanie kontroly posudzovania dočasnej neschopnosti (ďalej len “kontrola„) policajta alebo profesionálneho vojaka je ošetrujúci lekár policajta alebo profesionálneho vojaka na požiadanie posudkovému lekárovi ministerstva alebo posudkovému lekárovi ozbrojených síl povinný najmä
a)
predložiť potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
umožniť nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie alebo predložiť výpis zo zdravotnej dokumentácie,
c)
umožniť vykonanie kontroly v určenom termíne,
d)
zabezpečiť účasť posudzovaného policajta alebo profesionálneho vojaka na kontrole, ak posudkový lekár neurčí inak,
e)
doplniť vyšetrenia a zabezpečiť ústavné liečenie policajta alebo profesionálneho vojaka, ak o to písomne požiada posudkový lekár a ak tomu nebránia závažné dôvody,
f)
prerokovať trvanie dočasnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka, ak trvá dlhšie ako 21 dní,
g)
prerokovať trvanie dočasnej neschopnosti policajta alebo profesionálneho vojaka, ak trvá dlhšie ako 26 týždňov.“.
101.
Za § 86 sa vkladá § 86a, ktorý znie:
§86a
Posudkový lekár ministerstva obrany a posudkový lekár ozbrojených síl kontrolujú u profesionálneho vojaka správnosť stanovenia dočasnej neschopnosti vykonávať službu a v sporných prípadoch posudzuje opodstatnenie podozrenia z porušenia liečebného režimu dočasne neschopným profesionálnym vojakom.“.
102.
V § 89 sa za slovo „ministerstva“ vkladá čiarka a slová „posudkový lekár ozbrojených síl“.
103.
V § 90 ods. 4 sa za slovo „starostlivosti“ vkladá čiarka a slová „policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi“.
104.
V § 94 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
príspevky z rozpočtu ministerstva na úhradu nákladov na rekreácie osôb podľa § 69 ods. 9,“.
105.
V § 95 ods. 1 písm. b) sa za slovo „poistenie“ vkladajú slová „a poistné na poistenie v nezamestnanosti“.
106.
V § 95 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
107.
V § 95 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
108.
V § 97 ods. 4 písm. a) treťom bode sa slová „4 %“ nahrádzajú slovami „5 %“.
109.
V § 97 ods. 4 písm. b) treťom bode sa slová „16 %“ nahrádzajú slovami „17 %“.
110.
V § 97 odsek 5 znie:
„(5)
Poistné na výsluhový príspevok podľa odseku 4 písm. a) druhého bodu platí policajt a profesionálny vojak, ktorého doba trvania služobného pomeru podľa § 58 je menej ako 15 rokov. Poistné na výsluhový príspevok podľa odseku 4 písm. b) druhého bodu platí služobný úrad a služobný orgán za policajta a profesionálneho vojaka, ktorého doba trvania služobného pomeru podľa § 58 je menej ako 15 rokov.“.
111.
V § 97 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
112.
V § 97 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
113.
V § 98 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
služobný plat ustanovený osobitným predpisom,23)“.
114.
V § 98 ods. 2 sa slová „poskytované v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu“.
115.
V § 98 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie profesionálneho vojaka odmeňovaného podľa osobitného predpisu1) tvoria príjmy, ktoré patria profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane, a to
a)
služobný plat,8)
b)
rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom,9)
c)
služobný plat počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,33b)
d)
služobný plat počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.33c)
(4)
Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie profesionálneho vojaka, ktorý
a)
vykonáva funkciu sudcu a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,10) tvoria príjmy, ktoré mu patria v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane, a to
1.
základný plat sudcu,
2.
príplatok,
3.
plat za výkon funkcie sudcu nadčas,
4.
vyrovnanie platu,
5.
hodnostný príplatok,
b)
vykonáva funkciu prokurátora a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,14) tvoria príjmy, ktoré mu patria v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane, a to
1.
funkčný plat,
2.
náhrady funkčného platu a osobitné formy odmeňovania okrem ďalšieho platu,16)
3.
príplatky k funkčnému platu,
4.
náhrada platu,
c)
vykonáva funkciu justičného čakateľa alebo právneho čakateľa prokuratúry a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,17) tvoria príjmy, ktoré mu patria v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane, a to
1.
tarifný plat,
2.
príplatky,
3.
náhrada za pohotovosť,
4.
hodnostný príplatok,
d)
vykonáva mimoriadnu službu a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,19) tvoria príjmy, ktoré mu patria v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane, a to
1.
hodnostný plat,3eb)
2.
príplatok za výkon mimoriadnej služby.3ec)
(5)
Vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie, úrazové zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky a je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,1) tvorí súčet platov určených pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu,3ea) ktoré patria profesionálnemu vojakovi v rozhodujúcom období a ktoré sú predmetom dane z príjmu fyzických osôb okrem príjmov oslobodených od tejto dane.“.
116.
V § 98 ods. 6 písm. a) sa za slová „služobnú pohotovosť“ vkladajú slová „alebo náhrada za pohotovosť“.
117.
V § 98 ods. 6 písm. b) sa slová „dovolenky41a)“ nahrádzajú slovami „dovolenky, náhrada za nevyčerpanú dovolenku41a) alebo za jej pomernú časť“ a slová „odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a prvého skončenia služobného pomeru po nadobudnutí nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, alebo starobný dôchodok, alebo invalidný dôchodok“ sa nahrádzajú slovami „odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
§ 97 a 98 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
§ 48 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 59 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
118.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
„42)
Napríklad § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 94 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 148 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
119.
V § 99 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v stálej službe, policajt a profesionálny vojak v dočasnej službe a policajt v prípravnej službe“.
120.
V § 103 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dňom nástupu na výkon mimoriadnej služby“.
121.
Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý znie:
§103a
Minister môže vo svojej pôsobnosti odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní § 24 ods. 3 a 4 a § 69 až 78a.“.
122.
V § 105 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
ak bol zaradený do neplatenej zálohy podľa osobitného predpisu45) alebo ak bol zaradený mimo činnej štátnej služby podľa osobitného predpisu45a) z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku alebo z dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby45b) okrem vyslania hasiča na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
„45a)
§ 51 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
45b)
§ 54 ods. 1 a 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
123.
V § 105 odsek 2 znie:
„(2)
Profesionálnemu vojakovi sa prerušuje nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie,
a)
ak bol zaradený do neplatenej zálohy,46)
b)
ak jeho neospravedlnená neprítomnosť vo výkone štátnej služby trvala aspoň jeden deň,
c)
počas výkonu väzby, ak v danom polroku trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
„46)
§ 63 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
124.
V § 105 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa po skončení služobného pomeru preukáže, že u policajta alebo profesionálneho vojaka nebol dôvod na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby47) alebo na zaradenie mimo činnej štátnej služby z dôvodu, že sa stal dôvodne podozrivým zo závažného služobného previnenia alebo podozrivým zo spáchania trestného činu,47b) dávka nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia alebo výsluhového zabezpečenia sa prizná alebo zvýši odo dňa, od ktorého dávka alebo jej zvýšenie patrí.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47 a 47b znejú:
„47)
§ 65 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
§ 46 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 258/2005 Z. z.
47b)
§ 52 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
125.
V § 109 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa dávka sociálneho zabezpečenia delí na diely, suma tohto dielu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.“.
126.
V § 114 ods. 1 písm. h) a i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a sociálneho poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení".
127.
V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
vystavovať evidenčné listy dôchodkového poistenia pre Sociálnu poisťovňu.“.
128.
§ 114 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti policajta alebo profesionálneho vojaka alebo na utajenie plnenia úloh ministerstva alebo Vojenského spravodajstva, môže ministerstvo, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a Vojenské spravodajstvo na základe osobitnej dohody používať osobitné spôsoby vykazovania údajov na účely sociálneho zabezpečenia podľa odseku 1.“.
129.
§ 115 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Údaje podľa odseku 2 sa v Slovenskej informačnej službe a vo Vojenskom spravodajstve zaznamenávajú osobitným spôsobom.“.
130.
V § 119 odsek 2 znie:
„(2)
Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré
a)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu,54) alebo
b)
je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu.3f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:
„54)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.“.
131.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 sa vypúšťa.
132.
§ 128 sa vypúšťa.
133.
V § 130 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o rovnaké percento zvýšenia dôchodkov".
134.
Za § 143g sa vkladajú § 143h až 143n, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
§143h
(1)
Ak policajtovi uvedenému v § 137 nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nárok na výsluhový dôchodok podľa § 38 vznikne od 1. januára 2008. Nárok na výplatu výsluhového dôchodku vznikne odo dňa podania žiadosti, najskôr však od 1. januára 2008.
(2)
Ak služobný pomer policajta skončil podľa predpisov platných pred 1. aprílom 1998 a nárok na výsluhový dôchodok mu vznikol podľa § 137 alebo podľa odseku 1, základ na výpočet výsluhového dôchodku sa zistí podľa § 60.
(3)
Pri splnení podmienky veku rozhodujúcej na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa výsluhový dôchodok policajta priznaný podľa § 137 alebo podľa odseku 1 vypočíta zo základu zisteného podľa § 60 ku dňu skončenia služobného pomeru podľa predpisov účinných v čase skončenia služobného pomeru a zvýši sa podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Nárok na výplatu takto vypočítaného výsluhového dôchodku vznikne odo dňa splnenia uvedenej podmienky, najskôr však od 1. januára 2008.
§143i
Dôchodky colníkov, ktoré boli priznané Sociálnou poisťovňou podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení pred 1. januárom 2008 a sú vyplácané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva, vyplácajú sa aj po tomto dni v sume, v akej patrili k 1. januáru 2008. Výplata týchto dôchodkov sa financuje z osobitného účtu.
§143j
(1)
Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrada za stratu na služobnom príjme profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo náhrada za stratu na zárobku policajta alebo profesionálneho vojaka priznané do 30. júna 2002 sa považujú za náhradu za stratu na služobnom plate policajta alebo náhradu za stratu na služobnom plate profesionálneho vojaka podľa tohto zákona vo výške, v akej patrili k 1. januáru 2008, a zvyšujú sa podľa tohto zákona.
(2)
Pri zmenách vo výške vyplácanej náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo profesionálneho vojaka vykonávaných podľa § 28 ods. 2 sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku, ak bola náhrada priznaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2002.
(3)
Náhrada za stratu na služobnom plate priznaná podľa § 21 ods. 3 sa od 1. januára 2008 aj naďalej vypláca vo výške, v akej patrila k 1. januáru 2008, ak nenastali skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vykonanie zmeny podľa § 28 ods. 1.
(4)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa § 91 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 114/1998 Z. z.“), sa výsluhový dôchodok vypočíta alebo prepočíta podľa § 28 zákona č. 114/1998 Z. z., pričom základ na výpočet alebo prepočet výsluhového dôchodku sa určí z pravdepodobného zárobku, ktorý by patril profesionálnemu vojakovi k 30. aprílu 1998 v danej vojenskej hodnosti a funkcii, ktorú profesionálny vojak naposledy zastával. Ak profesionálny vojak bol pred prepustením zo služobného pomeru z dôvodov politickej perzekúcie alebo v dôsledku postupu porušujúceho všeobecne uznávané ľudské práva a slobody ustanovený na nižšiu funkciu alebo mu bola znížená hodnosť, základ na výpočet alebo prepočet výsluhového dôchodku sa určí z pravdepodobného zárobku, ktorý by patril profesionálnemu vojakovi k 30. aprílu 1998 v danej vojenskej hodnosti a funkcii, ktorú profesionálny vojak zastával pred takýmto ustanovením. Suma výsluhového dôchodku sa určí podľa § 28 zákona č. 114/1998 Z. z. z upraveného základu podľa § 51 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. a zvyšuje sa rovnako, ako by sa zvýšila odo dňa jeho priznania. Výsluhový dôchodok sa vypočíta alebo prepočíta na základe žiadosti a uvoľní sa od 1. januára 2008, ak to je pre takého profesionálneho vojaka výhodnejšie.
(5)
Podľa odseku 4 sa postupuje aj pri určení sumy vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po profesionálnom vojakovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa § 91 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z.
(6)
Ak vdova po policajtovi alebo profesionálnom vojakovi k 1. januáru 2008 spĺňa podmienky nároku na vdovský výsluhový dôchodok podľa § 50 ods. 2 písm. g) a nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku zanikol pred týmto dňom, výplata vdovského výsluhového dôchodku sa na žiadosť obnoví dňom 1. januára 2008.
(7)
Ak nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, ktorý sa podľa § 129 ods. 4 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2007, nárok na taký dôchodok a nárok na jeho výplatu sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2002.
(8)
Ak nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 4 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2007 a nárok na výplatu tohto dôchodku zanikol po 30. júni 2002 a vdova alebo vdovec v čase zániku alebo do dvoch rokov po zániku nároku na výplatu takého dôchodku splnili podmienky podľa predpisov účinných do 30. júna 2002, výplata takého dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal, ak by k zániku výplaty nedošlo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(9)
Ak nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku, ktorý sa podľa § 129 ods. 5 a 6 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2007, nárok na taký dôchodok a nárok na jeho výplatu sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2002.
(10)
Ak nárok na vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 5 a 6 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2007 a nárok na výplatu tohto dôchodku zanikol po 30. júni 2002 a vdova alebo vdovec v čase zániku alebo do dvoch rokov po zániku nároku na výplatu takého dôchodku splnil podmienky podľa predpisov účinných do 30. júna 2002, výplata takého dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal, ak by k zániku výplaty nedošlo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(11)
Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku podľa odsekov 7 až 10 s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, alebo s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, alebo s nárokom na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok platí § 64 a 66 rovnako.
(12)
O uvoľnení výplaty vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku podľa odsekov 8 a 10 rozhodne Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na žiadosť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.
(13)
Výplata sirotského výsluhového dôchodku sa obnoví dňom 1. januára 2008, ak k tomuto dňu dieťa spĺňa podmienku nezaopatrenosti podľa § 119 ods. 1.
(14)
Ak nárok na sirotský výsluhový dôchodok podľa § 53 vznikol v období od 1. júla 2002 do 31. decembra 2006 a tento nárok trvá aj po 31. decembri 2007, suma sirotského výsluhového dôchodku sa zvýši o 33,3 % sumy sirotského výsluhového dôchodku naposledy splatnej pred 1. januárom 2008. Takto zvýšený sirotský výsluhový dôchodok sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2007. O zvýšení sirotského výsluhového dôchodku podľa prvej vety a druhej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 30. júna 2008.
(15)
Ak nárok na vdovský dôchodok, na ktorého výplatu je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, trvá po 31. decembri 2007 a tento dôchodok sa nevyplácal z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpismi účinnými pred 1. júlom 2002, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume v súbehu so starobným dôchodkom, ktorý sa podľa § 125 ods. 1 až 4 považuje za výsluhový dôchodok, výplata takého vdovského dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z uvedeného dôvodu.
(16)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a podľa § 101 zákona a ktorý má súčasne nárok na výsluhový dôchodok, sa zhodnotí doba služobného pomeru len pre nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok.
(17)
Priemerný služobný plat profesionálneho vojaka na zistenie základu na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku pred 1. januárom 2008 je do 31. augusta 2005 súhrn mesačných služobných príjmov a osobitných príplatkov a od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2007 súhrn mesačných služobných platov, doplatku k služobnému platu, rozdielu medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom, náhrady služobného platu alebo služobného platu počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov, náhrady služobného platu alebo služobného platu počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, náhrady služobného platu pri výkone občianskej povinnosti a inom úkone vo všeobecnom záujme, ktoré patrili profesionálnemu vojakovi v príslušnom kalendárnom roku, a je rovnaký ako vymeriavací základ na určenie poistného na nemocenské zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie pred 1. januárom 2008; takto zistený súčet sa vydelí celkovým počtom dní, za ktoré boli uvedené príjmy v rozhodujúcom kalendárnom roku vyplatené, a vynásobí sa koeficientom 30,417.
(18)
Ak suma výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý vznikne nárok profesionálnemu vojakovi skončením výkonu mimoriadnej služby, je nižšia ako suma výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal nárok pred nástupom na výkon mimoriadnej služby, patrí mu výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok v sume ustanovenej pred zánikom nároku zvýšený podľa § 68. To platí aj vtedy, ak je suma výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku určená na účely priznania vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku.
§143k
(1)
Náhrada príjmu, príplatok k náhrade príjmu, nemocenské, príplatok k nemocenskému, materské, príplatok k materskému a vyrovnávacia dávka, na ktoré hasičovi vznikol nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007. Na výkon kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu a výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu sa vzťahujú predpisy účinné pred 1. januárom 2008.
(2)
O nemocenských dávkach, na ktoré vznikol hasičovi nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do tohto dňa nerozhodlo, a o priznaní, odňatí alebo zmene sumy nemocenskej dávky za obdobie pred 1. januárom 2008, aj keď o uvedenej dávke už bolo právoplatne rozhodnuté, sa rozhodne podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na rozhodnutie a výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich priznávali a vyplácali do 31. decembra 2007.
(3)
Dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol hasičovi a pozostalým po ňom nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007.
(4)
O dávkach úrazového poistenia, na ktoré vznikol hasičovi a pozostalým po ňom nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do tohto dňa nerozhodlo, sa rozhodne podľa predpisov platných pred 1. januárom 2008. Na rozhodnutie a výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008.
(5)
Dávky dôchodkového poistenia a príplatok za štátnu službu k dôchodku, na ktoré vznikol hasičovi nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007.
(6)
O dávkach dôchodkového poistenia a príplatku za štátnu službu k dôchodku, na ktoré vznikol hasičovi nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do tohto dňa nerozhodlo, sa rozhodne podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na rozhodnutie a výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008.
(7)
Nárok na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok a ich výplatu zaniká dňom 31. decembra 2007 hasičovi, ktorý je 1. januára 2008 v služobnom pomere.
(8)
Výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok hasiča, ktorý bol pred 1. januárom 2008 poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, nesmie byť priznaný v nižšej výmere, než v akej by mu patril ku dňu priznania výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku hasiča skôr poberaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.
(9)
Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže do 15 dní od skončenia služobného pomeru požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)
(10)
Dňom podania žiadosti podľa odseku 9 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa toho zákona.
(11)
Na základe žiadosti Sociálnej poisťovne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva prevedie podľa § 67 poistné na dôchodkové poistenie od 1. januára 2008 a odovzdá údaje o dobe trvania služobného pomeru hasiča uvedeného v odseku 9 do Sociálnej poisťovne.
§143l
(1)
Hasičovi, ktorý pri skončení služobného pomeru
a)
v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 nedovŕši vek 55 rokov alebo nedosiahne 25 rokov trvania služobného pomeru, vznikne nárok na výplatu výsluhového dôchodku dovŕšením veku 55 rokov, najneskôr však 1. januára 2011,
b)
v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 nedovŕši vek 52 rokov alebo nedosiahne 19 rokov trvania služobného pomeru, vznikne nárok na výplatu výsluhového dôchodku dovŕšením veku 52 rokov, najneskôr však 1. januára 2011,
c)
v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 nedovŕši vek 50 rokov, vznikne nárok na výplatu výsluhového dôchodku dovŕšením veku 50 rokov, najneskôr však 1. januára 2011.
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na hasiča, ktorému v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 skončí služobný pomer na základe zákona z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti hasiča na vykonávanie akejkoľvek funkcie v Hasičskom a záchrannom zbore alebo v Horskej záchrannej službe.
§143m
(1)
Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem príslušníka Horskej záchrannej služby (ďalej len „záchranár“) do 31. marca 2002 sa považuje
a)
tarifný plat,
b)
príplatok za riadenie,
c)
príplatok za zastupovanie,
d)
príplatok za hodnosť,
e)
príplatok za nočnú prácu,
f)
príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu,
g)
osobitný príplatok,
h)
platové zvýhodnenie,
i)
plat a náhrada platu za sviatok.
(2)
Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem záchranára v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2003 sa považuje
a)
tarifný plat,
b)
príplatok za riadenie,
c)
príplatok za zastupovanie,
d)
osobný príplatok,
e)
hodnostný príplatok,
f)
príplatok za štátnu službu v noci,
g)
príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,
h)
príplatok za štátnu službu vo sviatok,
i)
príplatok za zmennosť,
j)
príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí,
k)
príplatok za prípravu čakateľa.
(3)
Za základ na výpočet priemerného služobného platu hasiča okrem záchranára v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 sa považujú zložky služobného príjmu hasiča uvedené v odseku 2 písm. a) až j).
(4)
Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 použije u hasiča okrem záchranára čistý denný služobný plat zistený podľa tohto zákona zo zložiek služobného príjmu hasiča uvedených v odseku 2 písm. a) až j).
(5)
Za služobný príjem hasiča okrem záchranára, ktorý bol pred 1. januárom 2008 zaradený mimo činnej štátnej služby z dôvodu zvolenia do funkcie vo vyššom odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje uvoľnenie od plnenia povinností vyplývajúcich zo štátnej služby v rozsahu týždenného služobného času podľa osobitného predpisu,65a) sa v príslušnom kalendárnom roku považuje priemerný služobný príjem hasiča vo funkcii, do ktorej bol vymenovaný (ďalej len „predpokladaný služobný príjem“). Základom na výpočet priemerného služobného platu hasiča uvedeného v prvej vete v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2003 sú zložky predpokladaného služobného príjmu uvedené v odseku 2 a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 sú zložky predpokladaného služobného príjmu uvedené v odseku 3. Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 použije u hasiča uvedeného v prvej vete čistý denný služobný plat zistený podľa tohto zákona zo zložiek predpokladaného služobného príjmu uvedených v odseku 2 písm. a) až j).
§143n
(1)
Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára do 31. marca 2002 sa považuje mzda poskytovaná podľa osobitného predpisu65b) okrem mzdy za prácu nadčas a odmeny.
(2)
Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára, ktorý bol v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2002 a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 odmeňovaný podľa osobitného predpisu,11) sa považuje mzda poskytovaná podľa osobitného predpisu6) okrem mzdy za prácu nadčas a odmeny.
(3)
Za základ na výpočet priemerného služobného platu záchranára, ktorý bol v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2003 odmeňovaný podľa osobitného predpisu,65c) sa považuje
a)
tarifný plat,
b)
príplatok za riadenie,
c)
príplatok za zastupovanie,
d)
osobný príplatok,
e)
príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
f)
príplatok za zmennosť,
g)
príplatok za prácu v noci,
h)
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
i)
príplatok za prácu vo sviatok.
(4)
Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia podľa § 5 sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 použije u záchranára čistý denný služobný plat zistený podľa tohto zákona zo mzdy poskytovanej podľa osobitného predpisu6) okrem mzdy za prácu nadčas a odmeny.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 65a až 65c znejú:
„65a)
§ 160 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z.
65b)
§ 111 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
65c)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z. a zákona č. 330/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zbor“)".
2.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a príslušníkov Horskej záchrannej služby".
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Pod pojmom príslušník sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pod pojmom zbor sa na účely tohto zákona rozumie Hasičský a záchranný zbor a Horská záchranná služba, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Pod pojmom prezident zboru sa na účely tohto zákona rozumie prezident Hasičského a záchranného zboru a riaditeľ Horskej záchrannej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
4.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“)".
5.
V § 12 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Na právne vzťahy zamestnancov, ktorí neplnia úlohy zboru podľa odseku 3, § 3 ods. 1 a 2 alebo podľa osobitného predpisu9a) a sú zamestnancami ministerstva, Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, krajského riaditeľstva zboru alebo Horskej záchrannej služby, sa vzťahuje osobitný predpis.10)
(8)
Na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, ako aj počas trvania služobného pomeru príslušníka a 50 rokov po jeho skončení alebo zániku, je služobný úrad oprávnený podľa osobitného predpisu10a) spracúvať osobné údaje uvedené v § 17 o občanovi, príslušníkovi, o príslušníkovi, ktorému sa skončil služobný pomer (ďalej len „bývalý príslušník“), a príslušníkovi, ktorému zanikol služobný pomer.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 4 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.“.
6.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
riaditeľ Horskej záchrannej služby vo vzťahu k príslušníkom Horskej záchrannej služby.“.
7.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Horská záchranná služba.“.
8.
V § 13 ods. 7 sa slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu9a)".
9.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, za úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, za úmyselný trestný čin proti republike, za úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo ktorý nebol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené podľa osobitného predpisu,12a) alebo ak sa podľa osobitného predpisu12a) na občana hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov13) nie starším ako tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Napríklad § 92 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.“.
10.
V § 17 ods. 3 sa slovo „hlavná" nahrádza slovom „ústredná" a slovo „hlavnej" sa nahrádza slovom „ústrednej".
11.
V § 17 odsek 6 znie:
„(6)
Na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, je služobný úrad oprávnený spracúvať jeho osobné údaje podľa osobitného predpisu.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „u príslušníka Horskej záchrannej služby odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,14a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 12 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 19 ods. 3 sa slová „príslušníka v prílohe č. 1" nahrádzajú slovami „príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prílohe č. 1 a príslušníka Horskej záchrannej služby v prílohe č. 1a".
14.
V § 19 ods. 6 sa slová „v prílohe č. 1" nahrádzajú slovami „pre príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prílohe č. 1 a pre príslušníka Horskej záchrannej služby v prílohe č. 1a".
15.
V § 21 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o vymenovanie do služobného pomeru uchádzača, ktorému sa započítavajú doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na dávky sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,15a) je podmienkou vymenovania súhlas prezidenta zboru.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 58 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 21 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Príslušníkovi Horskej záchrannej služby podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú má v príslušnej funkcii vykonávať v súlade s prílohou č. 1a, patrí funkcia v 1. až 9. platovej triede takto:
funkcia platová trieda
mladší záchranár 1
záchranár 2
starší záchranár 3
záchranár expert 4
záchranár špecialista 5
náčelník 6
manažér 7
starší manažér 8
vrchný manažér 9.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
17.
V § 21 odsek 7 znie:
„(7)
Funkcia hasič a funkcia mladší záchranár sa vykonávajú len počas prípravnej štátnej služby.“.
18.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka Horskej záchrannej služby skladá služobnú prísahu, ktorá znie: „Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som poskytol pomoc v horách každému, kto ju potrebuje tak, ako mi to káže česť, svedomie a povinnosť príslušníka Horskej záchrannej služby, a to i s nasadením vlastného života, pretože som si vedomý, že najvyššími ľudskými a spoločenskými hodnotami sú život a zdravie človeka. Tak prisahám!".“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
19.
V § 23 ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a čakateľ Horskej záchrannej služby odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu14a)“.
20.
V § 23 ods. 4 sa za slová „odbornú spôsobilosť“ vkladajú slová „a čakateľ Horskej záchrannej služby odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu14a)“.
21.
V § 23 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a u čakateľa Horskej záchrannej služby skúškou na získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu14a)“.
22.
V § 25 ods. 4 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
23.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Deň úspešného overenia osobitnej odbornej spôsobilosti a u čakateľa Horskej záchrannej služby deň úspešného overenia odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu14a) je posledným dňom trvania prípravnej štátnej služby. Služobný úrad vydá rozhodnutie o vymenovaní do stálej štátnej služby, a ak ide o čakateľa vo funkcii hasič, aj rozhodnutie o preradení na funkciu hasič záchranár, alebo ak ide o čakateľa vo funkcii mladší záchranár, aj rozhodnutie o preradení na funkciu záchranár. Na preradenie čakateľa vo funkcii hasič na funkciu hasič záchranár a čakateľa vo funkcii mladší záchranár na funkciu záchranár nie je potrebný ich písomný súhlas s preradením. Proti rozhodnutiu o vymenovaní do stálej štátnej služby, proti rozhodnutiu o preradení čakateľa vo funkcii hasič na funkciu hasič záchranár a proti rozhodnutiu o preradení čakateľa vo funkcii mladší záchranár na funkciu záchranár sa nemožno odvolať.“.
24.
V § 29 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a u príslušníka Horskej záchrannej služby získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu14a)“.
25.
V § 29 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
po splnení podmienok podľa § 30 ods. 3 alebo“.
26.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Príslušník v dočasnej štátnej službe, ktorý spĺňa kvalifikačnú požiadavku osobitnej odbornej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu14a) a uplynula mu skúšobná lehota, môže byť na základe jeho písomnej žiadosti a záverov služobného hodnotenia vymenovaný do stálej štátnej služby.“.
27.
V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Horská záchranná služba, riaditeľ Horskej záchrannej služby.“.
28.
V § 40 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nie je spôsobilý vykonávať funkciu nadriadeného.“.
29.
V § 41 odsek 1 znie:
„(1)
O služobnom hodnotení príslušníka rozhoduje vedúci služobného úradu na základe písomného návrhu, ktorý spracúva ním zriadená komisia. O služobnom hodnotení riaditeľa okresného riaditeľstva zboru rozhoduje prezident zboru na základe písomného návrhu, ktorý spracúva ním zriadená komisia, a o služobnom hodnotení riaditeľa krajského riaditeľstva zboru rozhoduje minister na základe písomného návrhu, ktorý spracúva ním zriadená komisia. Služobné hodnotenie podľa návrhu komisie pripravuje pre vedúceho služobného úradu, prezidenta zboru a ministra osobný úrad.“.
30.
V § 41 ods. 3 sa za slová „služobného úradu“ vkladá čiarka a slová „prezidentovi zboru alebo ministrovi“.
31.
V § 41 ods. 4 sa za slová „služobného úradu“ vkladá čiarka a slová „prezident zboru alebo minister“.
32.
V § 46 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
33.
V § 47 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Na preradenie príslušníčky podľa odseku 1 písm. a) z dôvodov uvedených v § 102 nie je potrebný jej súhlas.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
34.
V § 49 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Príslušník v stálej štátnej službe, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom úrade, ktorým je Horská záchranná služba, je vymenovaný za nadriadeného ako
a)
riaditeľ strediska,
b)
vedúci oddelenia,
c)
zástupca riaditeľa,
d)
riaditeľ.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
35.
V § 50 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
36.
V § 50 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“ a na konci sa vkladá čiarka.
37.
V § 50 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa slovo: „alebo“.
38.
V § 50 ods. 3 sa za slovo „právoplatnosti“ vkladajú slová „služobného hodnotenia so záverom podľa § 40 ods. 7 písm. c) až e) a dňom nadobudnutia právoplatnosti“.
39.
Doterajší text § 51 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Dňom nástupu na rodičovskú dovolenku sa príslušník zaradí mimo činnej štátnej služby na čas, po ktorý bude túto dovolenku čerpať. Počas zaradenia mimo činnej štátnej služby z toho dôvodu príslušníkovi nepatrí služobný plat.“.
40.
V § 52 ods. 1 sa slová „v zbore“ nahrádzajú slovami „v služobnom úrade, v ktorom je zaradený,“.
41.
V § 52 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
42.
V § 52 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.
43.
V § 52 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
44.
V § 54 ods. 3 sa za slová „služobný plat“ vkladajú slová „tvorený tarifným platom, osobným príplatkom a hodnostným príplatkom“.
45.
V § 63 ods. 1 písm. a) sa za slovo „spôsobilosti“ vkladajú slová „a u príslušníka Horskej záchrannej služby skúška odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu“14a).
46.
V § 63 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol príslušník odsúdený za úmyselný trestný čin uvedený v § 17 ods. 2 alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,“.
47.
V § 63 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
48.
V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
straty odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.14a)“.
49.
V § 69 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak predpokladá, že jeho práva podľa tohto zákona, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov sú alebo boli vo veciach vykonávania štátnej služby porušené; to neplatí, ak boli práva porušené rozhodnutím podľa tohto zákona a je možné proti takému rozhodnutiu podať opravný prostriedok; v takom prípade sa podanie neposudzuje ako sťažnosť“.
50.
V § 69 ods. 3 písm. i) sa za slová „trestný čin“ vkladajú slová „uvedený v § 17 ods. 2 alebo za trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo“.
51.
V § 69 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonávať činnosť technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.“.
52.
§ 69 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Pravidlá služobnej zdvorilosti upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Podrobnosti o podávaní, prijímaní, evidovaní, lehotách, príslušnosti na prešetrenie, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
53.
V § 70 ods. 5 sa slová „prezídiu zboru, ministrovi“ nahrádzajú slovami „prezídiu zboru a vedúceho služobného úradu Horskej záchrannej služby, ministrovi“.
54.
V § 73 ods. 2 sa slová „c) alebo d)“ nahrádzajú slovami „b) až d)“.
55.
V § 80 ods. 1 sa slová „ktorýkoľvek z nadriadených“ nahrádzajú slovami „vedúci služobného úradu“ a na konci sa pripája táto veta: „Za deň, keď sa vedúci služobného úradu dozvedel o služobnom previnení, ktoré bolo zistené na základe kontroly vykonanej podľa osobitných predpisov,18a) sa považuje deň skončenia kontroly podľa osobitných predpisov.18b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:
„18a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
18b)
Napríklad § 13 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z., § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 502/2001 Z. z.“.
56.
V § 81 sa slová „ktorýkoľvek z nadriadených príslušníka“ nahrádzajú slovami „vedúci služobného úradu“ a za slová „§ 80“ sa vkladajú slová „ods. 1 posledná veta,“.
57.
V § 85 ods. 2 a § 93 ods. 1 sa slovo „zmluve“ nahrádza slovom „dohode“.
58.
V § 95 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na nevyhnutne potrebný čas“.
59.
V § 96 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Príslušníkovi patrí platené služobné voľno počas ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo služobného času príslušníka, najviac po dobu prvých deväť po sebe idúcich kalendárnych dní, pokiaľ potreba ošetrovania alebo starostlivosti v nich trvá. Príslušníkovi, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky a je inak osamelý, sa poskytne služobné voľno po dobu prvých 14 po sebe idúcich kalendárnych dní, pokiaľ potreba ošetrovania alebo starostlivosti v nich trvá. V tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
60.
V § 96 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
61.
V § 102 sa slová „zaradiť ju do štátnej služby“ nahrádzajú slovami „preradiť ju na inú funkciu“ a vypúšťa sa posledná veta.
62.
Za § 102 sa vkladajú § 102a až 102c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§102a Zdravotná starostlivosť
Príslušníkovi sa poskytuje
a)
zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,20a)
b)
špecifická zdravotná starostlivosť.
Špecifická zdravotná starostlivosť
§102b
(1)
Špecifickou zdravotnou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie
a)
mimoriadna preventívna prehliadka v roku, v ktorom sa nevykoná preventívna prehliadka podľa osobitného predpisu,20b) ak nejde o činnosť vyžadujúcu vykonávanie mimoriadnej preventívnej prehliadky v kratších časových intervaloch,
b)
lekárske vyšetrenie vykonané nad rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa osobitného predpisu,20b) ak ich vykonanie je potrebné vzhľadom na druh vykonávaných činností,
c)
lekárske vyšetrenie vykonané u toho príslušníka, u ktorého to určí určený lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo na základe výsledkov zistených pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo orgán štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pri nariadení opatrení na prevenciu prenosných ochorení20c) podmienených výkonom štátnej služby a na obmedzenie ich výskytu,
d)
zdravotná starostlivosť poskytovaná na žiadosť ministerstva alebo služobného úradu pri výcviku príslušníka, pri zabezpečovaní osôb a objektov a pri určených krízových situáciách.
(2)
Za mimoriadnu preventívnu lekársku prehliadku podľa odseku 1 písm. a) sa považuje aj lekárske vyšetrenie vykonané v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak bolo vykonané počas troch mesiacov pred termínom určeným na mimoriadnu preventívnu lekársku prehliadku alebo počas troch mesiacov po tomto termíne a takéto lekárske vyšetrenie zodpovedalo rozsahu požadovanému podľa odseku 4.
(3)
Špecifická zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva a v určených zdravotníckych zariadeniach.20d)
(4)
Rozsah mimoriadnej preventívnej prehliadky podľa druhu činnosti, ktorú príslušník vykonáva, okruh činností vyžadujúcich vykonávanie mimoriadnych preventívnych prehliadok v kratších časových intervaloch a lekárske vyšetrenia podľa odseku 1 písm. b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§102c
Náklady špecifickej zdravotnej starostlivosti hradí služobný úrad s výnimkou vyšetrení určených orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.20c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a až 20d znejú:
„20a)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20b)
Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20c)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20d)
§ 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
63.
V § 103 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Služobný plat na účely sociálneho zabezpečenia príslušníka podľa osobitného predpisu17aaaa) tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1 písm. a) až h), j) a k).“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
64.
V § 104 ods. 3 sa za slová „prílohou č. 1“ vkladá čiarka a slová „u príslušníka Horskej záchrannej služby v súlade s prílohou č. 1a“.
65.
V § 106 písm. a) sa za slová „s výnimkou času“ vkladajú slová „zaradenia mimo činnej štátnej služby okrem zaradenia mimo činnej štátnej služby z dôvodov vylučujúcich vykonávanie štátnej služby podľa § 54 ods. 3,“.
66.
V § 110 ods. 1, 3 a 4 sa slová „§ 49 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 9“.
67.
§ 118 vrátane nadpisu znie:
§118 Príplatok za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí a na miestach s ohrozením života a zdravia
(1)
Príslušníkovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na zdolávaní požiarov, na záchranných prácach v horskom teréne, pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach a na miestach s ohrozením života a zdravia, patrí príplatok za každú hodinu tejto činnosti v sume, ktorou je 1 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy. Suma príplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(2)
Príslušníkovi za vykonávanie činností pri použití izolačného dýchacieho prístroja alebo odevu proti sálavému teplu, alebo odevu proti chemickým látkam a biologickým látkam alebo pri činnosti pod vodnou hladinou alebo za vykonávanie činností s výbušninami patrí príplatok za každú hodinu tejto činnosti v sume, ktorou je 2,5 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy. Suma príplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(3)
Príslušníkovi za vykonávanie činností vo výške 10 metrov a viac nad zemou na nezabezpečených pracoviskách alebo nad voľnými hĺbkami alebo za vykonávanie záchrannej činnosti v horolezeckom teréne od II. stupňa obťažnosti vrátane do V. stupňa obťažnosti, v lavínovom teréne od III. stupňa lavínovej stupnice vrátane alebo za vykonávanie záchranných prác v podzemí alebo na úsekoch turisticky značkovaných chodníkov, ktoré sú zabezpečené umelými technickými pomôckami, najmä stúpačkami, kramľami a reťazami, patrí príplatok za každú hodinu tejto činnosti v sume, ktorou je 2,5 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy. Suma príplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(4)
Príslušníkovi za vykonávanie odborných prác pri záchrane ľudského života v horolezeckom teréne od V. stupňa obťažnosti vrátane alebo pri leteckej záchrane z podvesu pod vrtuľníkom a pri vysadzovaní z vrtuľníka alebo za vykonanie spustenia alebo vyťahovania na oceľovom lane alebo silonovom lane v dĺžke od 20 metrov do 100 metrov alebo za zlanenie s postihnutým patrí príplatok za každú hodinu tejto činnosti v sume, ktorou je 5 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy. Suma príplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(5)
Príslušníkovi za vykonávanie činností s výbušninami pod vodnou hladinou patrí príplatok za každú hodinu tejto činnosti v sume, ktorou je 5 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy; vtedy mu nepatrí príplatok podľa odseku 2. Suma príplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(6)
Príslušníkovi za vykonanie spustenia alebo vyťahovania na oceľovom lane alebo silonovom lane v dĺžke 100 metrov a viac patrí príplatok za každú začatú hodinu tejto činnosti v sume, ktorou je 10 % z platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy. Suma príplatku sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(7)
Za vykonávanie činností podľa odsekov 2 až 6 sa považuje aj výcvik príslušníka a špecializovaná príprava.“.
68.
V § 128 ods. 3 sa slová „§ 49 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 49 ods. 9“.
69.
V § 129 ods. 2 sa za slovami „invalidné poistenie“ vypúšťa čiarka a slová „poistného na poistenie v nezamestnanosti“.
70.
V § 131 ods. 2 sa slovo „zmluva“ nahrádza slovom „dohoda“.
71.
§ 132 až 133a sa vypúšťajú vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.
72.
Za § 135 sa vkladajú § 135a až 135e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Zodpovednosť služobného úradu pri služobných úrazoch a chorobách z povolania
§135a
(1)
Ak pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním došlo k poškodeniu zdravia príslušníka alebo k jeho smrti úrazom (ďalej len „služobný úraz"), zodpovedá za škodu tým vzniknutú služobný úrad. Služobným úrazom nie je úraz, ktorý sa príslušníkovi stal na ceste do služby a späť, okrem, ak bol mimoriadne povolaný na miesto výkonu štátnej služby alebo iné dohodnuté miesto nadriadeným.
(2)
Ako služobný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý príslušník utrpel pre výkon štátnej služby.
(3)
Za škodu spôsobenú príslušníkovi chorobou z povolania zodpovedá služobný úrad, ak v ňom príslušník vykonával štátnu službu naposledy pred jej zistením za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý.
(4)
Ako choroba z povolania sa odškodňuje aj choroba vzniknutá pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, a to od jej zaradenia do zoznamu, ale iba za dobu najviac troch rokov pred jej zaradením do zoznamu.
§135b
(1)
Služobný úrad sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že
a)
škoda bola spôsobená tým, že príslušník svojím zavinením porušil právne predpisy, rozkazy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a ochrany pred požiarmi, hoci bol s nimi riadne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie boli sústavne vyžadované a kontrolované, alebo
b)
škodu si spôsobil príslušník požitím alkoholu alebo inej návykovej látky a služobný úrad nemohol škode zabrániť a že tieto skutočnosti boli jedinou príčinou škody.
(2)
Služobný úrad sa čiastočne zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že
a)
príslušník porušil svojím zavinením ustanovenia právnych predpisov, rozkazy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a ochrany pred požiarmi, hoci bol s nimi riadne oboznámený a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody,
b)
jednou z príčin bolo požitie alkoholu alebo inej návykovej látky postihnutým príslušníkom,
c)
príslušníkovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy, rozkazy alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a ochrany pred požiarmi, konal ľahkomyseľne a musel si pri tom byť vedomý vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti, že si môže zaviniť úraz alebo chorobu z povolania.
(3)
Ak sa služobný úrad zbaví zodpovednosti čiastočne, určí sa časť škody, ktorú znáša príslušník, podľa miery jeho zavinenia; v prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) uhradí však služobný úrad aspoň jednu tretinu škody.
(4)
Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika výkonu štátnej služby.
§135c
Služobný úrad sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak príslušník utrpel služobný úraz
a)
pri plnení úloh Hasičského a záchranného zboru podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d) alebo pri plnení úloh Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu,24a)
b)
pri odvracaní nebezpečenstva hroziaceho životu alebo zdraviu alebo škody hroziacej na majetku, ak príslušník tento stav sám úmyselne nevyvolal.
§135d Rozsah a spôsob náhrady škody
Príslušníkovi, ktorý utrpel služobný úraz alebo u ktorého bola zistená choroba z povolania, je služobný úrad povinný v rozsahu, v ktorom za škodu zodpovedá, poskytnúť náhradu za vecnú škodu.
§135e Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním
(1)
Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon oprávnení a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, činnosť vykonávaná na rozkaz alebo na pokyn nadriadeného a činnosť, ktorá je predmetom služobnej cesty.
(2)
Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad na podnet odborovej organizácie alebo záujmového združenia príslušníkov, prípadne aj činnosť vykonávaná pre služobný úrad z vlastnej iniciatívy, ak na ňu príslušník nepotrebuje osobitné oprávnenie alebo ak ju nevykonáva proti výslovnému zákazu nadriadeného.
(3)
V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú úkony potrebné na výkon štátnej služby a úkony počas štátnej služby obvyklé alebo potrebné pred začiatkom štátnej služby alebo po jej skončení. Nepatrí sem stravovanie, ošetrenie, prípadne vyšetrenie v zdravotníckom zariadení s výnimkou lekárskeho vyšetrenia konaného na rozkaz alebo na pokyn nadriadeného alebo ošetrenia pri prvej pomoci a cesta na ne a späť.
(4)
Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sa považuje aj prehlbovanie kvalifikácie zabezpečované služobným úradom.“.
Poznámka čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 4 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona č. 544/2002 Z. z.“.
73.
Doterajší text § 136 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o náhradu škody pri chorobách z povolania, má služobný úrad, ktorý škodu uhradil, nárok na úhradu voči všetkým organizáciám, v ktorých postihnutý príslušník pracoval alebo vykonával štátnu službu za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý, a to v rozsahu zodpovedajúcom času, počas ktorého pracoval alebo vykonával štátnu službu v týchto organizáciách.“.
74.
V § 137 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a overovania odbornej spôsobilosti príslušníkov Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu14a)“.
75.
V § 137 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
sociálneho zabezpečenia príslušníka podľa osobitného predpisu.17aaaa)“.
76.
§ 138 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
riaditeľ Horskej záchrannej služby vo vzťahu k príslušníkovi Horskej záchrannej služby.“.
77.
V § 144b písm. d), § 144d ods. 1 a § 144e ods. 1 a 3 sa slovo „hlavnej“ nahrádza slovom „ústrednej“.
78.
§ 144b sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
ministra, ak koná a rozhoduje vo veci príslušníka, ktorému nie je vedúcim služobného úradu,
f)
prezidenta zboru, ak koná a rozhoduje vo veci príslušníka, ktorému nie je vedúcim služobného úradu.“.
79.
V § 148a ods. 2 sa za slovo „prerušiť“ vkladajú slová „počas dočasnej pracovnej neschopnosti účastníka konania alebo inej osoby, ktorej účasť na konaní je nevyhnutne potrebná, alebo“.
80.
V § 148a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Lekárska komisia a ústredná lekárska komisia môžu konanie o preskúmanie zdravotného stavu príslušníka prerušiť na nevyhnutne potrebný čas z dôvodu absolvovania lekárskych vyšetrení potrebných ako podklad na vydanie rozhodnutia v konaní o preskúmanie zdravotného stavu príslušníka. V rozhodnutí sú lekárska komisia a ústredná lekárska komisia povinné určiť lehotu, na ktorú je konanie prerušené.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
81.
V § 154a ods. 5 sa slovo „hlavnú“ nahrádza slovom „ústrednú“.
82.
V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu vyhovieť aj služobný orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.“.
83.
V § 160 odsek 2 znie:
„(2)
Príslušník, ktorý bol zvolený do funkcie vo vyššom odborovom orgáne, ktorej vykonávanie vyžaduje uvoľnenie od plnenia povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru v rozsahu určeného služobného času, zaradí sa počas vykonávania tejto funkcie mimo činnej štátnej služby. Počas zaradenia príslušníka mimo činnej štátnej služby z tohto dôvodu mu patrí služobný plat len vtedy, ak vykonáva funkciu vo vyššom odborovom orgáne odborového zväzu, ktorý združuje viac ako 1 000 príslušníkov.“.
84.
V § 161 odsek 2 znie:
„(2)
Na rekondičnom pobyte v trvaní 14 dní nepretržite v kalendárnom roku sú povinní zúčastniť sa
a)
príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí bezprostredne plnia úlohy podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d) a podľa odseku 15 majú započítaných najmenej desať rokov, a príslušníci Horskej záchrannej služby, ktorí plnia úlohy Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu24a) a podľa odseku 16 majú započítaných najmenej desať rokov,
b)
ostatní príslušníci Hasičského a záchranného zboru starší ako 45 rokov, ktorí majú podľa odseku 15 započítaných najmenej desať rokov, a ostatní príslušníci Horskej záchrannej služby starší ako 45 rokov, ktorí majú podľa odseku 16 započítaných najmenej desať rokov.“.
85.
§ 161 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Za započítané roky u príslušníka Hasičského a záchranného zboru sa považuje čas
a)
odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),
b)
výkonu zamestnania ako pracovníka Hlavnej správy požiarnej ochrany ministerstva, zariadení ministerstva na úseku požiarnej ochrany, inšpekcie požiarnej ochrany národných výborov alebo verejného požiarneho útvaru národného výboru,
c)
výkonu zamestnania ako príslušníka Zboru požiarnej ochrany alebo
d)
výkonu zamestnania v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v Mestskom požiarnom zbore mesta Košice a v Mestskom hasičskom a záchrannom zbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
(16)
Za započítané roky u príslušníka Horskej záchrannej služby sa považuje čas
a)
odbornej praxe započítanej podľa § 106 písm. a),
b)
výkonu zamestnania záchranára v Slovenskom ústrednom výbore Československého zväzu telesnej výchovy do 31. mája 1990,
c)
výkonu zamestnania záchranára v Horskej službe na Slovensku od 1. júna 1990 do 31. decembra 2002,
d)
výkonu zamestnania záchranára v Správe Tatranského národného parku do 31. decembra 1994,
e)
výkonu zamestnania záchranára v Štátnych lesoch Tatranského národného parku od 1. januára 1995 do 31. decembra 2002,
f)
výkonu zamestnania ako zamestnanec Horskej záchrannej služby od 1. januára 2003 do 31. decembra 2007.“.
86.
§ 162 znie:
§162
Ministerstvo upraví služobným predpisom bezpečnosť práce
a)
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách a iných mimoriadnych udalostiach,
b)
príslušníkov Horskej záchrannej služby pri poskytovaní pomoci, pri vykonávaní záchranných prác v horských oblastiach a iných mimoriadnych udalostiach.“.
87.
§ 163 až 171 sa vypúšťajú.
88.
§ 172 vrátane nadpisu znie:
§172 Poistné na zdravotné poistenie
Na účely platenia poistného na zdravotné poistenie29) sa príslušník posudzuje ako zamestnanec. Služobný úrad sa posudzuje ako zamestnávateľ.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
89.
§ 173 sa vypúšťa.
90.
§ 189 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak v zbore pôsobia popri sebe viaceré odborové zväzy, je oprávnený rokovať a uzatvárať kolektívnu dohodu odborový zväz, ktorý združuje najviac príslušníkov, ak sa medzi sebou nedohodnú inak.“.
91.
V § 193 sa vypúšťajú slová „§ 38 a“ a slovo „150“ sa nahrádza slovami „152 ods. 1 a 2 okrem poslednej vety“.
92.
Za § 193 sa vkladá § 193a, ktorý znie:
§193a
Ustanovenia § 1 ods. 1, § 2 až 11, § 13 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 6 časť vety pred bodkočiarkou, § 21 ods. 5 a 8, § 22 ods. 1, § 24, § 25 ods. 1 až 4, § 26 a 27, § 29 ods. 4, § 32 a 33, § 41 ods. 1 druhá veta, § 49 ods. 5 až 7, § 73 ods. 2, § 92 ods. 4, § 96 ods. 1, § 99 písm. d), § 101, § 103 ods. 5 časť vety za druhou spojkou, § 122 ods. 3, § 138 písm. b) až d), § 194 až 198a, § 200 až 209 sa na príslušníka Horskej záchrannej služby nevzťahujú.“.
93.
V § 207b ods. 7 sa slová „§ 132 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 161 ods. 15“.
94.
Za § 209a sa vkladajú § 209b až 209d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2008
§209b
(1)
Ak príslušníkovi vznikol nárok na príplatok k ošetrovnému do 31. decembra 2007, zaniká tento nárok dňom 1. januára 2008.
(2)
Na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému, na ktoré vznikol príslušníkovi nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2007. Na výplatu týchto príplatkov sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007.
(3)
Na odchodné a úmrtné, na ktoré vznikol príslušníkovi nárok do 31. decembra 2007, sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2007.
(4)
Bývalému príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na vyrovnávací príspevok do 31. decembra 2007, zostáva tento nárok zachovaný a vyrovnávací príspevok sa mu poskytuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(5)
Bývalému príslušníkovi, manželke, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu po zomretom príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku do 31. decembra 2007, zostáva tento nárok zachovaný a príplatok za štátnu službu k dôchodku sa mu poskytuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(6)
Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skončil v období od 1. apríla 2002 do 31. decembra 2007 a k 1. januáru 2008 nemal priznaný príplatok za štátnu službu k dôchodku, patrí odo dňa priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(7)
Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skočí v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 a ktorý podľa osobitného predpisu požiada17aaaa) Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, patrí odo dňa priznania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(8)
Bývalému príslušníkovi, ktorému služobný pomer v stálej štátnej službe skončí v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 a ktorý podľa osobitného predpisu17aaaa) požiada Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, patrí, ak ide o prvý odchod do dôchodku, odchodné podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
§209c
(1)
Zamestnanec, ktorý k 1. januáru 2008 bol zamestnancom Horskej záchrannej služby, plní úlohy Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu9a) alebo podľa § 12 ods. 3 a spĺňa podmienky ustanovené v § 17, stáva sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkom v stálej štátnej službe.
(2)
Príslušníkom v stálej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy aj zamestnanec uvedený v odseku 1, ktorý nespĺňa podmienku požadovaného vzdelania podľa § 19, ak svojou praxou preukázal znalosti potrebné na vykonávanie funkcie, dosiahol vek 50 rokov, podľa § 161 ods. 16 má započítaných minimálne 15 rokov a je zaradený do funkcie najvyššie pre 7. platovú triedu.
(3)
Príslušníkom v dočasnej štátnej službe sa stáva na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy zamestnanec uvedený v odseku 1, ktorý nespĺňa podmienku požadovaného vzdelania podľa § 19, ak svojou praxou preukázal znalosti potrebné na vykonávanie funkcie a riadne pokračuje v štúdiu, ktorým získa požadované vzdelanie na funkciu, do ktorej je vymenovaný, najdlhšie však na obdobie piatich rokov.
(4)
Zamestnanec, ktorý k 1. januára 2008 bol zamestnancom Horskej záchrannej služby, plní úlohy Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu9a) alebo podľa § 12 ods. 3 a spĺňa podmienky ustanovené v § 17 okrem odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,14a) stáva sa na základe vymenovania a po zložení služobnej prísahy príslušníkom v prípravnej štátnej službe.
(5)
Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v odsekoch 1 až 4 sa postupuje podľa § 17 až 19, § 21 ods. 3 a 4, § 103 ods. 1 až 3 a ods. 5 okrem časti vety za druhou spojkou, § 104 až 122 ods. 1 a 2.
(6)
Pri vymenovaní zamestnancov uvedených v odsekoch 1 až 4 do hodnosti sa do času výsluhy rokov v hodnosti započítavajú roky podľa § 161 ods. 16.
(7)
Zamestnanec Horskej záchrannej služby, ktorý plnil úlohy Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu9a) alebo podľa § 12 ods. 3 a ktorému nevznikne služobný pomer podľa tohto zákona, zostáva zamestnancom Horskej záchrannej služby podľa osobitného predpisu10) a jeho pracovný pomer skončí najneskôr do 3 mesiacov od 1. januára 2008. Tomuto zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.
(8)
Nároky z pracovného pomeru z obdobia pred 1. januárom 2008 sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(9)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnanca Horskej záchrannej služby prechádzajú na služobný úrad uvedený v § 13 ods. 4 písm. d).
(10)
Zamestnancom Horskej záchrannej služby podľa odsekov 1 až 4 započítaná prax priznaná zamestnávateľom podľa doterajších predpisov zostáva zachovaná.
(11)
Zamestnanca Horskej záchrannej služby, ktorý bol vymenovaný za nadriadeného podľa doterajších predpisov a funkciu nadriadeného plnil aj k 31. decembru 2007, vymenuje vedúci služobného úradu za nadriadeného podľa tohto zákona na tom istom stupni riadenia. Ustanovenie § 49 ods. 1 až 3 sa nepoužije.
(12)
Za nadriadeného podľa odseku 11 možno vymenovať aj zamestnanca Horskej záchrannej služby, ktorý nespĺňa podmienku požadovaného vzdelania, najdlhšie však na obdobie piatich rokov.
(13)
Dohody o zvýšení kvalifikácie uzatvorené do 31. decembra 2007 medzi zamestnancom Horskej záchrannej služby a jeho zamestnávateľom podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie podľa tohto zákona. Obsah rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie upraví služobný úrad v súlade s týmto zákonom.
(14)
Príslušníkom Horskej záchrannej služby sa poskytuje doplatok k služobnému platu určenému podľa tohto zákona v prípade, ak určením služobného platu podľa siedmej hlavy dôjde k poklesu mzdy určenej podľa doterajších predpisov; doplatok k služobnému platu sa poskytuje do času, kým určený služobný plat nedosiahne sumu mzdy určenej podľa predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona; mzdou určenou podľa predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona je tarifná mzda a príplatky určené mesačnou sumou, ak ich sumy boli určené v súlade s týmito predpismi.
(15)
Doplatok k služobnému platu podľa odseku 14 poskytuje služobný úrad príslušníkovi iba počas vykonávania najnáročnejšej činnosti, ktorú príslušník v služobnom úrade vykonáva v rámci opisu činnosti príslušnej funkcie a ktorá má rovnakú alebo porovnateľnú náročnosť z hľadiska potrebných kvalifikačných predpokladov, miery zložitosti, zodpovednosti, psychickej záťaže alebo fyzickej záťaže ako najnáročnejšia činnosť ním vykonávaná pred účinnosťou tohto zákona.
§209d
Ustanovenie § 205b ods. 1 sa od 1. januára 2008 nepoužije.“.
95.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:
„Príloha č. 1a k zákonu č. 315/2001 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
Rutinné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne s úplnými informáciami podľa presných pokynov a postupov pri bežnej psychickej záťaži pod odborným dozorom.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.
Samostatné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne s premenlivými informáciami podľa presných pokynov a postupov, so zodpovednosťou za výsledky.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.
Odborná prax viac ako dva roky.
Samostatné odborné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne podľa presných postupov.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu. Odborná prax viac ako štyri roky.
Samostatné odborné činnosti súvisiace so záchranárskou prácou v horskom teréne alebo samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na zverenom úseku.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie alebo bakalárske vzdelanie, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.
Samostatné odborné špecializované činnosti na úseku preventívnych opatrení, meteorologických a snehomerných pozorovaní a odborného vzdelávania.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, špecializovaná odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu. Odborná prax viac ako tri roky.
Samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na zverenom úseku. Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít v činnostiach súvisiacich so záchranárskou prácou v horskom teréne.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.
Samostatné odborné, organizačné a preventívne činnosti v členení podľa organizačnej štruktúry.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako osem rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.
Samostatné odborné, organizačné a špecializované činnosti v členení podľa organizačnej štruktúry. Koncepčné, metodické, normotvorné činnosti na úrovni celoštátnej pôsobnosti v danej oblasti.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako osem rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.
Tvorba štátnej politiky v príslušnej oblasti na celoštátnej úrovni. Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom. Koncepčná a normotvorná činnosť zásadných legislatívnych opatrení na celoštátnej úrovni alebo s medzinárodným dosahom.“.
96.
V názve prílohy č. 3 sa za slovo „zbore“ vkladajú slová „a v Horskej záchrannej službe“.
97.
Príloha č. 3 sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
Horská záchranná služba
Nadriadení Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
––––––––------–––––––––––––––––––––––––––––-
5.1   Riaditeľ strediska 5 – 20
5.2   Vedúci oddelenia 10 – 15
5.3   Zástupca riaditeľa 20 – 36
5.4   Riaditeľ 30 – 47“.

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z. a zákona č. 76/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 ods. 2 písm. g) sa za slová „Národného bezpečnostného úradu" vkladá čiarka a slová „Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby".

Čl. IV

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z. a zákona č. 562/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 4 sa za slová „príslušníci" vkladajú slová „Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“)".
2.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na príslušníka.“.
3.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na príslušníka.“.

Čl. V

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z. a zákona č. 274/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov1a) (ďalej len „policajt“), profesionálnych vojakov ozbrojených síl,1b) vojakov mimoriadnej služby1c) (ďalej len „profesionálny vojak“), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom,2) a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách3) (ďalej len „vojak prípravnej služby“), ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:
„1a)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
1b)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
1c)
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2007 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa citácia „zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov".
3.
V § 104 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov a nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu.2)
(4)
U fyzických osôb uvedených v odseku 3 je obdobie poistenia na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu2) obdobím poistenia v nezamestnanosti podľa tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
4.
V § 105 ods. 1 sa za slová „v § 104 ods. 1" vkladajú slová „a 3".
5.
V § 108 odsek 2 znie:
„(2)
Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu,2) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu poistenca uvedeného v § 104 ods. 1 a 3 je obdobie troch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, a poistenca uvedeného v § 104 ods. 2 je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.2) Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.“.
6.
V § 141 odsek 4 znie:
„(4)
Útvar sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sú povinní previesť Sociálnej poisťovni, ak o to Sociálna poisťovňa požiada, a to do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu2) vo výške poistného zodpovedajúcej poistnému na
a)
dôchodkové poistenie za celé obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré nebolo získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) alebo ktoré nebolo zhodnotené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
b)
poistenie v nezamestnanosti za celé obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré nebolo získané v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu.2)“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 sa dopĺňa citáciou „§ 67 ods. 2 a 3 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 519/2007 Z. z.".
8.
V § 162 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
z poistného na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § 141 ods. 4, a to vo výške 79,13 % sumy prevedeného poistného,“.
9.
V § 163 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
z poistného na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § 141 ods. 4, a to vo výške 20,87 % sumy prevedeného poistného,“.
10.
V § 166 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
z poistného na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu2) prevedeného podľa § 141 ods. 4,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
11.
Za § 293s sa vkladajú § 293t až 293v, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2008
§293t
(1)
Príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca podľa tohto zákona zaniká dňom 31. decembra 2007.
(2)
Zamestnávateľ príslušníka Hasičského a záchranného zboru a zamestnávateľ príslušníka Horskej záchrannej služby je povinný odhlásiť z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia tohto príslušníka ako zamestnanca z povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti dňom 31. decembra 2007 v lehote podľa § 231 ods. 1 písm. b).
§293u
(1)
Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže do 15 dní od skončenia služobného pomeru požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.
(2)
Dňom podania žiadosti podľa odseku 1 zaniká príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby nárok na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného zákona.2)
§293v
(1)
Ak príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby vznikol nárok na ošetrovné podľa tohto zákona do 31. decembra 2007, zaniká tento nárok dňom 31. decembra 2007. Sociálna poisťovňa zastaví dňom 31. decembra 2007 výplatu tejto dávky a vydá o tom rozhodnutie. Ošetrovné, na ktoré vznikol nárok príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby pred 1. januárom 2008, Sociálna poisťovňa vyplatí za obdobie od vzniku nároku na ošetrovné do 31. decembra 2007.
(2)
Nárok príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby na nemocenské dávky a ich výplatu sa posúdi a rozhodne sa o ňom podľa tohto zákona účinného do 31. decembra 2007, ak dôvod na ich poskytnutie vznikol pred 1. januárom 2008, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Ak dočasná pracovná neschopnosť príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby vznikne pred 1. januárom 2008, ale nárok na nemocenské podľa tohto zákona by mal vzniknúť až po 31. decembri 2007, o nároku na nemocenské rozhodne príslušný orgán podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Nemocenské, vyrovnávaciu dávku a materské, na ktoré vznikol nárok príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby podľa tohto zákona do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, vyplácajú pobočky Sociálnej poisťovne podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007.
(5)
Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu a kontrola dodržiavania liečebného režimu pri dočasnej pracovnej neschopnosti príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby uvedených v odseku 2 sa vykoná podľa tohto zákona.
(6)
Dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007.
(7)
O dávkach úrazového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do tohto dňa nerozhodlo, sa rozhodne podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na rozhodnutie a výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008.
(8)
Dávky dôchodkového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby nárok do 31. decembra 2007 a trvá aj po tomto dni, sa poskytujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány, ktoré ich vyplácali do 31. decembra 2007.
(9)
O dávkach dôchodkového poistenia, na ktoré vznikol príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby nárok do 31. decembra 2007 a o ktorých sa do tohto dňa nerozhodlo, sa rozhodne podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008. Na rozhodnutie a výplatu týchto dávok sú naďalej príslušné orgány podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2008.“.

Čl. VI

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slová „Policajného zboru," vkladajú slová „Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby,".
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa dopĺňa citáciou „Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.".

Čl. VII

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slovo „príspevková" nahrádza slovom „rozpočtová".
2.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a informácie súvisiace s poškodením zdravia alebo s nezvestnosťou inej osoby v horskej oblasti".
3.
V § 11 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem fyzických osôb, ktoré nie sú plnoleté, a fyzických osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony".
4.
V § 12 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 13, ktoré znejú:
„(9)
Odbornou spôsobilosťou podľa tohto zákona je aj súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné na riadne plnenie úloh príslušníkmi horskej služby na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade podľa osobitného predpisu9a) (ďalej len „odborné činnosti“).
(10)
Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu príslušníka horskej služby a druh odbornej činnosti, na ktorú odbornú spôsobilosť žiada.
(11)
Príslušníkovi horskej služby, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá horská služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti.
(12)
Príslušník horskej služby, ktorý stratí odbornú spôsobilosť, je povinný bezodkladne odovzdať horskej službe osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti.
(13)
Na získanie a stratu odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti sa vzťahujú odseky 2, 6 a 7 prvá veta rovnako.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 14 a 15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa dopĺňa citáciou „§ 17 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
6.
V § 12 ods. 15 sa za slovo „činností" vkladajú slová „a odborných činností".
7.
Slovo „zamestnanec" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 8 ods. 3 nahrádza slovom „príslušník" v príslušnom tvare.

Čl. IX

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 238/2007 Z. z. a zákona č. 348/2007 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zamestnancom Horskej záchrannej služby,7) ktorý organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri záchrane osôb," vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7.

Čl. X

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 14 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby,32)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32)
§ 13 ods. 4, § 17 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
1.
zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 447/2002 Z. z., zákonom č. 534/2002 Z. z., zákonom č. 463/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 732/2004 Z. z., zákonom č. 592/2006 Z. z., zákonom č. 274/2007 Z. z. a týmto zákonom,
2.
zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 438/2002 Z. z., zákonom č. 666/2002 Z. z., zákonom č. 424/2003 Z. z., zákonom č. 451/2003 Z. z., zákonom č. 462/2003 Z. z., zákonom č. 180/2004 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 729/2004 Z. z., zákonom č. 561/2005 Z. z., zákonom č. 327/2007 Z. z., zákonom č. 330/2007 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.