Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite 2021

Znenie účinné: od 20.07.2007
Časové verzie:
318/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2007
318
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo „rozsahu“ nahrádza slovom „spektre“.
2.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
§15 Prechodné ustanovenie
Prístroj, pre ktorý výrobca alebo jeho splnomocnenec vydal pred 20. júlom 2007 ES vyhlásenie o zhode podľa § 10 ods. 1 až 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, sa môže uvádzať na trh alebo do prevádzky do 20. júla 2009.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. júla 2007.
v z. Dušan Čaplovič v. r.