Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 2019

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 01.04.2006
Časové verzie:
95/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2006
95
ZÁKON
z 2. februára 2006,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z. a zákona č. 289/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slová „scény násilia“ vkladajú slová „a pohlavného styku“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.