Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.01.2007
Časové verzie:
677/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007
677
ZÁKON
zo 7. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. a zákona č. 644/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 47 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sporiteľom“ nahrádzajú slovami „vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona,“.
2.
V § 63 ods. 2 sa slová „0,07 %“ nahrádzajú slovami „0,065 %“ a slová „0,08 %“ nahrádzajú slovami „0,075 %“.
3.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:
§63a
Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
a)
na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a činnosti s tým súvisiace sú najviac vo výške 6 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,
b)
na propagáciu a reklamu [§ 47 ods. 2 písm. c) a § 112 ods. 1 a 3] za kalendárny rok sú najviac vo výške 1000-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tieto výdavky vynaložili.“.
4.
V § 64 ods. 3 sa slová „§ 64b ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 64b ods. 5“.
5.
V § 64a sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1, Sociálna poisťovňa nevydala akceptačný list podľa § 64b ods. 2.“.
6.
V § 64b ods. 1 prvá veta znie: „Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej vstupuje a s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, predloží originál akceptačného listu.“ a vypúšťajú sa tretia veta a štvrtá veta.
7.
V § 64b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta pobytu sporiteľa, ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osobne požiada o vydanie akceptačného listu, ak
a)
ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli najmenej dva roky odo dňa zápisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv alebo odo dňa prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, a
b)
sporiteľ zaplatil Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu v hotovosti vo výške 500 Sk.
(3)
Akceptačný list obsahuje najmä meno a priezvisko sporiteľa, adresu jeho trvalého pobytu, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa a vyjadrenie Sociálnej poisťovne, že sporiteľ splnil podmienky podľa odseku 2.
(4)
Akceptačný list sa vydáva na tlačive, ktorého obsah a formu určí Sociálna poisťovňa.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 5 až 7.
8.
V § 67 ods. 1 sa za slovo „prvom,“ vkladá slovo „druhom,“.
9.
V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca s vynaložením výdavkov v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63a ods. 1.“.
10.
V § 115 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
11.
V § 115 odsek 4 znie:
„(4)
Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa osobitného predpisu,3) je povinná bez zbytočného odkladu od zistenia ich výšky vypočítať a zaplatiť penále. Penále podľa prvej vety je vo výške jednej tristošesťdesiatpätiny základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska z dlžnej sumy príspevkov za každý deň omeškania. Základná úroková sadzba je určená na kalendárny rok ako základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná k 1. januáru tohto kalendárneho roka.“.
12.
V § 115 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska uloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá prekročila výšku výdavkov podľa § 63a, pokutu vo výške trojnásobku rozdielu výšky výdavkov, ktoré vynaložila dôchodková správcovská spoločnosť a fyzická osoba a právnická osoba v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a výšky výdavkov podľa § 63a.“.
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.
13.
Za § 123c sa vkladá § 123d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§123d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2007.
(2)
Na penále súvisiace s príspevkami za obdobie pred 1. januárom 2007, ktoré Sociálna poisťovňa nepostúpila na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa osobitného predpisu,1) sa po 31. decembri 2006 vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2006, ak Národná banka Slovenska do 30. júna 2007 zistila, že Sociálna poisťovňa nepostúpila tieto príspevky.“.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 120 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 121 písmeno a) znie:
„a)
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (ďalej len “generálny riaditeľ“),“.
3.
§ 122 vrátane nadpisu znie:
§122 Generálny riaditeľ
(1)
Na čele Sociálnej poisťovne je generálny riaditeľ.
(2)
Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”).
(3)
Generálny riaditeľ je štatutárny orgán Sociálnej poisťovne. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený vedúci zamestnanec, ktorý je v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.
(4)
Generálny riaditeľ
a)
zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich Sociálnej poisťovni z tohto zákona, z osobitných predpisov a zo strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne,
b)
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru štátu,
c)
predkladá
1.
vláde a Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada”) výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne po schválení dozornou radou,
2.
vláde na schválenie návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov na obdobie najmenej troch rokov so stanoviskom dozornej rady k tomuto návrhu do 15. augusta kalendárneho roka, ak vláda neurčí neskorší termín, a po schválení vládou na schválenie národnej rade v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu,
3.
vláde na schválenie návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne so stanoviskom dozornej rady k tomuto návrhu a po schválení vládou na schválenie národnej rade v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho záverečného účtu,
4.
vláde na schválenie návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne so stanoviskom dozornej rady k tomuto návrhu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jeho vymenovania, po schválení vládou na schválenie národnej rade a informuje vládu o ich plnení raz ročne najneskôr do 31. marca každého kalendárneho roka nasledujúceho po schválení tohto návrhu národnou radou,
5.
dozornej rade správu o hospodárení Sociálnej poisťovne najmenej raz za štvrťrok,
d)
schvaľuje
1.
pracovný poriadok Sociálnej poisťovne a iné vnútorné predpisy Sociálnej poisťovne, ak tento zákon neustanovuje inak,
2.
návrh dohody o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu,60a)
e)
schvaľuje po prerokovaní v dozornej rade
1.
štatút Sociálnej poisťovne, organizačný poriadok, mzdový poriadok, kontrolný poriadok a pravidlá financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne,
2.
zmluvu o postúpení pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, poistnom na dôchodkové poistenie, poistnom na úrazové poistenie, prirážke k poistnému na úrazové poistenie, poistnom na garančné poistenie, poistnom na poistenie v nezamestnanosti, poistnom do rezervného fondu solidarity, na pokutách a na penále uložených v sociálnom poistení,
3.
zmluvu o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokutách a na penále uložených v starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom,
4.
zmluvu o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4,
f)
schvaľuje po schválení dozornou radou pre nadlimitné zákazky podľa osobitného predpisu68)
1.
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady,
2.
výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady,
3.
výzvy na rokovanie,
g)
rozhoduje po prerokovaní v dozornej rade o odpísaní pohľadávky na poistnom na nemocenskom poistení, poistnom na dôchodkovom poistení, poistnom na úrazovom poistení, prirážke k poistnému na úrazovom poistení, poistnom na garančné poistenie, poistnom na poistenie v nezamestnanosti, poistnom do rezervného fondu solidarity, na pokutách a na penále uložených v sociálnom poistení,
h)
vymenúva a odvoláva vedúcich zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne (ďalej len „ústredie”) v jeho priamej riadiacej pôsobnosti a riaditeľov pobočiek po prerokovaní v dozornej rade,
i)
zúčastňuje sa na schôdzach vlády.
(5)
Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu,69) má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej šesť rokov praxe v riadiacej funkcii. Na pracovnoprávne vzťahy generálneho riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis,69a) ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Mzda generálneho riaditeľa je mesačne šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava mzdy generálneho riaditeľa sa vykoná od 1. apríla kalendárneho roka. Generálnemu riaditeľovi môže vláda priznať odmenu jedenkrát ročne najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, najviac do výšky 12-násobku mzdy uvedenej v prvej vete. Pri priznaní odmeny vláda zohľadní plnenie strategických zámerov činností Sociálnej poisťovne a hospodárenie Sociálnej poisťovne.
(7)
Generálny riaditeľ zodpovedá vláde za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi organizačným zložkám Sociálnej poisťovne, za neprijatie a neplnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru štátu a za neplnenie opatrení uložených podľa osobitného predpisu.1)
(8)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je šesťročné. Za generálneho riaditeľa môže byť vymenovaná tá istá fyzická osoba najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(9)
Funkcia generálneho riaditeľa zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol vymenovaný,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa písomnou žiadosťou doručenou vláde, a to dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
rozhodnutím o strate verejnej funkcie vydanom v konaní podľa osobitného predpisu69b) alebo
f)
dňom, ktorým prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie generálneho riaditeľa podľa osobitného predpisu.69)
(10)
Vláda odvolá generálneho riaditeľa, ak
a)
si neplní povinnosti generálneho riaditeľa ustanovené zákonom,
b)
nepriaznivý zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas šiestich mesiacov riadne vykonávať funkciu generálneho riaditeľa.
(11)
Generálny riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby bol zabezpečený riadny a efektívny výkon sociálneho poistenia.
(12)
Generálny riaditeľ, ktorý porušil povinnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný v celom rozsahu nahradiť škodu, ktorú tým spôsobil.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68 až 69b znejú:
„68)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
69)
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
69a)
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
69b)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“.
4.
V § 123 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Dozorná rada
a)
vypracúva stanoviská
1.
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov na obdobie najmenej troch rokov,
2.
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne,
3.
k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne a k informácii o ich plnení,
b)
schvaľuje
1.
výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne,
2.
rokovací poriadok dozornej rady,
3.
pre nadlimitné zákazky podľa osobitného predpisu68) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady, výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady a výzvy na rokovanie,
4.
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne (ďalej len „hlavný kontrolór”),
5.
priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi,
c)
prerokúva
1.
návrh štatútu, návrh organizačného poriadku, návrh mzdového poriadku, návrh kontrolného poriadku a návrh pravidiel financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne,
2.
návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, poistnom na dôchodkové poistenie, poistnom na úrazové poistenie, prirážke k poistnému na úrazové poistenie, poistnom na garančné poistenie, poistnom na poistenie v nezamestnanosti, poistnom do rezervného fondu solidarity, na pokutách a na penále uložených v sociálnom poistení a návrh na uzatvorenie zmluvy o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4,
3.
návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokutách a na penále uložených v starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom,
4.
návrh na odpísanie pohľadávky na poistnom na nemocenskom poistení, poistnom na dôchodkovom poistení, poistnom na úrazovom poistení, prirážke k poistnému na úrazovom poistení, poistnom na garančné poistenie, poistnom na poistenie v nezamestnanosti, poistnom do rezervného fondu solidarity, na pokutách a na penále uložených v sociálnom poistení,
5.
návrhy na vymenovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov ústredia v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa a návrhy na vymenovanie a odvolanie riaditeľov pobočiek,
d)
ukladá generálnemu riaditeľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
kontroluje
1.
hospodárenie Sociálnej poisťovne s finančnými prostriedkami základného fondu nemocenského poistenia, základného fondu starobného poistenia, základného fondu invalidného poistenia, základného fondu úrazového poistenia, základného fondu poistenia v nezamestnanosti, základného fondu garančného poistenia, rezervného fondu solidarity a správneho fondu,
2.
dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia Sociálnej poisťovne,
f)
vypracúva správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je súčasťou účtovnej závierky Sociálnej poisťovne,
g)
predkladá vláde návrh na priznanie odmeny generálneho riaditeľa a jej výšku,
h)
volí a odvoláva hlavného kontrolóra.
(3)
Dozorná rada má 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dozorná rada sa ďalej tvorí
a)
z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov,
b)
z troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov,
c)
z jedného zástupcu ministerstva a z dvoch zástupcov ministerstva financií navrhnutých vládou,
d)
z jedného zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcimi poberateľov dôchodkových dávok.“.
5.
V § 123 ods. 5 prvá veta znie: „Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického, ekonomického alebo matematického zamerania; podmienka zamerania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sa nevzťahuje na fyzickú osobu uvedenú v odseku 3 písm. d).“.
6.
V § 123 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a nemôže byť členom rady riaditeľov“.
7.
V § 123 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „z ktorých jeden je navrhnutý reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a jeden je navrhnutý reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov.“.
8.
V § 123 odsek 11 znie:
„(11)
Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo ním poverený podpredseda dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny mesiac.“.
9.
V § 123 ods. 13 sa slová „predseda rady riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“.
10.
V § 123 ods. 15 sa slová „členov rady riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálneho riaditeľa“.
11.
§ 123 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Na predsedu dozornej rady sa odsek 6 a odsek 17 písm. a) až c) nepoužijú.“.
12.
V § 126 ods. 1 sa slová „rada riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“.
13.
V § 126 ods. 2 sa slová „rada riaditeľov alebo člen rady riaditeľov poverený radou riaditeľov alebo vedúci zamestnanec ústredia poverený radou riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ alebo vedúci zamestnanec ústredia poverený generálnym riaditeľom“.
14.
V § 127 ods. 1 sa slová „rade riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“.
15.
V § 148 ods. 4 prvá veta znie: „Sociálna poisťovňa môže písomnou zmluvou previesť vymáhanie pohľadávok uvedených v § 179 ods. 1 písm. f) okrem pohľadávok uvedených v § 149 ods. 13 na inú právnickú osobu dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná.“.
16.
§ 149 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Pohľadávku voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo ktorá je v likvidácii, môže Sociálna poisťovňa postúpiť len na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií. Na postúpenie pohľadávky podľa prvej vety sa nepoužije odsek 2 písm. b) a odsek 5. Právnická osoba uvedená v prvej vete môže pohľadávku, ktorú jej Sociálna poisťovňa postúpila podľa prvej vety, postúpiť len inej právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom.“.
17.
V § 159 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
poplatok za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
18.
V § 161 ods. 2 písm. b) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
19.
V § 162 ods. 2 písm. c) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
20.
V § 163 ods. 2 písm. c) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
21.
V § 164 ods. 2 písm. b) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
22.
V § 165 ods. 2 písm. c) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
23.
V § 166 ods. 2 písm. b) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
24.
V § 167 ods. 2 písm. b) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
25.
V § 168 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
z poplatku za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)
h)
z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 až 3, § 231 ods. 1 písm. a), písm. b) prvom bode, písm. f) a písm. m).“.
26.
V § 168 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
náklady na vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu.1)“.
27.
V § 171 ods. 1 sa slová „rada riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“.
28.
V § 179 ods. 1 písm. a) deviatom bode a v písmene f) sa slová „radou riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnym riaditeľom“.
29.
V § 183 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa slová „rada riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“.
30.
V § 210 ods. 2 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.
31.
V § 215 ods. 4 sa slová „rada riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“.
32.
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zverejniť na svojej internetovej stránke národnou radou schválené strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne a informácie o ich plnení a materiály prerokované dozornou radou.“.
33.
Za § 245 sa vkladajú § 245a až 245c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Hlavný kontrolór
§245a
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s vlastným majetkom Sociálnej poisťovne (vnútorná kontrola) a podľa osobitného predpisu.106a) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.106a) Hlavný kontrolór je zamestnancom Sociálnej poisťovne a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.69) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu dozornej rady podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
§245b
(1)
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva dozorná rada.
(2)
Za hlavného kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právnického zamerania, má najmenej desať rokov praxe v oblasti finančnej kontroly a vnútorného auditu a spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.69)
(3)
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady.
(4)
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je štvorročné. Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. Voľbu hlavného kontrolóra vykoná dozorná rada počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra alebo do 60 dní od zániku funkcie hlavného kontrolóra podľa odseku 6 písm. b) až e).
(5)
Sociálna poisťovňa je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzatvoriť pracovnú zmluvu do troch dní od jeho zvolenia.
(6)
Funkcia hlavného kontrolóra zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra písomnou žiadosťou doručenou dozornej rade, a to dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
dňom, ktorým prestal spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.69)
(7)
Dozorná rada odvolá hlavného kontrolóra, ak
a)
neplní povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu,69)
b)
neplní úlohy hlavného kontrolóra,
c)
nepriaznivý zdravotný stav mu nedovoľuje najmenej počas šiestich mesiacov riadne vykonávať funkciu hlavného kontrolóra.
(8)
Mzda hlavného kontrolóra je mesačne trojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava mzdy hlavného kontrolóra sa vykoná od 1. apríla kalendárneho roka. Hlavnému kontrolórovi môže dozorná rada priznať odmenu ročne najviac do výšky 12-násobku jeho mzdy uvedenej v prvej vete.
§245c
Hlavný kontrolór
a)
vykonáva kontrolu v rozsahu podľa § 245a,
b)
predkladá dozornej rade
1.
raz ročne návrh plánu kontrolnej činnosti,
2.
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne k častiam týkajúcim sa správneho fondu a k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne,
3.
správu o výsledkoch kontroly na jej najbližšom zasadnutí,
4.
najmenej raz za šesť mesiacov správu o kontrolnej činnosti,
c)
vykoná kontrolu, ak mu to uloží dozorná rada,
d)
zúčastňuje sa na rokovaniach dozornej rady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:
„106a)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“.
34.
V § 246 ods. 1 sa odkaz 106a označuje ako odkaz 106b, poznámka pod čiarou k odkazu 106a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 106b, odkaz 106b sa označuje ako odkaz 106c a poznámka pod čiarou k odkazu 106b sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 106c.
35.
V § 246 ods. 4 písm. a) sa slová „rade riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“.
36.
V § 246 ods. 4 písm. c) sa slová „radou riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnym riaditeľom“ a slová „rade riaditeľov“ sa nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“.
37.
V § 246 ods. 4 písm. d) sa slová „rade riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“.
38.
V § 246 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „rady riaditeľov a“.
39.
V § 246 ods. 5 písm. f) sa slová „rade riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“.
40.
V § 246 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta a slová „člen rady riaditeľov si opakovane“ sa nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ si“.
41.
V § 246 ods. 8 sa slová „radou riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnym riaditeľom“.
42.
§ 272 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Spory o nárokoch podľa odsekov 9 a 10 rozhodujú súdy.“.
43.
V § 279 ods. 1 a 2 sa slovo „2006“ nahrádza slovom „2007“.
44.
V § 279 ods. 3 sa slovo „2006“ nahrádza slovom „2007“, slovo „2007“ sa nahrádza slovom „2008“ a slová „2004 a 2005“ sa nahrádzajú slovami „2004 až 2006“.
45.
§ 292 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Rada riaditeľov rozhoduje podľa odseku 2 od 1. januára 2007 najdlhšie do vymenovania generálneho riaditeľa vládou. Od vymenovania generálneho riaditeľa vládou rozhoduje o použití finančných prostriedkov podľa odseku 2 generálny riaditeľ.“.
46.
Za § 293q sa vkladajú § 293r a 293s, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2007
§293r
(1)
Funkcia člena rady riaditeľov vymenovaného podľa zákona účinného do 31. decembra 2006 a funkcia člena dozornej rady zvoleného podľa zákona účinného do 31. decembra 2006 zaniká 1. januára 2007. Do vymenovania generálneho riaditeľa podľa zákona účinného od 1. januára 2007 vykonáva rada riaditeľov svoju činnosť podľa zákona účinného do 31. decembra 2006. Do zvolenia všetkých členov dozornej rady podľa zákona účinného od 1. januára 2007 vykonáva dozorná rada, ktorej členovia boli zvolení podľa zákona účinného do 31. decembra 2006, svoju činnosť podľa zákona účinného do 31. decembra 2006.
(2)
Mzda generálneho riaditeľa je do 31. marca 2007 šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok 2005. V roku 2007 sa generálnemu riaditeľovi neprizná odmena podľa § 122 ods. 6.
(3)
Dozorná rada, ktorej členovia boli zvolení podľa zákona účinného od 1. januára 2007, zvolí hlavného kontrolóra najneskôr do 60 dní od zvolenia všetkých jej členov.
§293s
Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 13 aj pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie, na poistnom na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, na príspevku na poistenie v nezamestnanosti a na príspevku do garančného fondu za obdobie pred 1. januárom 2004, pohľadávky na poistnom a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie za obdobie pred 1. januárom 2007, pohľadávky na pokutách uložených pred 1. januárom 2007 a pohľadávky na penále, ktoré súvisí s týmto poistným alebo s týmito príspevkami voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo ktorá je v likvidácii.“.

Čl. III

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.