Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2007
Časové verzie:
656/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007
656
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z. a zákona č. 523/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.“.
2.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
§27 Sadzby dane
(1)
Základná sadzba dane na tovary a služby je 19 % zo základu dane. Na tovary uvedené v prílohe č. 7 sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane.
(2)
Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom podľa osobitného predpisu.6b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
Čl. 12 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12.10.1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302,19.10. 1992).

§ 16 až 18 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Príloha č. 6 znie:
„Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. 5. 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 80/368/EHS z 26. 3. 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 01/zv. 01), v znení smernice 84/386/EHS z 31. 7. 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 89/465/EHS z 18. 7. 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 91/680/EHS zo 16. 12. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 92/77/EHS z 19. 10. 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 92/111/EHS zo 14. 12. 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 94/4/ES zo 14. 2. 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 94/5/ES zo 14. 2. 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 94/76/ES z 22. 12. 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 95/7/ES z 10. 4. 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 96/42/ES z 25. 6. 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 96/95/ES z 20. 12. 1996 (Ú. v. ES L 328 z 28. 12. 1996), v znení smernice 98/80/ES z 12. 10. 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 99/49/ES z 25. 5. 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 99/59/ES zo 17. 6. 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 99/85/ES z 22. 10. 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 2000/17/ES z 30. 3. 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 2000/65/ES zo 17. 10. 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 2001/4/ES z 19. 1. 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 2001/115/ES z 20. 12. 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 2002/38/ES zo 7. 5. 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01) – v znení smernice Rady 2006/58/ES z 27. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 174, 28. 6. 2006), v znení smernice 2002/93/ES z 3. 12. 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 2003/92/ES zo 7. 10. 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 2004/7/ES z 20. 1. 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 02), v znení smernice 2004/15/ES z 10. 2. 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 02), v znení smernice 2004/66/ES z 26. 4. 2004 (Ú. v. EÚ L 168 z 1. 5. 2004), v znení smernice Rady 2005/92/ES z 12. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28. 12. 2005).
2. Smernica Rady 69/169/EHS z 28. 5. 1969 o zosúladení ustanovení zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v rámci medzinárodného cestovania (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 72/230/EHS z 12. 6. 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 78/1032/EHS z 19. 12. 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 78/1033/EHS z 19. 12. 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 81/933/EHS zo 17. 11. 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 82/443/EHS z 29. 6. 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 84/231/EHS z 30. 4. 1984 (Ú. v. ES L 117 z 3. 5. 1984), v znení smernice 85/348/EHS z 8. 7. 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 87/198/EHS zo 16. 3. 1987 (Ú. v. ES L 078 z 20. 3. 1987), v znení smernice 88/664/EHS z 21. 12. 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 89/194/EHS z 13. 3. 1989 (Ú. v. ES L 073 zo 17. 3. 1989), v znení smernice 89/220/EHS zo 7. 3. 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 91/191/EHS z 27. 3. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 91/673/EHS z 19. 12. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 91/680/EHS zo 16. 12. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 92/12/EHS z 25. 2. 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 92/111/EHS zo 14. 12. 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 94/4/ES zo 14. 2. 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 2000/47/ES z 20. 7. 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 02/zv. 10).
3. Smernica Rady 78/1035/EHS z 19. 12. 1978 o odpustení dovoznej prirážky malých tovarových zásielok nekomerčného charakteru z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 81/933/EHS zo 17. 11. 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 85/576/EHS z 20. 12. 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01).
4. Ôsma smernica Rady 79/1072/EHS zo 6. 12. 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úprava o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 86/560/EHS zo 17. 11. 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01).
5. Smernica Rady 83/181/EHS z 28. 3. 1983 určujúca rozsah platnosti článku 14 (1) d) smernice 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 85/346/EHS z 8. 7. 1985 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 88/331/EHS z 13. 6. 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 89/219/EHS zo 7. 3. 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 91/680/EHS zo 16. 12. 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01).
6. Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. 11. 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 09/zv. 01).“.
4.
Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 7, ktorá znie:
„Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z
ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE
Číselné kódy
Spoločného
colného
sadzobníka1)
Opis tovaru
ex2844 40 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30;
zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy
alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo
2925 11 00 - Sacharín a jeho soli
2941 - Antibiotiká
30 - Farmaceutické výrobky
3822 00 00 - Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratór-
ne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné mate-
riály
ex3922 90 00 - Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postih-
nutých občanov
6115 93 10
ex6602 00 00
- Pančuchy na kŕčové žily- Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevi-
diace a čiastočne vidiace osoby
7015 10 00 - Okuliarové sklá korekčné
ex8428 90 97 - Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia - len vaňo-
vý zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00 - Ostatné digitálne zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systé-
mu - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40 - Ostatné elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače - len individuálne zosilňovače pre nedoslýcha-
vých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých,
skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95 - Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje - len pre osoby so sluchovým
a zrakovým postihnutím
8713 - Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00 - Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9021 - Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostat-
né pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nose-
né alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo
neschopnosti.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení nariadenia Rady (EHS) č. 3528/89 z 23. 11. 1989, nariadenia Rady (EHS) č. 3845/89 z 18.12. 1989, nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, nariadenia Rady (EHS) č. 1969/93 z 19. 7. 1993, nariadenia Rady (ES) č. 254/2000 z 31. 1. 2000.".

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.