Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom

Znenie účinné: od 03.01.2009 do 30.12.2013 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 393/2013 Z. z.

583/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 03.01.2009 do 30.12.2013
583
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. októbra 2006
o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§1
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vozidiel a typovom schválení ES motorov vzťahujúcom sa na emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie znečisťujúcich látok“) zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
a)
emisie znečisťujúcich látok, životnosť zariadení na regulovanie emisií, súlad vozidiel v prevádzke v premávke na pozemných komunikáciách, motorov a palubných diagnostických systémov všetkých motorových vozidiel vybavených vznetovými motormi,
b)
emisie znečisťujúcich látok, životnosť zariadení na regulovanie emisií, súlad vozidiel v prevádzke v premávke na pozemných komunikáciách, motorov a palubných diagnostických systémov všetkých motorových vozidiel vybavených zážihovými motormi poháňanými zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom,
c)
motory vozidiel podľa osobitného predpisu1) s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg okrem vozidiel kategórie M1, N1, N2 a M2, ktorým bolo na žiadosť výrobcu udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.2)
§2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
vozidlom motorové vozidlo uvedené v osobitnom predpise1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg,
b)
motorom hybný hnací zdroj vozidla, ktorému je ako samostatnej technickej jednotke uvedenej v osobitnom predpise2) možné udeliť typové schválenie ES,
c)
EEV zdokonaleným vozidlom priaznivým pre životné prostredie vozidlo poháňané motorom, ktorý vyhovuje prípustným limitným hodnotám emisií stanovených v riadku C tabuľky uvedenej v bode 6.2.1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách v platnom znení (ďalej len „smernica“),
d)
schválením motora alebo radu motorov schválenie typu motora alebo radu motorov vzhľadom na úroveň emisií znečisťujúcich látok,
e)
vznetovým motorom motor, ktorý pracuje na princípe zapálenia paliva kompresným teplom,
f)
plynovým motorom zážihový motor, ktorý je poháňaný zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom,
g)
typom motora kategória motorov, ktoré sa navzájom neodlišujú v charakteristikách motora definovaných v prílohe II smernice,
h)
radom motorov zoskupenie motorov rôznych výrobcov, ktoré vzhľadom na svoju konštrukciu definovanú v dodatku 2 prílohy II smernice majú podobné emisné charakteristiky výfukových plynov; všetky motory v rade motorov musia spĺňať rovnaké limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok,
i)
základným motorom motor vybraný z radu motorov, ktorého emisné charakteristiky reprezentujú tento rad motorov,
j)
plynnými znečisťujúcimi látkami oxid uhoľnatý, uhľovodíky, ktorými sa rozumie CH1,85 pre vznetové motory, CH2,525 pre motory na skvapalnený ropný plyn, CH2,93 pre zemný plyn a molekula CH3O0,5 pre vznetové motory, metán, ktorým sa rozumie CH4 pre zemný plyn a oxidy dusíka, ktoré sa vyjadrujú ako ekvivalent oxidu dusičitého NO2,
k)
čistým výkonom výkon v „ES kW“ získaný na skúšobnej stolici na skúšanie motorov na konci kľukového hriadeľa alebo jeho ekvivalent meraný v súlade s metódou ES merania výkonu podľa osobitného predpisu,3)
l)
systémom deNOx systém dodatočnej úpravy výfukových plynov určených na zníženie emisií oxidov dusíka NOx,
m)
zariadením na dodatočnú úpravu tuhých znečisťujúcich látok systém dodatočnej úpravy výfukových plynov určený na zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok mechanickou, aerodynamickou, difúznou alebo inerciálnou separáciou,
n)
hmotnosťou vozidla v prevádzkovom stave hmotnosť vozidla s karosériou a so spojovacím zariadením v prevádzkovom stave namontovaným výhradne výrobcom alebo hmotnosť podvozku alebo podvozku s kabínou, ak výrobca karosériu alebo spojovacie zariadenie nemontuje; to sa vzťahuje na kategórie vozidiel iné než M1 a do výpočtu sa zahŕňa hmotnosť kvapalín, hmotnosť náradia, hmotnosť náhradného kolesa, ak je ním vozidlo vybavené, a hmotnosť vodiča; pre autobusy a autokary sa do výpočtu zahŕňa aj hmotnosť člena posádky, ak je vo vozidle určené pre člena posádky takéto sedadlo,
o)
referenčnou hmotnosťou vozidla hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave bez jednotnej hmotnosti vodiča 75 kg a zvýšená o jednotnú hmotnosť 100 kg.
§3
(1)
Motory vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a dodatkov 1 až 4 prílohy I smernice.
(2)
Špecifikácie a skúšky komponentov schopných ovplyvniť emisie znečisťujúcich látok z motorov uvedené v bodoch 6, 7 a 10 a dodatku 4 prílohy I smernice musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách III, IV, V, VII a VIII smernice.
(3)
Rad motorov určený výrobcom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 8 prílohy I smernice.
(4)
Postupy na vykonanie skúšky na životnosť systémov regulovania emisií sú ustanovené v prílohe II smernice Komisie 2005/78/ES zo 14. novembra 2005, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách, a ktorou sa menia a dopĺňajú jej prílohy I, II, III, IV a VI v platnom znení (ďalej len „smernica 2005/78/ES“).
(5)
Technické požiadavky na zisťovanie správneho fungovania zariadení na reguláciu emisií sú ustanovené v prílohe III smernice 2005/78/ES.
(6)
Technické požiadavky na meranie opacity dymu emisií výfukových plynov zo vznetových motorov na účely zistenia výkonnostných charakteristík motora sú ustanovené v prílohe VI smernice 2005/78/ES.
(7)
Technické požiadavky na emisné skúšky na oxid uhoľnatý a na overovanie emisií plynov kľukovej skrine sú ustanovené v prílohe VII smernice 2005/78/ES.
§4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ motora vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok, životnosť a palubný diagnostický systém predkladá výrobca alebo jeho zástupca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II a dodatkoch 1 až 4 prílohy II smernice a požiadavky podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Typ motora, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).
(4)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ motora alebo radu motorov sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ motora vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(6)
Každý schválený typ motora ako komponent musí byť označený podľa bodu 5 prílohy I smernice.
(7)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z jeho motora, životnosť a palubný diagnostický systém predkladá výrobca vozidla alebo jeho zástupca.
(8)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II a dodatkoch 1 až 4 prílohy II smernice. Výrobca zároveň poskytne informácie v súlade s dodatkami 5 a 6 prílohy II smernice a s dodatkom 2 prílohy VI smernice.
(9)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice, ktorého súčasťou sú informácie poskytnuté výrobcom podľa dodatku 2 prílohy VI smernice a dodatku 5 prílohy II smernice. Tieto informácie poskytne štátny dopravný úrad na základe žiadosti výrobcovi komponentov, diagnostických palubných systémov alebo skúšobných zariadení.
(10)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z motora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla motora vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z jeho schváleného motora, životnosť a palubný diagnostický systém predkladá výrobca vozidla alebo jeho zástupca.
(12)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je
a)
informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II a dodatkoch 1 až 4 prílohy II smernice,
b)
osvedčenie o typovom schválení ES motora alebo radu motorov v troch vyhotoveniach,
c)
dokumentácia podľa osobitného predpisu,5)
d)
dokumentácia poskytnutá výrobcom v súlade s dodatkom 5 prílohy II smernice a s dodatkom 2 prílohy VI smernice.
(13)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla so schváleným motorom vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice, ktorého súčasťou sú informácie poskytnuté výrobcom podľa dodatku 2 prílohy VI smernice a dodatku 5 prílohy II smernice.
(14)
Typ vozidla so schváleným motorom, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca technickej službe.
(15)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ motora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(16)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa bodu 9 a dodatkov 1 až 3 prílohy I smernice a podľa osobitného predpisu.5)
(17)
V prípade zmeny typu vozidla alebo typu motora schváleného podľa tohto nariadenia vlády sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)
(18)
O každej zmene časti alebo charakteristike je výrobca povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu motora a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že požiadavky nie sú splnené, vozidlo alebo motory nemožno schváliť.
(19)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ vozidla8) vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok a na typové schválenie komponentu9) pre typ motora vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok.
(20)
Ak sa žiadosť podľa odsekov 1 a 7 týka motora vybaveného palubným diagnostickým systémom, prílohou k žiadosti musí byť technická dokumentácia, ktorá spĺňa technické požiadavky podľa bodu 3.4 prílohy I smernice. K žiadosti podľa odsekov 7 a 11 výrobca predloží opis indikátora funkčnej poruchy MI, ktorý používa palubný diagnostický systém na signalizáciu výskytu poruchy vodičovi vozidla a opis indikátora a spôsobu varovania, ktorý sa používa na signalizáciu nedostatočného množstva požadovaného činidla vodičovi vozidla.
(21)
Udeliť typové schválenie ES podľa odsekov 4, 10 a 15 možno pre
a)
univerzálne palivo, ak sú splnené technické požiadavky uvedené v bodoch 4.1.2 až 4.1.5.1 prílohy I smernice,
b)
obmedzený rozsah palív, ak sú splnené technické požiadavky uvedené v bodoch 4.2.1 až 4.2.2.3 prílohy I smernice.
(22)
Schválenie základného motora sa vzťahuje na rad motorov bez ďalšieho testovania a pre zloženie paliva, v rámci ktorého bol základný motor schválený, ak technická služba neurčila inak.
(23)
Ak technická služba na účely žiadosti o typové schválenie ES motora alebo vozidla vzhľadom na jeho motor, ktorý patrí do niektorého radu motorov, určí, ak ide o vybraný základný motor, že predložená žiadosť nereprezentuje úplne rad motorov definovaný v dodatku 1 prílohy I smernice, môže vybrať a skúšať alternatívny motor, ak je to potrebné.
(24)
Osvedčenia o typovom schválení ES sa číslujú spôsobom uvedeným v prílohe V smernice 2005/78/ES.
(25)
Zoznam technických noriem je uvedený v prílohe č. 1.
§5
(1)
Výrobca preukazuje pre všetky typové schválenia, že vznetový motor alebo plynový motor typovo schválený podľa príslušných limitných hodnôt ustanovených v riadkoch B1, B2 alebo C bodu 6.2.1 prílohy I smernice spĺňa tieto príslušné limitné hodnoty po dobu životnosti
a)
100 000 km alebo päť rokov, podľa toho, čo nastane skôr, v prípade motorov montovaných do vozidiel kategórie N1 a M2,
b)
200 000 km alebo šesť rokov, podľa toho, čo nastane skôr, v prípade motorov montovaných do vozidiel kategórie N2, N3 s maximálnou technicky povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 16 ton a M3 triedy I, triedy II a triedy A a triedy B s maximálnou technicky povolenou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony,
c)
500 000 km alebo sedem rokov, podľa toho, čo nastane skôr, v prípade motorov montovaných do vozidiel kategórie N3 s maximálnou technicky povolenou hmotnosťou presahujúcou 16 ton a M3 triedy III a triedy B s maximálnou technicky povolenou hmotnosťou presahujúcou 7,5 tony.
(2)
Pre všetky typové schválenia sa požaduje od výrobcu potvrdenie o správnom fungovaní zariadení na reguláciu emisií v rámci bežnej doby životnosti vozidla pri bežných podmienkach užívania.
(3)
Na účely typového schválenia ES týkajúceho sa vznetových motorov alebo plynových motorov, ktoré musia spĺňať limitné hodnoty ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice, sa uplatňuje postup, pri ktorom sa pri všetkých náhodne vybraných záťažových podmienkach, ktoré patria do určitej regulačnej oblasti, okrem určených prevádzkových podmienok motorov, ktoré tomu nepodliehajú, z ktorých sa odoberajú vzorky v priebehu 30 sekúnd, nesmú presiahnuť limitné hodnoty uvedené v riadkoch B2 a C bodu 6.2.1 prílohy I o viac ako 100 %.
(4)
Na žiadosť výrobcu môže byť typové schválenie ES alebo typové schválenie kompletovaného vozidla udelené podľa tohto nariadenia vlády rozšírené na nedokončené vozidlá s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg, ak výrobca preukáže, že všetky kombinácie karosérií, ktoré môžu byť dobudované na nedokončené vozidlo, zvyšujú referenčnú hmotnosť vozidla nad 2 610 kg.
§6
(1)
Na účely typového schválenia ES týkajúceho sa vznetových motorov schválených podľa príslušných limitných hodnôt ustanovených v riadku B1 alebo v riadku C bodu 6.2.1 prílohy I smernice musia byť tieto motory vybavené palubným diagnostickým systémom, ktorý vodičovi signalizuje prítomnosť poruchy, ak sú prekročené limity ustanovené v riadku B1 alebo v riadku C podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 2.
(2)
V prípade použitia zariadenia na dodatočnú úpravu výfukových plynov môže palubný diagnostický systém monitorovať vážnu poruchu týchto položiek:
a)
katalyzátora, v prípade jeho namontovania ako samostatnej jednotky, bez ohľadu na to, či je alebo nie je súčasťou systému deNOx alebo filtrov naftových častíc,
b)
systému deNOx, ak je namontovaný,
c)
filtra naftových častíc, ak je namontovaný,
d)
kombinovaného systému deNOx a filtra naftových častíc.
(3)
Od 1. októbra 2008 pre nové typové schválenia a od 1. októbra 2009 pre všetky typové schválenia musí byť vznetový motor alebo plynový motor typovo schválený podľa limitných hodnôt emisií ustanovených v riadku B2 alebo riadku C tabuliek v bode 6.2.1 prílohy I smernice alebo vozidlo poháňané takým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom, ktorý vodičovi signalizuje prítomnosť poruchy, ak sa prekročia prahové limity pre palubné diagnostické systémy ustanovené v riadku B2 alebo riadku C tabuľky uvedenej v prílohe č. 2.
(4)
Palubný diagnostický systém musí obsahovať aj rozhranie medzi elektronickou riadiacou jednotkou motora a každým ďalším motorom alebo elektrickými a elektronickými systémami vozidla, ktoré odovzdáva alebo prijíma údaje z elektronickej riadiacej jednotky motora, ktoré ovplyvňujú správnu funkciu systému na reguláciu emisií, napríklad rozhranie medzi elektronickou riadiacou jednotkou motora a elektronickou riadiacou jednotkou prevodovky. Technické požiadavky na palubné diagnostické systémy sú ustanovené v prílohe IV smernice 2005/78/ES.
(5)
Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne informácie týkajúce sa palubných diagnostických systémov na účely diagnostiky, servisu a opravy, výmeny komponentov zabezpečujúcich súlad palubných diagnostických systémov podľa osobitného predpisu.2)
(6)
Na účely schválenia jednotlivého vozidla,10) týkajúceho sa vznetových motorov, musí jednotlivé vozidlo splniť limitné hodnoty ustanovené v riadku A bodu 6.2.1 prílohy I smernice.
§7
Príslušný štátny orgán11) odmietne alebo zakáže uvedenie nového vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§8
(1)
Štátny dopravný úrad6) udelí pre typy vznetových motorov alebo plynových motorov a pre typy vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom typové schválenie ES alebo typové schválenie vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z motora, ak typ motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok a opacitu dymu z motora spĺňa limitné hodnoty B1 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a podmienky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC12) vystavené pre nové vozidlá a nové motory sa považujú za neplatné, ak typ motora z hľadiska emisií znečisťujúcich látok a opacity dymu z motora nespĺňa limitné hodnoty B1 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a podmienky ustanovené týmto nariadením vlády, pričom tieto vozidlá a motory nemožno uvádzať na trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(3)
Štátny dopravný úrad udelí od 1. októbra 2008 pre typy vznetových motorov alebo plynových motorov a pre typy vozidiel poháňaných vznetovým alebo plynovým motorom typové schválenie ES alebo typové schválenie vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z motora, ak typ motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok a opacitu dymu z motora spĺňa limitné hodnoty B2 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a podmienky ustanovené týmto nariadením vlády.
(4)
Osvedčenia o zhode COC12) vystavené pre nové vozidlá alebo nové motory sa považujú od 1. októbra 2009 za neplatné, ak typ motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok a opacitu dymu z motora nespĺňa limitné hodnoty B2 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a podmienky ustanovené týmto nariadením vlády, pričom tieto vozidlá a motory nemožno uvádzať na trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(5)
Typ motora sa považuje za vyhovujúci podmienkam uvedeným v odsekoch 1 až 4, ak motor vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok spĺňa limitné hodnoty C ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice a spĺňa podmienky ustanovené týmto nariadením vlády.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na motory určené na výmenu pre vozidlá v prevádzke v premávke na pozemných komunikáciách.
(7)
Štátny dopravný úrad6) zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES alebo typového schválenia podľa tohto nariadenia vlády
a)
od 1. septembra 2009 pre nové vozidlá kategórie N1 triedy II a III s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg,
b)
od 1. septembra 2010 pre nové vozidlá kategórie N2 a M2 s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg.
(8)
Štátny dopravný úrad6) zamietne žiadosť o rozšírenie typových schválení ES alebo typových schválení podľa tohto nariadenia vlády
a)
od 1. januára 2011 pre nové vozidlá kategórie N1 triedy II a III s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg,
b)
od 1. januára 2012 pre nové vozidlá kategórie N2 a M2 s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg.
§9
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.
§10
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 368/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov.
§11
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. novembra 2006.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 583/2006 Z. z.
ZOZNAM TECHNICKÝCH NORIEM
ISO 15031-1 ISO 15031-1: 2001 Cestné vozidlá - Komunikácia medzi vozidlom a externým zariadením na dia-
gnostiku súvisiacu s emisiami - Časť 1: Všeobecné informácie
ISO 15031-2 ISO/PRF TR 15031-2: 2004 Cestné vozidlá - Komunikácia medzi vozidlom a externým zariadením
na diagnostiku súvisiacu s emisiami - Časť 2: Pojmy, definície, skratky a akronymy
ISO 15031-3 ISO 15031-3: 2004 Cestné vozidlá - Komunikácia medzi vozidlom a externým zariadením na dia-
gnostiku súvisiacu s emisiami - Časť 3: Diagnostická prípojka a súvisiace elektrické obvody, tech-
nické podmienky a použitie
SAE J1939-13 SAE J1939-13: Prípojka pre mimopalubnú diagnostiku
ISO 15031-4 ISO DIS 15031-4.3: 2004 Cestné vozidlá - Komunikácia medzi vozidlom a externým zariadením na
diagnostiku súvisiacu s emisiami - Časť 4: Externé skúšobné zariadenie
SAE J1939-73 SAE J1939-73: Aplikačná úroveň - Diagnostika
ISO 15031-5 ISO DIS 15031-5.4: 2004 Cestné vozidlá - Komunikácia medzi vozidlom a externým zariadením na
diagnostiku súvisiacu s emisiami - Časť 5: Diagnostické služby súvisiace s emisiami
ISO 15031-6 ISO DIS 15031-6.4: 2004 Cestné vozidlá - Komunikácia medzi vozidlom a externým zariadením na
diagnostiku súvisiacu s emisiami - Časť 6: Definície kódov diagnostických problémov
SAE J2012 SAE J2012: Definície kódov diagnostických problémov ekvivalentné norme ISO/DIS 15031-6,
30. apríl 2002
ISO 15031-7 ISO 15031-7: 2001 Cestné vozidlá - Komunikácia medzi vozidlom a externým zariadením na dia-
gnostiku súvisiacu s emisiami - Časť 7: Zabezpečenie dátového spojenia
SAE J2186 SAE J2186: E/E Zabezpečenie dátového spojenia, október 1996
ISO 15765-4 ISO 15765-4: 2001 Cestné vozidlá - Diagnostika v sieti regulovanej oblasti (CAN) - Časť 4: Požiadav-
ky na systémy súvisiace s emisiami
SAE J1939 SAE J1939: Odporúčaný postup pre sériovú regulačnú a komunikačnú sieť vozidiel
ISO 16185 ISO 16185: 2000 Cestné vozidlá - rad motorov pre homologáciu
ISO 25751) ISO 2575: 2000 Cestné vozidlá - Symboly pre ovládacie prvky, indikátory a kontrolné zariadenia
ISO 16183 ISO 16183: 2002 Vysokovýkonné motory - Meranie plynných emisií z neupraveného výfukového
plynu a emisií tuhých znečisťujúcich látok s použitím systémov čiastočného zriedenia prietoku
v rámci prechodných skúšobných podmienok

1) STN ISO 2575 + Amd1 + Amd4 + TC1 Cestné vozidlá. Symboly ovládačov, indikátorov a oznamovačov.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 583/2006 Z. z.
PRAHOVÉ LIMITY PRE PALUBNÉ DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY
Hmotnosť oxidu dusíka
g/kWh
Hmotnosť
tuhých znečisťujúcich látok (PT)
g/kWh
B1 (2005) 7,0 0,1
B2 (2008) 7,0 0,1
C (EEV) 7,0 0,1
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 583/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 275, 20. 10. 2005) v znení smernice Komisie 2005/78/ES zo 14. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 313, 29. 11. 2005) a smernice Komisie 2006/51/ES (Ú. v. EÚ L 152, 7. 6. 2006).
2.
Smernica Rady 2006/81/ES z 23. októbra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravuje smernica 95/17/ES, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktorým sa označujú kozmetické výrobky, a smernica 2005/78/ES, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok z motorov určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 362, 20. 12. 2006).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007).
4.
Smernica Komisie 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES a smernica 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 192,19. 7. 2008).
5.
Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28. 7. 2008).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007).
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z. z.
11)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.