Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel

Znenie účinné: od 05.06.2006 do 01.01.2013 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 430/2012 Z. z.

374/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2006 do 01.01.2013
374
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariaďuje:
§1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 a N1,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez karosérie, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES z dôvodov týkajúcich sa merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
koľajové vozidlá, poľnohospodárske traktory a pracovné stroje,
b)
na vozidlá kategórie N1, ak typ motora bol schválený z hľadiska emisií podľa osobitného predpisu,2)
c)
vozidlá kategórie N1, ktorých celosvetová ročná produkcia od jedného výrobcu nepresahuje 2 000 vozidiel.
§2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
vozidlom kategórie N1 triedy I vozidlo kategórie N1, ktorého referenčná hmotnosť neprevyšuje 1 305 kg,
b)
vozidlom kategórie N1 triedy II vozidlo kategórie N1 s referenčnou hmotnosťou vyššou ako 1 305 kg , ale neprevyšujúcou 1 760 kg,
c)
vozidlo kategórie N1 triedy III znamená vozidlo kategórie N1 s referenčnou hmotnosťou nad 1760 kg.
§3
(1)
Meranie oxidu uhličitého a spotreby paliva vozidiel sa musí vykonať podľa technických a testovacích požiadaviek (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovených v prílohe I okrem bodov 1, 2, 3, 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 6.3.1, 8, 9, 10, 11 a 12 smernice Rady 80/1268/EHS zo 16. decembra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spotreby paliva motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Na meranie oxidu uhličitého a spotreby paliva sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje osobitný predpis.2)
(3)
Emisie oxidu uhličitého sa merajú počas testovacieho cyklu pri simulovaní jazdy v meste a mimo mesta podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Pri testovaní vznetových a zážihových motorov sa musí použiť referenčné palivo podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Pri testovaní motorov na stlačený zemný plyn CNG alebo skvapalnený ropný plyn LPG sa musí použiť palivo, ktoré výrobca zvolil na účel merania čistého výkonu podľa osobitného predpisu.4) Zvolené palivo sa uvedie v osvedčení o typovom schválení ES vozidla podľa § 4 ods. 5.
(6)
Na žiadosť výrobcu vozidlá so zážihovým motorom a vznetovým motorom môžu byť upravené podľa osobitného predpisu.5)
(7)
Nastavenie zaťaženia a inercie dynamometra musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.3)
(8)
Ak vozidlo vyrobené špecializovaným výrobcom nadstavby zodpovedá kritériám jedného vozidla z rodiny vozidiel výrobcu základného vozidla, výrobca nadstavby môže použiť údaje o spotrebe paliva a emisiách oxidu uhličitého poskytnuté týmto výrobcom.
§4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel predkladá výrobca. V prípade, že existuje číslo typového schválenia motora, výrobca v žiadosti uvedie aj toto číslo. Ak je to vhodné, poskytnú sa kópie iných typových schválení s príslušnými údajmi so zámerom rozšíriť typové schválenie podľa odseku 7. Na základe žiadosti technickej služby, ktorá je poverená vykonávaním testov, alebo výrobcu sa môžu do úvahy zobrať aj doplnkové technické informácie pre špeciálne vozidlá, ktoré sú čiastočne poháňané palivom.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.3)
(3)
Výrobca predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel vozidlo reprezentujúce typ, ktorý sa má schváliť. Pri vozidlách typovo schválených z hľadiska emisií podľa osobitného predpisu3) technická služba overovania vozidiel kontroluje, či daný typ vozidla spĺňa limitné hodnoty podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad7) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva podľa prílohy II smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;8) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Na rozšírenie typového schválenia ES a na schválenie vozidiel kategórie N1 v rámci rodiny vozidiel sa vzťahujú technické požiadavky ustanovené v bodoch 11 a 12 prílohy I smernice. Výrobca k žiadosti o rozšírenie poskytne kópie schválení potrebných na rozšírenie typového schválenia.
(8)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby z dôvodov týkajúcich sa merania emisií oxidu uhličitého sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)
(9)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúce sa na merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel.
(10)
Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)
§5
(1)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby s ohľadom na emisie oxidu uhličitého vozidiel sú kontrolované na základe údajov stanovených v osvedčení o typovom schválení podľa prílohy II smernice a v súlade s opatreniami na zabezpečenie zhody podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Ak štátny dopravný úrad považuje kontrolné postupy výrobcu podľa odseku 1 za neuspokojivé, použije sa postup podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Pri typoch vozidiel, v prípade ktorých sa vykonali rozšírenia typového schválenia, testy sa vykonajú na type vozidla uvedenom v informačnom balíku, ktorý sprevádzal prvú žiadosť o typové schválenie.
(4)
Na účely kontroly zhody vozidla na test oxidu uhličitého sa náhodným spôsobom vyberú tri vozidlá zo série a otestujú sa podľa technických požiadaviek ustanovených v bode 6 prílohy I smernice.
(5)
Ak štandardná odchýlka výroby zadaná výrobcom je v súlade s postupom zhody kontroly výroby podľa osobitného predpisu,11) testy sa vykonajú podľa technických požiadaviek ustanovených v bode 9.2 prílohy I smernice.
(6)
Ak štandardná odchýlka výroby zadaná výrobcom nie je v súlade s postupom zhody kontroly výroby podľa osobitného predpisu,11) testy sa vykonajú podľa technických požiadaviek stanovených v bode 9.3 prílohy I smernice.
(7)
Sériová výroba sa považuje za vyhovujúcu, ak testovacie vzorky troch vozidiel vyhoveli testu vozidiel podľa skúšobných kritérií pre oxid uhličitý a výsledky sú v zhode s údajmi v tabuľke uvedenej v bode 9.2 alebo 9.3 prílohy I smernice; inak sa sériová výroba považuje za nevyhovujúcu a test sa uskutoční na ďalšom vozidle podľa obrázka č.1 prílohy I smernice.
(8)
Testy sa vykonajú na vozidlách, ktoré ešte neprešli žiadnu vzdialenosť. Na žiadosť výrobcu sa testy vykonajú na vozidlách, ktoré sú už po zábehu a majú najazdených maximálne 15 000 km. Doba zábehu sa uskutoční v súlade s pokynmi výrobcu a technickými požiadavkami podľa bodov 9.1.1.2.2. a 9.1.1.2.3. prílohy I smernice. Počas zábehu nemožno uskutočniť na vozidle žiadne technické úpravy, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky testov.
(9)
Pri testoch sa musí použiť referenčné palivo podľa osobitného predpisu.3)
§6
Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo údaje o spotrebe paliva boli určené podľa tohto nariadenia a sú zapísané v osvedčení o zhode.
§7
Osvedčenia o zhode vozidla COC13) vystavené pre nové vozidlá kategórie M1 a N1 triedy I sa považujú za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády; tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§8
(1)
Vozidlám kategórie N1 triedy II a III možno do 31. decembra 2006 udeliť typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla alebo typové schválenie vozidla pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva, ak hodnoty emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva neboli určené podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Vozidlám kategórie N1 triedy II a III možno do 31. decembra 2007 udeliť viacstupňové typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla alebo viacstupňové typové schválenie vozidla14) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva, ak hodnoty emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva neboli určené podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Osvedčenia o zhode vozidla COC vystavené pre nové vozidlá kategórie N1 triedy II a III sa od 1. januára 2008 považujú za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády; tieto vozidlá nemožno od tohto termínu uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(4)
Osvedčenia o zhode vozidla COC vystavené pre nové vozidlá kategórie N1 triedy I, ktorým bolo udelené viacstupňové typové schválenie ES, sa považujú od 1. januára 2007 za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády; tieto vozidlá nemožno od tohto termínu uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(5)
Osvedčenia o zhode vozidla COC vystavené pre nové vozidlá kategórie N1 triedy II a III, ktorým bolo udelené viacstupňové typové schválenie ES, sa považujú od 1. januára 2009 za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády; tieto vozidlá nemožno od tohto termínu uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 374/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 80/1268/EHS zo 16. decembra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spotreby paliva motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv.6.) v znení smernice Komisie 89/491/EHS zo 17. júla 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 93/116/EHS zo 17. decembra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12.), smernice Komisie 1999/100/ES z 15. decembra 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/3/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/34.).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 368/ 2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel.
5)
§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z.
8)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
9)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
10)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
12)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z..
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
13)
§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.
14)
§ 7 zákona č. 725/2004 Z. z.