Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2006
Časové verzie:
523/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006
523
ZÁKON
z 27. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z. a zákona č. 340/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.“.
2.
V § 3 ods. 4 prvej vete sa za slová „táto činnosť“ a za slovo „môže“ vkladá slovo „výrazne“.
3.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat podľa odseku 1 alebo 2. Ak sa jeden z účastníkov združenia, ktorý podniká spoločne na základe zmluvy o združení, rozhodne registrovať pre daň pred dosiahnutím obratu podľa odseku 2, sú povinní podať žiadosť o registráciu pre daň všetci účastníci tohto združenia k rovnakému dňu.“.
4.
V § 4 ods. 5 prvej vete sa slová „bezodkladne, najneskôr do siedmich“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 30“.
5.
V § 4 ods. 9 prvej vete sa za slová „z dodávaných tovarov a služieb“ vkladajú slová „v tuzemsku“.
6.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a ktorá podniká v zahraničí (ďalej len “zahraničná osoba„), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len
a)
prepravné služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 46,
b)
prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 6 a § 48 ods. 8,
c)
služby a tovar s inštaláciou alebo montážou a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),
d)
zemný plyn a elektrinu a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 (§ 69 ods. 9),
e)
tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a, alebo
f)
tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ.“.
7.
V § 7 ods. 3 sa za slovami „o registráciu pre daň“ vypúšťa bodkočiarka a slová „tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň“.
8.
V § 15 ods. 8 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „železničných vagónov a vozňov, prívesov a návesov“.
9.
V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, vzniká daňová povinnosť pri týchto tovaroch dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary.“.
10.
V § 19 ods. 9 sa na konci pripájajú slová „alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení“.
11.
V § 20 sa vypúšťa odsek 4.
12.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri tovare prepustenom do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla sa daň vypočíta vo výške, v akej by sa vypočítala pri tomto tovare, ak by tovar v okamihu prepustenia do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla bol prepustený do colného režimu voľný obeh.“.
13.
V § 22 ods. 1 poslednej vete sa slová „je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby“ nahrádzajú slovami „dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby“.
14.
V § 22 ods. 7 prvá veta znie: „Pri dodaní tovarov a dodaní služieb v rámci predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku4) sa základ dane určí na základe dohodnutej ceny vzťahujúcej sa na jednotlivý prevádzaný hmotný majetok a nehmotný majetok a jednotlivé iné majetkovo využiteľné hodnoty.“.
15.
V § 25 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.“.
16.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri oprave základu dane podľa § 25 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.“.
17.
Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Oslobodené od dane sú služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak
a)
všetci jej členovia vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane podľa § 28 až 41, alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane,
b)
tieto služby sú priamo nevyhnutné na vykonávanie činnosti podľa písmena a),
c)
táto právnická osoba požaduje od svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch a
d)
toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž.“.
18.
V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu16)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16.
19.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Cenou služby pri obchodoch podľa odseku 1 písm. l) je dosiahnutý zisk z týchto obchodov po odpočítaní prípadnej straty z týchto obchodov v príslušnom zdaňovacom období.“.
20.
V § 49 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a 9“.
21.
V § 50 ods. 4 posledná veta znie: „Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka stal platiteľom alebo v priebehu kalendárneho roka prestal byť platiteľom, a to za obdobie kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa.“.
22.
V § 53 ods. 5 druhej vete sa za slovo „nájmu“ vkladajú slová „s dojednaným právom kúpy prenajatej veci“.
23.
V § 54 ods. 2 písm. b) sa za slovo „budovy,“ vkladajú slová „stavebné pozemky,“.
24.
V § 54 ods. 3 písm. a) sa za slovami „pomerného odpočítania dane“ vypúšťa čiarka a slová „alebo na iný účel ako na podnikanie“.
25.
V § 54 ods. 3 písm. c) sa za slovami „bez možnosti odpočítania dane“ vypúšťa čiarka a slová „alebo na iný účel ako na podnikanie“.
26.
V § 55 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 55 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo „uvedenom“.
28.
V § 56 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
dodania tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa zahraničná osoba zúčastnila ako prvý odberateľ,“.
29.
V § 61 ods. 5 sa suma „500 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 000 Sk“.
30.
V § 62 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak vysielajúci štát zahraničného zástupcu podľa § 61 ods. 2 písm. a) umožňuje vrátenie dane na základe predloženia kópie faktúry alebo iného dokladu o kúpe tovaru alebo služby od platiteľa, môže tento zahraničný zástupca namiesto originálu faktúry alebo iného dokladu o kúpe tovaru alebo služby od platiteľa doložiť k žiadosti o vrátenie dane kópiu týchto dokladov potvrdenú vedúcim misie alebo vedúcim konzulárneho úradu.“.
31.
V § 66 ods. 11 prvej vete sa na konci pripájajú slová „uplatnením dane zo základu dane podľa § 22 ods. 1 až 4“.
32.
V § 69 ods. 9 sa vypúšťajú slová „z iného členského štátu“.
33.
V § 71 ods. 1 štvrtej vete sa slovo „platby“ nahrádza slovami „jednej alebo viacerých platieb“ a slovo „platbu“ sa nahrádza slovami „jednu alebo viac platieb“.
34.
V § 71 odsek 4 znie:
„(4)
Za faktúru sa považuje aj
a)
cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, ak cestovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane,
b)
podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby, cenu vrátane dane a sumu dane.“.
35.
V § 75 ods. 1 sa vypúšťajú slová „rovnakého druhu“.
36.
V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky vyhotovenej faktúry musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.29)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z.“.
37.
V § 80 ods. 6 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.“.
38.
Za § 85b sa vkladá § 85c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§85c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 20 ods. 1 nevznikne, ak vznikla daňová povinnosť podľa § 20 ods. 4 doterajšieho predpisu.
(2)
Ak sa doklad o oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, vyhotovil do 31. decembra 2005 vrátane a nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal tento doklad po 31. decembri 2005, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom obdržal doklad o oprave základu dane.
(3)
Na tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla do 31. decembra 2005 vrátane sa uplatní čiastočné oslobodenie od dane podľa doterajšieho predpisu.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.