Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 15.07.2005
Časové verzie:
312/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2005
312
ZÁKON
z 29. júna 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a zákona č. 81/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
„V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na výkon práce na území Slovenskej republiky“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.