Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

733/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013
733
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len „elektrozariadenie") a s odpadom z nich, ktoré sú určené výhradne na účely ozbrojených síl alebo sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky.“.
2.
V § 2 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a miesto spätného odberu elektrozariadenia podľa § 54a ods. 14“.
3.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení.“.
4.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „l)“ sa vkladajú slová „p) alebo r)“.
5.
V § 7 ods. 3 v úvodnej vete sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „h)“ sa vkladá čiarka a slová „l) a r)“.
6.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
7.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až o) sa označujú ako písmená i) až n).
8.
V § 39 ods. 4 sa za slová „drobnými stavebnými odpadmi“ vkladajú slová „a elektroodpadmi z domácností“.
9.
V § 39 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad") z domácností (§ 54a ods. 4)“.
10.
V § 39 ods. 12 písm. a) sa vypúšťajú slová „a drobných stavebných odpadov“.
11.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožniť mu v rozsahu potrebnom na tento účel užívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov; ak takú možnosť obec nemá, je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení v uvedenom rozsahu zriadiť na jej pozemkoch zariadenie na zber elektroodpadu z domácností. Obec má nárok na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli z postupu podľa prvej vety.“.
12.
V § 44 ods. 1 druhej vete, § 44a ods. 1 druhej vete, § 46 ods. 1 druhej vete, § 46 ods. 2 druhej vete, § 48 ods. 1 druhej vete a § 48 ods. 2 druhej vete sa slová „pre ktoré“ nahrádzajú slovom „ktorých“.
13.
§ 45 sa vypúšťa.
14.
§ 47 sa vypúšťa.
15.
V § 49 ods. 7 sa slová „prípravu na zhodnotenie alebo zneškodnenie“ nahrádzajú slovami „zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie“.
16.
V § 51 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „potvrdené príslušným obvodným úradom životného prostredia“.
17.
V § 51 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
18.
Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„SIEDMA ČASŤ
ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD
§54a Základné ustanovenia
(1)
Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak.
(2)
Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré spadajú do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(3)
Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(4)
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
(5)
Prevenciou sú opatrenia zamerané na zníženie množstva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v ňom nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
(6)
Opätovné použitie elektroodpadu je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.
(7)
Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Za recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu činnosťou R1 podľa prílohy č. 2.
(8)
Spracovanie elektroodpadu je každá činnosť po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž a šrotovanie na účel spätného získavania komponentov, konštrukčných dielcov, spotrebných dielcov, materiálov a látok a všetky ďalšie činnosti vykonané na účely zhodnotenia, opätovného použitia alebo environmentálne vhodného zneškodnenia elektroodpadu.
(9)
Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie elektroodpadu podľa § 8 ods. 3 písm. d).
(10)
Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami elektronickej komunikácie s výnimkou osoby konajúcej výlučne na základe zmluvy o financovaní
a)
vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou,
b)
ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a) alebo
c)
dováža elektrozariadenia do Slovenskej republiky.
(11)
Distribútor je na účely tohto zákona právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá predáva elektrozariadenie spotrebiteľovi.
(12)
Uvedenie elektrozariadenia na trh je na účely tohto zákona okamih, keď je elektrozariadenie vyrobené v Slovenskej republike prvýkrát odplatne alebo bezodplatne ponúknuté na účely predaja, distribúcie alebo použitia, alebo keď je prvýkrát predmetom prevodu vlastníckych práv; za uvedenie elektrozariadenia na trh sa považuje aj dovoz elektrozariadenia.
(13)
Zmluva o financovaní je na účely tohto zákona zmluva o pôžičke, nájme, prenájme alebo predaji na splátky, alebo iná dohoda o odloženej platbe, týkajúca sa elektrozariadenia, bez ohľadu na to, či podmienky takejto zmluvy, dohody alebo dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční alebo môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto elektrozariadenia.
(14)
Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
(15)
Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 3a; osobitnú kategóriu elektrozariadení na účely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje s obsahom ortuti.
§54b Povinnosti výrobcu elektrozariadení
(1)
Výrobca elektrozariadení je povinný
a)
zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, najmä nesmie použiť špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia,
b)
vyznačiť pri uvedení elektrozariadenia na trh na elektrozariadení alebo na obale elektrozariadenia alebo vyznačiť na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji údaje, z ktorých bude možné zistiť osobu, ktorá uviedla elektrozariadenie na trh a údaj, či bolo elektrozariadenie uvedené na trh pred alebo po 13. auguste 2005; táto povinnosť sa nevzťahuje na svetelné zdroje,
c)
uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise [§ 68 ods. 3 písm. u)] na účely spätného odberu alebo oddeleného zberu; táto povinnosť sa nevzťahuje na svetelné zdroje; ak nie je možné elektrozariadenie takto označiť z dôvodu jeho veľkosti alebo funkčnosti, označí sa obal, návod na použitie a záručný list elektrozariadenia,
d)
pri uvádzaní na trh elektrozariadení, ktoré patria do kategórie 1 až 7 a 10 podľa prílohy č. 3a a žiariviek alebo svietidiel určených na použitie v domácnostiach, zabezpečiť, aby tieto neobsahovali materiály a súčiastky obsahujúce olovo, kadmium, ortuť, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery alebo šesťmocný chróm, okrem ustanovených prípadov [§ 68 ods. 3 písm. u)]; táto požiadavka sa nevzťahuje na náhradné dielce určené na opravu alebo na opätovné použitie elektrozariadení, ktorých pôvodné materiály a súčiastky mohli obsahovať olovo, ortuť, kadmium, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery a šesťmocný chróm,
e)
zabezpečiť individuálne alebo kolektívne spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu od pôvodcov s výnimkou historického elektroodpadu, ktorý nie je elektroodpadom z domácností (§ 54f ods. 3),
f)
plniť povinnosti podľa § 54e ods. 1, § 54f ods. 1 a § 54g ods. 1 tak, aby nadväzovali na systém spätného odberu alebo oddeleného zberu,
g)
spätne odobraté elektrozariadenie a elektroodpad z oddeleného zberu prednostne opätovne používať ako celok, inak ho odovzdať spracovateľovi elektroodpadu alebo do zariadenia na zber odpadov, ak takéto zariadenie vykonáva zber elektroodpadu výhradne pre spracovateľa elektroodpadu,
h)
oddelený zber a odovzdanie zozbieraného elektroodpadu spracovateľovi uskutočňovať tak, aby nedochádzalo k sťažovaniu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu,
i)
zabezpečiť minimálne dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením,
j)
poskytnúť spracovateľom informácie potrebné na environmentálne vhodné spracovanie elektroodpadu, najmä údaje o nebezpečných látkach,69) možnostiach opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu, prípadne spôsobu ich zneškodnenia; tieto informácie je povinný poskytnúť pre každú kategóriu nového elektrozariadenia pri jeho uvedení na trh a zverejniť ich najmä v návodoch na použitie, na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh,
k)
informovať spotrebiteľov o požiadavke nezneškodňovať elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale odovzdávať ho na miestach na to určených, o ich úlohe, ktorou prispievajú na opätovné použitie, materiálové zhodnotenie alebo iný spôsob zhodnotenia elektroodpadu, o možných vplyvoch elektroodpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v ňom prítomných nebezpečných látok69) a o význame grafického symbolu uvedeného v písmene c),
l)
požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od začatia činnosti,
m)
v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uviesť, ak je fyzickou osobou-podnikateľom
1.
obchodné meno a miesto podnikania,
2.
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3.
identifikačné číslo,
4.
údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
5.
výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
6.
kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
n)
v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uviesť, ak je právnickou osobou
1.
obchodné meno a sídlo,
2.
identifikačné číslo,
3.
údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
4.
výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení,
5.
kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,
o)
oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol do žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
p)
viesť evidenciu a na základe evidencie do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať ministerstvu za predchádzajúci kalendárny rok
1.
množstvo elektrozariadení podľa kategórií, ktoré uviedol na trh, množstvo elektrozariadení predaných na použitie v domácnostiach uvádzať samostatne,
2.
množstvo zozbieraného elektroodpadu podľa kategórií, množstvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádzať samostatne,
3.
množstvo a kategóriu zozbieraného opätovne použitého elekroodpadu,
4.
množstvo a kategóriu recyklovaného a zhodnoteného elektroodpadu,
5.
množstvo a kategóriu vyvezeného zozbieraného elektroodpadu,
6.
plnenie ustanovených limitov podľa písmena i),
r)
zverejniť do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh informácie o opätovnom použití a spracovaní pre každý druh elektrozariadenia.
(2)
Množstvo podľa odseku 1 písm. p) sa uvádza v kilogramoch.
(3)
Za plnenie ustanovených limitov podľa odseku 1 písm. i) sa považuje potvrdené zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia elektroodpadu aj na území iného členského štátu Európskej únie. Pri vývoze elektroodpadu na územie nečlenského štátu Európskej únie sa za plnenie ustanovených limitov považuje zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia, ak vývozca preukáže, že sa uskutočnili za podmienok porovnateľných s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.
§54c Povinnosti distribútora a oprávnenie spotrebiteľa
(1)
Distribútor, ktorý uskutočňuje spätný odber, je povinný o tom informovať obvyklým spôsobom spotrebiteľa.
(2)
Distribútor je povinný uskutočňovať spätný odber bezplatne. Distribútor môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.
(3)
Distribútor, ktorý uskutočňuje spätný odber, je povinný vykonávať spätný odber elektrozariadení a ich odovzdávanie spracovateľovi elektroodpadu tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu.
(4)
Spotrebiteľ je oprávnený bezplatne odovzdať elektrozariadenie do systému spätného odberu alebo elektroodpad do systému oddeleného zberu.
§54d Povinnosti spracovateľa elektroodpadu
Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 19 tohto zákona povinný
a)
voliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie elektroodpadu alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
b)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie elektroodpadu v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia vydanom podľa § 7 ods. 1 písm. r),
c)
vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 69),
d)
viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu,
e)
viesť a uchovávať v ustanovenom rozsahu evidenciu o množstve a kategóriách prevzatého spracovaného elektroodpadu a spôsobe jeho spracovania,
f)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie výrobcovi elektrozariadenia a štvrťročne Recyklačnému fondu,
g)
nakladať s elektroodpadom tak, aby bol predovšetkým zbavený látok nebezpečných pre životné prostredie, prednostne odobrať z elektroodpadu všetky kvapaliny a komponenty, vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
h)
zabezpečiť úplné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu a zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu, najmä recykláciou, ako aj zabezpečenia zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
i)
zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
j)
prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie elektroodpad z domácností bez požadovania poplatku alebo inej platby od jeho konečného držiteľa,
k)
plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
l)
skladovať a spracovať elektroodpad podľa ustanovených technických požiadaviek.
§54e Nakladanie s elektroodpadom z domácností
(1)
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2)
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh pred 13. augustom 2005 (ďalej len “historický elektroodpad„) z domácností, odovzdaného za predchádzajúci kalendárny rok, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí ministerstvo pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení podľa § 54b ods. 1 písm. p).
(3)
Výrobca elektrozariadení je oprávnený pri predaji elektrozariadenia uvádzať na elektrozariadení, alebo na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností pochádzajúcim z týchto elektrozariadení. Výška recyklačného poplatku musí zodpovedať skutočne vynaloženým nákladom na nakladanie s elektroodpadom. Po uplynutí ustanovených termínov (§ 81 ods. 21) sa uvádzanie recyklačných poplatkov na elektrozariadení zakazuje.
(4)
Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na výrobcov elektrozariadení uvádzajúcich na trh elektrozariadenia prostriedkami elektronickej komunikácie, a to v prípade, ak je miesto plnenia alebo určenia na území Slovenskej republiky.
(5)
Na elektroodpad z domácností, ktorý je komunálnym odpadom, sa nevzťahujú ustanovenia § 39 okrem odsekov 4 a 5, ktoré sa naň vzťahujú primerane a odseku 15.
§54f Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností
(1)
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
(2)
Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie alebo rovnakého funkčného určenia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri jeho predaji.
(3)
Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený v odseku 2, zabezpečí jeho držiteľ.
§54g Nakladanie s elektroodpadom zo svetelných zdrojov
(1)
Nakladanie s elektroodpadom podľa prílohy č. 3a bodu 5 zabezpečí výrobca svetelných zdrojov individuálne alebo kolektívne bez rozdielu miesta vzniku elektroodpadu a dátumu uvedenia svetelného zdroja na trh.
(2)
Na výrobcu svetelných zdrojov sa rovnako vzťahuje § 54e ods. 4.
§54h Spoločné ustanovenie
(1)
Výrobca elektrozariadení, ktorý plní povinnosti podľa § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne a výrobca svetelných zdrojov, ktorý plní povinnosti podľa § 54g ods. 1 individuálne sú povinní pri uvedení elektrozariadenia na trh poskytnúť záruku na zabezpečenie týchto povinností formou viazaného bankového účtu alebo zodpovedajúceho poistenia. Výška záruky sa určí ako súčin množstva elektrozariadení podľa kategórií a príslušnej sadzby.
(2)
Kolektívne zabezpečovanie spätného odberu, oddeleného zberu a nakladania s elektroodpadom nezbavuje výrobcu zodpovednosti za plnenie ustanovených limitov.
(3)
Výrobca elektrozariadení môže uzatvoriť s obcou zmluvu o zavedení a prevádzkovaní systému oddeleného zberu elektroodpadu na jej území.
§54i Príspevok do Recyklačného fondu za elektrozariadenia
(1)
Výrobca elektrozariadení je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za elektrozariadenia, v množstve rovnajúcom sa elektroodpadu, pre ktoré nezabezpečil zber elektroodpadov a ich zhodnotenie, opätovné použitie alebo recykláciu sám alebo kolektívne v rozsahu ustanovených limitov [§ 54b ods. 1 písm. i)]; príspevok sa platí podľa § 56 ods. 1 za kalendárny štvrťrok.
(2)
Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobcovia elektrozariadení, ktorí uvádzajú výrobky na trh v Slovenskej republike.
(3)
Výrobca elektrozariadení platí príspevok podľa § 41 ods. 13 a 14.
(4)
Výrobca elektrozariadení je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia činnosti, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.
(5)
Výrobca elektrozariadení je povinný
a)
viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b)
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.“.
Doterajšia siedma až desiata časť sa označujú ako ôsma až jedenásta časť.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
„69)
§ 3 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.“.
19.
V § 55 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
elektrozariadení (§ 54i)“.
20.
V § 55 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).
21.
V § 55 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).
22.
V § 58 ods. 2 sa slovo „sedemnásť“ nahrádza slovom „šestnásť“ a v písmene a) sa slovo „jedenásť“ nahrádza slovom „desať“ a slová „písm. a) až k)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a) až j)“.
23.
V § 62 ods. 1 písm. a) piaty bod znie:
„5.
uvedenie elektrozariadenia na trh (§ 54a ods. 12),“.
24.
V § 62 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.
Doterajší ôsmy až jedenásty bod sa označuje ako siedmy až desiaty bod.
25.
V § 67 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Slovenská obchodná inšpekcia (§ 72b)“.
26.
V § 68 ods. 2 písm. d) sa za slová „(§ 40a ods. 3)“ vkladajú slová „a Register výrobcov elektrozariadení [§ 54b ods. 1 písm. l)]“.
27.
V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenami u) až z), ktoré znejú:
„u)
zapíše výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení,
v)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 54b ods. 1 písm. p),
z)
určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 54b ods. 1 písm. p) prvého bodu.“.
28.
V § 68 ods. 3 písm. p) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
29.
V § 68 sa odsek 3 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
„u)
podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, o spracovaní a skladovaní elektroodpadu, o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, o ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu, o náležitostiach žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení, zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje siedma časť zákona a prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu,
v)
podrobnosti o výške sadzby a o spôsobe výpočtu záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení.“.
30.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo vo vzťahu k Európskym spoločenstvám je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä
a)
každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa § 68 ods. 2 písm. v),
b)
každý tretí rok údaje podľa dotazníka Európskej komisie.“.
31.
V § 71 písm. f) druhom bode sa slová „prepravných listov“ nahrádzajú slovami „sprievodných listov“.
32.
§ 71 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
potvrdí správnosť údajov uvedených v čestnom vyhlásení o ponechaní si starého vozidla [§ 51 ods. 3 písm. a)].“.
33.
Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý znie:
§72b
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)
je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 41 ods. 3 až 6 a odseku 9, § 54b ods. 1 písm. a) až d), g), j) a k),
b)
ukladá pokuty (§ 78) za porušenia povinností podľa písmena a).
(2)
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení
a)
odoberať vzorky zariadení na vykonanie skúšky,
b)
požadovať sprievodné listiny zariadení,
c)
kontrolovať označovanie zariadení uvádzaných do obehu,
d)
upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
e)
zadržať prepravu alebo predaj zariadení a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
f)
uložiť stiahnutie elektrozariadenia z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedá ustanoveniam tohto zákona.“.
34.
V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:
„s)
nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. a) až c), g), h) a § 54c ods. 2,
t)
poruší povinnosť podľa § 19 ods. 8,
u)
neohlási údaje podľa § 21 ods. 1 písm. n).“.
35.
V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zm) a zn), ktoré znejú:
„zm) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. e), f), i) až r), § 54c ods. 1 a 3, § 54d písm. a) až l), § 54e ods. 1 až 3, § 54f ods. 1 a 2, § 54g ods. 1 a § 81 ods. 19,
zn) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l).“.
36.
V § 78 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. d),“.
37.
V § 78 ods. 3 písm. g) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.
38.
§ 81 sa dopĺňa odsekmi 19 až 23, ktoré znejú:
„(19)
Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný do 30. júna 2005 podať ministerstvu žiadosť o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení.
(20)
Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný prvé ohlásenie podľa § 54b ods. 1 písm. p) uskutočniť za rok 2004 na základe odhadu množstiev uvedených v § 54b ods. 1 písm. p) prvom až piatom bode.
(21)
Povinnosť výrobcu elektrozariadení uvedená v § 54e ods. 3 platí pre elektrozariadenie podľa kategórie 2 až 10 prílohy č. 3a do 13. februára 2011 a pre elektrozariadenie podľa kategórie 1 prílohy č. 3a do 13. februára 2013.
(22)
Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. a) zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2005 a 2006 do 30. júna 2008 a následne každé dva roky.
(23)
Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. b) vo veciach elektrozariadení a elektroodpadu zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2004 až 2006 do 30. septembra 2007 a následne každé tri roky.“.
39.
Príloha č. 1a sa dopĺňa bodmi 8 až 10, ktoré znejú:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 037, 13. 02. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 037, 13. 02. 2003).
10.
Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Ú. v. ES L 377, 31. 12. 1991).“.
40.
V prílohe č. 2 kód R12 znie: „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.“.
41.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:
„Príloha č. 3a k zákonu č. 223/2001 Z. z.
KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SIEDMA ČASŤ ZÁKONA
1. Veľké domáce spotrebiče
2. Malé domáce spotrebiče
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika
5. Svetelné zdroje
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty.“.

Čl. II

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 77 ods. 1 sa slová „platí za komunálne odpady“ nahrádzajú slovami „platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 54a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.“.
2.
V § 77 ods. 3 posledná veta znie: „To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.“.
3.
V § 77 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa veta za druhou bodkočiarkou.
4.
§ 78 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku, platí sa poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.“.
5.
V § 79 ods. 3 písm. b) sa tretí bod označuje ako písmeno c) a za slovo „zamestnancov“ sa vkladajú slová „pripadajúceho na určené obdobie“.
6.
V § 79 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
ak nie je možné postupovať podľa písmena a)
1.
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa, ktorý predchádza týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80 o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, alebo
2.
počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca určeného obdobia.“.
7.
§ 81 vrátane nadpisu znie:
§81 Vyrubenie poplatku a spôsob platenia poplatku
(1)
Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
(2)
Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, platí poplatok spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)
(3)
Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, upraví obec výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.“.
8.
§ 82 vrátane nadpisu znie:
§82 Vrátenie poplatku
(1)
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,11)
a)
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b)
svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby, alebo
c)
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
(2)
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 100 Sk.
(3)
Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Spôsob a formu vrátenia poplatku pri množstvovom zbere obec upraví vo všeobecne záväznom nariadení obce.11)
(4)
Obec môže v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným nariadením11) na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 alebo môže poplatok odpustiť.“.
9.
V § 83 sa vypúšťajú odseky 1 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 393/2002 Z. z., zákonom č. 529/2002 Z. z., zákonom č. 188/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 525/2003 Z. z., zákonom č. 24/2004 Z. z., zákonom č. 443/2004 Z. z., zákonom č. 587/2004 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou bodov 11, 13 a 14, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. b), c), e) až h), § 54c až 54i, bodov 19 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. augusta 2005, bodu 18 § 54b ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.