Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2020

Znenie účinné: od 01.01.2014
453/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014
453
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.