Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

Znenie účinné: od 01.01.2006
439/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006
439
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 391/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak sa nevykonáva v priestore zamestnávateľa,“.
2.
V § 14 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 a 2 sa slová „§ 138 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 10“.
3.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa za slová „verejnej funkcie“ vkladá čiarka a slová „alebo na výkon odborovej funkcie podľa osobitného predpisu,45)“ sa nahrádzajú slovami „na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady podľa osobitného predpisu,45) ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy,“.
4. V § 30 písm. b), § 46 ods. 1, § 47 ods. 2 a § 56 ods. 2 sa slová „§ 138 ods. 1 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 1 až 6“.
5.
V § 31 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája táto veta: „Podmienka zaplatenia poistného sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného ku dňu splatnosti poistného je v úhrne nižšia ako 100 Sk.“.
6.
V § 31 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) posledná veta platí rovnako.“.
7.
V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) posledná veta platí rovnako.“.
8.
V § 68 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Poistencovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, a tento nárok si neuplatní, sa obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku podľa odseku 1, skráti o obdobie, počas ktorého by mal nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Poistencovi, ktorý ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňa podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, tento nárok si neuplatní, a ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, bol poistený v nezamestnanosti sedem rokov nepretržite, sa obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku podľa odseku 1, skráti o dvojnásobok obdobia, počas ktorého by mal nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti.“.
9.
Doterajší text § 70 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.“.
10.
V § 72 ods. 3 sa za slová „choroby z povolania“ vkladajú slová „a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom.“.
11.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Osobný mzdový bod sa určuje na hodnotu 0,67.
(4)
Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti tejto fyzickej osoby vykonávať zárobkovú činnosť, osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako. Na určenie osobného mzdového bodu platí odsek 3 druhá veta rovnako.“.
12.
V § 80 ods. 2 sa slová „Poistencovi, ktorému“ nahrádzajú slovami „Poistencovi a fyzickej osobe uvedenej v § 70 ods. 2, ktorým“, slová „poistenec ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku nesplnil“ sa nahrádzajú slovami „poistenec a fyzická osoba uvedená v § 70 ods. 2 ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku nesplnili“ a slovo „jeho“ sa nahrádza slovom „ich“.
13.
V § 81 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To platí aj vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 a 2 alebo podľa § 70 ods. 1 a poberá invalidný dôchodok podľa § 266.“.
14.
V § 84 ods. 1 a § 232 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 138 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 12“.
15.
V § 99 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
16.
V § 138 sa vypúšťa odsek 3. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 77.
Doterajšie odseky 4 až 24 sa označujú ako odseky 3 až 23.
17.
V § 138 ods. 11 písm. a) a b) sa slová „v odseku 11“ nahrádzajú slovami „v odseku 10“.
18.
V § 138 ods. 15 sa slová „v odseku 15“ nahrádzajú slovami „v odseku 14“.
19.
V § 138 ods. 17 sa slová „v odseku 11, odseku 12 písm. a) a b) a v odsekoch 13 a 15“ nahrádzajú slovami „v odseku 10, odseku 11 písm. a) a b) a v odsekoch 12 a 14“.
20.
V § 138 ods. 20 sa slová „v odseku 11“ nahrádzajú slovami „v odseku 10“ a slová „v odseku 13“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 12“.
21.
V § 156 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
22.
Za § 168 sa vkladá § 168a, ktorý znie:
§168a
(1)
Štát poskytuje finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na úhradu nákladov na invalidné dôchodky podľa § 70 ods. 2, vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky po poberateľovi invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 2.
(2)
Finančné prostriedky na úhradu nákladov na invalidné dôchodky uvedené v odseku 1 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva.“.
23.
V § 227 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní.“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
24.
V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f)“.
25.
Doterajší text § 249 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Poistencom na účely § 226 ods. 1 písm. a) a odseku 2 nie je fyzická osoba, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.“.
26.
§ 263 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 2 má aj fyzická osoba narodená v období od 1. januára 1987 do 31. decembra 2004, ktorá sa stala invalidnou podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2005 pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka.“.
27.
V § 276 ods. 3 sa slová „§ 138 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 14“.
28.
V § 278 ods. 1 sa slová „§ 138 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 10“ a slová „§ 138 ods. 13 a 14“ sa nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 12 a 13“.
29.
V § 279 ods. 1 sa slová „§ 138 ods. 15 a 16“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 14 a 15“.
30.
Za § 282 sa vkladá § 282a, ktorý znie:
§282a
Sociálna poisťovňa nesmie na splnenie záväzku zdravotnej poisťovne alebo zdravotníckeho zariadenia, ktorého zriaďovateľom je štát, obec alebo vyšší územný celok, prijať od právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu splatnú a nepremlčanú pohľadávku na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne na dlžnom poistnom na dôchodkové zabezpečenie alebo na dlžnom príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004.“.
31.
V § 284 písm. a) sa slová „a z poistného na poistenie v nezamestnanosti“ nahrádzajú slovami „poistného na poistenie v nezamestnanosti a z poistného do rezervného fondu“ a slová „a na poistnom na poistenie v nezamestnanosti“ sa nahrádzajú slovami „na poistnom na poistenie v nezamestnanosti a na poistnom do rezervného fondu“.
32.
Názov ôsmej časti znie:
„ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
33.
Za § 294 sa vkladá § 294a, ktorý znie:
§294a
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.“.
34.
V prílohe č. 4 kapitole V v položke 6 písm. a) sa v stĺpci miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % slová „20 - 30“ nahrádzajú slovami „40 - 60“.
35.
Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 5, ktorá znie:
„Príloha č. 5
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 79/7/EHS o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 006, 10. 01. 1979).“.

Čl. II

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. januárom 2005 bola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a v tomto období nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) ak sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení najneskôr do 30 dní od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) vzniknutého po 30. júni 2006.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2.
V § 17 ods. 2 sa slová „v § 14 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 14 ods. 2 a 3“.
3.
V § 63 ods. 2 druhej vete sa slová „zápisu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra“ nahrádzajú slovami „začatia vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti“.
4.
V § 82 odsek 5 znie:
„(5)
Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných emitentom so sídlom v Slovenskej republike a vkladov v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike musí byť najmenej 30 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.
5.
V § 91 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ostatných“.
6.
V § 91 ods. 3 a 4 sa slová „12 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
7.
V § 91 ods. 5 sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
8.
V § 91 ods. 5 písm. b) sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.
9.
V § 91 ods. 5 písm. c) sa slová „70 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
10.
V § 91 ods. 6 písm. a) sa slová „110 %“ nahrádzajú slovami „111 %“.
11.
V § 91 ods. 6 písm. b) sa slová „120 %“ nahrádzajú slovami „143 %“.
12.
V § 91 ods. 6 písm. c) sa slová „130 %“ nahrádzajú slovami „200 %“.
13.
V § 91 ods. 7 písm. a) sa slová „18 mesiacov“ nahrádzajú slovami „24 mesiacov“.
14.
V § 91 ods. 10 písm. b) sa slová „dva percentuálne body“ nahrádzajú slovami „tri percentuálne body“.
15.
V § 91 ods. 10 písm. c) sa slová „tri percentuálne body“ nahrádzajú slovami „päť percentuálnych bodov“.
16.
V § 112 ods. 2 sa slová „najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno predpokladať, a ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemožno zaručiť“ nahrádzajú slovami „a ponúkať služby alebo plnenia, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením“ a na konci sa pripája táto veta: „Čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Čl. IV

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004 okrem čl. I druhého až štvrtého bodu, ôsmeho až štrnásteho bodu, šestnásteho až dvadsiateho bodu, dvadsiateho druhého bodu, dvadsiateho šiesteho bodu až dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho druhého bodu, tridsiateho tretieho a tridsiateho piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.