Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu 2003

Znenie účinné: od 05.07.2003
Časové verzie:
235/2003 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 05.07.2003
235
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. marca 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu.
Ratifikačná listina bola uložená 9. júna 1992 u vlády Švédskeho kráľovstva, ktorá bola v tom čase depozitárom Dohody o voľnom obchode. Dňom 16. októbra 1996 sa stala depozitárom dohody vláda Nórskeho kráľovstva. Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1992.
Slovenská republika ako nástupnícky štát Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do nej sukcedovala 19. apríla 1993.
Vyhlasuje sa aktualizované znenie dohody k 1. júlu 2002.
K oznámeniu č. 235/2003 Z. z.
DOHODA o voľnom obchode medzi Európskym združením voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a Slovenskou republikou