Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z.

Znenie účinné: od 01.03.2002 do 30.06.2002 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
87/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2002 do 30.06.2002
87
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. februára 2002,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 6b ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi rozdiel medzi preukázanými výdavkami vynaloženými na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú aj jeho manželke alebo manželovi a ich vyživovaným deťom,2) ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti v mieste výkonu práce zamestnanca, a úhradou, ktorú im zdravotná poisťovňa uhradila podľa osobitného predpisu.2a)".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 15 ods. 4 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z." nahrádza citáciou „§ 12 ods. 6 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov".
3.
Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý znie:
§6c
(1)
Ak boli liečebné výdavky uhradené v národnej mene niektorej z krajín Európskej menovej únie, náhrada sa po 1. januári 2002 vyplatí v eurách podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska v kurzovom lístku platnom k prvému pracovnému dňu v roku 2002.
(2)
Ak zamestnávateľ pred účinnosťou tohto nariadenia pri posudzovaní žiadosti o náhradu liečebných výdavkov vynaložených na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť postupoval v súlade s § 6b ods. 1, považuje sa tento postup za postup podľa tohto nariadenia.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.