Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska 2021

Znenie účinné: od 20.12.2002
Časové verzie:
699/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2002
699
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. a) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 12. decembra 2002 č. 10/2002 o hlásení predkladanom vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí Národnej banke Slovenska.
Týmto opatrením sa ustanovuje štruktúra hlásenia o hodnote vydaných elektronických peňazí vydavateľom platobného prostriedku elektronických peňazí a o počte ním vydaných platobných prostriedkov elektronických peňazí v obehu, ako aj rozsah, obsah, členenie, termín, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takéhoto hlásenia vrátane metodiky na jeho vypracúvanie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.