Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa

Znenie účinné: od 01.01.2003 do 31.12.2003 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
658/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2003
658
ZÁKON
z 15. novembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Prídavok je 270 Sk.“.
2.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
3.
V § 8 ods. 2 sa slová „Sumy podľa odsekov 1 a 2" nahrádzajú slovami „Sumu podľa odseku 1", slová „tieto sumy vynásobia" sa nahrádzajú slovami „táto suma vynásobí" a slová „Upravené sumy sa zaokrúhlia" sa nahrádzajú slovami „Upravená suma sa zaokrúhli".
4.
V § 9 ods. 1 sa slová „1,37-násobku" nahrádzajú slovami „2,2-násobku".
5.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Príspevok pri príjme spoločne posudzovaných osôb podľa § 13 neprevyšujúcom 1,37-násobku súčtu súm pripadajúcich na spoločne posudzované osoby podľa osobitného predpisu21) je:
a)
410 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,
b)
560 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku,
c)
620 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.“.
6.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Príspevok pri príjme spoločne posudzovaných osôb podľa § 13 prevyšujúcom 1,37-násobku súčtu súm a neprevyšujúcom 2,2-násobku súčtu súm pripadajúcich na spoločne posudzované osoby podľa osobitného predpisu21) je:
a)
210 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,
b)
320 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku,
c)
350 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
7.
V § 10 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2".
8.
V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Okresný úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 1 aj v prípade, ak z informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
9.
V § 18 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2".
10.
V § 22 odsek 8 znie:
„(8)
Prvá úprava súm podľa § 8 ods. 2 a § 10 ods. 3 sa vykoná k 1. septembru 2004.“.
11.
Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:
§23a
Pôsobnosť, ktorú má podľa § 18 okresný úrad, v období od 1. januára 2003 do 30. júna 2003 má aj Sociálna poisťovňa.“.
12.
V § 25 sa slová „okrem § 8 ods. 2, § 14, § 16 až 18" nahrádzajú slovami „okrem § 14, 16 a 17".

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.