Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 2021

Znenie účinné: od 01.01.2005
445/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005
445
ZÁKON
z 3. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) sa mení a dopĺňa takto:
V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 31 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 445/2001 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy vyšších územných celkov s výnimkou ustanovení čl. I bod 1 až 63 a bodu 64 § 55d ods. 1, 3 až 6 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.