Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z. 2020

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 01.08.2001
Časové verzie:
257/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2001
257
ZÁKON
zo 14. júna 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa bodkočiarka za slovom „úrazu“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa tieto slová: „ak nemá nárok na výsluhový dôchodok podľa § 26 alebo § 27 alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa § 29 alebo § 30.“.
Text za doterajšou bodkočiarkou sa upravuje ako samostatná veta.
2.
§ 59 znie:
§59
Výsluhové príspevky a výsluhové dôchodky sa zvyšujú s prihliadnutím na rast životných nákladov a s prihliadnutím na rast priemerného služobného príjmu profesionálneho vojaka. Zvýšenie výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov najskôr odo dňa zvýšenia dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou ustanoví osobitný zákon.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.