Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z. 2021

Znenie účinné: od 15.07.2000
Časové verzie:
214/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2000
214
ZÁKON
z 3. júla 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. a) sa za slovo „podmienok“ vkladajú slová „vyrába tovary určené na vývoz alebo poskytuje služby určené na vývoz, alebo“.
2.
V § 4 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
priamym financovaním poskytovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru zahraničnému odberateľovi alebo zahraničnému dodávateľovi za zmluvne dohodnutých podmienok,
f)
spolufinancovaním spoločné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou a bankami so sídlom v Slovenskej republike, pobočkami zahraničnej banky umiestnenými v Slovenskej republike alebo bankami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená g) až j).
3.
§ 4 sa dopĺňa písmenom k) ktoré znie:
„k)
zaisťovaním činnosť, pri ktorej vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou vykonávajúcou poistenie alebo zaistenie s cieľom delenia rizík vzniknutých v súvislosti s vykonávaním poistenia.“.
4.
V § 5 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
5.
§ 6 a 7 znejú:
§6
(1)
Rada banky je štatutárnym orgánom Eximbanky.
(2)
Rada banky
a)
schvaľuje organizačný poriadok Eximbanky a jeho zmeny,
b)
schvaľuje rokovací poriadok Rady banky,
c)
udeľuje súhlas na vysielanie zamestnancov Eximbanky do riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov obchodných spoločností,
d)
určuje mzdu a iné požitky guvernéra a viceguvernérov podľa osobitného predpisu,2)
e)
zodpovedá za hospodárenie Eximbanky,
f)
schvaľuje úverové podmienky Eximbanky,
g)
schvaľuje podmienky úverového poistenia Eximbanky,
h)
schvaľuje podmienky poskytovania záruk Eximbanky,
i)
schvaľuje prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a zaťaženie nehnuteľností vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb.
(3)
Rada banky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky schvaľuje obchodno-finančný plán Eximbanky.
(4)
Rada banky predkladá ministerstvu na schválenie návrh ročnej účtovnej závierky a rozdelenia hospodárskeho výsledku.
(5)
Rada banky po prerokovaní s ministerstvom predkladá vláde
a)
na schválenie návrh
1.
stanov Eximbanky a návrh ich zmien,
2.
na zvýšenie alebo zníženie základného imania,
b)
na stanovisko návrh
1.
rozpočtu Eximbanky na nasledujúci kalendárny rok,
2.
ročnej správy o výsledku hospodárenia.
(6)
Rada banky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh
1.
rozpočtu Eximbanky na nasledujúci kalendárny rok,
2.
ročnej správy o výsledku hospodárenia.
§7
(1)
Rada banky má najmenej päť a najviac sedem členov. Členmi Rady banky sú: guvernér, viceguvernéri a ďalší členovia, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky.
(2)
Za Radu banky je oprávnený podpisovať vždy guvernér a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti guvernéra je oprávnený podpisovať viceguvernér a člen Rady banky.
(3)
Guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov Rady banky vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(4)
Funkčné obdobie guvernéra a viceguvernérov v Rade banky je šesť rokov a ostatných členov Rady banky tri roky.
(5)
Členstvo v Rade banky môže byť najviac dve funkčné obdobia za sebou.
(6)
Ak sa uvoľní funkcia guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov Rady banky pred skončením funkčného obdobia, doba výkonu funkcie obsadenej po jej uvoľnení bude trvať v priebehu zvyšnej časti doby výkonu funkcie predchodcu.
(7)
S členstvom v Rade banky je nezlučiteľná funkcia člena v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a ostatných podnikateľov, ktorí sú vývozcom, dovozcom, bankou vývozcu alebo bankou dovozcu podľa tohto zákona. Člen Rady banky nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(8)
Člen Rady banky nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky3) alebo pobočky zahraničnej banky,4) alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti.
(9)
Vláda odvolá z funkcie člena Rady banky, ak
a)
porušil tento zákon alebo iný súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Rade banky.
(10)
Člen Rady banky sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej Rade banky. Členstvo v Rade banky zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov Rady banky pod ich minimálny počet, členstvo v Rade banky zaniká až vymenovaním nového člena Rady banky. Výkon práv a povinností guvernéra a viceguvernérov zaniká vždy až po vymenovaní nového guvernéra a viceguvernérov vládou.
(11)
Vláda môže odvolať z funkcie člena Rady banky na návrh ministra podľa odseku 3 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9.
(12)
Členom Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky, patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí Dozorná rada.“.
6.
§ 8 sa vypúšťa.
7.
§ 9 a 10 znejú:
§9
(1)
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Eximbanky, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. V prípade zistenia porušenia povinností Radou banky alebo guvernérom alebo zistenia závažných nedostatkov v hospodárení Eximbanky uloží Rade banky alebo guvernérovi prijať opatrenia na nápravu a informuje štátny dozor.
(2)
Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, do všetkých písomností vrátane zmlúv uzatvorených Eximbankou, dokladov a záznamov týkajúcich sa činností Eximbanky.
(3)
Dozorná rada na návrh Rady banky schvaľuje
a)
zásady hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania Eximbanky,
b)
spôsob tvorby fondov, ich výšku a spôsob ich použitia,
c)
výročnú správu,
d)
rokovací poriadok Dozornej rady.
(4)
Dozorná rada sa vyjadruje najmä k návrhu
a)
na zvýšenie alebo zníženie základného imania,
b)
úverových podmienok,
c)
podmienok úverového poistenia,
d)
podmienok poskytovania záruk,
e)
obchodno-finančného plánu,
f)
rozpočtu Eximbanky na nasledujúci kalendárny rok,
g)
na prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a k návrhu na zaťaženie nehnuteľnosti vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb,
h)
ročnej správy o výsledku hospodárenia,
i)
na prijímanie úverov Eximbankou,
j)
ktorý by mohol materiálne zvýhodňovať členov Rady banky a ich blízkych osôb, s ktorými má spoločné obchodné dohody a ktoré sú klientmi Eximbanky.
(5)
Dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a je povinná o výsledku preskúmania podať správu ministerstvu.
(6)
Dozorná rada rozhoduje o výbere audítorov5) na overenie účtovnej závierky.
§10
(1)
Dozorná rada má najmenej päť a najviac jedenásť členov vrátane jej predsedu, pričom ich počet musí byť vždy nepárny. Členov Dozornej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. Predsedu Dozornej rady volia a odvolávajú jej členovia tajným hlasovaním.
(2)
Funkčné obdobie členov Dozornej rady je šesť rokov. Členstvo v Dozornej rade môže trvať najviac dve funkčné obdobia za sebou.
(3)
Člen Dozornej rady nemôže byť členom iného orgánu Eximbanky.
(4)
S členstvom v Dozornej rade je nezlučiteľné členstvo v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných podnikateľov, ktorí sú vývozcom, dovozcom, bankou vývozcu alebo bankou dovozcu podľa tohto zákona. Člen Dozornej rady nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene Eximbanky, banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(5)
Člen Dozornej rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky3) alebo pobočky zahraničnej banky,4) alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činností.
(6)
Vláda odvolá z funkcie člena Dozornej rady, ak
a)
porušil tento zákon alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Dozornej rade.
(7)
Vláda môže odvolať z funkcie členov Dozornej rady na návrh ministra podľa odseku 1 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.
(8)
Člen Dozornej rady sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej Dozornej rade. Členstvo v Dozornej rade zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov Dozornej rady pod ich minimálny počet, zaniká členstvo v Dozornej rade až vymenovaním nového člena Dozornej rady.
(9)
Výkon funkcie člena Dozornej rady je nezastupiteľný.
(10)
Členom Dozornej rady patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo.“.
8.
§ 11 až 13 sa vypúšťajú.
9.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
§14 Guvernér
(1)
Guvernér je predsedom Rady banky. Funkcia guvernéra je nezlučiteľná s členstvom v ostatných orgánoch Eximbanky.
(2)
Guvernér zastupuje Eximbanku navonok.
(3)
O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu Rady banky, môže rozhodnúť guvernér spolu s viceguvernérmi. Rozhodnutie môže byť prijaté len v prípade ich jednomyseľného súhlasu. O takto prijatom rozhodnutí musí guvernér informovať Radu banky na jej najbližšom rokovaní.
(4)
Guvernér je oprávnený zriadiť zbor poradcov zložený z odborníkov príslušných oblastí, ktoré sú predmetom činností Eximbanky a ktorí nie sú jej zamestnancami. Členov zboru poradcov vymenúva a odvoláva guvernér.“.
10.
V § 16 sa za slovo „nimi“ vkladá čiarka a slová „o systéme vnútornej kontroly, štruktúre a organizácii Eximbanky“.
11.
V § 17 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
12.
§ 19 sa vypúšťa.
13.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa za slovo „financovanie“ vkladajú slová „alebo refinancovanie“.
14.
V § 20 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
15.
V § 20 ods. 2 sa slovo „vládou“ nahrádza slovami „Radou banky“.
16.
V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo „financovanie“ vkladajú slová „alebo refinancovanie“ a za slovo „vývozu“ sa vkladá slovo „tovarov,“.
17.
V § 21 ods. 2 sa slovo „vládou“ nahrádza slovami „Radou banky“.
18.
V § 22 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
19.
V § 22 ods. 3 sa slovo „vládou“ nahrádza slovami „Radou banky“.
20.
V § 23 ods. 2 sa za slovo „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a)“.
21.
V § 23 ods. 3 sa slovo „vládou“ nahrádza slovami „Radou banky“.
22.
V § 24 ods. 1 sa slová „odberateľa alebo odberateľom“ nahrádzajú slovami „v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine“.
23.
V § 24 odsek 5 znie:
„(5)
Eximbanka ďalej môže
a)
eskontovať a reeskontovať zmenky,
b)
na účely tohto zákona vydávať dlhopisy podľa osobitného predpisu,8)
c)
investovať dočasne voľné finančné prostriedky na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu,10)
d)
prijať finančný úver v slovenskej mene alebo v cudzej mene od banky so sídlom v Slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí podľa osobitného predpisu,11)
e)
poskytnúť finančný úver v slovenskej mene alebo v cudzej mene v tuzemsku alebo do zahraničia podľa osobitného predpisu,12)
f)
poskytovať na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky krátkodobý úver zo zdrojov Eximbanky s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka; celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu roka nesmie prekročiť 5 % príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku,
g)
podľa poverenia ministra vymáhať pohľadávky štátu,
h)
investovať do cenných papierov z vlastných zdrojov financovania,
i)
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jej úlohami podľa tohto zákona.“.
24.
V § 24 sa vypúšťa odkaz 9 a poznámka pod čiarou k nemu.
25.
V § 25 sa slová „ likvidity a bezpečnej prevádzky“ nahrádzajú slovami „obozretného podnikania Eximbanky“.
26.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
§27 Záruky Eximbanky
Eximbanka môže poskytovať záruky za vývoz alebo záruky za dovoz podľa podmienok poskytovania záruk schválených Radou banky.“.
27.
V § 28 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
28.
V § 29 písmeno b) znie:
„b)
vlastné zdroje tvorené základným imaním, fondmi (§ 30 ods. 1), hospodárskym výsledkom bežného účtovného obdobia a hospodárskym výsledkom minulých rokov,“.
29.
§ 30 a 31 vrátane nadpisov znejú:
§30 Fondy
(1)
Eximbanka tvorí v rámci vlastných zdrojov financovania
a)
rezervný fond,
b)
fond na záruky,
c)
fond na krytie komerčných rizík krátkodobých vývozných úverov,
d)
ďalšie účelové finančné fondy.
(2)
Eximbanka v rámci zverených zdrojov financovania tvorí
a)
fond na financovanie vývozných úverov,
b)
fond na vyrovnávanie ekonomických rozdielov z operácií na finančných trhoch,
c)
fond na poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám a strednodobých a dlhodobých vývozných úverov proti politickým a komerčným rizikám.
(3)
Spôsob tvorby fondov, ich výšku a spôsob ich použitia určujú podmienky tvorby fondov Eximbanky schválené Dozornou radou. Ak sa v priebehu roka zvýši potreba čerpania prostriedkov niektorého z fondov uvedených v odsekoch 1 a 2, môže Dozorná rada na návrh Rady banky schváliť presun prostriedkov v rámci fondov uvedených v odseku 1 alebo 2, prípadne môže schváliť prednostné doplnenie fondov podľa odseku 1.
§31 Rozpočet
(1)
Eximbanka vypracúva návrh svojho rozpočtu na každý rozpočtový rok, ktorý po dohode s ministerstvom predkladá vláde. Eximbanka predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh svojho rozpočtu na rozpočtový rok so stanoviskom vlády v termínoch ustanovených na predkladanie návrhu štátneho rozpočtu na každý rozpočtový rok.
(2)
Ak 1. januára rozpočtového roka nemá Eximbanka schválený rozpočet, hospodári podľa predbežného rozpočtu. Predbežný rozpočet je rozpočet Eximbanky, ktorý Eximbanka po dohode s ministerstvom predložila vláde [§ 6 ods. 5 písm. b) bod 1].
(3)
Rozpočtové výnosy a náklady Eximbanky realizované v rámci predbežného rozpočtu sa považujú za výnosy a náklady realizované podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(4)
Ak Eximbanka prekročí svoje rozpočtované výnosy, môže prekročiť rozpočtované náklady v takej výške, v akej sa prekročili rozpočtované výnosy. Ak boli v rozpočte Eximbanky rozpočtované náklady na úlohy alebo činnosti, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať, môže Eximbanka použiť tieto prostriedky na úhrady výdavkov na úlohy, na ktoré neboli v rozpočte zabezpečené prostriedky. Presun týchto prostriedkov sa môže uskutočniť až po schválení vládou.
(5)
Eximbanka je povinná predkladať požiadavky na prostriedky štátneho rozpočtu na ďalší rozpočtový rok v termínoch a v rozsahu určených ministerstvom na zostavenie štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok.“.
30.
V § 32 odsek 3 znie:
„(3)
Eximbanka predkladá návrh ročnej správy o výsledku hospodárenia po overení účtovnej závierky audítormi5) na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky spolu so stanoviskom vlády do 30. júna nasledujúceho roku.“.
31.
V § 32 ods. 4 sa slovo „správu“ nahrádza slovami „návrh správy“.
32.
V § 33 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
33.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
V prílohe účtovnej závierky sa uvedú údaje osobitne za oblasť financovania vývozných úverov a dovozných úverov, osobitne za oblasť poisťovania rizík a zaisťovania rizík z financovania vývozných úverov.“.
34.
V § 34 ods. 4 sa slová „ vláda na návrh ministerstva“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
35.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
36.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Na všetky informácie o záležitostiach, ktoré sa týkajú klientov Eximbanky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä na informácie o uskutočnených obchodoch a stavov na účtoch, sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.“.
37.
V § 37 ods. 2 sa slovo „činnostiach“ nahrádza slovom „skutočnostiach“.
38.
V § 37 odsek 5 znie:
„(5)
Zamestnancov Eximbanky môže v nevyhnutných prípadoch zbaviť povinnosti mlčanlivosti guvernér. Guvernéra, viceguvernérov, členov Rady banky a členov Dozornej rady môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti vláda.“.
39.
V § 39 ods. 1 sa za slová „vzťah (§ 40)“ vkladajú slová „s výnimkou odseku 2“.
40.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
§42a
(1)
Funkčné obdobie predsedu Dozornej rady vymenovaného vládou pred 1. júlom 2000 sa končí 1. júla 2000.
(2)
Zostatky dovozného fondu na financovanie dovozných úverov a záručného fondu k 30. júnu 2000 sú zdrojmi fondu na záruky tvoreného podľa § 30 ods. 1 písm. b).
(3)
Zostatky fondu na vyrovnávanie ekonomických rozdielov zo vzťahov devízových operácií na kapitálových trhoch a fondu na vyrovnávanie kurzových strát pri poisťovaní zahraničných bánk a poddodávateľov konečnej dodávky k 30. júnu 2000 sú zdrojmi fondu na vyrovnávanie ekonomických rozdielov z operácií na finančných trhoch podľa § 30 ods. 2 písm. b).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.