Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o Slovenskej filharmónii 2023

Znenie účinné: od 01.07.2014
Časové verzie:
114/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014
114
ZÁKON
zo 16. marca 2000
o Slovenskej filharmónii
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1 Základné ustanovenie
(1)
Slovenská filharmónia je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry.
(2)
Sídlom Slovenskej filharmónie je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
§2 Poslanie Slovenskej filharmónie
Slovenská filharmónia
a)
rozvíja národnú hudobnú kultúru, ktorú predstavuje v Slovenskej republike a v zahraničí,
b)
umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby,
c)
vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť,
d)
vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Postavenie a organizácia Slovenskej filharmónie

§3
(1)
Slovenská filharmónia ako príspevková organizácia je právnická osoba štátu zapojená do štátneho rozpočtu príspevkom a odvodom.1)
(2)
Zriaďovateľskú funkciu k Slovenskej filharmónii vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.2)
(3)
Slovenská filharmónia spravuje majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.3)
§4
(1)
Slovenskú filharmóniu tvoria tieto umelecké telesá:
a)
symfonický orchester s názvom Slovenská filharmónia,
b)
spevácky zbor s názvom Slovenský filharmonický zbor,
c)
komorné telesá.
(2)
Štatutárnym orgánom Slovenskej filharmónie je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výsledkov výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.
(3)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.
(4)
Ak Slovenská filharmónia uzatvorila s hudobným umelcom pracovnú zmluvu, nemôže s ním na rovnaký predmet činnosti uzatvoriť aj zmluvu.4)
(5)
Podrobnosti o postavení a organizácii Slovenskej filharmónie upraví Štatút Slovenskej filharmónie, ktorý vydá minister kultúry Slovenskej republiky.
§4a
Na Slovenskú filharmóniu sa vzťahuje osobitný predpis,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
§5 Prechodné ustanovenie
Slovenská filharmónia zriadená podľa doterajších predpisov sa považuje za Slovenskú filharmóniu zriadenú podľa tohto zákona.
§5a Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa podľa § 4 ods. 3 vymenovaného pred 1. júlom 2014 začína plynúť od 1. júla 2014.
§6 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1949 Zb. SNR o Slovenskej filharmónii.
§7 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2)
§ 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4)
§ 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
5)
Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.