Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii

Znenie účinné: od 01.09.1999 do 31.12.2003 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 596/2003 Z. z.

217/1999 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1999 do 31.12.2003
217
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 25. augusta 1999
o pedagogickej dokumentácii
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 11a ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 5/1999 Z. z. ustanovuje:
§1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o pedagogickej dokumentácii v základných školách, v stredných školách, v špeciálnych školách a v základných umeleckých školách (ďalej len „škola“).
§2
(1)
Pedagogická dokumentácia školy je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, na základe ktorých vydáva škola verejné listiny a rozhodnutia.
(2)
Pedagogickú dokumentáciu školy tvoria
a)
učebné plány,
b)
učebné osnovy,
c)
vzdelávacie štandardy,
d)
plán práce školy,
e)
triedne knihy,
f)
triedne výkazy,
g)
katalógové listy žiakov,
h)
protokoly o maturitných skúškach,
i)
protokoly o záverečných skúškach,
j)
protokoly o komisionálnych skúškach.
§3
(1)
Pedagogická dokumentácia školy sa vedie v štátnom jazyku.1)
(2)
V školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.2)
(3)
Pedagogickú dokumentáciu školy uvedenú v § 2 ods. 2 písm. a) až c) vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.3)
(4)
Pedagogická dokumentácia školy uvedená v § 2 ods. 2 písm. e) až j) sa vedie na úradných tlačivách.
(5)
Na archivovanie pedagogickej dokumentácie školy sa vzťahujú osobitné predpisy.4)
§4
Zamestnanci školy, ktorí pri plnení svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi, informáciami o zdravotnom stave a výsledkami psychologických vyšetrení, chránia ich pred zneužitím a zachovávajú o týchto skutočnostiach mlčanlivosť.5)
§5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.
Milan Ftáčnik v. r.
1)
§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení zákona č. 5/1999 Z. z.
2)
§ 11a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 5/1999 Z. z.
3)
§ 39 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 63/1976 Zb., ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomností ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomností.
5)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.