Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. 2020

Znenie účinné: od 01.01.2009
155/1999 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009
155
ZÁKON
z 9. júna 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 389/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1999.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 7
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) &nbsp
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
do 10 000 Sk 90 % 90 % 70 % 50 % 30 % 20 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky potrebnej na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
do 50 000 Sk 95 % 85 % 75 % 65 % 55 % 45 %
nad 50 000 Sk 95 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Príloha č. 2 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 7a
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom
Cena psa so špeciálnym výcvikom Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
x 100 % 95 % 90 % 80 % 70 % 60 % Výška príspevku v % z ceny psa so špeciálnym výcvikom

Príloha č. 3 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 8
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky
Cena opravy pomôcky Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7
do 5 000 Sk 95 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % Výška príspevku v % z ceny opravy pomôcky
do 10 000 Sk 95 % 70 % 50 % 25 % 0 % 0 %
do 25 000 Sk 95 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
nad 25 000 Sk 95 % 90 % 70 % 50 % 30 % 15 %

Príloha č. 4 k zákonu č. 155/1999 Z. z.
PRÍLOHA č. 10
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu
Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7 do 8
Výška príspevku v % z peukázaných nákladov na prepravu 95 % 90 % 70 % 50 % 40 % 30 % 20 %