Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 2021

Znenie účinné: od 09.11.1998
Časové verzie:
336/1998 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 09.11.1998
336
ZÁKON
zo 6. novembra 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Vláda môže odvolať z funkcie člena Rady banky na návrh ministra alebo guvernéra podľa odsekov 2 a 3 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
2.
V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Vláda môže odvolať z funkcie členov Dozornej rady a jej predsedu na návrh ministra podľa odseku 1 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
3.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Guvernér môže odvolať z funkcie člena Rady riaditeľov aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 8.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.