Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 01.07.1997 do 03.10.2000 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 308/2000 Z. z.

160/1997 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1997 do 03.10.2000
160
ZÁKON
z 21. mája 1997
o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Predmet zákona
Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, pôsobnosť a činnosť Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „rada“).
§2 Postavenie a poslanie rady
(1)
Poslaním rady je zabezpečovať a podporovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie a slobodu prejavu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“).
(2)
Rada dbá na rozvoj plurality vysielania a nezávislosti jeho prevádzkovania a podporuje domácu a európsku rozhlasovú, televíznu a audiovizuálnu tvorbu.
(3)
Rada má pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a ďalšími právnymi predpismi1) postavenie orgánu štátnej správy.
(4)
Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§3 Pôsobnosť a činnosť rady
(1)
Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí
a)
udeľovať a odnímať licencie2) osobám,3) ktoré
1.
majú sídlo na území Slovenskej republiky, alebo ak ide o fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ich vysielanie je určené pre Slovenskú republiku,
2.
používajú kmitočet pridelený Slovenskej republike,
3.
používajú družicovú kapacitu patriacu Slovenskej republike alebo používajú vzostupné zariadenie na družicu umiestnené na území Slovenskej republiky,
b)
určovať
1.
licenčné podmienky osobám, ktorým sa udelí licencia,2)
2.
lehoty na nápravu pri porušovaní právnych predpisov z oblasti vysielania a podmienok udelenej licencie,4)
c)
ukladať pokuty3) prevádzkovateľom vysielania a prevádzkovateľom káblových rozvodov, ktorí získali oprávnenie na vysielanie udelením licencie alebo na základe zákona,5) ako aj tým, ktorí prevádzkujú vysielanie bez takéhoto oprávnenia,
d)
viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie a udelených licencií vrátane ich zmien, pravidelne zverejňovať prostredníctvom tlačových agentúr a iných prostriedkov verejných informácií prehľad o udelených licenciách a o ich zmenách a stav plánu využitia kmitočtov na vysielanie, viesť štatistické prehľady o pokrytí územia a o počte obyvateľov rozhlasovým a televíznym signálom pri udelených licenciách.
(2)
Do pôsobnosti rady ďalej patrí
a)
podieľať sa svojimi stanoviskami a návrhmi na utváraní zásad štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k vysielaniu,
b)
určovať koncepciu vysielania v oblasti využitia kmitočtov pre prevádzkovateľov zo zákona a pre prevádzkovateľov na základe licencií,
c)
vypracúvať v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií plány a koncepcie využitia kmitočtového spektra v oblasti vysielania,
d)
zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania a týkajúcich sa vysielania,
e)
vyjadrovať sa o návrhoch na uzavretie medzinárodných zmlúv, ktoré súvisia s vysielaním, a o ich plnení, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a iných medzinárodných právnych aktov alebo pristúpenie k nim,
f)
podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, prípadne s orgánmi iných štátov pôsobiacimi v oblasti vysielania.
(3)
Rada vo veciach patriacich do jej pôsobnosti dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich rozhlasové a televízne vysielanie a vysielanie v káblových rozvodoch.6)
(4)
Rada je povinná
a)
predkladať Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti v lehote do 90 dní po skončení kalendárneho roka,
b)
predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti vždy, keď o to národná rada požiada.
(5)
Podrobnosti o vnútornej organizačnej činnosti rady upravuje štatút, ktorý na návrh rady schvaľuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda národnej rady“).
§4 Zloženie rady
(1)
Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada.
(2)
Návrhy kandidátov na členov rady môžu predkladať národnej rade jej poslanci a iní ústavní činitelia,7) rada, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie a ostatných prostriedkov verejných informácií.
(3)
Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady.
(4)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí rady prítomných aspoň sedem jej členov. Rada prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje aspoň päť členov rady.
§5 Členstvo v rade
(1)
Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 21 rokov, je spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Členstvo v rade je nezlučiteľné s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka, vedúceho úradu ministerstva, vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho námestníka a s funkciou člena Rady Slovenskej televízie8) a člena rozhlasovej rady.9)
(3)
Člen rady nesmie
a)
vykonávať funkcie v politických stranách a politických hnutiach ani v mene týchto strán a hnutí vystupovať alebo pôsobiť v ich prospech,
b)
byť členom orgánov ani zamestnancom spoločností, ktoré pôsobia v oblasti prostriedkov verejných informácií,
c)
zastupovať obchodné záujmy, ktoré by mohli byť v rozpore s výkonom jeho funkcie alebo by nepriamo ovplyvňovali jeho nestrannosť pri rozhodovaní.
(4)
Člen rady a jemu blízke osoby10) nesmú mať vlastnícky podiel na prevádzkovaní vysielania alebo iný vzťah k prevádzkovaniu vysielania ani podiel na jeho technickom zabezpečení.
(5)
Členstvo v rade je verejná funkcia. Funkcia predsedu rady je nezlučiteľná s iným pracovným pomerom s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti. Ostatní členovia rady môžu vykonávať svoju funkciu ako jedinú činnosť alebo popri pracovnom pomere pri dodržaní obmedzení uvedených v odsekoch 1 až 3.
(6)
V súvislosti s výkonom funkcie patrí členovi rady odmena. Výšku odmeny určí štatút rady. Cestovné náhrady členovi rady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom funkcie v rade, sa poskytujú podľa osobitných predpisov.11)
(7)
Člen rady je zúčastnený na zdravotnom poistení,12) na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení13) rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Na vzťahy vyplývajúce z výkonu funkcie člena rady sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy.14)
§6 Funkčné obdobie členov rady
(1)
Funkčné obdobie člena rady je šesťročné a neobnoviteľné. Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky.
(2)
Na miesta uprázdnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady. Na miesta uprázdnené z iného dôvodu sa volia noví členovia rady na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena rady, ktorého miesto sa uprázdnilo.
(3)
Funkčné obdobie člena rady začína plynúť dňom nasledujúcim po zániku mandátu člena rady namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia národnou radou.
§7 Zánik členstva
(1)
Členstvo v rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa členstva v rade, a to dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva v rade predsedovi národnej rady,
c)
odvolaním z funkcie člena rady,
d)
obmedzením alebo pozbavením spôsobilosti na právne úkony,
e)
úmrtím.
(2)
Zánik členstva v rade podľa odseku 1 písm. a), d) a e) je povinný predseda rady oznámiť bez zbytočného odkladu predsedovi národnej rady.
(3)
Národná rada odvolá člena rady z funkcie na návrh poslanca,
a)
ak sú porušené podmienky na výkon funkcie člena rady uvedené v § 5,
b)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s členstvom v rade.
(4)
Národná rada môže člena rady odvolať, ak najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju funkciu v rade. Túto skutočnosť je povinný predseda rady oznámiť predsedovi národnej rady bez zbytočného odkladu.
§8 Organizácia činnosti a hospodárenie rady
(1)
Činnosť rady koordinuje a v jej mene koná predseda rady. Počas neprítomnosti predsedu rady alebo na základe jeho splnomocnenia vykonáva povinnosti predsedu rady podpredseda rady.
(2)
Organizačno-technickú činnosť a výkon rozhodnutí rady zabezpečuje Kancelária Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.
(3)
Výdavky na činnosť rady sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy rady sú príjmami štátneho rozpočtu.
(4)
Kontrolu hospodárenia rady vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ak nie je inými zákonmi ustanovené inak.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§9
Orgány štátnej správy spolupracujú s radou vo veciach vysielania a poskytujú rade potrebnú súčinnosť.
§10
Funkčné obdobie členov rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
§11
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 257/1995 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 21 v druhej vete sa slovo „súd“ nahrádza slovami „Najvyšší súd Slovenskej republiky,11)“ bodka na konci vety sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „v tomto rozhodnutí možno vylúčiť odkladný účinok opravného prostriedku, ak to povaha veci vyžaduje.12)
Poznámky pod čiarou k odkazom 11) a 12) znejú:
„11) § 246 ods. 2 písmeno c) Občianskeho súdneho poriadku.
12) § 55 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
2)
§ 12 zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 2 zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 20 zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
7)
Čl. 2 písm. a) ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.