Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby

Znenie účinné: od 01.07.1996 do 30.06.2002 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
189/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1996 do 30.06.2002
189
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. júna 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 267 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce a § 24 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
§1 Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje poskytovanie náhrad niektorých výdavkov zamestnancom, ktorých miesto výkonu práce je v zahraničí a ktorí sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu1a) (ďalej len „zamestnanec“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Náhrada podľa odseku 1 patrí len za obdobie, v ktorom sa manželka (manžel) zamestnanca zdržiava v mieste výkonu práce zamestnanca.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Náhrada podľa odseku 1 nepatrí, ak manželka (manžel) zamestnanca je osobou samostatne zárobkovo činnou alebo má iný príjem zo závislej činnosti s výnimkou, ak manželka (manžel) zamestnanca uzavrie so zamestnávateľom zamestnanca pracovný pomer na kratší pracovný čas. V tom prípade sa náhrada určená podľa odseku 1 kráti úmerne k dĺžke pracovného času.“.
4.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája veta:
„Spôsob prepravy určí zamestnávateľ.“.
5.
Nadpis § 5 znie:
„Ceny služieb spojených s užívaním bytu“.
6.
V § 6 ods. 6 sa za slovo „vycestovania“ vkladajú slová „alebo pri ďalšom vycestovaní, ak sa na neho vzťahuje odsek 5,“.
7.
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:
§6a Vzdelávanie detí zamestnanca
Ak zamestnanec nemá možnosť získať primerané bezplatné vzdelanie pre svoje dieťa v základnej alebo v strednej škole v mieste výkonu práce, patrí zamestnancovi náhrada, najviac vo výške 60 % preukázateľne vynaložených výdavkov na školné a zápisné príslušnej školy.
§6b Náhrada liečebných výdavkov
(1)
Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi rozdiel medzi preukázanými výdavkami vynaloženými na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v mieste výkonu práce zamestnanca a úhradou, ktorú mu zdravotná poisťovňa uhradila podľa osobitného predpisu.2a)
(2)
Náhrada sa vyplatí v mene, v ktorej zamestnanec uhradil liečebné výdavky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Vladimír Mečiar v. r.