Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu

Predpis bol zrušený predpisom 105/2004 Z. z.

229/1995 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004
229
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. septembra 1995
o spotrebnej dani z liehu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1 Základné ustanovenie
(1)
Tento zákon upravuje spotrebnú daň (ďalej len „daň“), ktorej podlieha lieh.
(2)
Lieh sa podľa tohto zákona zdaňuje jednorazovo.
§2 Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
liehom etylalkohol (etanol),
b)
výrobou liehu proces, pri ktorom sa získa lieh, zmení sa podstata liehu alebo sa lieh upraví,
c)
zmenou podstaty liehu zušľachtenie liehu
1.
čistením (rafináciou),
2.
zosilnením (rektifikáciou),
3.
odvodnením (dehydratáciou),
4.
znovuzískaním (regeneráciou),
5.
ďalším iným špeciálnym procesom,
d)
úpravou liehu zmiešavanie liehu s inými látkami, a to
1.
výroba liehovín,
2.
denaturácia,1)
3.
ďalšie iné špeciálne úpravy,
e)
výrobcom liehu (ďalej len „výrobca“) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v rámci podnikateľskej činnosti2) a ktorej bolo udelené povolenie na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu a osvedčenie na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu podľa osobitných predpisov,3)
f)
kupujúcim liehu (ďalej len „kupujúci“) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje lieh v rámci podnikateľskej činnosti2) a uplatňuje nárok na vrátenie dane alebo nárok na oslobodenie od dane,
g)
dovozcom liehu (ďalej len „dovozca“) alebo vývozcom liehu (ďalej len „vývozca“) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dováža lieh alebo vyváža lieh v rámci podnikateľskej činnosti,2)
h)
nákupom liehu nákup liehu v rámci podnikateľskej činnosti2) na ďalšie použitie,
i)
správcom dane daňový úrad, pri dovoze liehu colný orgán,
j)
tuzemskom územie Slovenskej republiky okrem slobodných colných skladov a slobodných colných pásiem.
(2)
Vyskladnením liehu sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vydanie liehu výrobcom
1.
na splnenie zmluvného záväzku4) v tuzemsku alebo do zahraničia z priestorov, kde sa lieh vyrába, alebo z priestorov, kde sa lieh skladuje,
2.
komisionárovi na účely plnenia komisionárskej zmluvy5) z priestorov, kde sa lieh vyrába alebo kde sa lieh skladuje,
3.
pestovateľovi6) v rámci pestovateľského pálenia,7)
4.
vyrobeného zo suroviny, ktorú dodal objednávateľ,
b)
použitie liehu výrobcom na
1.
výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom dane,
2.
reklamu,
3.
darovanie,
4.
vlastnú potrebu,
c)
vydanie liehu Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky z priestorov, kde sa lieh na účely štátnych hmotných rezerv skladuje.
(3)
Použitím liehu výrobcom na vlastnú potrebu sa na účely tohto zákona rozumie použitie liehu výrobcom a osobou, ktorá má osobitný vzťah k výrobcovi.
(4)
Osobou, ktorá má osobitný vzťah k výrobcovi, sa na účely tohto zákona rozumie
a)
osoba, ktorá je štatutárnym orgánom výrobcu alebo členom štatutárneho orgánu výrobcu, ako aj osoba, ktorá mu je priamo podriadená,
b)
člen dozornej rady,
c)
osoba, ktorá má kontrolu nad výrobcom, a člen predstavenstva a hlavný akcionár osoby, ktorá má kontrolu nad výrobcom,
d)
osoba, ktorá má osobitný vzťah k fyzickej osobe uvedenej pod písmenami a) až c) a g),
e)
právnická osoba, v ktorej niektorá z osôb uvedených pod písmenami a), b) a c) má na základnom imaní právnickej osoby majetkovú účasť najmenej 10 %,
f)
hlavný akcionár výrobcu a právnická osoba pod jeho kontrolou,
g)
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom8) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k výrobcovi,
h)
osoba, ktorá spoločne podniká s výrobcom na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy,
ch)
člen družstva.9)
(5)
Osoba, ktorá má osobitný vzťah k osobe uvedenej v odseku 4 písm. d), je
a)
osoba blízka,10)
b)
osoba, ktorá s ňou žije v spoločnej domácnosti najmenej počas jedného roku a
1.
stará sa spoločne o domácnosť alebo
2.
je odkázaná výživou na túto osobu,
c)
príbuzný v pobočnom rade do štvrtého stupňa.11)
(6)
Osoba, ktorá má kontrolu nad výrobcom podľa odseku 4 písm. c), je na účely tohto zákona osoba, ktorá vlastní viac ako 50 % majetkových účastí výrobcu.
(7)
Hlavný akcionár je na účely tohto zákona osoba, ktorá vlastní viac ako 10 % majetkových účastí.
§3 Predmet dane
Predmetom dane je lieh vyrobený v tuzemsku alebo lieh do tuzemska dovezený, obsiahnutý v tovare zatriedenom podľa číselného kódu colného sadzobníka
a)
do skupiny 2207 a 2208, ak je obsah liehu vyšší ako 1,2 % objemu,
b)
do skupiny 2204, 2205 a 2206, ak je obsah liehu vyšší ako 22 % objemu,
c)
do iných kapitol ako do kapitoly 22, ak je obsah liehu vyšší ako 1,2 % objemu.
§4 Platiteľ dane
Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je
a)
výrobca,
b)
kupujúci,
c)
dovozca alebo vývozca,
d)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
§5 Registračná a oznamovacia povinnosť platiteľa
(1)
Platiteľ je povinný registrovať sa na daňovom úrade12) najneskôr v deň, keď mu po prvý raz vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, alebo nárok na oslobodenie od dane.
(2)
Platiteľ je povinný oznámiť daňovému úradu podľa osobitných predpisov13) najneskôr 15 dní vopred začatie, zastavenie a predpokladané skončenie výroby liehu. Prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov je platiteľ povinný oznámiť ihneď.
§6 Základ dane
(1)
Základom dane je množstvo liehu vyjadrené v merných jednotkách.
(2)
Merná jednotka je liter absolútneho alkoholu (ďalej len „l a.“).
(3)
Absolútny alkohol je 100 % etylalkohol pri teplote 20 oC.
§7 Sadzba dane
Sadzba dane je určená takto:
Číselný kód colného sadzobníka Názov tovaru Sadzba dane
2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom 250 Sk/l a.
2208 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje 250 Sk/l a.

DRUHÁ ČASŤ | UPLATŇOVANIE DANE PRI VYSKLADNENÍ LIEHU V TUZEMSKU A PRI VÝVOZE

§8 Výpočet dane
(1)
Daň z liehu sa vypočíta ako súčin základu dane a určenej sadzby dane.
(2)
Platiteľ je povinný daň si vypočítať sám.
(3)
Pri prekročení určených noriem strát liehu14) alebo pri zistení porušenia zákona daň vypočíta daňový úrad.
§9 Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
vyskladnenia liehu (§ 2 ods. 2); ak nedôjde k vyskladneniu liehu výrobcom z priestorov, kde sa lieh vyrába, alebo z priestorov, kde sa lieh skladuje [§ 2 ods. 2 písm. a) prvý bod a § 2 ods. 2 písm. c)], dňom prevodu vlastníckeho práva k liehu,
b)
prekročenia určenej normy straty liehu pri výrobe a obehu liehu,14)
c)
neoprávneného odobratia liehu pri výrobe liehu,
d)
neoprávneného odobratia liehu zo zásob liehu alebo pri preprave liehu,
e)
neoprávnenej regenerácie liehu15) pri výrobe liehu,
f)
porušenia ustanovení zákona, ak nedošlo k vzniku daňovej povinnosti iným spôsobom,
g)
zúčtovania manka alebo škody na majetku16) s výnimkou zúčtovania škody, ku ktorej došlo znehodnotením liehu v dôsledku technickej alebo technologickej poruchy pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmena a) a znehodnotený lieh bol preukázateľne zneškodnený na podnet oprávneného orgánu16a) pod dohľadom správcu dane,
h)
nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy nezdaneného liehu, ktorý tvorí obchodný majetok17) pri predaji podniku,18)
i)
podania žiadosti o vydanie písomného súhlasu daňového úradu s výmazom z obchodného registra19) alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti platiteľa alebo dňom oznámenia skončenia činnosti, na ktorej základe sa stal platiteľom, daňovému úradu; daňová povinnosť sa týka nezdaneného liehu, ktorý je k tomuto dňu vo vlastníctve platiteľa, ktorý lieh vyrobil, nakúpil alebo doviezol, s výnimkou nezdaneného liehu oslobodeného od dane podľa § 12 ods. 1 písm. e) a g) a § 25 písm. d) a f).
j)
použitia liehu oslobodeného od dane na iný účel ako ten, na ktorého základe si platiteľ uplatnil nárok na nákup liehu oslobodeného od dane,
k)
použitia liehu, z ktorého sa daň vrátila, na iný účel ako ten, na ktorého základe sa platiteľovi daň vrátila,
l)
predaja liehu v rámci speňažovania majetku v konkurze, likvidácii a pri nútenom predaji podľa osobitného predpisu,20)
m)
určeným daňovým úradom v prípade, ak platiteľ nepožiadal daňový úrad o vydanie súhlasu s výmazom z obchodného registra19) alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti platiteľa alebo ak neoznámil skončenie činnosti, na ktorej základe sa stal platiteľom; daňová povinnosť sa týka nezdaneného liehu, ktorý je k tomuto dňu vo vlastníctve platiteľa, ktorý lieh vyrobil, nakúpil alebo doviezol, s výnimkou nezdaneného liehu oslobodeného od dane podľa § 12 ods. 1 písm. e) a g) a § 25 písm. d) a f).
§10 Označovanie spotrebiteľského balenia liehu
(1)
Platiteľ, ktorý vyskladňuje spotrebiteľské balenie liehu zatriedeného podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2207 alebo 2208, je povinný každé spotrebiteľské balenie liehu pri vzniku daňovej povinnosti označiť kontrolnou páskou.
(2)
Kontrolná páska je páska určená na označovanie spotrebiteľského balenia liehu, ktorý je vyrobený v tuzemsku alebo dovezený do tuzemska.
(3)
Spotrebiteľské balenie liehu je uzatvorený obal, ktorý vyhovuje spôsobu označovania podľa osobitného predpisu21) a ktorý je naplnený liehom na konzumáciu.
(4)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na lieh
a)
vyskladnený pre pestovateľa v rámci pestovateľského pálenia,
b)
určený na laboratórne skúšky, analýzy, výrobu farmaceutických prípravkov a liečiv,
c)
určený na účely certifikácie,
d)
denaturovaný.1)
(5)
Platiteľ je povinný požiadať Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o pridelenie registračného odberného čísla.21)
(6)
Pásku, ktorú je platiteľ povinný použiť na označenie spotrebiteľského balenia liehu, vyhotovuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená tlačiť cenné papiere.22) Náklady spojené s označovaním liehu znáša platiteľ.
(7)
Neoznačené spotrebiteľské balenie liehu je také spotrebiteľské balenie liehu, ktorého označenie nezodpovedá spôsobu označenia podľa osobitného predpisu.21) Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu je zakázaný.
§11 Vyhotovenie daňového dokladu, jeho obsah a súpis nezdaneného liehu
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť daňový doklad v deň vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Daňový doklad je platiteľ povinný vyhotoviť vtedy, ak daňová povinnosť vznikla podľa § 9 písm. a), g), i), l) a m).
(3)
Ak platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť podľa § 9 písm. h), i) a m), je povinný vyhotoviť súpis nezdaneného liehu, ktorý tvorí jeho majetok.
(4)
Daňový doklad musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
a)
poradové číslo daňového dokladu,
b)
dátum vyskladnenia liehu,
c)
obchodné meno, sídlo, miesto vyskladnenia, daňové identifikačné číslo,12) ak je platiteľom právnická osoba; meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto vyskladnenia a daňové identifikačné číslo,12) ak je platiteľom fyzická osoba,
d)
obchodné meno, sídlo a daňové identifikačné číslo12) právnickej osoby alebo meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko a daňové identifikačné číslo12) fyzickej osoby, ktorej je lieh vyskladnený,
e)
prvé štvorčíslie nomenklatúry číselného kódu colného sadzobníka,23)
f)
obchodné označenie liehu, obsah liehu vyjadrený v objemovej jednotke, objem balenia, počet kusov balenia, celkové množstvo liehu,
g)
výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dolu a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor,
h)
cenu bez dane a sadzbu dane.
(5)
Súpis nezdaneného liehu musí obsahovať najmä
a)
obchodné meno, sídlo, miesto vyskladnenia, daňové identifikačné číslo,12) ak je platiteľom právnická osoba; meno a priezvisko, obchodné meno, bydlisko, miesto vyskladnenia a daňové identifikačné číslo,12) ak je platiteľom fyzická osoba,
b)
množstvo nezdaneného liehu, ktorý tvorí obchodný majetok platiteľa, vyjadrené v l a. ku dňu prevodu vlastníctva alebo prevodu správy, alebo ku dňu skončenia činnosti.
(6)
Platiteľ pri vyskladnení liehu na použitie pre vlastnú potrebu, na účely reklamy a na darovanie neuvedie v daňovom doklade náležitosti podľa odseku 4 písm. d), ale uvedie účel vyskladnenia.
(7)
Ak daňová povinnosť vznikla podľa § 9 písm. g), na daňovom doklade namiesto údajov podľa odseku 4 písm. d) uvedie slovo „škoda“.
(8)
Ak platiteľ vyskladní lieh, ktorý je oslobodený od dane, musí na daňovom doklade uviesť príslušné ustanovenie tohto zákona, na základe ktorého vyskladňuje lieh oslobodený od dane.
(9)
Pri prekročení noriem strát pri výrobe a obehu liehu, pri zistení neoprávnenej regenerácie liehu a neoprávneného odobratia liehu pri výrobe liehu, zo zásob alebo pri preprave platiteľ daňový doklad nevyhotovuje.
(10)
Za správnosť údajov uvedených v daňovom doklade zodpovedá platiteľ, ktorý daňový doklad vyhotovil. Daňový doklad sa vyhotovuje dvojmo. Prvé vyhotovenie je platiteľ povinný vydať osobe uvedenej v odseku 4 písm. d). Druhé vyhotovenie je platiteľ povinný uschovať počas 10 rokov od kalendárneho roku, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
(11)
Na účely správneho zatriedenia liehu do číselného kódu colného sadzobníka platí záväzná informácia o sadzobnom zatriedení liehu colným orgánom.23)
§12 Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je lieh oslobodený, ak je
a)
v rámci podnikateľskej činnosti2) použitý ako surovina pri výrobe potravinárskych výrobkov okrem vína23a), kozmetických a mydlárskych výrobkov, éteru etylnatého, octanu etylnatého, minerálnych olejov, farmaceutických chemikálií a liečiv, pričom výrobou sa rozumie aj príprava liekov v lekárňach,19a)
b)
vyskladnený na účely štátnych hmotných rezerv,24) alebo Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky výrobcovi liehu pri predpísanej obmene štátnych hmotných rezerv liehu s výrobcom liehu,24)
c)
použitý ako vzorka na potravinárske skúšky,25) pre štátny zdravotný dozor,26) na opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb z povolania,26) na mimoriadne opatrenia pri epidémii26) a na výskumné účely, ktoré sa týkajú výhradne predmetu dane,
d)
odobratý daňovým úradom na výpočet vyrobeného množstva liehu alebo na analýzu, alebo laboratórne skúšky,
e)
všeobecne denaturovaný1) alebo ak je osobitne denaturovaný a použitý na určený účel,1)
f)
použitý na denaturáciu u platiteľa, ktorému ministerstvo vydalo písomný súhlas,
g)
obsiahnutý v tovare zatriedenom podľa číselného kódu colného sadzobníka do iných kapitol colného sadzobníka ako do kapitoly 22, ak je tento tovar produktom
1.
výroby uvedenej v písmene a) a je určený na konečné použitie iné ako nápoj na konzumáciu,
2.
chemickej výroby a je nenávratne znehodnotený na potravinárske účely,
h)
v rámci podnikateľskej činnosti použitý ako surovina vo výrobnom procese, ktorého konečný výrobok neobsahuje lieh.
(2)
Od dane je oslobodený lieh, ktorý
a)
je použitý výrobcom na účely určené v odseku 1 písm. a),
b)
je vyskladnený pre pestovateľa6) v množstve dvoch tretín z vyrobeného liehu pre pestovateľa za jedno výrobné obdobie,6) najviac však do vyrobeného množstva 18 l a,
c)
tvorí obchodný majetok platiteľa pri predaji podniku v prípade, ak kupujúcim je platiteľ,
d)
tvorí obchodný majetok spoločnosti, ktorá je platiteľom, ak dôjde k zrušeniu tejto spoločnosti bez likvidácie26a) v prípade, ak právny nástupca je platiteľ,
e)
je určený normou ako strata pri výrobe a obehu liehu14) do výšky skutočne zistenej straty, najviac však do výšky straty určenej normou.
§13 Postup platiteľa pri uplatňovaní nároku na nákup liehu oslobodeného od dane
(1)
Lieh oslobodený od dane podľa § 12 ods. 1 písm. a), b), c), e), f) a h) s výnimkou všeobecne denaturovaného liehu1) môže platiteľ nakúpiť len na základe písomného povolenia, ktoré vydá Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na nákup liehu oslobodeného od dane vzniká dňom určeným v povolení vydanom Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.
(3)
Nárok na nákup liehu oslobodeného od dane uplatňuje platiteľ u výrobcu liehu pred vyhotovením daňového dokladu. Pri uplatnení nároku na nákup liehu oslobodeného od dane je platiteľ povinný predložiť povolenie vydané Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky. Tento postup sa nevzťahuje na lieh vyskladnený pre pestovateľa.
(4)
Platiteľ, ktorý vyskladnil lieh oslobodený od dane, je povinný do troch dní od vyskladnenia oznámiť daňovému úradu identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej vyskladnil lieh oslobodený od dane, množstvo vyskladneného liehu v l a., dátum vyskladnenia a spôsob prepravy.
(5)
Platiteľ, ktorý nakúpil lieh oslobodený od dane, je povinný do troch dní od nákupu oznámiť daňovému úradu identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej nakúpil lieh oslobodený od dane, množstvo nakúpeného liehu v l a. a dátum nákupu liehu.
(6)
Platiteľ, ktorý vyskladnil lieh oslobodený od dane, je povinný spolu s daňovým priznaním predložiť daňovému úradu zoznam všetkých právnických osôb alebo fyzických osôb, ktorým lieh oslobodený od dane vyskladnil v príslušnom zdaňovacom období.
(7)
Platiteľ, ktorý nakúpil lieh oslobodený od dane, je povinný spolu s daňovým priznaním predložiť daňovému úradu zoznam všetkých právnických osôb alebo fyzických osôb, od ktorých v príslušnom zdaňovacom období nakúpil lieh oslobodený od dane, a uviesť množstvo nakúpeného liehu v l a.
§14 Vrátenie zaplatenej dane pri výrobe liehu v tuzemsku
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch
a)
preukázateľného použitia liehu nakúpeného za cenu s daňou (ďalej len „zdanený lieh") v rámci podnikateľskej činnosti na výrobu výrobku, ktorý je predmetom dane,
b)
preukázateľného vrátenia zdaneného liehu odberateľom z dôvodu nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok,
c)
preukázateľného vrátenia zdaneného liehu komisionárom,5)
d)
zamietnutia žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti, ak daňová povinnosť vznikla podľa § 9 písm. i) a m).
(2)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane podľa odseku 1 písm. a), b) a c), ak splnil tieto podmienky:
a)
prevzal zdanený lieh na sklad,
b)
zaplatil daň, ktorú žiada vrátiť,
c)
má daňový doklad preukazujúci nákup zdaneného liehu a doklad o zaplatení dane; v prípade podľa odseku 1 písm. b) má aj dobropis a doklad o vrátení dane odberateľovi; v prípade podľa odseku 1 písm. c) má aj preberací protokol.
(3)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípade podľa odseku 1 písm. d), ak splnil tieto podmienky:
a)
má potvrdenie o zamietnutí žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie pri skončení podnikateľskej činnosti,
b)
daň, ktorú žiada vrátiť, zaplatil správcovi dane,
c)
má doklad o zaplatení dane.
(4)
Dokladom o zaplatení dane v prípade, že daň na daňovom doklade je 100 000 Sk a viac, je doklad o bezhotovostnej platbe alebo hotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo pobočky zahraničnej banky26b) (ďalej len „banka"), doklad o platbe poštovou poukážkou alebo potvrdenie správcu dane pri inom bezhotovostnom spôsobe platby.
(5)
Platiteľ môže predložiť daňovému úradu žiadosť o vrátenie zaplatenej dane až za zdaňovacie obdobie, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane.
(6)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.
§15 Vývoz liehu
(1)
Vývozom liehu sa na účely tohto zákona rozumie vyskladnenie a dodanie liehu do zahraničia v rámci podnikateľskej činnosti na splnenie zmluvného záväzku vo vzťahu k zahraničiu.
(2)
Lieh je pri vývoze oslobodený od dane, ak vývozcom liehu je výrobca. Na colné konanie môže výrobca určiť priame zastúpenie.27)
(3)
Vývoz liehu je uskutočnený, ak je lieh
a)
prepustený do colného režimu vývozu28) alebo režimu pasívneho zušľachťovacieho styku29) a je skutočne vyvezený z územia Slovenskej republiky do zahraničia,
b)
umiestnený do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.30)
(4)
Daňový doklad pri vývoze liehu je
a)
písomné colné vyhlásenie, ktoré potvrdí colný orgán,31) ak je vývoz uskutočnený podľa odseku 3 písm. a),
b)
písomné potvrdenie colného orgánu, ktorý povolil vývoz liehu podľa odseku 3 písm. b).
(5)
Pri vývoze liehu je platiteľ povinný písomne oznámiť daňovému úradu dátum začatia colného konania.32) Toto oznámenie musí byť potvrdené colným orgánom, ktorý začal colné konanie.
(6)
Platiteľovi, ktorý v daňovom priznaní uviedol vývoz liehu a tento vývoz nevie preukázať daňovým dokladom, vzniká daňová povinnosť.
§16 Vrátenie zaplatenej dane pri vývoze liehu
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípade, ak zdanený lieh vyviezol v rámci podnikateľskej činnosti s výnimkou vývozu liehu na účely reklamy a ak splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5 a v § 17.
(2)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane, ak splnil tieto podmienky:
a)
preukázateľne uskutočnil vývoz liehu,
b)
daň, ktorú žiada vrátiť, zaplatil,
c)
má daňový doklad preukazujúci nákup zdaneného liehu a doklad o zaplatení dane,
d)
má daňový doklad uvedený v § 15 ods. 4.
(3)
Dokladom o zaplatení dane v prípade, že daň na daňovom doklade je 100 000 Sk a viac, je doklad o bezhotovostnej platbe alebo hotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo doklad o platbe poštovou poukážkou.
(4)
Platiteľ môže predložiť daňovému úradu žiadosť o vrátenie zaplatenej dane až za zdaňovacie obdobie, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane.
(5)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.
§17 Daňové priznanie, žiadosť o vrátenie dane, dodatočné daňové priznanie a dodatočná žiadosť o vrátenie dane
(1)
Ak platiteľovi vznikla daňová povinnosť, je povinný do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia predložiť daňové priznanie.33) Daňové priznanie je povinný predložiť daňovému úradu aj ten platiteľ, ktorý nakupuje lieh oslobodený od dane alebo ktorému daňová povinnosť vznikla prepustením liehu do režimu voľného obehu alebo režimu uskladňovania v colnom sklade.
(2)
Ak platiteľ splnil všetky podmienky na vrátenie dane, môže predložiť písomnú žiadosť o vrátenie dane po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane, najneskôr však do 12 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane. Žiadosť o vrátenie dane doloží zoznamom platiteľov s uvedením daňových identifikačných čísiel platiteľov, od ktorých zdanený lieh nakúpil, a na požiadanie správcu dane je platiteľ povinný predložiť kópie príslušných dokladov uvedených v § 14, 16 a 27.
(3)
Ak platiteľ zistil, že údaje v daňovom priznaní, ktoré predložil daňovému úradu, sú nesprávne alebo neúplné a ich oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný bezodkladne predložiť daňovému úradu dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie rozdiel oproti pôvodnému daňovému priznaniu a zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka. Ak majú nesprávne alebo neúplné údaje za následok zníženie dane, môže platiteľ predložiť dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie rozdiel oproti pôvodnému daňovému priznaniu a zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka, a to najneskôr do 12 mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka, pričom túto lehotu nemožno predĺžiť.
(4)
Ak platiteľ zistil, že údaje v žiadosti o vrátenie dane, ktorú predložil daňovému úradu, sú nesprávne alebo neúplné a ich oprava má za následok zníženie vrátenia dane, je povinný bezodkladne predložiť dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodnej žiadosti a zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka. Ak majú nesprávne alebo neúplné údaje za následok zvýšenie vrátenia dane, môže platiteľ predložiť dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodnej žiadosti o vrátenie dane a zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka, a to najneskôr do 12 mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka, pričom túto lehotu nemožno predĺžiť.
(5)
Dodatočné daňové priznanie musí byť výrazne označené slovom dodatočné. V dodatočnom daňovom priznaní platiteľ uvedie rozdiel medzi pôvodne priznanou daňou, ktorú uviedol v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie, a dodatočne priznanou daňou.
(6)
V dodatočnej žiadosti o vrátenie dane platiteľ uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočná žiadosť o vrátenie dane týka, a rozdiel vrátenia dane oproti pôvodnej žiadosti. Dodatočnú žiadosť o vrátenie dane doloží dokladmi preukazujúcimi skutočnosti v nej uvedené.
(7)
Údaje v daňovom priznaní, v dodatočnom daňovom priznaní, v žiadosti o vrátenie dane a v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(8)
Ak správca dane zistí, že žiadosť platiteľa o vrátenie dane je neoprávnená, nárok na vrátenie dane zaniká.
§18 Zdaňovacie obdobie, splatnosť dane a splatnosť nároku na vrátenie dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.
(2)
Daň vykázaná v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie je splatná najneskôr do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(3)
Daň vykázaná v dodatočnom daňovom priznaní je splatná do 15 dní odo dňa predloženia dodatočného daňového priznania.
(4)
Daňový úrad vráti daň do 15 dní od predloženia žiadosti o vrátenie dane alebo od predloženia dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, najskôr však 26. deň zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane predložila.
(5)
Ak daňový úrad v lehote splatnosti vrátenia dane podľa odseku 4 zistí, že údaje v žiadosti o vrátenie dane alebo údaje v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, alebo doklady, ktoré platiteľ predložil, sú nesprávne alebo neúplné, vyzve platiteľa, aby údaje upresnil alebo doplnil. Daňový úrad vráti daň do desiatich dní po upresnení alebo doplnení údajov alebo dokladov, najskôr však 26. deň zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane predložila.
(6)
Ak daňový úrad začne kontrolu oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že žiadosť platiteľa o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do desiatich dní po skončení kontroly, najskôr však 26. deň zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane predložila. Ak platiteľ neumožní vykonať kontrolu v lehote na vrátenie dane podľa odseku 4, daňový úrad vráti daň do desiatich dní po dokončení kontroly.
§18a Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane a splatnosť nároku na vrátenie dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní
(1)
Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza dňu povolenia vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie; ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac.
(2)
Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po dni zrušenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený.
(3)
Daňové priznania za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
(4)
Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
(5)
Daňový úrad vráti daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 do 26 dní od konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane predložená, za podmienok dodržania ustanovení § 14 a 16.
(6)
Ak daňový úrad začne kontrolu oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do desiatich dní po skončení kontroly.
§19 Zrušenie registrácie platiteľa
(1)
Ak platiteľ skončil činnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom, je povinný do piatich dní odo dňa skončenia činnosti písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie.
(2)
Daňový úrad po doručení a posúdení žiadosti platiteľa o zrušenie registrácie určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie. Platiteľ vysporiada daň v daňovom priznaní. Po uplynutí posledného zdaňovacieho obdobia daňový úrad vykoná daňovú kontrolu a rozhodne o zrušení registrácie platiteľa.
(3)
Daňový úrad môže zrušiť registráciu platiteľa, ak zistí, že platiteľ nespĺňa podmienky registrácie alebo platiteľ neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom. Pri zrušení registrácie platiteľa postupuje daňový úrad primerane podľa odseku 2. Platiteľ vysporiada daň v daňovom priznaní. Po uplynutí posledného zdaňovacieho obdobia daňový úrad vykoná daňovú kontrolu a rozhodne o zrušení registrácie platiteľa.
§20 Sankcie
(1)
Z kladného rozdielu medzi daňovou povinnosťou, ktorú platiteľ uviedol v daňovom priznaní, a daňovou povinnosťou, ktorú zistil daňový úrad, určí daňový úrad zvýšenie dane vo výške 50 %.
(2)
Platiteľovi, ktorý dodatočným daňovým priznaním zvýši daňovú povinnosť uvedenú v daňovom priznaní, určí daňový úrad zvýšenie dane vo výške 20 % zo sumy uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní.
(3)
Z kladného rozdielu medzi daňou, ktorú platiteľ uviedol v žiadosti o vrátenie dane, a daňou zistenou daňovým úradom určí daňový úrad zvýšenie dane vo výške 100 % zo zisteného rozdielu, ak už daňový úrad daň vrátil, a 50 % zo zisteného rozdielu, ak daňový úrad daň ešte nevrátil.
(4)
Platiteľovi, ktorý dodatočnou žiadosťou o vrátenie dane žiada o zníženie sumy dane uvedenej v žiadosti o vrátenie dane, uloží daňový úrad pokutu vo výške 50 % zo zisteného rozdielu, ktorý platiteľ uviedol v dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak už daňový úrad daň vrátil, a 20 %, ak daňový úrad daň ešte nevrátil.
(5)
Platiteľovi, ktorý nepredloží daňové priznanie v určenej lehote, uloží daňový úrad pokutu vo výške 2 000 Sk.
(6)
Platiteľovi, ktorý opakovane nepredloží daňové priznanie v určenej lehote, uloží daňový úrad pokutu vo výške 5 000 Sk za každé zdaňovacie obdobie osobitne. Opakované nepredloženie daňového priznania je nepredloženie daňového priznania za viac ako dve zdaňovacie obdobia za sebou. Platiteľovi, ktorý ani po výzve daňového úradu nepredloží daňové priznanie v lehote určenej výzvou daňového úradu, zvýši daňový úrad pokutu o 10 000 Sk.
(7)
Platiteľovi, ktorý daň nezaplatil včas alebo v plnej výške, určí daňový úrad penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane, až do dňa platby vrátane.
(8)
Platiteľovi, ktorý nesplní riadne a včas registračnú a oznamovaciu povinnosť, uloží daňový úrad pokutu vo výške 10 000 Sk.
(9)
Ak daňový úrad zistí vyskladnenie alebo predaj, alebo prepravu spotrebiteľského balenia liehu, ktorého označenie nezodpovedá označeniu podľa osobitného predpisu,21) uloží vlastníkovi liehu pokutu vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyskladneného liehu alebo predávaného liehu, alebo prepravovaného liehu zvýšenú o 10 000 Sk a zároveň tento lieh zabezpečí.34) Rovnako postupuje daňový úrad aj v prípade, ak zistí prepravu alebo skladovanie spotrebiteľského balenia liehu, ktorého označenie nezodpovedá označeniu podľa osobitného predpisu,21) okrem skladovania liehu vo výrobných alebo skladových priestoroch výrobcu.
(10)
Ak daňový úrad zistí predaj alebo skladovanie spotrebiteľského balenia liehu, ktorého označenie nezodpovedá označeniu podľa osobitného predpisu,21) ale vlastník tovaru preukáže, že lieh nadobudol s daňou od platiteľa, uloží daňový úrad platiteľovi, ktorý vyskladnil takto označené spotrebiteľské balenie liehu alebo ktorému bolo takto označené spotrebiteľské balenie liehu prepustené do režimu voľného obehu, pokutu vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyskladneného liehu alebo liehu prepusteného do voľného obehu zvýšenú o 50 000 Sk. Takto označené spotrebiteľské balenie liehu je zakázané predávať alebo skladovať.
(11)
Ak colný orgán pri prepustení liehu do režimu voľného obehu zistí, že označenie spotrebiteľského balenia liehu nezodpovedá označeniu podľa osobitného predpisu,21) uloží platiteľovi pokutu vo výške dane pripadajúcej na takto označené spotrebiteľské balenie liehu zvýšenú o 50 000 Sk a zároveň tento lieh zabezpečí.34)
(12)
Ak daňový úrad zistí vyskladnenie liehu oslobodeného od dane bez povolenia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, uloží platiteľovi, ktorý vyskladnil lieh bez povolenia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, pokutu vo výške 100 000 Sk.
(13)
Ak daňový úrad zistí nákup liehu oslobodeného od dane bez povolenia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, uloží platiteľovi, ktorý nakúpil lieh oslobodený od dane bez povolenia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, pokutu vo výške 100 000 Sk.
(14)
Platiteľovi, ktorý nezúčtuje odber pások podľa osobitného predpisu,21) uloží daňový úrad na základe oznámenia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky pokutu vo výške 50 000 Sk.
(15)
Platiteľovi, ktorý nevie preukázať použitie alebo znehodnotenie pások, uloží správca dane na základe oznámenia Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky pokutu vo výške dane, ktorá zodpovedá daňovej povinnosti za lieh v spotrebiteľskom balení, na ktorý boli chýbajúce pásky určené, zvýšenú o 10 000 Sk.
(16)
Sankcie sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového úradu.
(17)
Sankcie vyrubené podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor.
(18)
Sankcie podľa tohto zákona sa nevyrubia, ak nepresiahnu 100 Sk.
§20a Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj liehu platiteľa podľa osobitného predpisu20) na dražbe alebo iným spôsobom a ktorá z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná tento predaj oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom lieh predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj liehu podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 11. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 11 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja liehu. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého lieh sa predal.
(3)
Platiteľ, ktorého lieh sa predal spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.
(4)
Ak sa lieh predal podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala predaj liehu, sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého lieh sa predal, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 14 a 16.
(5)
Ak sa predal lieh platiteľa pri výkone daňovej exekúcie,34a) uhradí daň daňový úrad a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú uhradil daňový úrad. Ak daňový úrad vykonal predaj liehu osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji liehu, ktorý vyhotovil daňový úrad, za daňový doklad podľa § 11. Zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého lieh sa predal, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 14 a 16.

TRETIA ČASŤ | UPLATŇOVANIE DANE PRI DOVOZE

§21
Pri dovoze liehu sa na daň primerane vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§22 Dovoz liehu
(1)
Dovoz liehu na účely tohto zákona je
a)
prepustenie liehu do režimu voľného obehu,35)
b)
prepustenie liehu do režimu uskladňovania v colnom sklade,36)
c)
prepustenie liehu do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania,37)
d)
prepustenie späť dovážaného liehu do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,29)
e)
prepustenie liehu, pri ktorom vznikol colný dlh38) iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia podľa osobitného predpisu,39) do režimu voľného obehu.
(2)
Daňová povinnosť pri dovoze liehu vzniká dňom prijatia písomného colného vyhlásenia na prepustenie liehu do príslušného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.39)
(3)
Daňový doklad pri dovoze liehu je písomné colné vyhlásenie, ktoré potvrdí colný orgán.31)
(4)
Pri dovoze liehu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom nepriameho zástupcu,40) je tento zástupca povinný vymeranú daň preúčtovať zastúpenej osobe vo vzťahu k zahraničiu. Na daňovom doklade je popri príjemcovi uvedená zastúpená osoba a daňový doklad je doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Nárok na oslobodenie od dane a nárok na vrátenie dane uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.
(5)
Lieh, ktorý cestujúci doviezol ako tovar neobchodného charakteru a je oslobodený od cla, podľa osobitného predpisu41) je oslobodený aj od dane, ak zákon neustanovuje inak, s výnimkou liehu,
a)
ktorý je slovenského pôvodu a ktorý sa po vývoze z tuzemska vracia späť do tuzemska a je prepustený do režimu voľného obehu35) alebo do režimu uskladňovania v colnom sklade,36)
b)
oslobodeného od cla v rámci všeobecného systému colných preferencií,42)
c)
oslobodeného od cla v rámci medzinárodných dohôd o colnej únii alebo o oblasti voľného obchodu.43)
(6)
Daň pri dovoze nemožno vrátiť ani odpustiť s výnimkou prípadov, ak colný orgán vráti alebo odpustí clo44) alebo tých, ktoré ustanovuje § 27.
§23 Základ, výpočet a splatnosť dane pri dovoze liehu
(1)
Základ dane je množstvo dovážaného liehu vyjadrené v merných jednotkách.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane. Pri dovoze liehu sa sadzby dane uplatňujú podľa § 7. Daň vypočíta colný orgán.
(3)
Daň z liehu, ktorý je prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, sa vypočíta z celého množstva liehu prepusteného do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku.29)
(4)
Daň je splatná v lehote splatnosti cla podľa osobitného predpisu45) s výnimkou prepustenia liehu do režimu uskladňovania v colnom sklade. Pri prepustení liehu do režimu uskladňovania v colnom sklade je daň splatná do 30 dní odo dňa prepustenia liehu do režimu uskladňovania v colnom sklade.
(5)
V prípade, ak dôjde pred splatnosťou dane k prepusteniu liehu z režimu uskladňovania v colnom sklade do režimu voľného obehu alebo k spätnému vývozu liehu do zahraničia, splatnosť dane, ktorá vznikla na základe prepustenia liehu do režimu uskladňovania v colnom sklade, zaniká.
(6)
Daň sa platí na účet príslušného colného orgánu.
§24 Označovanie spotrebiteľského balenia liehu pri dovoze
(1)
Každé spotrebiteľské balenie liehu, ktorý je zatriedený podľa číselného kódu colného sadzobníka do skupiny 2207 alebo 2208, musí byť pri prepustení do režimu voľného obehu35) označené páskou.
(2)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na lieh
a)
určený na laboratórne skúšky, analýzy, výrobu farmaceutických prípravkov, liečiv a minerálnych olejov,
b)
určený na účely certifikácie,
c)
denaturovaný,1)
d)
oslobodený od cla.41)
(3)
Platiteľ je povinný požiadať colný orgán, aby potvrdil počet pások, ktoré boli prepustené do režimu vývozu28) alebo do režimu uskladňovania v colnom sklade.36)
(4)
Platiteľ je povinný pri prepustení spotrebiteľského balenia liehu do režimu voľného obehu preukázať colnému orgánu potvrdenie o počte prepustených pások do režimu vývozu28) alebo režimu uskladňovania v colnom sklade.36) Colný orgán potvrdí počet prepustených pások do režimu voľného obehu.
(5)
Platiteľ je povinný pri zúčtovaní pások podľa osobitného predpisu21) predložiť potvrdenie colného orgánu o počte prepustených pások do režimu vývozu28) alebo do režimu uskladňovania v colnom sklade36) a o počte prepustených pások do režimu voľného obehu.35)
(6)
Neoznačené spotrebiteľské balenie liehu je také spotrebiteľské balenie liehu, ktorého označenie nezodpovedá spôsobu označenia podľa osobitného predpisu.21)
(7)
Ak colný orgán pri prepustení liehu do režimu voľného obehu zistí, že označenie spotrebiteľského balenia liehu nezodpovedá spôsobu označenia podľa osobitného predpisu,21) lieh zabezpečí.34)
§25 Oslobodenie od dane pri dovoze liehu
Od dane je lieh oslobodený, ak je
a)
v rámci podnikateľskej činnosti2) použitý ako surovina pri výrobe potravinárskych, kozmetických a mydlárskych výrobkov, éteru etylnatého, octanu etylnatého, minerálnych olejov, farmaceutických chemikálií a liečiv, pričom výrobou sa rozumie aj príprava liekov v lekárňach,19a)
b)
dovážaný ako vzorka na potravinárske skúšky,25) pre štátny zdravotný dozor,26) na opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a chorôb z povolania,26) na mimoriadne opatrenia pri epidémii26) a na výskumné účely týkajúce sa výhradne predmetu dane,
c)
dovážaný na účely štátnych hmotných rezerv,24)
d)
denaturovaný alebo osobitne denaturovaný, určený na osobitný účel,
e)
colným orgánom odobratý na kontrolu predmetu dane,
f)
obsiahnutý v tovare zatriedenom podľa číselného kódu colného sadzobníka do iných kapitol colného sadzobníka ako do kapitoly 22, ak je tento tovar produktom
1.
výroby uvedenej v písmene a) a je určený na konečné použitie iné ako nápoj na konzumáciu,
2.
chemickej výroby a je nenávratne znehodnotený na potravinárske účely,
g)
v rámci podnikateľskej činnosti použitý ako surovina vo výrobnom procese, ktorého konečný výrobok neobsahuje lieh.
§26 Postup pri uplatnení nároku na oslobodenie od dane pri dovoze liehu
(1)
Lieh oslobodený od dane s výnimkou liehu oslobodeného od dane podľa § 25 písm. f) môže platiteľ dovážať len na základe písomného povolenia, ktoré vydá Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na dovoz liehu oslobodeného od dane vzniká dňom určeným v povolení vydanom Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.
(3)
Nárok na oslobodenie od dane uplatňuje platiteľ pri podaní písomného colného vyhlásenia. Pri uplatnení nároku na oslobodenie od dane podľa § 25 písm. a) až d) a g) je platiteľ povinný predložiť písomné povolenie, ktoré vydalo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.
(4)
Ak platiteľ nepredloží povolenie podľa odseku 1, nárok na oslobodenie od dane zaniká.
§27 Vrátenie dane zaplatenej pri dovoze liehu
(1)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch, ak
a)
v rámci podnikateľskej činnosti použil dovezený lieh, z ktorého bola zaplatená daň pri dovoze, na výrobu výrobku, ktorý je predmetom dane,
b)
pri dovážanom liehu prepustenom do režimu uskladňovania v colnom sklade daň zaplatil a uskutočnil spätný vývoz liehu do zahraničia,
c)
uskutočnil spätný vývoz liehu z dôvodu nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok pri dovoze liehu,
d)
nakúpil preukázateľne zdanený lieh od dovozcu a použil ho na účely oslobodené od dane podľa § 12 ods. 1 písm. a) a h)
a ak splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7 a v § 17.
(2)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane v prípadoch podľa odseku 1 písm. a), b) a c), ak splnil tieto podmienky:
a)
prevzal dovezený lieh, z ktorého bola zaplatená daň pri dovoze na sklad, s výnimkou prípadu podľa odseku 1 písm. b),
b)
daň, ktorú žiada vrátiť, zaplatil,
c)
má daňový doklad uvedený v § 15 ods. 4 a v § 22 ods. 3 a doklad o zaplatení dane,
d)
má colným orgánom písomne potvrdený výstup liehu do zahraničia okrem prípadu podľa odseku 1 písm. a).
(3)
V prípade podľa odseku 1 písm. d) má platiteľ nárok na vrátenie zaplatenej dane, ak splnil tieto podmienky:
a)
prevzal na sklad zdanený lieh nakúpený od dovozcu a preukázateľne tento lieh použil na účely oslobodené od dane,
b)
daň, ktorú žiada vrátiť, preukázateľne zaplatil,
c)
má doklad o zaplatení zdaneného liehu,
d)
doloží overenú kópiu dokladu preukazujúceho dovoz liehu dovozcom, od ktorého zdanený lieh nakúpil.
(4)
Dokladom o zaplatení dane v prípade, že daň vymeraná pri dovoze je 100 000 Sk a viac, je doklad o bezhotovostnej platbe alebo hotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo doklad o platbe poštovou poukážkou. Dokladom o zaplatení zdaneného liehu podľa odseku 3 písm. c) v prípade, ak suma na doklade je 100 000 Sk a viac, je doklad o bezhotovostnej platbe alebo hotovostnej platbe prostredníctvom banky alebo doklad o platbe poštovou poukážkou.
(5)
Platiteľ môže predložiť daňovému úradu žiadosť o vrátenie zaplatenej dane až za zdaňovacie obdobie, v ktorom splnil všetky podmienky na vrátenie dane.
(6)
Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.
(7)
Pri vrátení zaplatenej dane pri dovoze sa postupuje podľa § 17 a 18.

ŠTVRTÁ ČASŤ | SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§28 Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
postup správcu dane pri kontrole výroby a obehu liehu,
b)
náležitosti evidencie o príjme, výdaji a preprave liehu,
c)
podrobnosti o vyhotovení, spôsobe používania, odbere a zúčtovania pások, ako aj ďalšie náležitosti súvisiace s označovaním spotrebiteľského balenia liehu,
d)
náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane,
e)
rozsah a spôsob vrátenia dane pri uplatňovaní medzinárodných zmlúv.
Prechodné ustanovenia
§29
(1)
Lieh, ktorý bol prepustený do režimu uskladňovania v colnom sklade do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, podlieha dani.
(2)
Daňová povinnosť podľa odseku 1 vzniká dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a je splatná do 60 dní od jej vzniku.
§30 Uplatňovanie dane
(1)
Daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na vyskladnenie liehu alebo dovoz liehu, alebo vývoz liehu uskutočnený odo dňa účinnosti tohto zákona, ak nie je týmto zákonom ustanovené inak. To platí aj v prípade, ak zmluvy, na základe ktorých dochádza k vyskladneniu liehu alebo dovozu liehu, alebo vývozu liehu, boli uzavreté pred účinnosťou tohto zákona.
(2)
Ak dôjde k oprave základu dane po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, platiteľ použije sadzbu dane platnú v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom vyskladnení liehu alebo dovoze liehu, alebo vývoze liehu.
§31 Registrácia platiteľov
Registrácia platiteľov uskutočnená podľa doterajších predpisov sa považuje za registráciu podľa tohto zákona.
§32 Označovanie liehu
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu páskou podľa doterajších predpisov sa považuje za povinnosť podľa tohto zákona.
§33 Platnosť medzinárodných zmlúv
Ak je Slovenská republika medzinárodnou zmluvou viazaná vrátiť daň, daňový úrad vráti daň podľa tohto zákona.
§34 Uplatňovanie sankcií
Ustanovenia § 20 sa vzťahujú na všetky zvýšenia dane, penále a pokuty vyrubené odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§35 Platnosť doterajších predpisov
(1)
Podľa doterajších predpisov sa až do skončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred účinnosťou tohto zákona, ako aj lehoty na uplatnenie práv, ktoré sa upravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Na zdaňovacie obdobia do konca roku 1992 sa použijú predpisy, ktoré upravujú daň z obratu a dovoznú daň.
§35a
Nároky na vrátenie dane vzniknuté pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§36 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
§37 Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
STN 66 0860 denaturovaný lieh (etanol),STN 66 0861 denaturácia liehu (etanolu).
3)
§ 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.
7)
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 245/1988 Zb.
8)
§ 27 a nasl. zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
12)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 10 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu.
16)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
19)
§ 33 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.
19a)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
20)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 299 Obchodného zákonníka, Občiansky súdny poriadok.
21)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 303/1994 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov kontrolnou páskou.
22)
§ 76 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
23)
§ 3 ods. 4 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.
23a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.
25)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
§ 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
26b)
§ 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
§ 170 zákona č. 618/1992 Zb.
29)
§ 153 zákona č. 618/1992 Zb.
30)
§ 173 zákona č. 618/1992 Zb.
31)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení neskorších predpisov.
33)
§ 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
34a)
§ 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 84 zákona č. 618/1992 Zb.
36)
§ 101 zákona č. 618/1992 Zb.
37)
39)
§ 61 zákona č. 618/1992 Zb.
40)
§ 63 zákona č. 618/1992 Zb.
42)
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
43)
Napr. vládna vyhláška č. 59/1948 Zb., ktorou sa uvádza do dočasnej daňovej platnosti Všeobecná dohoda o clách a obchode z 30. októbra 1947 v znení neskorších predpisov.
45)
§ 226 zákona č. 618/1992 Zb.