Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 31.05.1995 do 30.06.2002 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 339/2002 Z. z.

104/1995 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 31.05.1995 do 30.06.2002
104
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. mája 1995
o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:

Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách1) sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,90 Sk“ nahrádza sumou „0,95 Sk“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „3,40 Sk“ nahrádza sumou „3,65 Sk“.

Čl. II

Sadzby základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 54/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.