Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1993

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 01.09.1994 do 31.12.2003 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

97/1993 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 31.12.2003
97
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 1993
o zvýšení dôchodkov v roku 1993
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | Zvýšenie dôchodkov a najvyšších výmer dôchodkov

§1
(1)
Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané pred 1. marcom 1993 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993 o 3% mesačnej sumy dôchodku, na ktorú mal občan nárok ku dňu zvýšenia, a o sumu 270 Sk mesačne, a sirotské dôchodky priznané pred 1. marcom 1993 sa zvyšujú o 50 Sk mesačne.
(2)
Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993 sa zvyšujú odo dňa ich priznania o 20% mesačnej sumy, na ktorú mal občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a sirotské dôchodky priznané od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993 sa zvyšujú o 50 Sk mesačne.
(3)
Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané od 1. januára 1993 do 28. februára 1993 sa odo dňa ich priznania zvyšujú o sumu 290 Sk mesačne a od splátky splatnej po 28. februári 1993 sa zvyšujú podľa odseku 1.
(4)
Vdovské a sirotské dôchodky sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa tohto zákona.
§2 Zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
(1)
Hranica dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu podľa § 54 ods. 1 a § 68 ods. 1 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č.306/1991 Zb. (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“), je 1 980 Sk mesačne a podľa § 54 ods. 2 a § 68 ods. 2 o sociálnom zabezpečení 3 360 Sk mesačne.
(2)
Dôchodky vyplácané k 1. marcu 1993, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po tomto dni.
(3)
Starobné, invalidné, vdovské, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí, ktoré doteraz neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v odseku 1, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.
§3 Zvýšenie sociálnych dôchodkov
(1)
Hranica sociálneho dôchodku podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení je najviac 1 980 Sk mesačne u jednotlivca a najviac 3 360 Sk mesačne, ak je na taký dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník.
(2)
Sociálne dôchodky podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení sa môžu priznať alebo zvýšiť až do súm uvedených v odseku 1 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.
§4 Zvýšenie vdoveckého dôchodku a dôchodku manželky
(1)
Hranica vdoveckého dôchodku podľa § 48a zákona o sociálnom zabezpečení od 1. marca 1993 je 870 Sk mesačne.
(2)
Dôchodok manželky podľa § 51 zákona o sociálnom zabezpečení od 1. marca 1993 je 420 Sk mesačne. Dôchodok manželky podľa § 168 zákona o sociálnom zabezpečení sa zvyšuje o 220 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.
§5
Pri súbehu dôchodkov patrí zvýšenie iba raz, a to k vyššiemu dôchodku.
§6
Pre zvýšenie dôchodkov podľa tohto zákona platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 3, § 6 až 8 zákona č.46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov.
§7 Najvyššie výmery dôchodkov
Najvyššie výmery starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úhrnu vyplácaných dôchodkov a úhrnu dôchodku (dôchodkov) a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovené zákonom o sociálnom zabezpečení1), sa s účinnosťou od 1. marca 1993 zvyšujú zo sumy
a)
3 800 Kčs na sumu 4 100 Sk,
b)
3 250 Kčs na sumu 3 600 Sk,
c)
2 900 Kčs na sumu 3 200 Sk,
d)
2 800 Kčs na sumu 3 100 Sk.1)

TRETIA ČASŤ | Zmena zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov

§9
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov na mení takto:
V § 5 ods. 2 sa s účinnosťou od 1. marca 1993 suma „3 800 Kčs“ zvyšuje na sumu „4 100 Sk“.

ŠTVRTÁ ČASŤ | Prechodné a záverečné ustanovenia

§10
(1)
Ak bola poberateľovi dôchodku, ku ktorému patrí zvýšenie podľa tohto zákona, po 1. marci 1993 vyplatená suma 220 Sk, považuje sa táto suma za preddavok na zvýšenie dôchodku podľa tohto zákona a zúčtuje sa najneskôr do 30. júna 1993.
(2)
Doplatok k dôchodkom priznaným podľa § 1 ods. 3 sa zúčtuje najneskôr do 30. júna 1993.
§11 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 24, 31, 56, 64,70, 133, 135 a 139 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.