Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností

Predpis bol zrušený predpisom 582/2004 Z. z.

58/1993 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2004
58
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. februára 1993,
ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§1 (k § 2 zákona)
(1)
Ak nedošlo k zápisu vlastníka do katastra nehnuteľností1) (ďalej len „kataster"), preukáže daňovník dane z pozemkov (§ 2 ods. 1 zákona) vlastníctvo výpisom z evidencie nehnuteľností2).
(2)
Doklady preukazujúce skutočnosti potrebné na výpočet dane z pozemkov, najmä výmeru pozemku, lokalizáciu a druh pozemku, môže správca dane nahradiť zápisnicou alebo úradným záznamom o miestnom zisťovaní,3) ak nevyplývajú z výpisov z katastra, z evidencie nehnuteľností alebo z iných dokladov vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.
§2 (k § 3 zákona)
(1)
Pre zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa § 3 ods. 1 zákona je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, evidencie nehnuteľností a pri stavebných pozemkoch rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.
(2)
Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby alebo v stavebnom povolení, a to až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
(3)
Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
(4)
Na časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nespĺňajú charakter stavby podľa § 8 ods. 1 zákona, sa vzťahuje § 3 ods. 1 písm. f) zákona.
§3 (k § 4 zákona)
Skutočná výmera pozemku, na ktorý daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, sa preukazuje výpisom z katastra alebo z evidencie nehnuteľností. Výpis z katastra alebo z evidencie nehnuteľností môže správca dane nahradiť zápisnicou alebo úradným záznamom o miestnom zisťovaní.3) Takýto postup možno uplatniť, najmä ak ide o močiare, rašeliniská, plochy slatín a slancov, remízky, háje a vetrolamy.
§4a (k § 6 zákona)
Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce, ktorá sa od ostatných častí obce odlišuje inými podmienkami na užívanie nehnuteľností, napríklad nie je prepojená s ostatnými časťami obce mestskou hromadnou dopravou, má horšiu občiansku vybavenosť, horšie životné prostredie. Jednotlivú časť obce možno určiť napríklad zoznamom ulíc, ulicou, zoznamom parciel alebo súborom všetkých pozemkov jedného druhu nachádzajúcich sa v tej časti obce. Za jednotlivú časť obce sa nepovažuje súbor všetkých pozemkov jedného druhu, napríklad záhrad, zastavaných plôch a nádvorí v celej obci.
§5 (k § 8 zákona)
(1)
Skutočnosť, či sa stavba alebo jej časť bez vydaného kolaudačného rozhodnutia skutočne užíva, môže správca dane overiť podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Ak v prípade viacpodlažnej stavby je predmetom dane iba časť stavby, pri určení základu dane (§ 10 ods. 1 zákona) sa postupuje takto:
a)
výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá nie je predmetom dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých nadzemných podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá nie je predmetom dane zo stavieb,
b)
podiel vypočítaný podľa písmena a) s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania sa odpočíta od čísla l,
c)
rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
§6 (k § 9 zákona)
(1)
Ak v prípade viacpodlažných stavieb podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb iba časť stavby, základ dane (§ 10 ods. 1 zákona) sa vypočíta takto:
a)
výmera podlahových plôch časti stavby oslobodenej od dane v m2 sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých nadzemných podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby oslobodenej od dane,
b)
podiel vypočítaný podľa písmena a) s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania) sa odpočíta od čísla 1,
c)
zisteným rozdielom podľa písmena b) (koeficient oslobodenia) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
(2)
Za prenájom sa považuje každý nájomný vzťah, na základe ktorého nájomca poskytuje alebo môže poskytovať prenajímateľovi nájomné v peniazoch, naturáliách, pracovných výkonoch alebo iných majetkových výhodách.
(3)
Za prenájom sa považuje aj odovzdanie stavby, prípadne časti stavby, daňovníkom inej osobe na bezplatné užívanie, ak z povahy právneho vzťahu vyplýva, že ide o odplatný nájomný vzťah.
(4)
Domom a domovým majetkom sa rozumejú stavby na bývanie.
(6)
Domom a domovým majetkom sa rozumejú bytové a rodinné domy podľa osobitných predpisov.7a)
§7 (k § 10 zákona)
Zastavanú plochu možno zistiť aj podľa údajov katastra, evidencie nehnuteľností, zo zápisnice alebo z úradného záznamu o miestnom zisťovaní, ktoré vyhotoví správca dane.3)
§8 (k § 11 zákona)
(1)
Za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby sa považujú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre stavbu na bývanie. Príslušenstvom stavby na bývanie je aj tá časť stavby, ktorej zastavaná plocha presahuje zastavanú plochu obytnej časti stavby.
(2)
Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
(3)
Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
(4)
Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce, ktorá sa od ostatných častí obce odlišuje inými podmienkami na užívanie nehnuteľností, napríklad nie je prepojená s ostatnými časťami obce mestskou hromadnou dopravou, má horšiu občiansku vybavenosť, horšie životné prostredie. Jednotlivú časť obce možno určiť napríklad zoznamom ulíc, ulicou, zoznamom parciel alebo súborom všetkých stavieb jedného druhu nachádzajúcich sa v tej časti obce. Za jednotlivú časť obce sa nepovažuje súbor všetkých stavieb jedného druhu, napríklad stavieb na bývanie, garáží v celej obci.
(5)
Za stavby uvedené v § 11 ods. 1 písm. b), e) a f) zákona sa nepovažujú stavby uvedené v § 9 ods. 1 písm. a) až f) zákona, ktoré nie sú svojím účelom určené na podnikanie, aj keď sa v nich alebo v ich časti vykonáva podnikateľská alebo iná zárobková činnosť, alebo sa využívajú na prenájom.
§9
Pri určovaní koeficientu podľa § 6 ods. 4, § 11 ods. 3 a § 11e ods. 2 zákona sa v príslušnom zdaňovacom období vychádza z počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.
§11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Július Tóth v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
3)
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 32 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
9)
§ 1a písm. h) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.
10)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.
11)
Napríklad štatút kúpeľného miesta Dudince č. 10/1983 Ústredného vestníka SSR (reg. v čiastke 29/1983 Zb.).