Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

Znenie účinné: od 01.10.1993 do 31.12.2015 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
207/1993 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1993 do 31.12.2015
207
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
zo 7. septembra 1993,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe a školskej samospráve ustanovuje:
§1 Základné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami.
§2 Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní
(1)
Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná sa uznáva za rovnocenný bez nostrifikácie.
(2)
Absolvent zahraničnej školy požiada školskú správu príslušnú podľa miesta jeho pobytu o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. K žiadosti priloží doklad uvedený v § 3 ods. 4 písm. a) preložený do slovenského jazyka a overený podľa § 3 ods. 6 tejto vyhlášky.
(3)
Školskú správa1) do 15 dní od doručenia žiadosti vydá potvrdenie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.
§3 Nostrifikácia dokladov o vzdelaní
(1)
Nostrifikácia je uznanie platnosti dokladu o maturitnej skúške, záverečnej skúške, absolutóriu alebo o inej odbornej skúške alebo uznanie platnosti záverečného vysvedčenia vydaného zahraničnou školou v Slovenskej republike.
(2)
Nostrifikovať možno iba doklad o ukončenom vzdelaní.
(3)
Nostrifikuje sa doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou, ktorá svojím zameraním a obsahom vyučovania je porovnateľná so základnou školou alebo zodpovedá štúdiu rovnakého alebo príbuzného študijného alebo učebného odboru na strednej škole.
(4)
Absolvent zahraničnej školy k žiadosti o nostrifikáciu vysvedčenia pripojí
a)
overenú kópiu dokladu o ukončení základnej školy, ak ide o nostrifikáciu dokladu o jej ukončení, o maturitnej skúške alebo záverečnej skúške alebo o absolutóriu alebo o inej obdobnej skúške,
b)
ak z dokladu uvedeného pod písm. a) priamo nevyplýva úspešné ukončenie celého štúdia, overený zoznam predmetov s uvedením počtu ich vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia (učebný plán štúdia),
c)
potvrdenie zahraničnej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak je profilujúcou zložkou vzdelania a nie je uvedené v učebnom pláne štúdia.
(5)
K žiadosti o nostrifikáciu sa ďalej pripojí overený preklad dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou a dokladov uvedených v odseku 4 vydaných zahraničnou školou do slovenského jazyka.
(6)
Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 4 písm. a) musí byť overená orgánom štátu príslušným na jeho overenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§4 Doplňovacia skúška
(1)
Doplňovacou skúškou sa overujú vedomosti a zručnosti absolventa z predmetov alebo ich častí, ak z nich absolvent nebol na zahraničnej škole klasifikovaný a majú priamy vzťah k profilu absolventa, študijnému alebo učebnému odboru, ak
a)
štúdium na zahraničnej škole iba čiastočne zodpovedá obsahu vyučovania na základnej škole alebo štúdiu v príbuznom študijnom alebo učebnom odbore na strednej škole,
b)
absolvent nepripojil doklady uvedené v § 3 ods. 4 písm. b) a c).
(2)
Absolvent, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, nekoná doplňovaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.
(3)
Školská správa určí základnú školu alebo strednú školu, v ktorej absolvent vykoná doplňovaciu skúšku, obsah a termín skúšky; ak ide o školy, ktorých nie je zriaďovateľom, spolupracuje so zriaďovateľmi týchto škôl.
(4)
Doplňovacia skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch členov. Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva riaditeľ školskej správy.
(5)
O výsledku doplňovacej skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
(6)
O doplňovacej skúške komisia vyhotoví protokol.
§5 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)
Doklad o vzdelaní, ktorý sa nenostrifikuje, platí dňom vydania potvrdenia, doklad, ktorý sa nostrifikuje, dňom právoplatnosti rozhodnutia o nostrifikácii.
(2)
Za nostrifikáciu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou sa platí správny poplatok podľa osobitných predpisov.2)
§6
Zrušuje sa vyhláška č. 41/1981 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami.
§7 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1993.
Roman Kováč v. r.
1)
§ 5 ods. 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 549/1990 Zb. o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti.
2)
Položka 1 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v prílohe zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.