Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 01.08.1993 do 30.06.2002 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 339/2002 Z. z.

158/1993 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1993 do 30.06.2002
158
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
z 8. júla 1993

o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:

Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel1) sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,65 Sk“ nahrádza sumou „0,70 Sk“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,45 Sk“ nahrádza sumou „2,60 Sk“.

Čl. II

Upravené sadzby náhrad patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov.
Oľga Keltošová v. r.
1)
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 84/1993 Z. z. o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.