Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov 2020

Obsah Poznámky Notifikácie
420/1991 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003
420
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 25. septembra 1991
o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§1 Rozsah platnosti
Tento zákon upravuje platové pomery sudcov okresných a krajských súdov, sudcov vojenských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a justičných čakateľov (ďalej len „čakateľ“).

Platové pomery sudcov

§2a
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
§21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.