Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Znenie účinné: od 01.05.1996 do 31.12.2003 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 596/2003 Z. z.

42/1991 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1996 do 31.12.2003
42
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky
z 10. januára 1991
o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§1 Základné ustanovenie
Vyhláška upravuje podrobnosti o plnení povinnej školskej dochádzky detí občanov Slovenskej republiky na školách mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „osobitný spôsob školskej dochádzky“).
§2 Osobitný spôsob školskej dochádzky
(1)
Osobitným spôsobom školskej dochádzky sa rozumie:
a)
dochádzka do školy so slovenským vyučovacím jazykom zriadenej pri slovenskom zastupiteľskom úrade,
b)
dochádzka do školy zriadenej pri zastupiteľskom úrade iného štátu v zahraničí a v Slovenskej republike,
c)
dochádzka do školy na území cudzieho štátu,
d)
individuálne vyučovanie.
(2)
Do škôl pri slovenských zastupiteľských úradoch v zahraničí sa prednostne zaraďujú žiaci, ktorých rodičia sú slovenskými orgánmi a organizáciami vyslaní do zahraničia na plnenie pracovných úloh.
§3 Povoľovanie osobitného spôsobu školskej dochádzky
(1)
Osobitný spôsob školskej dochádzky povoľuje na žiadosť rodiča, alebo iného zákonného zástupcu žiaka, (ďalej len „zákonný zástupca“) riaditeľ školy, na ktorej žiak plní, alebo by mal plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len „kmeňová škola“).
(2)
Zákonný zástupca v žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky uvedie meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko žiaka, adresu jeho bydliska v zahraničí, ako aj názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať a dĺžku pobytu v zahraničí.
(3)
Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do 15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do jedného mesiaca od príchodu do krajiny pobytu informuje riaditeľa kmeňovej školy o spôsobe jeho dochádzky do školy.
(4)
Ak zákonný zástupca neplní povinnosti vyplývajúce z tejto vyhlášky a nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o osobitnom spôsobe školskej dochádzky, riaditeľ kmeňovej školy rozhodnutie zruší.
§4 Učebnice
(1)
Žiakovi, ktorý má povolený osobitný spôsob školskej dochádzky, sa poskytujú na žiadosť zákonného zástupcu učebnice.
(2)
Žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku podľa § 2 ods. 1 písm. a), poskytuje učebnice škola pri slovenskom zastupiteľskom úrade. V ostatných prípadoch učebnice na prípravu žiaka na skúšky poskytuje kmeňová škola.
(3)
Ďalšie náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s osobitným spôsobom školskej dochádzky žiaka, sa nehradia zo štátnych prostriedkov.

Skúšky žiakov

§5
(1)
Žiaci prvého až štvrtého ročníka základnej školy robia skúšku pred jedným skúšajúcim; určí ho riaditeľ školy spravidla z učiteľov vyučujúcich v príslušnom školskom roku v ročníku, za ktorý bude žiak robiť skúšku. Žiaci piateho až deviateho ročníka robia skúšku pred trojčlennou komisiou, ktorú určí riaditeľ školy.
(2)
Termín skúšky dohodne zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka s riaditeľom školy, v ktorej sa bude skúška konať.
(3)
Pred skúškou predloží zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy overený preklad vysvedčenia za príslušný ročník zahraničnej školy do slovenského jazyka. Ak vysvedčenie neobsahuje jednoznačné vyjadrenie, že žiak je spôsobilý postúpiť do vyššieho ročníka, predloží zákonný zástupca aj overený preklad potvrdenia zo zahraničnej školy o spôsobilosti žiaka postúpiť do vyššieho ročníka. Ak z vysvedčenia alebo vyjadrenia školy vyplýva, že žiak nie je spôsobilý postúpiť do vyššieho ročníka, žiak za tento školský rok skúšku nerobí a ročník opakuje.
§6
(1)
Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c), robí skúšku na kmeňovej škole alebo na škole pri slovenskom zastupiteľskom úrade z jazyka slovenského, vlastivedy alebo dejepisu a zemepisu Slovenskej republiky a z povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka základnej školy, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú okrem etickej výchovy, občianskej výchovy, telesnej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania (ďalej len „predmety s prevahou výchovného zamerania“).
(2)
Ak žiak bude mať vo vyšších ročníkoch na škole v zahraničí niektoré predmety, ktoré sa na kmeňovej škole vyučujú v nižších ročníkoch, skúšku z týchto predmetov nerobí.
(3)
Žiakovi, ktorý je z jazykových dôvodov na škole v zahraničí v nižšom ročníku ako na kmeňovej škole, riaditeľ na požiadanie zákonného zástupcu umožní urobiť skúšku z povinných predmetov učebného plánu, okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania toho ročníka, ktorý by v Slovenskej republike navštevoval. Ak žiak túto skúšku neurobí, zostáva žiakom nižšieho ročníka.
(4)
Žiak, ktorý ukončí na škole v zahraničí v ôsmom ročníku vzdelávanie zodpovedajúce základnému vzdelaniu v Slovenskej republike, môže po vykonaní skúšky podľa odseku 1 pokračovať v štúdiu na strednej škole. Ak nepokračuje v štúdiu a nesplnil povinnú školskú dochádzku, navštevuje deviaty ročník základnej školy.
(5)
Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku individuálnym vyučovaním, robí skúšku zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy, okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania.
(6)
V odôvodnených prípadoch riaditeľ kmeňovej školy umožní žiakovi urobiť skúšku za dlhšie časové obdobie, najviac však za dva školské roky. Žiak robí skúšku za posledný ročník, ktorý by mal v Slovenskej republike navštevovať. Ak sa v ročníku, za ktorý skúšku nerobí, vyučuje vlastiveda alebo dejepis a zemepis Slovenskej republiky, žiak robí skúšku aj z tohto učiva. Výsledok skúšky sa zaznamená na vysvedčení podľa § 8 ods. 3.
(7)
Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže robiť skúšku na kmeňovej škole alebo na škole pri slovenskom zastupiteľskom úrade, môže ju vykonať na inej základnej škole v Slovenskej republike.
(8)
Ak žiak vykonal skúšku na kmeňovej škole, zaznamená riaditeľ jej výsledok v triednom výkaze, prípadne v katalógovom liste a vydá žiakovi vysvedčenie. Ak žiak vykonal skúšku na inej ako kmeňovej škole, vydá riaditeľ tejto školy žiakovi vysvedčenie a výsledok skúšky z jednotlivých predmetov oznámi riaditeľovi kmeňovej školy, ktorý ich zaznamená v triednom výkaze príslušného ročníka.
§7
O výsledku skúšky sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše skúšajúci; pri skúške pred komisiou predseda a všetci členovia skúšobnej komisie.
§8
(1)
Žiakovi, ktorý urobil úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole v zahraničí nevyučujú, sa na vysvedčení uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení klasifikovaný z predmetov, z ktorých nebol klasifikovaný na vysvedčení vydanom v školskom roku ................................................ školou ................................................. za ročník ...........................“.
(2)
Pri skúškach podľa § 6 ods. 3 a 5 sa na vysvedčení v predmetoch hudobná, výtvarná, telesná a športová výchova a pracovné vyučovanie uvedie: „neklasifikovaný“.
(3)
Ak žiak urobil skúšku podľa § 6 ods. 6, doplní sa vysvedčenie o text: „Žiak vykonal skúšku z ............................... za ....................... ročník s prospechom ..............................“.
(4)
Na vysvedčení žiakov, ktorí urobili skúšku podľa § 6 sa správanie neklasifikuje.
§9
Žiak, ktorý plní osobitným spôsobom školskú dochádzku v poslednom ročníku základnej školy, podáva prihlášku na štúdium na strednej škole podľa osobitného predpisu.1)

Záverečné ustanovenia

§10 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 6/1980 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia ČSSR v znení vyhlášky č. 152/1984 Zb. o stredných školách.
§11 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.
Minister:

Pišut v. r.
1)
Vyhláška MŠ SSR č. 96/1984 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách.