Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe

Znenie účinné: od 01.10.1987 do 30.06.1995 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
73/1987 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1987 do 30.06.1995
73
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj
zo 16. júla 1987,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 143 ods. 1 na vykonanie § 46 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb.:

Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely tejto vyhlášky sa považujú krajské národné výbory, Národný výbor hl. m. Prahy, Národný výbor hl. m. SSR Bratislavy a ústredné orgány družstevných a spoločenských organizácií za ústredné orgány štátnej správy.“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
§2a
(1)
Druhá etapa sa určuje na obdobie od 1. októbra 1987 do 31. marca 1990.
(2)
Systém overovania osobitnej spôsobilosti vo výstavbe pre funkcie určené v určených etapách platí aj po skončení etáp.“.
3.
Nadpis pod poradovým číslom § 3 sa presúva nad poradové číslo tohto paragrafu.
4.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
§3a
V druhej etape sa určujú na overenie osobitnej spôsobilosti tieto vybrané činnosti (funkcie)1a)
a)
v odbore investorskej činnosti
- vo výrobných hospodárskych jednotkách vedúci samostatných oddelení a vedúci oddelení riadiaci investorskú a posudzovaciu činnosť,1b)
- v podnikoch a účelových organizáciách vedúci oddelení riadiaci investorskú a posudzovaciu činnosť;1b)
b)
v odbore projektovej činnosti1c)
- v projektových organizáciách aj v projektových zložkách organizácií s iným hlavným predmetom činnosti námestníci riaditeľa organizácie (závodu, pobočky) na úseku projektovej činnosti, vedúci technického útvaru, vedúci útvarov projektovej činnosti, hlavní špecialisti,1d)
c)
v odbore inžinierskej činnosti1e)
- odborní riaditelia príslušní na riadenie inžinierskej činnosti, námestníci riaditeľa príslušní na riadenie inžinierskej činnosti, vedúci odborov, vedúci samostatných oddelení, vedúci oddelení riadiaci inžiniersku činnosť. 1f)“.
5.
Nadpis pod poradovým číslom § 4 sa presúva nad poradové číslo tohto paragrafu.
6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
§4a
Ústredné orgány štátnej správy, ktoré riadia organizácie vykonávajúce stavebnú a montážnu činnosť, určia po dohode so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vybrané činnosti (funkcie) pre druhú etapu najneskôr do 31. decembra 1987.“.
7.
Nadpis pod poradovým číslom § 5 sa presúva nad poradové číslo tohto paragrafu.
8.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
§5a
Vybrané činnosti (funkcie) na špeciálnych, vojenských a iných stavebných úradoch určia ústredné orgány štátnej správy po dohode so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj pre druhú etapu najneskôr do 31. decembra 1987.“.
9.
§ 6 včítane nadpisu znie:
§6 Spôsob overovania osobitnej spôsobilosti
(1)
Osobitná spôsobilosť sa overuje skúškou. Ústredné orgány štátnej správy, ktoré riadia pracovné činnosti určené na overovanie osobitnej spôsobilosti, ustanovujú 3) pre podriadené orgány a organizácie po dohode so Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj skúšobné poriadky a vecné náplne skúšok včítane rozdielových skúšok (§ 10 ods. 7); využívajú pritom vzorový skúšobný poriadok uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(2)
Vecná náplň skúšok musí zodpovedať požiadavkám špecifického zamerania činností (funkcií) určených na overenie osobitnej spôsobilosti podľa § 3 až 5a.“.
10.
§ 7 ods. 5 znie:
„(5)
Zástupca Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj je oprávnený zúčastniť sa na rokovaniach skúšobných komisií pri skúškach. Zástupca Českej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj je oprávnený zúčastniť sa na rokovaniach skúšobných komisií zriadených krajskými národnými výbormi, Národným výborom hl. m. Prahy a Národným výborom hl. m. SSR Bratislavy pre odbor investorskej, projektovej a inžinierskej činnosti. Na tento účel sú ústredné orgány štátnej správy povinné Štátnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj každoročne včas oznámiť termíny skúšok. Krajské národné výbory, Národní výbor hl. m. Prahy a Národný výbor hl. m. SSR Bratislavy oznamujú termíny skúšok podľa pôsobnosti Českej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo Slovenskej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.“.
11.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pokiaľ pracovník vykonáva alebo bude vykonávať funkciu, pre ktorú je určené overenie osobitnej spôsobilosti, a má platný preukaz osobitnej spôsobilosti pre inú funkciu v tom istom odbore alebo v inom odbore, môže skúšobná komisia v súlade so skúšobným poriadkom rozhodnúť tak, že obmedzí skúšku len na ústnu časť (pohovor) a zameria ju na prípadný rozdiel požiadaviek daných funkciou a odborom činnosti (rozdielová skúška). Ak má pracovník vykonávať funkciu v tom istom odbore činnosti zaradenú podľa kvalifikačného katalógu do nižších tarifných tried, platí § 11 ods. 2.“.
12.
§ 12 včítane nadpisu znie:
§12 Doplnkové školenie držiteľov preukazov osobitnej spôsobilosti
(1)
Ústredné orgány štátnej správy, prípadne nimi poverené organizácie sú povinné najmenej raz za päť rokov zabezpečiť doplnkové školenie držiteľov preukazov, aby si osvojili spoločensky dosiahnutý stupeň poznania vo vybraných odboroch činností. Držitelia preukazov sú povinní zúčastniť sa na doplnkovom školení a podrobiť sa písomnému testu alebo inej forme overenia poznatkov z doplnkového školenia.
(2)
Pokiaľ držiteľ preukazu osobitnej spôsobilosti nevykonáva po dobu dlhšiu ako päť rokov pracovnú činnosť (funkciu), pre ktorú bol preukaz vystavený, môže ďalej túto činnosť vykonávať len po predchádzajúcom absolvovaní doplnkového školenia podľa odseku 1.“.
13.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „činnosť (funkciu) určenú pre 2. etapu podľa § 3a, 4a, 5a od 1. apríla 1990,“.
14.
V § 15 ods. 2 sa prvá veta nahrádza vetou:
„Organizácie, ktoré nemajú aspoň 75 % pracovníkov s predpísaným preukazom osobitnej spôsobilosti na výkon vybraných pracovných činností (funkcií) v prvej a druhej etape, nesmú od 1. apríla 1986 pri prvej etape a od 1. apríla 1990 pri druhej etape vykonávať tieto činnosti,6) aj keď majú na ne oprávnenie podľa osobitných predpisov. 6a)“.
15.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ústredné orgány štátnej správy kontrolujú, či organizácie v ich pôsobnosti riadenia dodržiavajú predpísaný počet pracovníkov s preukazom osobitnej spôsobilosti.“.
16.
§ 16 znie:
§16
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť príslušného ústredného orgánu štátnej správy povoliť výnimku z ustanovení § 11 ods. 5, § 12 ods. 2 a § 15 ods. 1 a 2.“.
17.
V § 17 v prvej vete sa za poradové číslo „§ 3“ vkladá „a 3a“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1987.
Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.
1a)
Znenie funkcií je zhodné s výnimkami uvedenými v poznámkach 1b), 1d) a 1f) so znením funkcií podľa úpravy Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-12430-3156 z 12.9. 1984 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov (oznámené v čiastke 22/1984 Zb.).
1b)
V úprave Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 vedené pod funkciou vedúci útvarov riadiaci investorskú a posudzovaciu činnosť (pojmy „útvar" a „oddelenie" sú definované v bodoch 4 a 6 oddielu IV citovanej úpravy).
1c)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.
Na overovanie spôsobilosti na výkon funkcie zodpovedný geodet sa vzťahuje vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe v znení vyhlášky č. 38/1974 Zb. a vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
1d)
V úprave Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 vedené pod funkciou vedúci projektanti špecialisti.
1e)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 89/1976 Zb. o oprávnení na inžinierske činnosti vo výstavbe.
1f)
V úprave Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 vedené pod funkciou vedúci útvarov riadiaci inžiniersku činnosť.
6)
§ 45 ods. 4 stavebného zákona.
6a)
Vyhláška č. 88/1976 Zb.
Vyhláška č. 89/1976 Zb.